Regeling verhoging subsidieplafond 2005 Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geldend van 25-12-2005 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 december 2005, nr. WJZ 5728582, houdende verhoging van het subsidieplafond voor het jaar 2005 krachtens de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6 van de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2005 verlenen van subsidies krachtens de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie wordt verhoogd tot € 16.000.000,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina