Besluit diverse vergoedingen Tweede Kamer

[Regeling vervallen per 24-03-2010.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 23-03-2010

Besluit diverse vergoedingen Tweede Kamer

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer;

Besluit:

Artikel 1. Beroepskosten leden Tweede Kamer

[Vervallen per 24-03-2010]

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer bedraagt de vergoeding voor beroepskosten op grond van artikel 9, derde lid, van genoemde wet voor het jaar 2006 € 2.268,46 op jaarbasis.

Voor leden voor wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor toepassing van die wet als dienstbetrekking kan worden aangemerkt, geldt ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Wet schadeloosstelling leden tweede Kamer een beroepskostenvergoeding voor het jaar 2006 van € 4.725,95 op jaarbasis.

Artikel 2. Aanpassing verblijfkosten leden Tweede Kamer

[Vervallen per 24-03-2010]

Gelet op artikel 10 van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer luiden de bedragen, bedoeld in artikel 8, tweede en derde lid, van die wet op 1 januari 2006 als volgt:

Reisafstand

Ingevolge art. 8 lid 2

Ingevolge art. 8 lid 3

0 km

€ 5.532,00

€ 11.525,00

10 km

€ 9.129,00

€ 19.018,75

75 km

€ 12.574,65

€ 26.197,19

150 km

€ 16.786,00

€ 34.970,83

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

Terug naar begin van de pagina