Regeling effectief kredietvergoedingspercentage 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling effectief kredietvergoedingspercentage 2006

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 1, onderdeel j, van de Wet financiële dienstverlening en de richtlijn nr. 87/102/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1986 betreffende de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lidstaten inzake het consumentenkrediet (PbEG 1987, L 42), zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn nr. 98/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 (PbEG, L 101);

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. besluit: Besluit financiële dienstverlening;

  • b. economische looptijd: de periode waarin een hypothecair krediet overeenkomstig de bij het aangaan van de overeenkomst inzake krediet vastgestelde hoogte van de termijnbedragen en lengte en aantal van de betalingstermijnen geheel afgelost zal zijn;

  • c. kredietvergoedingspercentage per betalingstermijn: kredietvergoeding die over een betalingstermijn in rekening wordt gebracht, uitgedrukt in een percentage van het uitstaand saldo aan het begin van die betalingstermijn;

  • d. wet: de Wet financiële dienstverlening.

 • 2 In deze regeling wordt met betrekking tot overeenkomsten inzake doorlopend krediet verstaan onder:

  • a. looptijd: theoretische looptijd;

  • b. kredietsom: kredietlimiet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Bij de in de hoofdstukken 2 en 3 geregelde berekeningen wordt ervan uitgegaan dat:

  • a. de overeenkomst inzake krediet overeenkomstig de bij het aangaan van de overeenkomst inzake krediet vastgestelde hoogte van de termijnbedragen en lengte en aantal van de betalingstermijnen wordt afgewikkeld, en

  • b. de kredietvergoeding gedurende de looptijd van de overeenkomst gelijk blijft, tenzij bij het aangaan van de overeenkomst is vastgesteld wanneer de kredietvergoeding zal wijzigen en wat de hoogte van de kredietvergoeding door die wijziging zal worden.

 • 2 Bij de in hoofdstuk 2 geregelde berekeningen wordt er, voor zover het overeenkomsten inzake doorlopend krediet betreft, van uitgegaan dat:

  • a. het uitstaand saldo op het tijdstip waarop door de aanbieder van krediet de geldsom ter beschikking wordt gesteld of met het verschaffen van het genot van de zaak of het verlenen van de dienst een aanvang wordt gemaakt, gelijk is aan de kredietlimiet, en

  • b. het uitstaand saldo niet toeneemt anders dan uit hoofde van het in rekening brengen van de kredietvergoeding.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Het effectief kredietvergoedingspercentage wordt afgerond op één decimaal. Indien de tweede decimaal vijf of meer bedraagt, vindt afronding naar boven plaats. In de overige gevallen vindt afronding naar beneden plaats.

Hoofdstuk 2. Berekening effectief kredietvergoedingspercentage voor consumptief krediet

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op consumptief krediet.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor overeenkomsten inzake krediet waarbij de betalingstermijn en het termijngedrag gedurende de looptijd gelijk blijven, wordt het effectief kredietvergoedingspercentage berekend als volgt:

  p = [(1 + im)m – 1] . 100,

  waarbij de waarde van im wordt berekend met de volgende formule:

  Bijlage 204035.png

  In deze formules is:

  p: het effectief kredietvergoedingspercentage op jaarbasis;

  im: het honderdste deel van het kredietvergoedingspercentage per betalingstermijn;

  m: het aantal betalingstermijnen per jaar;

  K: de kredietsom;

  T: het termijnbedrag;

  n: de looptijd, uitgedrukt in het aantal betalingstermijnen.

 • 2 Voor overeenkomsten inzake krediet, niet zijnde doorlopende krediet, wordt bij de berekening van het effectief kredietvergoedingspercentage de berekening in het eerste lid toegepast. Bij die berekening wordt ervan uitgegaan dat de eerste betalingstermijn, onderscheidenlijk het eerste of het laatste termijnbedrag, gelijk zijn aan de overige betalingstermijnen, onderscheidenlijk termijnbedragen, indien:

  • a. de eerste betalingstermijn afwijkt van de overige betalingstermijnen, voor zover deze afwijking tot gevolg heeft dat het eerste of het laatste termijnbedrag afwijkt van de overige termijnbedragen, terwijl de overige betalingstermijnen en termijnbedragen gedurende de looptijd gelijk blijven, of

  • b. slechts het eerste of het laatste termijnbedrag afwijkt van de overige termijnbedragen, indien deze afwijking een gevolg is van afrondingen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor overeenkomsten inzake krediet waarbij gedurende de looptijd de betalingstermijn wel, doch het termijnbedrag niet gelijk blijft, en waarop artikel 5, tweede lid, niet van toepassing is, wordt het effectief kredietvergoedingspercentage berekend als volgt:

p = [(1 + im)m – 1] . 100,

waarbij de waarde van im wordt berekend met de volgende formule:

Bijlage 204036.png

In deze formules is:

p: het effectief kredietvergoedingspercentage;

im: het honderdste deel van het kredietvergoedingspercentage per betalingstermijn;

m: het aantal betalingstermijnen per jaar;

K: de kredietsom;

t: het volgnummer van de onderscheidenlijke termijnbedragen en van de onderscheidenlijke betalingstermijnen;

n: de looptijd, uitgedrukt in het aantal betalingstermijnen;

Tt: het termijnbedrag met volgnummer t.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Voor overeenkomsten inzake krediet waarbij de betalingstermijn gedurende de looptijd niet gelijk blijft en waarop artikel 5, tweede lid, niet van toepassing is, wordt het effectief krediet vergoedingspercentage berekend als volgt:

p = i  . 100,

waarbij de waarde van i wordt berekend met de volgende formule:

Bijlage 204034.png

In deze formules is:

p: het effectief kredietvergoedingspercentage;

i: het honderdste deel van het effectief kredietvergoedingspercentage;

K: de kredietsom;

k: het volgnummer van een termijnbedrag;

n: het totale aantal termijnbedragen;

Tk: het termijnbedrag met volgnummer k;

tk: het tijdvak dat ligt tussen het tijdstip waarop de kredietsom ter beschikking wordt gesteld en het tijdstip waarop het termijnbedrag met volgnummer k moet worden voldaan, uitgedrukt in jaren.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

In afwijking van de artikelen 5 tot en met 7 wordt bij overeenkomsten inzake krediet waarbij de kredietsom in bij het aangaan van de overeenkomst inzake krediet vastgestelde tranches ter beschikking wordt gesteld op bij het aangaan van de overeenkomst inzake krediet overeengekomen tijdstippen het effectief kredietvergoedingspercentage berekend als volgt:

p = i  . 100,

waarbij de waarde van i wordt berekend met de volgende formule:

Bijlage 204037.png

In deze formules is:

p: het effectief kredietvergoedingspercentage;

i: het honderdste deel van het effectief kredietvergoedingspercentage;

S1: het bedrag van de eerste tranche van de kredietsom;

u: het volgnummer van een tranche;

v: het totale aantal tranches;

Su: het bedrag van de tranche met volgnummer u;

Xu: het tijdvak dat ligt tussen het tijdstip waarop de overeenkomst inzake krediet is aangegaan en het tijdstip waarop de tranche met volgnummer u ter beschikking wordt gesteld, uitgedrukt in jaren;

k: het volgnummer van een termijnbedrag;

n: het totale aantal termijnbedragen;

Tk: het termijnbedrag met volgnummer k;

tk: het tijdvak dat ligt tussen het tijdstip waarop de kredietsom ter beschikking wordt gesteld en het tijdstip waarop het termijnbedrag met volgnummer k moet worden voldaan, uitgedrukt in jaren.

Hoofdstuk 3. Berekening effectief kredietvergoedingspercentage voor hypothecair krediet

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op hypothecair krediet.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Voor overeenkomsten inzake hypothecair krediet wordt het effectief kredietvergoedingspercentage berekend als volgt:

  p = [1 + im)m – 1] . 100,

  waarbij de waarde van im wordt berekend met de volgende formule:

  Bijlage 204038.png

  In deze formules is:

  p: het effectief kredietvergoedingspercentage;

  im: het honderdste deel van het kredietvergoedingspercentage per betalingstermijn;

  m: het aantal betalingstermijnen per jaar;

  K: de kredietsom;

  A: de kosten die de aanbieder van hypothecair krediet bij het afsluiten van de overeenkomst inzake hypothecair krediet in rekening brengt;

  t: het volgnummer van de onderscheidenlijke termijnbedragen en van de onderscheidenlijke betalingstermijnen;

  n: de economische looptijd, berekend over maximaal 30 jaren, uitgedrukt in het aantal betalingstermijnen;

  Tt: het termijnbedrag met volgnummer t;

  Rn: de (eventuele) (restant-)schuld aan het eind van de economische looptijd c.q. na 30 jaren.

 • 2 Indien de termijnbedragen aan het begin van elke betalingstermijn worden betaald, wordt K in de formule in het eerste lid (K – T(1)), en wordt n in de formule in het eerst lid (n – 1).

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling effectief kredietvergoedingspercentage 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina