Besluit vaststelling vergoeding leden Adviescommissie Architectuurprijsvraag

Geldend van 01-03-2006 t/m heden

Besluit houdende vaststelling van een vergoeding voor de leden van de Adviescommissie subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De voorzitter van de Adviescommissie Architectuurprijsvraag ontvangt voor het bijwonen van een vergadering geen vergoeding.

  • 2 De andere leden van de Adviescommissie Architectuurprijsvraag ontvangen voor het bijwonen van een vergadering een vergoeding van € 124,79.

Artikel 2

Voor de voorbereidende werkzaamheden in het kader van het beoordelen van subsidieaanvragen op grond van de Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen ontvangen alle leden van de Adviescommissie architectuurprijsvraag uitgezonderd de voorzitter een vergoeding, die wordt berekend op basis van een uurtarief, dat is gebaseerd op salarisschaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit burgerlijke rijksambtenaren 1984, en op een beoordelingstijd van 10 minuten per aanvraag.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 december 2005

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

plv. Directeur-Generaal van Ondernemen en Innovatie

,

E.J. de Vries

Terug naar begin van de pagina