Regeling verhoging subsidieplafond 2005 (Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen)

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 25-12-2005 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische zaken van 21 december 2005, nr. WJZ 5727600, houdende verhoging van het subsidieplafond 2005 krachtens het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies op grond van het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen, wordt verhoogd tot € 20.000.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina