Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg

[Regeling vervallen per 13-05-2021.]
Geraadpleegd op 18-05-2022.
Geldend van 29-12-2005 t/m 12-05-2021

Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 93 van de Wet personenvervoer 2000, de artikelen 4:81, eerste lid, en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 5 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging plaatsvervangend secretaris-generaal en diensthoofden Verkeer en Waterstaat 2001 en artikel 2 van het Instellingsbesluit Inspectie Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-05-2021]

  • 2 In de bijlage zijn per soort overtreding de hoogte van de dwangsom en het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd, vermeld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-05-2021]

De looptijd van een last onder dwangsom ter zake van het verrichten van vervoer zonder een daartoe verleende vergunning of in strijd met een daartoe verleende vergunning bedraagt 2 jaar. Voor de overige overtredingen bedraagt de looptijd 1 jaar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-05-2021]

De Bekendmaking handhaving voorschriften voor taxivervoer over de weg (Stcrt. 2003, 106) wordt ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 13-05-2021]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 13-05-2021]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze:
de

Inspecteur-Generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

,

J.F. de Leeuw

Bijlage bij artikel 1 van de Beleidsregels last onder dwangsom personenvervoer over de weg

[Regeling vervallen per 13-05-2021]

Hoogte en maximumhoogte dwangsombedragen

Overtreding

Overtreden bepaling

Hoogte

dwangsom per

overtreding

Maximumhoogte verbeurde dwangsom-

bedragen

Verrichten van taxivervoer, besloten busvervoer of openbaar vervoer, zonder een daartoe verleende vergunning, alsmede het aanbieden van dit vervoer zonder daartoe verleende vergunning

Artikel 4, lid 1, 2 en 3 Wp2000

€ 10.000

€ 200.000

Verrichten van busvervoer of aanbieden van vervoer zonder vergunning. Taxi wordt bus als gevolg van teveel zitplaatsen

Artikel 4 lid 1 Wp2000

€ 5.000

€ 50.000

Geen vergunningbewijs aanwezig in de auto (taxi) of bus

Artikel 5a lid 1 Wp2000

€ 2.500

€ 25.000

Vergunningbewijs niet zichtbaar aanwezig voor de reiziger

Artikel 5a lid 2 Wp2000

€ 1.500

€ 15.000

Handelen in strijd met de vergunning en de daaraan verbonden voorwaarden

Artikel 11 lid 1 Wp2000

€ 5.000

€ 50.000

Het ter beschikking stellen van een vergunningbewijs aan een derde ten behoeve van het verrichten van vervoer als bedoeld in art. 4 Wp2000

Artikel 11, lid 2 en 3 Wp2000

€ 10.000 per verstrekt vergunningbewijs

€ 200.000

Als vervoerder niet voorzien in het instellen van een geschillencommissie

Artikel 12 lid 1 Wp2000

€ 1.000

€ 10.000

Als vervoerder niet kenbaar maken de wijze van klachtenbehandeling

Artikel 13 Wp2000

€ 1.000

€ 10.000

Niet inleveren van een vergunningbewijs indien niet langer geldig (ingetrokken vergunningbewijzen)

Artikel 19 lid 2 Bp2000

€ 1.000 per week

€ 10.000

Gebruik van een bewerkt vergunningbewijs

Artikel 20 Bp2000

€ 5.000

€ 50.000

Niet melden vervanging vakbekwaam persoon

Artikel 26 lid 3 Bp2000

€ 1.500

€ 15.000

Niet in of op de taxi kenbaar maken hoe een klacht wordt behandeld

Artikel 72a Bp2000

€ 500

€ 15.000

Niet leesbaar tonen van tarieven binnen/buitenzijde auto (taxi) bij aanbieden van vervoer

Artikel 73 Bp2000

€ 500

€ 15.000

Niet hebben of verlopen geneeskundige verklaring tijdens besturen bus

Artikel 74 lid 1 Bp2000

€ 1.500

€ 15.000

Niet bij zich hebben van een geneeskundige verklaring (bestuurder bus)

Artikel 74 lid 3 Bp2000

€ 1.000

€ 10.000

Vervoerder belast chauffeur met taxivervoer die niet in het bezit is van een geldige chauffeurspas

Artikel 75 lid 1 Bp2000

€ 7.500

€ 75.000

Bestuurder verricht taxivervoer en is niet in het bezit van geldige chauffeurspas

Artikel 75 lid 3 Bp2000

€ 1.500

€ 15.000

Bestuurder zonder chauffeurspas bij zich te hebben/niet zichtbaar hebben voor de consument

Artikel 75 lid 3 Bp2000

€ 1.000

€ 10.000

Niet inleveren chauffeurspas binnen 4 weken na intrekking of verloop van geldigheid

Artikel 77 lid 3 Bp2000

€ 1.500

€ 15.000

Met een auto (taxi) of bus zonder toelatingskeuring in het kentekenbewijs bus- of taxivervoer verrichten

Artikel 80 lid 1 Bp2000

€ 1.500

€ 15.000

Met auto of bus vervoer verrichten zonder geldig keuringsbewijs (APK)

Artikel 80 lid 2 Bp2000

€ 1.500

€ 15.000

Meer personen vervoeren in bus of auto dan blijkens kentekenbewijs is toegestaan

Artikel 81 lid 2 Bp2000

€ 2.500

€ 25.000

Niet aanwezig hebben van een taxameter die zichtbaar voor de reiziger vervoerprijs aangeeft

Artikel 127 lid 1 onder a Bp2000

€ 2.500

€ 100.000

Niet voldoen aan de regels gesteld bij of krachtens de IJkwet:

– Geen of verlopen taxameterkeuring;

– Taxameter niet verzegeld en verkeerde constante;

– Bandenmaat anders dan taxameterkeuringskaart

Artikel 127 lid 1 onder b Bp2000

€ 1.000

€ 25.000

Niet gebruiken van de taxameter (behoudens contractvervoer)

Artikel 127 lid 1 onder c Bp2000

€ 2.500

€ 25.000

Niet hebben (gebruiken) van een controledocument (dagrittenstaat)

Artikel 127 lid 1 onder d Bp2000

€ 2.500

€ 25.000

Niet (volledig) invullen van het controledocument (dagrittenstaat)

Artikel 127 lid 1 onder d Bp2000

€ 1.000

€ 25.000

Naar boven