Besluit tegemoetkoming AOW-ers

[Regeling vervallen per 01-06-2011.]
Geldend van 12-01-2011 t/m 31-05-2011

Besluit van 22 december 2005 tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur betreffende een tegemoetkoming aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet (Besluit tegemoetkoming AOW-ers)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 oktober 2005, nr. SV/V&V/05/79680;

Gelet op artikel 33b van de Algemene Ouderdomswet en artikel 7, eerste lid, van de Remigratiewet;

De Raad van State gehoord (advies van 27 oktober 2005, no. W12.05461/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, nr. SV/V&V/05/87227;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsomschrijving

[Vervallen per 01-06-2011]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder tegemoetkoming: de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 33b van de Algemene Ouderdomswet.

Artikel 2. Hoogte tegemoetkoming

[Vervallen per 01-06-2011]

  • 1 De tegemoetkoming bedraagt € 33,09 per maand.

  • 3 Van het aangepaste bedrag en de dag waarop deze aanpassing plaatsvindt, wordt door Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mededeling gedaan in de Staatscourant.

  • 4 Voor de aanpassing van het bedrag, genoemd in het eerste lid, worden het tweede en derde lid voor de kalenderjaren 2010 en 2011 niet toegepast.

  • 5 Het vierde lid en dit lid vervallen met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 3. Betaling tegemoetkoming

[Vervallen per 01-06-2011]

De betaling van de tegemoetkoming geschiedt maandelijks tezamen met de betaling van het ouderdomspensioen.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-06-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tegemoetkoming AOW-ers.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2005

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ,

A. J. de Geus

Uitgegeven de achtentwintigste december 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Terug naar begin van de pagina