Besluit machtiging hoofd projecten Architectuur Lokaal

Geldend van 19-01-2006 t/m heden

Besluit tot verlening machtiging voor uitvoering Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen

De Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel 1

Aan het hoofd projecten van Architectuur Lokaal wordt machtiging verleend tot het verrichten van handelingen ter uitvoering van de Subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen. Deze machtiging omvat alleen het verrichten van handelingen tot en met het moment waarop de Adviescommissie subsidieregeling prijsvraag verbetering architectuur bestaande bedrijventerreinen advies heeft gegeven aan de Minister van Economische Zaken omtrent aanvragen op grond van bovengenoemde subsidieregeling.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 29 september 2005.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 december 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina