Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.

[Regeling materieel uitgewerkt per 31-12-2008.]
Geraadpleegd op 31-03-2023.
Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Besluit van 22 december 2005 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen en van enige andere besluiten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 21 november 2005, nr. WDB 2005-00736 M, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 38 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, de artikelen 11, tweede lid, 39, tweede en derde lid, en 55, zesde lid, van de Wet op de huurtoeslag, de artikelen 13 en 34, derde lid, van de Huisvestingswet, artikel 3, tweede lid, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, artikel 70c, tweede lid, van de Woningwet, de artikelen 24, tweede lid, en 29, eerste en tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens, de artikelen 25, 34 en 35 van de Wet op de rechtsbijstand, de artikelen 11, eerste lid, 20, eerste lid, en 28e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de artikelen 3, 12, eerste lid, 20, eerste lid, en 31e, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, en artikel 35a, tweede lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet;

De Raad van State gehoord (advies van 1 december 2005);

Gezien van het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 5 december 2005;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 2. Wijziging van andere besluiten

Afdeling A. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Hoofdstuk 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel XV. Overgangsrecht Huursubsidiebesluit

Indien de huurder uiterlijk op 30 november 2005 een aanvraag tot toekenning van huursubsidie als bedoeld in artikel 28, eerste lid, van de Huursubsidiewet, of een verzoek als bedoeld in artikel 26, eerste lid, van die wet, zoals die bepalingen laatstelijk luidden vóór de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, heeft ingediend en die aanvraag respectievelijk dat verzoek betrekking heeft op het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 of een daaraan voorafgaand subsidietijdvak, wordt die aanvraag respectievelijk dat verzoek afgedaan overeenkomstig het Huursubsidiebesluit, zoals dat laatstelijk luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel XVI. Overgangsrecht Besluit vangnetregeling huursubsidie

  • 2 Indien de huurder uiterlijk op 28 februari 2006 een aanvraag tot toekenning van een bijzondere bijdrage in de huurlasten als bedoeld in artikel 26b, eerste lid, van de Huursubsidiewet, of een verzoek als bedoeld in artikel 26g, eerste lid, van die wet, zoals die bepalingen laatstelijk luidden vóór de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, heeft ingediend en die aanvraag respectievelijk dat verzoek betrekking heeft op het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 of een daaraan voorafgaand bijdragetijdvak wordt die aanvraag respectievelijk dat verzoek afgedaan overeenkomstig het Besluit vangnetregeling huursubsidie, zoals dat laatstelijk luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

  • 3 Indien burgemeester en wethouders een aanvraag als bedoeld in artikel 26f, tweede lid, van de Huursubsidiewet, zoals dat laatstelijk luidde vóór de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, hebben ingediend die betrekking heeft op het tijdvak dat loopt van 1 juli 2005 tot en met 31 december 2005 of een daaraan voorafgaand bijdragetijdvak, wordt die aanvraag afgedaan overeenkomstig het Besluit vangnetregeling huursubsidie, zoals dat laatstelijk luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel XVII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met dien verstande dat de artikelen XV en XVI van dit hoofdstuk terugwerken tot en met 1 juli 2005.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 december 2005

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën ,

J. G. Wijn

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,

S. M. Dekker

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven