Regeling model ondervolmacht Wfd

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling tot uitvoering van artikel 68, eerste lid, van het Besluit financiële dienstverlening

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 68, eerste lid, van het Besluit financiële dienstverlening;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model, bedoeld in artikel 68, eerste lid, van het Besluit financiële dienstverlening, wordt als volgt vastgesteld:

Ondervolmacht

als bedoeld in artikel 68, eerste lid, van het Besluit financiële dienstverlening.

De gevolmachtigde ..............................1

daartoe bij deze gemachtigd door verzekeraar ................................................2

verklaart hierbij ondervolmacht te verlenen aan ...............................................

Paragraaf I

Bevoegdheden

Om in Nederland, in naam van de bovenvermelde verzekeraar – binnen de perken van diens statuten – verzekeringen te accepteren van risico s, zowel binnen als buiten Nederland, en in het algemeen al datgene te verrichten wat de uitoefening van het verzekeringsbedrijf in Nederland als vertegenwoordiger van een in Nederland of in het buitenland gevestigde verzekeraar meebrengt en met betrekking daartoe alle rechten van de bovenvermelde verzekeraar uit te oefenen en alle verplichtingen na te komen, omvat deze ondervolmacht onder meer:

 • het zelfstandig ondertekenen van polissen en van alle overige stukken die betrekking hebben op in deze volmacht genoemde handelingen;

 • het ontvangen en verrekenen van – alsmede het kwijting geven voor – premies en alle overige gelden wegens aanspraken van de bovenvermelde verzekeraar, voortspruitende uit – of verband houdende met – gesloten verzekeringen;

 • het meewerken tot wijziging, verlenging of opheffing van gesloten verzekeringen;

 • het toezeggen of geven van vermindering, restitutie of kwijtschelding van premie en van gelden die betrekking hebben op alle overige aanspraken van de bovenvermelde verzekeraar;

 • het van of namens verzekerden in ontvangst nemen van mededelingen;

 • het meewerken tot vaststelling van schaden en de omvang daarvan, het regelen, erkennen en betalen van schaden, alsmede het in der minne (door middel van dading of anderszins) treffen van schikkingen in verband met schaden en alle andere aanspraken tegen de bovenvermelde verzekeraar;

 • het in rechte betwisten van alle aanspraken tegen de bovenvermelde verzekeraar;

 • het aanhangig maken van rechtsvorderingen ter uitoefening van enig aan de bovenvermelde verzekeraar als verzekeraar toekomend recht, het nemen van alle maatregelen die de gevolmachtigde voor een goede procesvoering nodig acht, het meewerken bij – of toestemmen in – het voeren van processen waarbij het belang van de bovenvermelde verzekeraar betrokken is;

 • het onderwerpen van alle geschillen aan de beslissing van scheidsmannen alsmede het verlenen van zijn/haar medewerking in het scheidsrechterlijk geding;

waarbij alle desbetreffende handelingen en verbintenissen van de genoemde ondergevolmachtigde voor de bovenvermelde verzekeraar zullen gelden, geheel als waren zij door haar verricht of aangegaan.

Waar in deze ondervolmacht wordt gesproken van verzekeringen, verzekerden of verzekeraar worden daaronder ook verstaan herverzekeringen, herverzekerden of herverzekeraar.

Paragraaf II

Verlenen van ondervolmacht door de ondergevolmachtigde

Deze ondervolmacht houdt, behoudens via een ondervolmacht opgemaakt overeenkomstig deze regeling, niet in de bevoegdheid van de ondergevolmachtigde om aan derden ondervolmacht te verlenen.

Paragraaf III

Einde ondervolmacht

Deze ondervolmacht kan zowel door de verzekeraar als door de gevolmachtigde te allen tijde worden ingetrokken.

Het ophouden van kracht te zijn van de volmacht van de gevolmachtigde tast de kracht van de ondervolmacht niet aan.

Paragraaf IV

Toepasselijk recht

Op deze ondervolmacht is Nederlands recht van toepassing.

...................................3

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Een ondervolmacht opgemaakt voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling overeenkomstig het voor dat tijdstip voorgeschreven model ingevolge de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf wordt gelijkgesteld met een ondervolmacht opgemaakt overeenkomstig het in artikel 1 opgenomen model.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model ondervolmacht Wfd.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

 1. Achter 'De gevolmachtigde' wordt de naam en, indien van toepassing, de handelsnaam van de gevolmachtigde agent ingevuld, die hierbij door de verzekeraar wordt gemachtigd om ondervolmacht te verlenen.

  ^ [1]
 2. Achter 'verzekeraar' wordt de naam, en indien van toepassing, de handelsnaam van de verzekeraar ingevuld die zijn gevolmachtigde agent (zie onder i) machtigt om ondervolmacht te verlenen.

  ^ [2]
 3. Handtekening van de machtigende verzekeraar en van de ondervolmacht verlenende gevolmachtigde agent, met vermelding van de datum van ondertekening.

  ^ [3]
Terug naar begin van de pagina