Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2006

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 20-01-2006 t/m 30-06-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 december 2005, nr. Z/F2645235, houdende aanwijzing ter zake van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten in het kader van de verzekering ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten voor het jaar 2006 (Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2006)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2006 € 153,237 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 20 december 2005 terug tot en met 22 december 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C.I.J.M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina