Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 20-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2005

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 4.1.4. van de Uitvoeringsregeling WEB;

Besluit:

Artikel 1. Model financiële verantwoording rijksbijdrage

[Vervallen per 01-01-2007]

Het model voor de financiële verantwoording rijksbijdrage educatie 2005 wordt vastgesteld volgens bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2. Controleprotocol

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Het controleprotocol ten behoeve van de verklaring over de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 2 bij deze regeling.

 • 2 Het model voor de verklaring over de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2007, met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op de verantwoordingen educatie 2005 die na deze datum worden behandeld.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol rijksbijdrage educatie 2005.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Bijlage 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze bijlage behoort bij de regeling nr. CFI/BGS/2005/208132 M

Verantwoording rijksbijdrage educatie 2005

[Vervallen per 01-01-2007]

Naam gemeente of samenwerkingsverband: ..................................................

LAOV-nummer gemeente: ................

Gegevens over de ontvangen rijksbijdrage en de besteding ervan

a. Rijksbijdrage 2005

 

 

b. Overgedragen saldo uit 2004

(ten hoogste over 2003 teruggevorderde gelden)

 

 

c. In 2005 van instellingen teruggevorderde gelden over 2004

 

+

d. Baten voor 2005 (a+b+c)

 

 

e. Middelen educatie ingezet voor educatieve programma’s inburgering1

 

 

f. Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomsten

 

+

g. Totaal verplicht (e+f)

 

h. Overschot 2005 (d-g)

 

 

i. Waarvan over te dragen naar 20062

 

j. Saldo 2005 (h-i)

 

 

k. in 2005 van instellingen teruggevorderde gelden over jaren vóór 2004

 

 

l. Te retourneren aan het ministerie van OCW (j+k)

 

 

Contactpersoon

Naam: ......................................................

Telefoonnummer: ....................................

Verklaring en ondertekening

Het gemeentebestuur verklaart dat de bovenvermelde bedragen in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat de baten en lasten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat de activiteiten waarvoor de rijksbijdrage educatie is toegekend door de instelling(en) zijn uitgevoerd. Het gemeentebestuur heeft de doelmatigheid en rechtmatigheid van de bestedingen bij de instelling(en) over het kalenderjaar 2004 gecontroleerd en vastgesteld.

Het gemeentebestuur verklaart deze opgave duidelijk, stellig en zonder enig voorbehoud te hebben ingevuld.

Datum: ...................................................

Plaats: ....................................................

de Burgemeester: ...................................

de Secretaris: .........................................

Ruimte voor waarmerk accountant.

Toelichting op het formulier verantwoording rijksbijdrage educatie 2005

[Vervallen per 01-01-2007]

 • a. Rijksbijdrage 2005

  Hier moet de rijksbijdrage worden vermeld die is toegekend voor 2005.

 • b. Overgedragen saldo uit 2004

  Hier moet het bedrag worden vermeld dat in de verantwoording over 2004 is vermeld bij punt j. ‘waarvan over te hevelen naar 2005’. Dit bedrag is maximaal gelijk aan het over 2003 van ROC’s teruggevorderde bedrag.

 • c. In 2005 van instellingen teruggevorderde gelden over 2004

  Hier moet het bedrag worden vermeld dat naar aanleiding van de controle over 2004 van ROC’s is teruggevorderd.

 • d. Baten voor 2005

  Hier moet het totaal van de baten worden vermeld (a+b+c).

 • e. Middelen educatie ingezet voor educatieve programma’s van inburgering

  Hier moet het bedrag worden vermeld dat is overgeheveld naar de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers voor de educatieve programma’s van inburgering.

 • f. Lasten van educatie o.g.v. afgesloten overeenkomsten

  Hier moeten de lasten voor reguliere educatie worden vermeld.

 • g. Totaal verplicht

  Hier moet het bedrag worden vermeld dat in totaal is verplicht voor educatie (e⁠+⁠f).

 • h. Overschot 2005

  Hier moet het saldo van de baten en lasten worden vermeld (d-g). Dit bedrag mag maximaal gelijk zijn aan het bedrag dat is ingevuld bij punt c. van de verantwoording. Zowel de rijksbijdrage 2005, als het overgedragen saldo uit 2004, moet immers in 2005 zijn verplicht. Het deel van het overschot 2005 dat hoger is dan het bedrag dat is ingevuld bij punt c. moet derhalve aan het ministerie van OCW geretourneerd worden.

 • i. Waarvan over te dragen naar 2006

  Hier moet het bedrag worden vermeld dat naar aanleiding van de controle over 2004 van de ROC’s is teruggevorderd, maar nog niet opnieuw is verplicht. Alleen in dit geval mag de rijksbijdrage educatie worden overgeheveld naar het volgend jaar.

 • j. Saldo 2005

  Hier moet het bedrag worden vermeld dat niet (opnieuw) op grond van een overeenkomst aan een ROC is verplicht en niet mag worden overgeheveld naar een volgend jaar (h-i).

 • k. In 2005 van instellingen teruggevorderde gelden over jaren vóór 2004

  Hier moet het bedrag worden vermeld dat naar aanleiding van de controle over jaren voorafgaand aan 2004 alsnog van ROC’s wordt teruggevorderd. Dit bedrag kan niet worden overgeheveld naar een volgend jaar en wordt teruggevorderd.

 • l. Te retourneren aan het ministerie van OCW

  Hier moet het totaal van het aan het ministerie van OCW te retourneren bedrag worden vermeld (j+k).

Bijlage 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze bijlage behoort bij de regeling nr. CFI/BGS/2005/208132 M

Controleprotocol educatie 2005

[Vervallen per 01-01-2007]

Accountantscontrole

[Vervallen per 01-01-2007]

Dit onderdeel is het uitgangspunt voor de accountant bij het controleren van de verantwoording van de rijksbijdrage educatie. Van de accountant wordt verwacht dat hij met een grote mate van nauwkeurigheid het onderzoek uitvoert naar de getrouwheid van de gegevens in de verantwoording rijksbijdrage educatie 2005.

Alle bevindingen legt de accountant vast in een controledossier. Bij een volgende controle kan dan worden nagegaan of de gemeente afdoende maatregelen heeft getroffen om deze bevindingen te voorkomen. In het controledossier neemt de accountant een risicoanalyse op; de accountant geeft gemotiveerd aan hoe de controle is ingericht en uitgevoerd en of er onderwerpen uit dit protocol niet of niet uitgebreid zijn gecontroleerd.

De accountant moet controleren of de bestedingen rechtmatig zijn geweest.

Op de controle van de besteding en overdracht door de gemeente van de rijksbijdrage educatie zijn bepaalde toleranties van toepassing. De accountant moet de controle zo inrichten dat deze met een zekerheid van 95% de uitspraak kan doen dat de gemeente in 2005 niet meer dan 1% van de rijksbijdrage educatie onrechtmatig heeft besteed of overgedragen.

De toleranties zijn gebaseerd op percentages die gelden voor het financieel jaarverslag OCW, op grond van de richtlijnen van het Interdepartementaal Overleg Departementale Auditdiensten.

Overzicht van toleranties
 

Onjuistheden in de verantwoording/besteding

Onzekerheden in de controle

 

Beperking

Afkeuring

Beperking

Oordeel onthouding

Controle rijksbijdrage educatie

       

Tolerantie t.o.v. rijksbijdrage educatie

>1% en < 3%

≥ 3%

> 3% en < 10%

≥ 10%

Verantwoordingsmodel

[Vervallen per 01-01-2007]

Zoals eerder is aangegeven, is de gemeente ervoor verantwoordelijk dat de rijksbijdrage educatie bij de instellingen doelmatig en rechtmatig wordt besteed. De gemeente moet in de overeenkomst regelen hoe en wanneer de instellingen verantwoording afleggen aan de gemeente. De accountant controleert of in de overeenkomst tussen gemeente en regionaal opleidingencentrum (ROC) de wijze van verantwoorden van de instellingen aan de gemeente is geregeld en of het verantwoorden inderdaad op die wijze heeft plaats gevonden.

De doelmatige en rechtmatige inzet bij de instelling tot en met het kalenderjaar 2004 moet in ieder geval op 1 juli 2006, de indiendatum van de verantwoording rijksbijdrage educatie, door de gemeente gecontroleerd zijn.

Als de verantwoording van de instellingen aan de gemeente niet of onvoldoende is geregeld of gebeurd, kan er geen oordeel over de rechtmatigheid van de bestedingen worden gegeven.

Onjuistheden corrigeren

[Vervallen per 01-01-2007]

Het is de bedoeling dat de accountant onjuistheden in de verantwoording door de gemeente laat corrigeren en in zijn accountantsverklaring kan oordelen dat de bedragen in het formulier verantwoording rijksbijdrage educatie 2005 juist zijn. Alle onjuistheden, ook onjuistheden waarbij de tolerantiegrens niet wordt overschreden, moeten worden gecorrigeerd. Alleen in uitzonderingssituaties kan de accountantsverklaring een opmerking bevatten. Bijvoorbeeld als er verschil van inzicht bestaat over de toepassing van de regelgeving. Van een opmerking moet de accountant de financiële consequentie expliciet aangeven, ook als deze € 0,00 bedraagt.

Het model van een goedkeurende verklaring is als bijlage 3 in het controleprotocol opgenomen. Het accountantsoordeel heeft betrekking op de verantwoording rijksbijdrage educatie. In het geval dat een niet-goedkeurende accountantsverklaring wordt afgegeven, moet worden aangesloten bij de teksten die daarvoor zijn gegeven in hoofdstuk 1 van de “Richtlijnen Accountantscontrole” (deel Voorbeeldteksten), uitgegeven door koninklijk NIVRA.

Aandachtspunten voor de controle van de verantwoording

[Vervallen per 01-01-2007]

Stel vast dat de gemeente de bedragen die over 2003 zijn teruggevorderd van instellingen in 2005 heeft besteed c.q. verplicht.

Het betreft over 2003 van instellingen teruggevorderde bedragen die niet in 2005 wederom door middel van een overeenkomst zijn verplicht aan instellingen. Over 2003 teruggevorderde gelden die in 2005 niet zijn verplicht, moeten worden geretourneerd aan het ministerie.

Stel vast dat bedragen die de gemeente van instellingen terugvordert en opnieuw verplicht uitsluitend de rijksbijdrage vanaf 2004 betreft.

De gemeente mag alleen de rijksbijdrage die zij over het voorafgaande jaar (2004) terugvordert opnieuw met een overeenkomst verplichten.

De rijksbijdrage die over jaren voorafgaand aan 2004 wordt teruggevorderd mag niet opnieuw worden verplicht. Deze moet worden opgenomen onder punt k. van de verantwoording ‘in 2005 van instellingen teruggevorderde gelden over jaren vóór 2004’.

Stel vast dat de in de verantwoording opgenomen lasten voor educatie (zie bijlage 1 onder g.) uitsluitend betrekking hebben op door de gemeente aan ROC’s in 2005 uitbetaalde, of ultimo 2005 nog verschuldigde, gelden voor educatieactiviteiten gedurende 2005.

De lasten voor educatie (inclusief educatieve programma’s van inburgering die met middelen educatie zijn ingekocht) mogen uitsluitend betrekking hebben op educatieactiviteiten die op grond van een over het jaar 2005 afgesloten overeenkomsten in 2005 verschuldigd zijn aan ROC’s.

Stel vast dat er in is voorzien dat gemeenten het in 2005 naar inburgering overgehevelde bedrag in 2006 of 2007 alsnog in zullen zetten voor reguliere educatie.

De rijksbijdrage educatie mag mede worden aangewend voor educatieve programma’s als bedoeld in artikel 16 van de Wet inburgering nieuwkomers. Overheveling is alleen toegestaan om een tekort aan te vullen. Van een tekort is sprake als het totaal van de lasten hoger is dan het totaal van de baten (inclusief een eventuele reserve).

Het overgehevelde bedrag educatie moet dus in hetzelfde jaar daadwerkelijk worden besteed aan educatieve programma’s voor inburgering en mag niet worden gereserveerd voor latere jaren. De rijksvergoeding inburgering nieuwkomers 2005 wordt in 2006 vastgesteld op grond van het werkelijke aantal gerealiseerde trajecten in 2005. Om deze reden kan een eventuele inzet van educatiemiddelen voor educatieve programma’s van inburgering alleen dienen om een tijdelijk tekort te compenseren. Als de rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2005 wordt vastgesteld, moet het overgehevelde bedrag alsnog worden ingezet voor reguliere educatie. Dit bedrag moet daarom als baten worden opgenomen in de verantwoording 2006 (het jaar waarin de gemeente de vaststelling inburgering nieuwkomers 2005 ontvangt) of 2007 (het jaar waarin de gemeente uiterlijk de contracten 2005 met het ROC afrekent).

Wanneer er sprake is van overheveling moet vastgesteld worden dat het totaal van de lasten voor educatie en voor educatieve programma’s niet hoger is dan de lasten die voortvloeien uit de overeenkomsten die de gemeente heeft afgesloten met ROC’s over de te verrichten educatieactiviteiten.

Stel vast dat de in de verantwoording opgenomen lasten voor educatie berusten op een of meer tussen de gemeente en een regionaal opleidingencentrum (ROC) afgesloten overeenkomsten. Stel vast dat in de verantwoording geen lasten zijn opgenomen in verband met de inkoop van educatieve programma’s bij andere instellingen en bedrijven.

De gemeente kan uitsluitend lasten in verband met educatie in de verantwoording opnemen voor zover hiervoor een overeenkomst is vastgelegd met een ROC. De overeenkomst moet voldoen aan de in artikel 2.3.4, tweede lid, van de WEB gestelde eisen.

Stel vast dat het bedrag dat naar 2006 wordt overgeheveld niet meer bedraagt dan de in 2005 van instellingen teruggevorderde bedragen, die nog niet opnieuw zijn verplicht met overeenkomsten.

De rijksbijdrage educatie 2005 dient in zijn geheel besteed te zijn aan educatieactiviteiten (waaronder educatieve programma’s van inburgering) in 2005. Er mag niet worden gereserveerd voor volgende jaren. Uitsluitend over 2004 (en 2005) van instellingen teruggevorderde middelen die niet met een overeenkomst opnieuw zijn verplicht voor 2005, mogen worden overgeheveld naar 2006.

Stel vast dat in de overeenkomst tussen de gemeente en een regionaal opleidingencentrum (ROC) is geregeld dat de instellingen verantwoording afleggen aan de gemeente en dat deze wijze van verantwoorden als zodanig functioneert.

De gemeente moet hebben gecontroleerd of de aan het ROC toegekende middelen doelmatig en rechtmatig zijn besteed. Dit moet gebeuren aan de hand van de in de overeenkomst gemaakte afspraken. Niet rechtmatig ingezette middelen bij de instellingen worden door de gemeente teruggevorderd en op het formulier verantwoording educatie 2005 (onder c.) opgenomen.

Het is toegestaan dat de controle door de gemeente van de doelmatige en rechtmatige inzet bij de instellingen 1 jaar vertraging heeft. Dit betekent dat bij de verantwoording over 2005 moet worden vastgesteld dat de gemeente in ieder geval de afrekening van de instelling over 2004 heeft gecontroleerd en vastgesteld.

Relevante regelgeving

[Vervallen per 01-01-2007]

Wet educatie en beroepsonderwijs;

Uitvoeringsregeling WEB, BVE/DenR-1999/44797 d.d. 3 december 1999 (Gele Katern 1999, nummer 31a);

Bijlage 3

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze bijlage behoort bij de regeling nr. CFI/BGS/2005/208132 M

Model formulier accountantsverklaring bij de verantwoording rijksbijdrage educatie 2005

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze verklaring maakt deel uit van de verantwoording rijksbijdrage educatie 2005 en is afgegeven ten behoeve van CFI, Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hieronder vermelde tekst moet worden gehanteerd.

ACCOUNTANTSVERKLARING

Naam gemeente/samenwerkingsverband: ..........................

LAOV-nummer: ......................................

Opdracht

[Vervallen per 01-01-2007]

Ingevolge de opdracht van de gemeente/samenwerkende gemeenten met bovenstaand laov-nummer hebben wij de verantwoording van de rijksbijdrage educatie 2005 gecontroleerd. De verantwoording is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. Het is onze verantwoordelijkheid om een accountantsverklaring te verstrekken over de verantwoording van de rijksbijdrage educatie 2005.

Werkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2007]

Onze controle is verricht in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de verantwoording educatie 2005 geen onjuistheden van materieel belang bevat. Verder hebben wij in onze controle de aanwijzingen betrokken die genoemd zijn in het Controleprotocol rijksbijdrage educatie 2005.

Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van de informatie ter onderbouwing van de in de verantwoording opgenomen gegevens. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

[Vervallen per 01-01-2007]

Wij zijn van oordeel dat de in de verantwoording rijksbijdrage educatie opgenomen gegevens juist, volledig en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en de in het controleprotocol genoemde eisen zijn. Deze verantwoording sluit met een aan het ministerie van OCW te retourneren bedrag van:

Aan het ministerie van OCW te retourneren: € ........................

Bijlagen

[Vervallen per 01-01-2007]

Bij deze accountantsverklaring zijn andere bijlagen gevoegd dan de verantwoording educatie 2005.

 • Nee

 • Ja, totaal aantal bijlagen: ...................

Ondertekening accountant

Plaats:

Datum:

Ondertekening:

 1. Dit bedrag wordt o.b.v. outputfinanciering in de verantwoording inburgering nieuwkomers 2005 gecompenseerd en moet in de verantwoording educatie 2006 of 2007 worden opgenomen als baten.

  ^ [1]
 2. Voorwaarde is dat de in 2005 ontvangen rijksbijdrage in eerste instantie volledig is verplicht. Alleen dan mogen de middelen die over 2004 van instellingen worden teruggevorderd en nog niet opnieuw zijn verplicht, worden overgedragen naar het volgende jaar.

  ^ [2]
Terug naar begin van de pagina