Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

[Regeling vervallen per 23-05-2007.]
Geldend van 01-03-2006 t/m 22-05-2007

Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer)

Met inwerkingtreding van onderhavige Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) vervallen de Beleidsregels boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit vervoer (wegvervoer) van 19 mei 2005 (Stcrt. 100), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 juli 2005 (Stcrt. 131).

Verschillen tussen beleidsregel van 11 juli 2005 en onderhavige beleidsregel zijn de volgende:

Om een eensluidende terminologie als in het Handhavingsbeleid Arbeidsinspectie en Inspectie Verkeer en Waterstaat te krijgen, wordt niet meer gesproken over weg- en bedrijfscontrole, maar van transport- en bedrijfsinspectie.

Artikel 2:

Gelet op ervaring opgedaan na de vorige beleidswijziging, is er voor gekozen duidelijk aan te geven in artikel 2 (beleidsregel 2 oud), dat per normadressaat in plaats van ter zake van iedere bestuurder een boeterapport op te maken.

Artikel 3:

Omdat de huidige wijze van uitvoering van de bedrijfsinspecties te veel capaciteit en tijd kostte, maar ook tot zeer hoge boetes zou leiden, is er voor een andere, minder belastende aanpak gekozen.

Artikel 4, lid 2:

Gelet op de wijziging van de boetebedragen is ook de minimale boete verhoogt van € 22,– naar € 100,–.

Boetecatalogus

In verband met aansluiting van de (bestuurlijke) boetebedragen boete met de richtlijn Strafvordering van het OM en de harmonisatie van de boetebedragen voor ‘vergelijkbare’ overtredingen tussen personen- en goederenvervoer, zijn bij een aantal overtredingen de hoogten van de boetes aangepast (zie voor de bedragen bijlage 1 bij deze beleidsregel).

Gekozen is voor verhoging van de boetes van overtredingen waarbij de controle wordt gefrustreerd tot boven het boeteniveau van de lichtste overtreding teneinde calculerende fraude te voorkomen.

Artikel 1

[Vervallen per 23-05-2007]

 • 1. Bij de berekening van een boete als bedoeld in artikel 10:5 van de Arbeidstijdenwet worden voor alle beboetbare feiten als uitgangspunt gehanteerd de normbedragen die gelden voor de onderscheiden onderwerpen in de ‘Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete wegvervoer’ die als bijlage 1 bij deze beleidsregels is gevoegd.

 • 2. Bij de toepassing hiervan wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • a. Feiten waarvoor tijdens een bedrijfsinspectie eerst een waarschuwing wordt gegeven, een preventief handhavingstraject wordt ingezet of een eis tot naleving wordt gesteld en pas in tweede instantie, nadat nogmaals is geconstateerd dat het betreffende wettelijke voorschrift niet is nageleefd of de betreffende tekortkoming niet is opgeheven, wordt overgegaan tot boeteoplegging;

  • b. Direct beboetbare feiten die worden genoemd in de lijst die is opgenomen als bijlage 2 bij deze beleidsregel.

 • 3. Bij de toepassing van bijlage 2 wordt een onderscheid gemaakt tussen:

  • a. Feiten welke tijdens een transportinspectie worden geconstateerd;

  • b. Feiten welke tijdens een bedrijfsinspectie worden geconstateerd.

 • 4. In bijlage 2 wordt bij bedrijfsinspectie aangegeven dat er bij rij- en rusttijden sprake is van een dubbele normovertreding, waarmee wordt bedoeld

  • minder dan een halvering van de wettelijke rusttijd;

  • meer dan een verdubbeling van de wettelijke ononderbroken rijtijd;

  • meer dan een verdubbeling van de dagelijkse rijtijd die een gevolg is van minder dan een halvering van de wettelijke rusttijd.

 • 5. Deze beleidsregel is van toepassing op alle beboetbare feiten die als zodanig in de Arbeidstijdenwet zijn aangemerkt en die betrekking hebben op arbeid verricht door personen als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, en arbeid in bedrijven of inrichtingen die rechtstreeks betrekking heeft op arbeid verricht in of op motorrijtuigen als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, onderdeel a, van de Arbeidstijdenwet.

Artikel 3

[Vervallen per 23-05-2007]

Bij een bedrijfsinspectie bedraagt het maximaal in het boeterapport op te nemen aantal personen ter zake waarvan een of meer beboetbare feiten is vastgesteld over een periode van 4 weken, 13 weken onderscheidenlijk 52 weken:

 • a. Voor de werkgever die minder dan 25 werknemers in dienst heeft: 3,

 • b. Voor de werkgever die 25 of meer, maar minder dan 50 werknemers in dienst heeft: 6,

 • c. Voor de werkgever die 50 of meer, maar minder dan 100 werknemers in dienst heeft: 9,

 • d. Voor de werkgever die 100 of meer werknemers in dienst heeft: 12.

Artikel 4

[Vervallen per 23-05-2007]

 • 1. De totale bij een boetebeschikking op te leggen boete bestaat, in geval er sprake is van meerdere beboetbare feiten, uit de som van de per beboetbaar feit berekende boetebedragen.

 • 2. De boete die per boetebeschikking aan een werkgever, een persoon die, zonder werkgever of werknemer te zijn, een persoon die een ander onder zijn gezag arbeid doet verrichten of een werknemer kan worden opgelegd, bedraagt minimaal € 100,–.

Bijlage 1. Tarieflijst boetenormbedragen bestuurlijke boete wegvervoer

[Vervallen per 23-05-2007]

Onderwerp

Boetenormbedrag

Algemene verplichtingen

 

Registratie van arbeids-, rij- en rusttijden

 

– er is geen registratie

€ 4400,–

– de registratie wordt niet tenminste 52 weken bewaard

€ 4400,–

– een dienstrooster is niet opgesteld

€ 4400,–

   

Zorg voor gegevens en bescheiden

 

– niet bewaren tot het tijdstip van overdracht aan de werkgever

€ 1100,–

– niet downloaden bestuurderskaart

€ 1100,–

– niet/oneigenlijk gebruiken van registratiemiddel

€ 1100,–

– niet downloaden controleapparaat

€ 550,–

   

Dienstrooster

 

– administratieve voorschriften niet naleven

€ 220,–

   

Werkmap

 

– niet afgegeven

€ 1100,–

– vergeten

€ 550,–

– niet geldig/onjuist model/meerdere bij 1 werkgever/administratieve voorschriften niet naleven

€ 220,–

   

Controleapparaat

 

– is niet aangebracht

€ 2200,–

– uitrusting met/vervanging door digitale tachograaf

€ 2200,–

– niet voorzien van verzegelingen

€ 2200,–

– onvoldoende toezicht op juiste gebruik

€ 2200,–

– het niet tijdig herstellen bij defect

€ 2200,–

– periodiek keuring

€ 220,–

– onderzoek na verbreken verzegelingen

€ 220,–

– niet voorzien van een installatieplaatje

€ 220,–

   

Registratiebladen/printouts/bestuurderskaart

 

– niet bij zich hebben van voorgaande dagen

€ 550,–

– bij slechte werking/diefstal niet kunnen afdrukken gegevens

€ 550,–

– bestuurder gebruikt de registratiemiddelen onjuist

€ 220,–

– onvoldoende registratiebladen verstrekken

€ 220,–

– ontbreken handmatige registratie indien nodig

€ 220,–

   

Erkenninghouder

 

– wijziging(en) aangebracht in de gegevens

€ 1320,–

– overdracht van kalibreringsgegevens naar computer

€ 1100,–

– gegevens 52 weken bewaren

€ 1100,–

– geen/niet alle gegevens verstrekken

€ 1100,–

– register geen 3 jaar bewaren

€ 550,–

   

Misbruik controlemiddelen

 

– werkgever en bestuurder niet zijnde werknemer

€ 1320,–

– werknemer

€ 440,–

   

Arbeids-, rij- en rusttijden

 

– dagelijkse rusttijd enkel bemand < 11 uur

€ 110,–

– dagelijkse rusttijd enkel bemand < 8 uur

€ 220,–

+ € 220,– per uur te kort

– dagelijkse rusttijd enkel bemand bij < 4,5 uur

€ 1100,–

+ € 220,– per uur te kort

– dagelijkse rusttijd dubbel bemand bij < 8 uur

€ 110,–

– dagelijkse rusttijd dubbel bemand bij < 7 uur

€ 220,–

+ € 220,– per uur te kort

– dagelijkse rusttijd dubbel bemand bij < 3 uur

€ 1100,–

+ € 220,– per uur te kort

– wekelijkse rust (diverse normen van toepassing)

€ 110,– per uur te kort

– dagelijkse rijtijd bij > 9 uur

€ 110,–

– dagelijkse rijtijd bij > 10 uur

€ 110,–

+ € 110,– per uur te lang

– dagelijkse rijtijd bij > 19 uur

€ 1100,–

+ € 220,– per uur te lang

– twee wekelijkse rijtijd

€ 110,– per uur te lang

– ononderbroken rijtijd bij > 4,5 uur

€ 110,–

+ € 110,– per uur te lang

– ononderbroken rijtijd bij > 9 uur

€ 1100,–

+ € 220,– per uur te lang

– nachtdiensten per dienst teveel

€ 100,–

– nachtdiensten per uur teveel

€ 100,–

– niet naleven voorschriften vrijstelling

€ 220,–

   

Diversen

 

– jaagpremieverbod

€ 1100,–

– chauffeursvakbekwaamheid diploma vergeten

€ 110,–

– chauffeursvakbekwaamheid diploma niet afgegeven

€ 220,–

– jeugdige bijrijder, buiten Nederland of geen inschrijving

€ 220,–

De in deze bijlage benoemde boetenormbedragen zijn per feit nader gespecificeerd in de zogenoemde boetecatalogus.

Deze boetecatalogus is in te zien via de website van de Inspectie Verkeer en Waterstaat: www.ivw.nl

Bijlage 2. Lijst direct beboetbare feiten bestuurlijke boete wegvervoer

[Vervallen per 23-05-2007]

Transportinspectie

[Vervallen per 23-05-2007]

 • alle overtredingen terzake van arbeids-, rij- en rusttijden en ten aanzien van registratiemiddelen:

  • het niet aanwezig zijn van registratie- en controlemiddelen,

  • het misbruik van registratie- en controlemiddelen,

  • het niet aangeven van ‘belangrijke gegevens’ op een registratiemiddel, waarmee wordt bedoeld die gegevens die achteraf eenvoudig kunnen worden gewijzigd;

 • met uitzondering van:

  • de wekelijkse onafgebroken rusttijd,

  • de tweewekelijkse rijtijd,

  • het niet door de bestuurder bij zich hebben van het getuigschrift vakbekwaamheid;

 • vormvoorschriften bekwaamheidseisen in het wegvervoer die tijdens wegcontroles worden en kunnen worden geconstateerd.

Bedrijfsinspectie

[Vervallen per 23-05-2007]

 • alle overtredingen terzake van rij- en rusttijden waarbij sprake is van een zogenoemde dubbele normovertreding,

 • het niet aanwezig zijn van registratie- en controlemiddelen,

 • het misbruik van registratie- en controlemiddelen,

 • het niet aangeven van ‘belangrijke gegevens’ op een registratiemiddel, met ‘belangrijke gegevens’ worden bedoeld die gegevens die achteraf zonder problemen kunnen worden gewijzigd,

 • het niet hebben van de vereiste bewijzen van vakbekwaamheid,

 • het vaststellen van structurele overtredingen op 10% of meer van de door de bestuurder gebruikte registratiemiddelen terzake in tenminste 11 gecontroleerde zogenoemde chauffeurswerkdagen.

Terug naar begin van de pagina