Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Haag, inspecteur openbare ruimte, 2005

[Regeling vervallen per 05-11-2010.]
Geldend van 10-06-2010 t/m 04-11-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 22 december 2005, kenmerk 5394035/Justis/05, strekkende tot aanwijzing van de medewerkers van de gemeente Den Haag tot buitengewoon opsporingsambtenaar

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de algemeen directeur (plv) van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag van 2 december 2005 en de daarop volgende adviezen van de korpschef van de regiopolitie Haaglanden en de hoofdofficier van justitie te Den Haag;

Gelet op:

artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede, van de Wet op de economische delicten;

artikel 8, zevende lid, van de Politiewet 1993;

artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

– het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 05-11-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 05-11-2010]

De personen, werkzaam bij de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag, aangesteld in de functie van inspecteur openbare ruimte zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 05-11-2010]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 05-11-2010]

 • 1 De Minister van Justitie is bevoegd tot de beëdiging van de buitengewoonopsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 36 personen als buitengewoonopsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 05-11-2010]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te Den Haag.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het politiekorps Haaglanden.

Artikel 6

[Vervallen per 05-11-2010]

 • 1 De algemeen directeur (plv) van de Dienst Stadsbeheer van de gemeente Den Haag brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was binnen de dienst;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder en de direct toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan het Ministerie van Justitie, dienst Justis, afd. IBB/BOA, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 05-11-2010]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 22 december 2005, nr. 5394035/Justis/05, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9

[Vervallen per 05-11-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 december 2005 en vervalt op 21 december 2010.

Artikel 10

[Vervallen per 05-11-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Den Haag, inspecteur openbare ruimte, 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 december 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

de coördinator Buitengewoon Opsporingsambtenaar

,

G.V.A. van Raaij

Terug naar begin van de pagina