Beleidsregel compensatie nieuw ziektekostenstelsel voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 25-12-2005 t/m 31-07-2006

Beleidsregel van de hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep, houdende ‘Compensatie nieuw ziektekostenstelsel voor meerderjarige scholieren in het voortgezet onderwijs’

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Gelet op artikel 11.4 van de WTOS;

Besluit:

Artikel 2. Doelgroep

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze beleidsregel is van toepassing op meerderjarige scholieren die vallen onder de werking van de WVO dan wel de WEB, voor zover het betreft het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs, en die een tegemoetkoming in de schoolkosten op basis van hoofdstuk 4 van de WTOS kunnen ontvangen.

Artikel 3. Inhoud beleidsregel

[Vervallen per 01-08-2006]

Voor het schooljaar 2005–2006 wordt de tegemoetkoming schoolkosten voor de categorieën ‘bovenbouw’ en ‘overig onderwijs’, als bedoeld in artikel 4.6, eerste lid, WTOS met € 46,67 verhoogd.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 augustus 2005 en vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep

,
namens deze:
de

hoofddirecteur

,

Chr.G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina