Vrijstellingsregeling Wfd

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 13-08-2006 t/m 31-12-2006

Vrijstellingsregeling Wfd

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 9 van de Wet financiële dienstverlening;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

In deze regeling wordt, voor zover niet anders is bepaald, verstaan onder:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld ondernemingen die de juridische eigendom verkrijgen van vorderingen uit hoofde van overeenkomsten inzake krediet die zij niet zelf als wederpartij zijn aangegaan, voor zover het beheer en de uitvoering daarvan krachtens overeenkomst geschiedt door een kredietbeheerder aan wie het ingevolge de wet is toegestaan te bemiddelen in krediet of krediet aan te bieden en die kredietbeheerder de in artikel 49 van het besluit bedoelde informatie verstrekt op de ingevolge dat artikel voorgeschreven wijze.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld bemiddelaars in krediet die geen kredietbeheerder zijn, voor zover hun werkzaamheden slechts betrekking hebben op het incasseren van vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld financiële dienstverleners voor zover zij financiële diensten verlenen aan consumenten die hun gewone verblijfplaats hebben buiten Nederland, tenzij het diensten de informatiemaatschappij betreft als bedoeld in artikel 15d, derde lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek die worden verleend aan consumenten die hun gewone verblijfplaats hebben in een andere lidstaat dan Nederland.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald, met uitzondering van artikel 60 van de wet, zijn vrijgesteld bemiddelaars in verzekeringen, voor zover hun werkzaamheden slechts betrekking hebben op schadebehandeling of het innen van premies.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld financiële dienstverleners voor zover zij financiële diensten verlenen, met uitzondering van financiële diensten ten aanzien van krediet, aan:

 • a. consumenten die bij hen werkzaam zijn of anderszins onder hun verantwoordelijkheid vallen;

 • b. consumenten die werkzaam zijn bij of anderszins onder de verantwoordelijkheid vallen van andere rechtspersonen die deel uitmaken van dezelfde groep waartoe zij zelf behoren; of

 • c. consumenten die deel uitmaken van dezelfde groep waartoe zij zelf behoren.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld financiële dienstverleners, voor zover zij bemiddelen in of adviseren over verzekeringen aan:

 • a. rechtspersonen waarin zij deelnemen;

 • b. vennootschappen waarvan zij vennoot zijn; of

 • c. rechtspersonen of vennootschappen waarin of waarvan andere rechtspersonen of vennootschappen die deel uitmaken van dezelfde groep waartoe zij behoren, deelnemen onderscheidenlijk vennoot zijn.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld aanbieders van effecten, voor zover zij anders dan bij uitgifte effecten aanbieden als bedoeld in artikel 3, eerste of vierde lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld beheerders als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, voor zover zij diensten verlenen als bedoeld in artikel 6, vierde lid, van die wet.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld financiële dienstverleners voor zover zij financiële diensten verlenen ten aanzien van beleggingsobjecten die:

  • a. worden aangeboden aan minder dan honderd consumenten;

  • b. deel uitmaken van een serie van beleggingsobjecten als bedoeld in artikel 1, onderdeel u, van het besluit die minder dan twintig beleggingsobjecten omvat;

  • c. een waarde hebben die niet kan worden bepaald op basis van vooraf in het prospectus, bedoeld in artikel 35 van het besluit opgenomen objectieve en toetsbare criteria; of

  • d. worden aangeboden voor een nominaal bedrag per beleggingsobject van ten minste € 50.000,–.

 • 2 De in het eerste lid geregelde vrijstelling is slechts van toepassing indien de desbetreffende financiële dienstverlener in alle door of namens hem gedane reclame-uitingen en opgestelde offertes inzake het beleggingsobject vermeldt dat hij voor het verlenen van financiële diensten ten aanzien van het beleggingsobject niet onder toezicht staat van de toezichthouder.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op financiële dienstverleners die financiële diensten verlenen ten aanzien van financiële producten als bedoeld in artikel 3 van het besluit.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld aanbieders van elektronisch geld op wie artikel 6 van de Vrijstellingsregeling Wtk 1992 van toepassing is, bemiddelaars via wie deze aanbieders overeenkomsten met consumenten aangaan en adviseurs die het door deze aanbieders aangeboden elektronisch geld aanbevelen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld financiële dienstverleners:

 • a. voor zover zij bemiddelen in hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen, met uitzondering van broeiglasverzekeringen;

 • b. die reisbureau of reisorganisatie zijn, voor zover zij bemiddelen in verzekeringen die met het oog op een reis of vakantie worden afgesloten, alsmede in annuleringsverzekeringen, indien op de desbetreffende vestiging van het reisbureau of de reisorganisatie ten minste een medewerker beschikt over:

Artikel 13

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld financiële dienstverleners die een andere hoofdberoepswerkzaamheid hebben dan het verlenen van financiële diensten en uit hoofde van die hoofdberoepwerkzaamheid inzicht hebben in de financiële situatie van consumenten, voor zover zij, zonder daarvoor van de aanbieder provisie te ontvangen, jegens consumenten als bedoeld in artikel 6 van de wet, optreden als adviseur, en de door hen verstrekte adviezen in het verlengde liggen van hun hoofdberoepswerkzaamheid.

 • 2 De in het eerste lid geregelde vrijstelling is slechts van toepassing indien de desbetreffende financiële dienstverlener slechts incidenteel optreedt als adviseur, in die zin dat het optreden als adviseur slechts een marginaal onderdeel uitmaakt van zijn totale werkzaamheden.

Artikel 14

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen is bepaald ingevolge de paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk 3 van de wet, van de paragrafen 2 en 3 van hoofdstuk 4 van de wet en van de artikelen 16 tot en met 18 van het besluit, zijn vrijgesteld herverzekeringsbemiddelaars waarvan, voor zover het de vrijstelling van de artikelen 16 tot en met 18 van het besluit betreft, ten minste een van de feitelijk leidinggevenden ten minste drie jaar relevante werkervaring heeft.

Artikel 15

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van hetgeen is bepaald ingevolge de hoofdstukken 2 en 5 van de wet en de artikelen 28, eerste lid, 54 en 55 van de wet, zijn, voor het aanbieden van krediet in het kader van het uitoefenen van haar publieke taak, vrijgesteld gemeentelijke kredietbanken opgericht door middel van het treffen van een gemeenschappelijke regeling en gemeentelijke kredietbanken met een privaatrechtelijke rechtsvorm, mits:

  • a. voor de bedrijfsvoering een reglement is vastgesteld, waaruit voor het aanbieden van krediet in het kader van het uitoefenen van haar publieke taak ten minste blijkt op welke wijze zal worden voldaan aan hetgeen is bepaald bij of krachtens hoofdstuk 3 en paragraaf 1 van hoofdstuk 4 van de wet en de hoofdstukken IV en V van de Wet op het consumentenkrediet;

  • b. het reglement, bedoeld in onderdeel a, is goedgekeurd door gedeputeerde staten; en

  • c. het toezicht op de naleving van het reglement, bedoeld in onderdeel a:

   • 1°. wordt uitgevoerd door het algemeen bestuur van de gemeentelijke kredietbank, indien de gemeentelijke kredietbank is opgericht door middel van het treffen van een gemeenschappelijke regeling en geen privaatrechtelijke rechtsvorm heeft; of

   • 2°. indien de gemeentelijke kredietbank een privaatrechtelijke rechtsvorm heeft, wordt gewaarborgd doordat de meerderheid van het bestuur wordt benoemd op voordracht van een gemeenteraad of van burgemeester en wethouders van één of meer gemeenten waarvoor de gemeentelijke kredietbank werkzaamheden verricht, dan wel de meerderheid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van een gemeenteraad of van burgemeester en wethouders van één of meer gemeenten waarvoor de gemeentelijke kredietbank werkzaamheden verricht, dan wel de jaarrekening en begroting van de gemeentelijke kredietbank worden goedgekeurd door de gemeenteraad of door burgemeester en wethouders van één of meer gemeenten waarvoor de gemeentelijke kredietbank werkzaamheden verricht, tenzij een negatief exploitatiesaldo van een gemeentelijke kredietbank met privaatrechtelijke rechtsvorm wordt aangezuiverd door één of meer gemeenten waarvoor de gemeentelijke kredietbank werkzaam is.

 • 2 Van hetgeen is bepaald ingevolge de artikelen 26, eerste en tweede lid, en 27, eerste lid, van de wet zijn vrijgesteld gemeentelijke kredietbanken die rechtspersoonlijkheid bezitten, indien de personen die het beleid van de gemeentelijke kredietbanken bepalen of mede bepalen, en de personen die het dagelijks beleid van de gemeentelijke kredietbanken bepalen, lid of voorzitter zijn van een gemeenteraad dan wel deel uitmaken van een college van burgemeester en wethouders.

 • 3 Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald, met uitzondering van artikel 31 van de wet, zijn vrijgesteld gemeentelijke kredietbanken ten aanzien waarvan artikel 55 van de wet is toegepast of die zijn vrijgesteld op grond van het eerste lid, voor zover zij financiële diensten verlenen ten aanzien van betaalrekeningen met inbegrip van de daaraan verbonden betaalfaciliteiten, indien dit plaatsvindt in het kader van het beheer van cliëntgelden als onderdeel van een integraal hulpverleningstraject.

Artikel 16

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen is bepaald in de artikelen 10, 26, eerste lid, 27, eerste lid, en 28, derde lid, aanhef en onder a, van de wet en ingevolge de artikelen 26, tweede lid, 28, derde lid, aanhef en onder b, en 100 van de wet, voor zover het ingevolge dit laatstgenoemde artikel bepaalde betrekking heeft op personen als bedoeld in de artikelen 26, eerste lid en 27, eerste lid, van de wet, en op maatregelen als bedoeld in artikel 28, derde lid, aanhef en onder a, van de wet zijn vrijgesteld:

Artikel 17

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De in het eerste lid geregelde vrijstelling is slechts van toepassing indien de looptijd van het goederenkrediet niet langer is dan de verwachte economische levensduur van de verschafte roerende zaak, dan wel niet langer is dan de periode van dienstverlening en de desbetreffende bemiddelaar in goederenkrediet:

  • a. de consument niet adviseert over het financiële product waarin hij bemiddelt; en

  • b. een andere hoofdberoepswerkzaamheid heeft dan bemiddeling in goederenkrediet en het goederenkrediet dient ter verschaffing van het genot van een roerende zaak, dan wel het verlenen van een dienst.

Artikel 18

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen is bepaald in de artikelen 10, 26, eerste lid, 27, eerste lid, en 28, derde lid, aanhef en onder a, van de wet en ingevolge de artikelen 26, tweede lid, 28, derde lid, aanhef en onder b, en 100 van de wet, voor zover het ingevolge dit laatstgenoemde artikel bepaalde betrekking heeft op personen als bedoeld in de artikelen 26, eerste lid en 27, eerste lid, van de wet, en op maatregelen als bedoeld in artikel 28, derde lid, aanhef en onder a, van de wet zijn vrijgesteld financiële dienstverleners die in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, voor zover zij bemiddelen in financiële producten, anders dan verzekeringen of hypothecair krediet.

Artikel 19

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van het in artikel 10 van de wet genoemde verbod zijn vrijgesteld financiële dienstverleners voor zover zij bemiddelen in financiële producten ten aanzien waarvan het een andere onderneming die deel uitmaakt van dezelfde groep waartoe zij behoren ingevolge de wet is toegestaan deze aan te bieden of daarin te bemiddelen.

 • 2 De in het eerste lid geregelde vrijstelling is slechts van toepassing indien de desbetreffende andere onderneming volledig verantwoordelijk is voor het bemiddelen door de financiële dienstverlener.

 • 3 Voor de toepassing van de wet gelden de handelingen van een financiële dienstverlener als bedoeld in het tweede lid als handelingen van de desbetreffende andere onderneming.

Artikel 20

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 10 van de wet zijn vrijgesteld financiële dienstverleners voor zover zij op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet financiële diensten verlenen ten aanzien van betaalrekeningen of beleggingsobjecten, bemiddelen in spaarrekeningen of optreden als herverzekeringsbemiddelaar, indien zij binnen een maand na inwerkingtreding van de wet een vergunning of ontheffing aanvragen bij de toezichthouder en binnen drie maanden na deze aanvraag de gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 17 van de wet, overleggen aan de toezichthouder.

 • 2 Het eerste lid is van toepassing totdat de toezichthouder op een aanvraag heeft beslist. Indien een aanvraag door de toezichthouder is afgewezen, is op deze financiële dienstverlener artikel 22 van de wet van overeenkomstige toepassing.

 • 3 De toezichthouder beslist binnen 12 maanden na inwerkingtreding van de wet op aanvragen als bedoeld in het eerste lid.

 • 4 Financiële dienstverleners die overeenkomstig het eerste lid een vergunning of ontheffing hebben aangevraagd worden ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 23 van de wet. De toezichthouder haalt de inschrijving door zodra hij op een aanvraag heeft beslist.

Artikel 21

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 Van hetgeen is bepaald in artikel 32 van de wet en ingevolge artikel 100 van de wet, voor zover het ingevolge dat artikel bepaalde betrekking heeft op artikel 32 van de wet, zijn vrijgesteld financiële dienstverleners voor zover zij financiële diensten verlenen ten aanzien van financiële producten, met uitzondering van:

  • a. complexe producten als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het besluit;

  • b. spaarrekeningen met inbegrip van de daaraan verbonden spaarfaciliteiten, waarvan de rentevergoeding voor de consument is gekoppeld aan de koersontwikkeling van een of enkele op een effectenbeurs als bedoeld in artikel 1, onder e, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 genoteerde effecten;

  • c. effecten;

  • d. kredieten waarvan de kredietsom meer dan € 1.000,– bedraagt;

  • e. hypothecaire kredieten;

  • f. verzekeringen in verband met het geheel of gedeeltelijk wegvallen van het inkomen van een consument, niet zijnde verzekeringen ter dekking van een risico dat verband houdt met de nakoming van betalingsverplichtingen uit hoofde van een overeenkomst inzake krediet;

  • g. financiële product als bedoeld in artikel 1, onderdeel m, onder 9°, van de wet.

Artikel 22

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen is bepaald in artikel 29 van de wet en ingevolge artikel 100 van de wet, voor zover het ingevolge dat artikel bepaalde betrekking heeft op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee vergelijke voorziening als bedoeld in artikel 29 van de wet, zijn vrijgesteld financiële dienstverleners:

Artikel 23

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen is bepaald in artikel 29 van de wet en ingevolge artikel 100 van de wet, voor zover het ingevolge dat artikel bepaalde betrekking heeft op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een daarmee vergelijke voorziening als bedoeld in artikel 29 van de wet, zijn vrijgesteld financiële dienstverleners als bedoeld in artikel 19, eerste lid, voor zover zij bemiddelen in verzekeringen en de voor hen verantwoordelijke onderneming als bedoeld in artikel 19, tweede lid:

Artikel 25

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 Van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 44, derde lid, van de wet zijn vrijgesteld aanbieders voor zover zij financiële producten aanbieden door middel van een bemiddelaar of een gevolmachtigde agent, die is vrijgesteld van het verbod, bedoeld in artikel 10, van de wet of waarop dit verbod niet van toepassing is.

Artikel 26

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 53, eerste lid, van de wet, zijn vrijgesteld onderbemiddelaars voor zover zij bemiddelen in krediet voor een andere bemiddelaar.

 • 2 De in het eerste lid geregelde vrijstelling is slechts van toepassing indien de desbetreffende onderbemiddelaar uitsluitend provisie ontvangt van de andere bemiddelaar.

Artikel 26a

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald is vrijgesteld de Staat der Nederlanden, voor zover hij in het kader van publieksvoorlichting adviseert over zorgverzekeringen of ziektekostenverzekeringen ter aanvulling van een zorgverzekering.

Artikel 26b

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald zijn vrijgesteld gemeenten, voor zover zij bemiddelen in zorgverzekeringen of ziektekostenverzekeringen ter aanvulling van een zorgverzekering tussen financiële dienstverleners en consumenten van wie het inkomen niet meer 130% van de relevante bijstandnorm als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Wet werk en bijstand bedraagt.

Artikel 26c

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen is bepaald in artikel 32 van de wet en ingevolge artikel 100 van de wet, voor zover het ingevolge dat artikel bepaalde betrekking heeft op artikel 32 van de wet, en van de artikelen 27 en 38 van het besluit, zijn vrijgesteld financiële dienstverleners voor zover zij financiële diensten verlenen ten aanzien van natura-uitvaartverzekeringen of andere verzekeringen die uitsluitend strekken tot het doen van geldelijke uitkeringen in verband met de verzorging van de uitvaart van de mens.

Artikel 26d

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van artikel 27, tweede lid, van de wet, en artikel 16, eerste lid, aanhef en onder a, van het besluit, telkens voor zover het de eindtermen, bedoeld in bijlage 6 van het besluit betreft, zijn vrijgesteld financiële dienstverleners die financiële diensten verlenen ten aanzien van hypothecair krediet, al dan niet in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering waarbij de verplichting van de aanbieder tot het doen van een uitkering of een reeks van uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het overlijden van degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft plaatsvindt voor de in de polis genoemde datum.

 • 3 Onverminderd het eerste lid zijn financiële dienstverleners die financiële diensten verlenen ten aanzien van hypothecair krediet in combinatie met een overlijdensrisicoverzekering, waarbij de verplichting van de aanbieder van de verzekering tot het doen van een uitkering of een reeks van uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het overlijden van degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft plaatsvindt voor de in de polis genoemde datum, vrijgesteld van artikel 16, eerste lid, aanhef en onder d, van het besluit, voor zover het de eindtermen, bedoeld in bijlage 5 van het besluit betreft.

Artikel 26e

[Vervallen per 01-01-2007]

Van artikel 38, eerste lid, tweede volzin, van het besluit, zijn vrijgesteld aanbieders van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 12, derde lid, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen die de financiële bijsluiter over de rechten van deelneming in de beleggingsinstelling op hun website beschikbaar houden en die de financiële bijsluiter onverwijld op verzoek van een consument verstrekken.

Artikel 26f

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Van hetgeen is bepaald in artikel 52 van de wet en de artikelen 36, eerste tot en met achtste lid, 59, eerste lid, 60, eerste lid, en 61, eerste lid, van het besluit, zijn vrijgesteld aanbieders van krediet, voor zover zij krediet aanbieden tegen onderpand van effecten die tot zekerheid dienen voor de terugbetaling van het krediet aan een consument die reeds op het moment van aangaan van de overeenkomst inzake krediet bezitter is van de te verpanden effecten, van welk krediet de kredietsom of de kredietlimiet gedurende de looptijd van de overeenkomst inzake het krediet niet hoger is dan 70% van de waarde van de te verpanden effecten.

 • 2 Van hetgeen is bepaald in artikel 53, eerste lid, van de wet en ingevolge artikel 53, tweede lid, van de wet zijn vrijgesteld bemiddelaars in krediet, voor zover het krediet waarin zij bemiddelen wordt aangeboden tegen onderpand van effecten die tot zekerheid dienen voor de terugbetaling van het krediet aan een consument die reeds op het moment van aangaan van de overeenkomst inzake krediet bezitter is van de te verpanden effecten, van welk krediet de kredietsom of de kredietlimiet gedurende de looptijd van de overeenkomst inzake het krediet niet hoger is dan 70% van de waarde van de te verpanden effecten.

 • 3 Het eerste lid en tweede lid zijn slechts van toepassing indien de in het eerste en tweede lid bedoelde effecten:

  • a. zijn toegelaten tot de handel op een op grond van artikel 22, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 erkende effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1, onder 13, van richtlijn nr. 93/22/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (PbEG L 141); of

  • b. niet tot de handel op een onder a bedoelde effectenbeurs of gereglementeerde markt zijn toegelaten en de waarde van die effecten door middel van een openbare prijsaanduiding voor een ieder kenbaar is.

Artikel 27

[Vervallen per 01-01-2007]

Tot 1 mei 2006 zijn van hetgeen is bepaald ingevolge de artikelen 28 en 36 van het besluit vrijgesteld financiële dienstverleners voor zover zij krediet aanbieden of daarin bemiddelen en daarbij voldoen aan het Besluit kredietaanbiedingen, zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet.

Artikel 28

[Vervallen per 01-01-2007]

Tot 1 mei 2006 zijn van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 31 van het besluit vrijgesteld financiële dienstverleners voor zover zij schadeverzekeringen aanbieden of daarin bemiddelen en daarbij voldoen aan de artikelen 1 en 3 van de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998, zoals die gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet.

Artikel 29

[Vervallen per 01-01-2007]

Tot 1 mei 2006 zijn van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 32 van het besluit vrijgesteld financiële dienstverleners voor zover zij levensverzekeringen aanbieden of daarin bemiddelen en daarbij voldoen aan de artikelen 2 en 3 van de Regeling informatieverstrekking aan verzekeringnemers 1998, zoals die gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet.

Artikel 30

[Vervallen per 01-01-2007]

Tot 1 mei 2006 zijn van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 34 van het besluit vrijgesteld financiële dienstverleners voor zover zij natura-uitvaartverzekeringen aanbieden of daarin bemiddelen en daarbij voldoen aan de artikelen 1 en 2 van de Regeling informatieverstrekking WTN, zoals die gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wet.

Artikel 30a

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen is bepaald in artikel 27 van het besluit en ingevolge artikel 29 van het besluit voor zover het ingevolge dat artikel bepaalde betrekking heeft op artikel 27 van het besluit, zijn vrijgesteld financiële dienstverleners, voor zover zij ten aanzien van complexe producten financiële diensten verlenen aan natuurlijke personen of rechtspersonen die handelen in de uitoefening van hun bedrijf of beroep.

Artikel 30b

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Tot 1 juni 2006 zijn van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 35, eerste lid, van het besluit vrijgesteld financiële dienstverleners, voor zover zij financiële diensten verlenen ten aanzien van een beleggingsobjecten.

 • 2 Van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 35, eerste lid, van het besluit zijn vrijgesteld financiële dienstverleners, voor zover zij overeenkomsten inzake beleggingsobjecten die voor inwerkingtreding van de wet zijn aangegaan, beheren of uitvoeren of daarbij assisteren.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op financiële producten als bedoeld in artikel 3 van het besluit.

Artikel 30c

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 Van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 36 van het besluit zijn vrijgesteld financiële dienstverleners, voor zover zij overeenkomsten inzake krediet beheren of uitvoeren of daarbij assisteren.

Artikel 30d

[Vervallen per 01-01-2007]

Van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 38 van het besluit zijn vrijgesteld financiële dienstverleners, voor zover zij overeenkomsten inzake complexe producten beheren of uitvoeren of daarbij assisteren.

Artikel 31

[Vervallen per 01-01-2007]

Tot 1 juli 2006 zijn van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 60, eerste lid, van het besluit vrijgesteld aanbieders van krediet voor zover zij financiële diensten verlenen ten aanzien van krediet waarvan de kredietsom, dan wel kredietlimiet, meer dan € 250,– en minder dan € 1.000,– bedraagt.

Artikel 32

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 2 De in het eerste lid geregelde vrijstelling is slechts van toepassing indien de desbetreffende financiële dienstverlener vanaf uiterlijk drie maanden na inwerkingtreding van artikel 27, tweede lid, van de wet aannemelijk kan maken dat hij voor 1 oktober 2007 wel zal voldoen aan artikel 17 van het besluit.

Artikel 33

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Tot 1 oktober 2006 zijn van hetgeen is bepaald ingevolge de artikelen 27, 38 en 39 van het besluit vrijgesteld:

  • a. financiële dienstverleners die voor het verlenen van financiële diensten ten aanzien van een complex product op grond van het Besluit financiële bijsluiter, zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit, verplicht zijn tot het beschikbaar houden en het aan een consument ter beschikking stellen van een financieel bijsluiter, voor zover zij voor het verlenen van financiële diensten ten aanzien van een complex product voldoen aan het ingevolge het Besluit financiële bijsluiter bepaalde; en

  • b. andere financiële dienstverleners voor zover zij financiële diensten verlenen ten aanzien van een complex product.

 • 2 Vanaf 1 oktober 2006 tot 1 april 2007 zijn vrijgesteld van hetgeen is bepaald ingevolge artikel 27, vijfde lid, van het besluit, financiële dienstverleners voor zover zij:

  • a. onverminderd de eerste volzin van artikel 38, eerste lid, van het besluit, een financiële bijsluiter aan de consument verstrekken voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst;

  • b. in de informatie die zij aan de consument verstrekken over het complexe product geen financiële bijsluiter opnemen die is opgesteld op grond van het Besluit financiële bijsluiter, zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit; en

  • c. de consument adequaat schriftelijk informeren over verschillen tussen de berekeningen van rendementen, kosten en risico’s ten behoeve van de financiële bijsluiter, bedoeld in artikel 39, eerste lid, onder c en g, van het besluit en de berekeningen die ten grondslag liggen aan de overige informatie die zij aan de consument verstrekken.

Artikel 34

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Vrijstellingsregeling Wet toezicht beleggingsinstellingen.]

Artikel 35

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995.]

Artikel 37

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 december 2005

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina