Instellingsbesluit Nationale conventie

[Regeling vervallen per 01-11-2006.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-10-2006

Instellingsbesluit Nationale conventie

De Minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2006]

De Nationale conventie heeft tot taak voorstellen te doen voor de inrichting van het nationaal politieke bestel die kunnen bijdragen aan herstel van vertrouwen tussen burger en politiek en mede ten grondslag kunnen liggen aan de constitutie voor de eenentwintigste eeuw. Zij besteedt daarbij in ieder geval aandacht aan:

 • a. het stelsel van het evenwicht van machten op nationaal niveau en betrekken daarin de positie van de Eerste Kamer en Raad van State in samenhang met het vraagstuk van toetsing van wetten aan de Grondwet;

 • b. de vraag of inrichting en bevoegdheden van de Nederlandse staatsinstellingen voldoende zijn toegesneden op de internationale omgeving waarin Nederland functioneert, in het bijzonder de Europese;

 • c. de positie en toekomst van de representatieve democratie;

 • d. de positie van de Grondwet in de samenleving en de wijze waarop de Grondwet kan worden veranderd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2006]

 • 1 Voorzitter, tevens lid, van de Nationale conventie is:

  mr. R.J. Hoekstra, lid Raad van State.

 • 2 De overige leden van de Nationale conventie zijn:

  • prof. dr. F.R. Ankersmit, hoogleraar geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen;

  • mw. dr. C.M. van Baalen, bijzonder hoogleraar parlementaire geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen;

  • dr. L.E.M. Klinkers, directeur Klinkers Public Policy Consultants;

  • prof. dr. R. Kuiper, bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam, lector Samenlevingsvraagstukken, Gereformeerde Hogeschool Zwolle en Christelijke Hogeschool Ede;

  • mw. dr. A.M.B. Michels, universitair docent, Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap, Universiteit Utrecht;

  • mw. J.E. Molier, algemeen directeur Koorenhuis centrum voor kunst en cultuur, Den Haag;

  • mw. dr. K. Peters, onderzoeker en publicist;

  • dr. A.E. Pijpers, senior onderzoeker, Instituut Clingendael;

  • drs. O.M.A.A. Ramadan, senior adviseur, Radar adviesbureau sociale vraagstukken;

  • dr. J.W. Sap, universitair hoofddocent Europees recht, Vrije Universiteit Amsterdam;

  • J. Schinkelshoek, directeur communicatie, Rabobank Groep;

  • prof. dr. J. de Vries, hoogleraar bestuurskunde en directeur van de Campus Den Haag, Universiteit Leiden;

  • mw. dr. C.M. Zoethout, universitair hoofddocent Constitutioneel recht, Universiteit van Amsterdam.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2006]

 • 1 De Nationale conventie laat zich bijstaan door tenminste dertig adviseurs.

 • 2 De leden stellen de groep adviseurs samen. Zij slaan er daarbij acht op dat deze groep evenwichtig is samengesteld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2006]

 • 1 De Nationale conventie doet haar voorstellen voor 30 september 2006 aan de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties.

 • 2 Na het uitbrengen van haar voorstellen is de Nationale conventie opgeheven.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2006]

De archiefbescheiden van de Nationale conventie worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 7

[Vervallen per 01-11-2006]

De leden van de Nationale conventie ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,1.

Artikel 8

[Vervallen per 01-11-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 november 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Terug naar begin van de pagina