Besluit toekenning vergoeding leden werkgroep ‘Gelijke beloning, dat werkt!’

[Regeling vervallen per 25-09-2008.]
Geldend van 25-12-2005 t/m 24-09-2008

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 december 2005, nr. AV/IR/2005/100769a, Directie Arbeidsverhoudingen, afdeling Individuele Rechtsbescherming, tot toekenning van de vergoeding aan de leden van de werkgroep ‘Gelijke beloning, dat werkt!’

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit:

Voor de periode van 1 januari 2005 tot 1 juli 2007:

Artikel 1

[Vervallen per 25-09-2008]

Aan de leden van de werkgroep ‘Gelijke beloning, dat werkt!’ als bedoeld in artikel 7 van de Instellingsregeling Werkgroep ‘Gelijke beloning, dat werkt!’ wordt voor het bijwonen van een door de werkgroep georganiseerde bijeenkomst een vergoeding voor reiskosten toegekend volgens de regels van het Reisbesluit Binnenland (Stb. 1993, 144).

Artikel 2

[Vervallen per 25-09-2008]

  • 1 Aan de leden van de werkgroep ‘Gelijke beloning, dat werkt!’ als bedoeld in artikel 1 wordt voor het bijwonen van een door de werkgroep georganiseerde bijeenkomst vacatiegeld toegekend.

  • 2 Het vacatiegeld bedraagt € 135,– per bijgewoonde bijeenkomst tot een maximum van € 1.350,– per kalenderjaar.

  • 3 Twee of meer bijeenkomsten op dezelfde dag gelden als één bijeenkomst.

  • 4 Geen vacatiegeld wordt toegekend aan functionarissen in dienst van het Rijk, van een ander publiekrechterlijk lichaam dan het Rijk of van een door het Rijk in het leven geroepen instelling, dan wel van een instelling welker personeelskosten door het Rijk worden vergoed, indien hun benoeming haar oorzaak vindt in de functie die zij vervullen.

Artikel 3

[Vervallen per 25-09-2008]

Onder leden als bedoeld in artikel 2 wordt de voorzitter van de werkgroep ‘Gelijke beloning, dat werkt!’ niet begrepen.

Artikel 4

[Vervallen per 25-09-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Den Haag, 19 december 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina