Besluit aanwijzing toezichthouders zorgverzekeringen

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 25-01-2006 t/m 30-09-2006

Besluit aanwijzing toezichthouders zorgverzekeringen

De Algemeen Directeur van het College van toezicht op de zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 79, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet en artikel 2, eerste lid onder a van het Besluit mandaten en volmachten CTZ 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2006]

  • 1 Als medewerkers die belast zijn met het uitvoeren van het toezicht worden aangewezen:

    • a. de algemeen directeur en de andere directeur of directeuren, bedoeld in artikel 5, lid 2, van het Transitie bestuursreglement CTZ – CTG/ZAio juncto artikel 6 van het Bestuursreglement CTZ;

    • b. de personen in dienst van het College van toezicht op de zorgverzekeringen en werkzaam in de sector Rechtmatigheidsonderzoek onderscheidenlijk de sector Doelmatigheid en Thematisch Onderzoek onderscheidenlijk de Sector Productontwikkeling onderscheidenlijk de Sector Strategische Beleidsontwikkeling.

  • 2 De aanwijzing vervalt bij ontslag door het College van toezicht op de zorgverzekeringen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2006.

De

Algemeen Directeur

,

M.E. Homan

Terug naar begin van de pagina