Regeling model volmacht Wfd

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling tot uitvoering van artikel 68, eerste lid, van het Besluit financiële dienstverlening

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 68, eerste lid, van het Besluit financiële dienstverlening;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model, bedoeld in artikel 68, eerste lid, van het Besluit financiële dienstverlening, wordt als volgt vastgesteld:

Volmacht

als bedoeld in artikel 68, eerste lid, van het Besluit financiële dienstverlening.

De ondergetekende ..........1 verklaart hierbij volmacht te verlenen aan ..........

Paragraaf I

Bevoegdheden

Om in Nederland, in naam van de ondergetekende – binnen de perken van haar/zijn statuten – verzekeringen te accepteren van risico’s, zowel binnen als buiten Nederland, en in het algemeen al datgene te verrichten wat de uitoefening van het verzekeringsbedrijf in Nederland als vertegenwoordiger van een in Nederland of in het buitenland gevestigde verzekeraar meebrengt en in dat verband alle rechten van de ondergetekende uit te oefenen en alle verplichtingen na te komen, omvat deze volmacht onder meer:

 • het zelfstandig ondertekenen van polissen en van alle overige stukken die betrekking hebben op in deze volmacht genoemde handelingen;

 • het ontvangen en verrekenen van – alsmede het kwijting geven voor – premies en alle overige gelden wegens aanspraken van de ondergetekende, voortspruitende uit – of verband houdende met – gesloten verzekeringen;

 • het meewerken tot wijziging, verlenging of opheffing van gesloten verzekeringen;

 • het toezeggen of geven van vermindering, restitutie of kwijtschelding van premies en van gelden die betrekking hebben op alle overige aanspraken van de ondergetekende;

 • het van of namens verzekerden in ontvangst nemen van mededelingen;

 • het meewerken tot vaststelling van schaden en de omvang daarvan, het regelen, erkennen en betalen van schaden, alsmede het in der minne (door middel van dading of anderszins) treffen van schikkingen in verband met schaden en alle andere aanspraken tegen de ondergetekende;

 • het in rechte betwisten van alle aanspraken tegen de ondergetekende;

 • het aanhangig maken van rechtsvorderingen ter uitoefening van enig aan de ondergetekende als verzekeraar toekomend recht, het nemen van alle maatregelen die de gevolmachtigde voor een goede procesvoering nodig acht, het meewerken bij – of toestemmen in – het voeren van processen waarbij het belang van de ondergetekende betrokken is;

 • het onderwerpen van alle geschillen aan de beslissing van scheidsmannen alsmede het verlenen van zijn/haar medewerking in het scheidsrechterlijk geding;

waarbij alle desbetreffende handelingen en verbintenissen van de genoemde gevolmachtigde voor de ondergetekende zullen gelden, geheel als waren zij door hem verricht of aangegaan.

Waar in deze volmacht wordt gesproken van verzekeringen, verzekerden of verzekeraar wordt daaronder ook verstaan herverzekeringen, herverzekerden of herverzekeraar.

Paragraaf II

Ondervolmacht

Deze volmacht houdt, behoudens via een ondervolmacht opgemaakt overeenkomstig de Regeling model ondervolmacht Wfd, niet in de bevoegdheid van de gevolmachtigde om aan derden ondervolmacht te verlenen.

Paragraaf III

Toepasselijk recht

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing.

................................2

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Een volmacht opgemaakt voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling overeenkomstig het voor dat tijdstip voorgeschreven model ingevolge de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf wordt gelijkgesteld met een volmacht opgemaakt overeenkomstig het in artikel 1 opgenomen model.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model volmacht Wfd.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

 1. Achter 'De ondergetekende' wordt de naam en, indien van toepassing, de handelsnaam van de verzekeraar ingevuld.

  ^ [1]
 2. Handtekening van de ondertekenaar, met vermelding van de datum van ondertekening.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina