Regeling vaststelling bedragen per eenheid provinciefonds over 2004

Geldend van 05-01-2006 t/m heden

Regeling van 19 december 2005, nr. 2005-287432, tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2004

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de Staatsecretaris van Financiën,

Gelet op artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 1

Voor het uitkeringsjaar 2004 worden de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds, bedoeld in artikel 9 van de Financiële-verhoudingswet, vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 december 2005

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

directeur Bestuurlijke en Financiële Organisatie

,

P.P.L. van Kalmthout

Bijlage 1. De bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2004

Nr.

Verdeelmaatstaf

Bedragen per eenheid

1

Motorrijtuigenbelasting

–55,521

2a

Inwoners

21,19

2b

Inwoners boven 640.000

9,87

3a

Inwoners in stedelijke gebieden

12,55

3b

Inwoners in landelijke gebieden

17,59

4

Land

40,56

5

Water

29,14

6

Groen

16,84

7

Gewogen weglengte

20.722,23

8

Warmtekrachtkoppeling

0,63

9

Vast bedrag

5.015.182,14

  1. Niet in euro’s; het bedrag betreft het rekentarief voor de inkomstenmaatstaf.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina