Regeling financiële ondersteuning bestuurders Job

[Regeling vervallen per 26-05-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 05-01-2006 t/m 31-12-2009

Ministeriële regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2005, nr. BVE/Stelsel-2005/51362, houdende financiële ondersteuning voor bestuurders van de Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelet op artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCenW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 26-05-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Aanwijzing

[Vervallen per 26-05-2010]

 • 1 Het bestuur van de organisatie wijst de voor deze regeling in aanmerking komende bestuurders jaarlijks voor 1 augustus aan. Van deze aanwijzing wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de Minister.

 • 2 De aanwijzing geldt, behoudens lid 3 en 4, voor de periode dat de deelnemer daadwerkelijk bestuurslid is.

 • 3 Bij de aanwijzing verstrekt het bestuur van de deelnemer de naam, het adres, de woonplaats en een bewijs van inschrijving van een opleiding binnen een BVE-instelling.

 • 4 Tussentijds kan het bestuur van de organisatie de aanwijzing van een bestuurder intrekken. Van deze intrekking wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de Minister.

 • 5 Na een intrekking van een aanwijzing, als bedoeld in lid 3, kan de plaats van een bestuurder slechts éénmaal in een studiejaar door een nieuwe aanwijzing worden vervangen.

 • 6 Per studiejaar kunnen door de JOB ten hoogste 5 bestuurders voor deze regeling worden aangewezen.

Artikel 3. Voorwaarden aanspraak

[Vervallen per 26-05-2010]

 • 1 Aanspraak op financiële ondersteuning op basis van deze regeling ontstaat slechts onder de voorwaarde, dat de deelnemer die aanspraak maakt:

Artikel 4. Aanvraag financiële ondersteuning

[Vervallen per 26-05-2010]

 • 1 De aanvraag voor een financiële vergoeding wordt door de deelnemer voor 1 juli voorafgaand aan het komende studiejaar ingediend bij het Ministerie van OCW.

 • 2 Bij de aanvraag voegt de deelnemer de volgende gegevens:

  • a. naam, adres, woonplaats,

  • b. nummer bank- of girorekening,

  • c. een bewijs van inschrijving voor een opleiding binnen een BVE-instelling.

Artikel 5. Hoogte aanspraak

[Vervallen per 26-05-2010]

 • 1 De financiële ondersteuning op basis van deze regeling:

  • a. vindt plaats per maand,

  • b. vindt slechts plaats voorzover de bestuurder op grond van de Wet studiefinanciering 2000 recht had op een prestatiebeurs, en

  • c. is gelijk aan de financiële ondersteuning die de deelnemer op basis van de Wet studiefinanciering 2000 zou ontvangen, indien hij nog recht had op de prestatiebeurs.

 • 2 Indien de aanwijzing korter was dan een studiejaar, wordt de aanspraak op financiële ondersteuning verminderd tot zoveel twaalfde delen als het aantal maanden waarin de aanwijzing van kracht was.

Artikel 6. Bijzondere gevallen

[Vervallen per 26-05-2010]

De minister kan in bijzondere gevallen voorzieningen treffen ter financiële ondersteuning in geval van onbillijkheden van overwegende aard.

Artikel 7. Informatieplicht

[Vervallen per 26-05-2010]

 • 1 De bestuurders en de organisatie verstrekken aan de minister en de door hem aangewezen personen de gevraagde inlichtingen.

 • 2 De bestuurders en de organisatie dragen er zorg voor dat de minister en de door hem aangewezen personen volledig inzage hebben in de boeken en bescheiden.

 • 3 De bestuurders en de organisatie verlenen de minister en de door hem aangewezen personen toegang tot de door hem gebruikte plaatsen.

 • 4 De bestuurders en de organisatie werken mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 8

[Vervallen per 26-05-2010]

 • 1 Voor het studiejaar 2005–2006 wijst het bestuur van de organisatie de voor deze regeling in aanmerking komende bestuurders uiterlijk 4 weken na publicatie van regeling aan. Van deze aanwijzing wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de Minister.

 • 2 De aanwijzing, als bedoeld in lid 1, geldt voor heel het studiejaar 2005–2006.

Artikel 9. Subsidieverlening

[Vervallen per 26-05-2010]

De minister besluit binnen 4 weken nadat een aanvraag voor financiële ondersteuning is ingediend op de aanvraag.

Artikel 10

[Vervallen per 26-05-2010]

De deelnemer doet binnen 4 weken na de uitschrijving bij de ROC of AOC daarvan mededeling aan de Minister.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 26-05-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 26-05-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling financiële ondersteuning bestuurders Job’.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
mede namens
, de

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina