Regeling vaststelling eerste tender 2006 Uitvoeringsregeling EOS

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 04-01-2006 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 21 december 2005, nr. WJZ 5727457, houdende vaststelling van de eerste tender 2006 van de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn en van het bijbehorende subsidieplafond

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 6, tweede lid, van het Besluit EOS: lange termijn;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Als periode in 2006, na afloop waarvan de aanvragen krachtens het Besluit EOS: lange termijn, worden behandeld, die in die periode zijn ontvangen, wordt vastgesteld: 9 januari 2006 tot en met 23 februari 2006, 17.00 uur.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in artikel 1, ontvangen in de daar genoemde periode, niet zijnde aanvragen als bedoeld in het tweede en derde lid, wordt vastgesteld op € 12.000.000.

 • 2 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in artikel 1, ontvangen in de daar genoemde periode en ingediend door een samenwerkingsverband waaraan het Energieonderzoek Centrum Nederland deelneemt, wordt vastgesteld op € 5.500.000, met betrekking tot projecten die uitsluitend passen in de volgende onderdelen van onderzoeksprogramma’s, genoemd in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn:

  • a. onderdeel 1.2.5 Anorganische membraantechnologie;

  • b. mee- en bijstoken van biomassa in elektriciteitscentrales (deel van onderdeel 2.2.6 Elektriciteit en Warmte uit Biomassa) en onderdeel 2.2.7 Vergassing, gasreiniging, -conditionering en syngasproductie;

  • c. onderdelen 3.2.3.2 CO2-⁠afscheidingstechnologie, 3.2.4.1 Brandstofcel en onderdeel 3.2.4.2 Reforming van koolwaterstoffen naar waterstof;

  • d. onderdeel 4.2.4.1 Decentrale energieopwekking, voor zover betrekking hebbend op de integratie van componenten ten behoeve van een decentrale energieopwekking;

  • e. nieuwe windturbine concepten, componenten en materialen (deel van onderdeel 5.2.3.1 Ontwerpkennis).

 • 3 Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in artikel 1, ontvangen in de daar genoemde periode, wordt vastgesteld op € 0, met betrekking tot projecten die uitsluitend passen in de volgende onderdelen van onderzoeksprogramma’s, genoemd in bijlage 1 van de Uitvoeringsregeling EOS: lange termijn:

  • a. onderdeel 2.3.1 Zonconversie: (multi)kristallijn-silicium PV-technologie;

  • b. sensitized oxide zonnecellen (o.a. de Gratzelcel) (deel van onderdeel 2.3.2 Zonconversie: dunne-film PV-technologie);

  • c. regelstrategieën voor individuele omzetters en parkbedrijf als geheel (deel van onderdeel 5.2.3.1 Ontwerpkennis).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 december 2005

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina