Besluit tijdelijk voor toekenning beschikbaar stellen van nummer 14020

Geldend van 31-12-2005 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 december 2005, nr. TP/MO 5728300, houdende het tijdelijk voor toekenning beschikbaar stellen van nummer 14020 (Besluit tijdelijk voor toekenning beschikbaar stellen van nummer 14020)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.2, vijfde lid, van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt onder nummerplan verstaan het Nummerplan Telefoon- en ISDN- dienst.

Artikel 2

  • 1 Het college kan, in afwijking van het bepaalde in bijlage 1 van het nummerplan, het nummer 14020 toekennen voor de bestemming contactcentra van de gemeenten.

  • 2 De mogelijkheid om op grond van dit besluit een nummer toe te kennen als bedoeld in het eerste lid, vervalt op de datum van inwerkingtreding van het in voorbereiding zijnde besluit tot wijziging van het nummerplan met dezelfde strekking, dan wel op de datum dat wordt afgezien van deze wijziging.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tijdelijk voor toekenning beschikbaar stellen van nummer 14020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina