Besluit vaststelling subsidieplafond Europafonds 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 30-12-2005 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 december 2005, nr. DVL 3154/05 tot vaststelling van een beleidsvoornemen en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Europafonds 2006)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.10.3 en 2.10.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Europafonds geldt voor de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 een subsidieplafond van € 2.500.000,– .

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.10.3 en 2.10.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van het Europafonds geldt voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 het beleidsvoornemen, vermeld in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van twee beoordelingsrondes, overeenkomstig de maatstaven die in het beleidsvoornemen zijn neergelegd, met dien verstande dat aanvragen die het beste voldoen aan die maatstaven het eerst voor subsidieverlening in aanmerking komen, binnen het raam van een evenwichtige spreiding als bedoeld in artikel 1.1.8, derde lid, onder d, van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Het subsidieplafond voor de eerste beoordelingsronde bedraagt € 1.000.000,–. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 januari 2006.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2006]

Het subsidieplafond voor de tweede beoordelingsronde bedraagt € 1.500.000,–. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 maart 2006 tot en met 30 april 2006.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2006]

Binnen zes weken na sluiting van de indieningstermijn worden de besluiten op de aanvraag bekend gemaakt. Indien het aantal ingediende aanvragen daar aanleiding toe geeft kan deze termijn worden verlengd.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:

M. Krop

de

directeur-generaal Europese Samenwerking

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2006]

Context

[Vervallen per 01-01-2006]

Het communicatiebeleid van de regering over het Europese integratieproces is gericht op het verschaffen van goede en toegankelijke informatie, openheid over Europese besluitvorming en mogelijkheden tot interactie. Doel van het beleid is het leveren van een bijdrage aan een grotere betrokkenheid van de burger bij het Europese integratieproces, een hoger informatiepeil en een levendig Europadebat. Naast de inzet van eigen middelen, wordt via het Europafonds samenwerking gezocht met intermediaire organisaties (zowel maatschappelijk als privaat) om tal van verschillende doelgroepen op maat te informeren en te betrekken bij de discussie en voorlichting over Europese samenwerking.

Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2006]

Met de verstrekking van subsidies uit het Europafonds beoogt de regering projecten van organisaties te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de voorlichting en meningsvorming over het Europese integratieproces en de Nederlandse positie in dezen.

Criteria

[Vervallen per 01-01-2006]

Onverminderd het overigens bij de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken bepaalde komen voor subsidies ten laste van het Europafonds uitsluitend projecten in aanmerking die voldoen aan de volgende criteria:

 • 1. Het project draagt bij aan de verwezenlijking van bovengenoemde doelstelling;

 • 2. Het project heeft een toegevoegde waarde ten opzichte van reeds bestaande voorlichting en meningsvorming over het Europese integratieproces/ de Europese Unie in Nederland. Deze toegevoegde waarde kan zowel betrekking hebben op de keuze van de communicatiemiddelen, de beoogde doelgroep als de gekozen thematiek;

 • 3. Het project richt zich primair op de Nederlandse bevolking, of een gedeelte daarvan;

 • 4. Het project voorziet in een expliciete benadering van de media teneinde de zichtbaarheid van het project voor een breder publiek te garanderen;

 • 5. Prioritaire onderwerpen voor 2006 zullen zijn: Europa in het onderwijs, de relevantie van Europa voor de Nederlandse burger, Nederlandse en Europese identiteit, het subsidiariteitsbeginsel, de rol van Europa in de wereld en de uitbreiding van de Europese Unie.

  Bij de beoordeling van subsidieaanvragen worden mede in aanmerking genomen:

 • 6. De mogelijkheden van de aanvrager om zijn doelstellingen te realiseren zonder subsidie van het Europafonds;

 • 7. De deskundigheid en capaciteit van de uitvoerder(s) van de activiteit;

 • 8. De omvang en de aard van de doelgroep in relatie tot de kosten van de activiteit.

Onverminderd bovengenoemde criteria, komen periodieke publicaties en/of massamedia projecten met voorrang in aanmerking voor subsidie.

Vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2006]

De subsidieaanvraag dient met inachtneming van de artikelen 1.2.1 t/m 1.2.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken, te voldoen aan de volgende vereisten:

 • Het aanvraagformulier is volledig ingevuld en de vereiste bescheiden zijn overlegd;

 • De doelstelling en de beoogde (en meetbare) resultaten van het project zijn beschreven;

 • De wijze waarop het project voldoet aan bovengenoemde criteria is beschreven;

 • De concrete werkzaamheden die verricht worden ter realisatie van het project zijn omschreven. Voor de te verrichten werkzaamheden is een planning bijgevoegd;

 • Een gedetailleerde begroting, bestaande uit voorziene uitgaven en financiering, is bijgevoegd.

Financiële kaders

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor de subsidieaanvragen gelden de volgende financiële kaders:

 • Geen subsidie wordt verleend ten behoeve van projecten waarvan de voor subsidie in aanmerking komende kosten minder bedragen dan € 10.000,–. De maximale subsidie per project bedraagt € 750.000,–;

 • De looptijd van een project bedraagt maximaal drie jaar;

 • Geen subsidies worden verleend ten behoeve van de integrale kosten van de werkzaamheden van de aanvrager. Evenmin wordt subsidie verleend ten behoeve van aanvragen die uitsluitend op de overheadkosten van de aanvrager betrekking hebben.

Aanvraagformulier

[Vervallen per 01-01-2006]

 • De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het aanvraagformulier dat is opgenomen in de bijlage bij dit beleidsvoornemen.

 • Indien een subsidieaanvraag onvolledig is, krijgt de aanvrager een termijn van tien werkdagen om de aanvraag aan te vullen. Deze termijn gaat in de dag na verzending van het verzoek om aanvulling en eindigt de tiende werkdag om 17.00 uur. Indien de aanvrager zijn aanvraag niet of niet volledig aanvult binnen deze termijn, zal de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.

Bijlage 204039.png
Bijlage 204040.png
Bijlage 204041.png
Bijlage 204042.png
Terug naar begin van de pagina