Wijzigingsbesluit Bevoegdhedenbesluit WPO, enz. (vaststelling bewijzen van bekwaamheid Duitse en Franse taal basisonderwijs)

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 22-03-2006 t/m heden

Besluit van 20 december 2005 tot wijziging van het Bevoegdhedenbesluit WPO tot vaststelling van de bewijzen van bekwaamheid die bevoegdheid verlenen tot het geven van Duitse taal en Franse taal in het basisonderwijs en wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel om de vakleerkracht voor de onderwijsactiviteiten Duitse taal en Franse taal in het basisonderwijs te introduceren

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 22 november 2005, nr. WJZ/2005/52073 (2639), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, onder b.1°, 32a, eerste lid, en 186, vijfde lid, van de Wet op het primair onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 1 december 2005, nr. W05.05.0520/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 16 december 2005, nr. WJZ/2005/54945 (2639), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Het recht zoals dat gold voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op beschikkingen en geschillen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan dat tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 december 2005

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de zeventiende januari 2006

De Minister van Justitie

J. P. H. Donner

Naar boven