Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Arbeidsmarkt, nr. AM/SAM/05/102561, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van subsidie als bijdrage in de kosten van de begeleiding naar en de deelname aan een leer-/werktraject en een premie voor de verwezenlijking van de uitstroom van een persoon die gesubsidieerd werk verricht (Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, 5 en 8, eerste lid, van de Kaderwet SZW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2011]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. dienstbetrekking: een arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek of een publiekrechtelijke aanstelling;

 • b. EVC-methodiek: methodiek door middel waarvan eerder verworven competenties van een persoon in kaart worden gebracht;

 • c. EVC-traject: traject waarin een EVC-methodiek wordt gehanteerd;

 • d. gesubsidieerde dienstbetrekking: dienstbetrekking waarvoor een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand is verstrekt;

 • e. leer-/werktraject: traject waarbij arbeid, verricht in een dienstbetrekking met een overeengekomen arbeidsduur van ten minste 12 uur per week, wordt gecombineerd met scholing, al dan niet tezamen met een EVC-traject, en dat strekt tot het behalen van een certificaat of een diploma behorende bij een in het Centraal Register Beroepsopleidingen opgenomen opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, dan wel een certificaat of diploma van een in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs opgenomen opleiding;

 • f. Minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • g. reguliere dienstbetrekking: dienstbetrekking waarvoor geen voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand is verstrekt;

 • h. uitstroom: in een periode van minimaal 18 maanden en maximaal 30 maanden, te rekenen vanaf de aanvang van het leer-/werktraject, ononderbroken in dienstbetrekking werkzaam zijn geweest, waarvan in ieder geval de laatste zes maanden in een reguliere dienstbetrekking met een overeengekomen arbeidsduur van ten minste 12 uur per week.

Artikel 2. Subsidie leer-/werktrajecten en uitstroom

[Vervallen per 01-01-2011]

De Minister verleent op aanvraag:

 • a. subsidie als bijdrage in de kosten van begeleiding naar en deelname aan een leer-/werktraject door een persoon die in ieder geval in de periode van 1 januari 2004 tot het tijdstip van aanvang van het leer-/werktraject ononderbroken werkzaam is geweest in een gesubsidieerde dienstbetrekking;

 • b. uitstroomsubsidie voor de verwezenlijking van uitstroom met betrekking tot de persoon ten aanzien van wie op grond van onderdeel a subsidie is vastgesteld.

Artikel 3. Subsidieplafond

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Het subsidieplafond bedraagt € 33.000.000,–.

 • 3 Op de aanvragen voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt in volgorde van datum van binnenkomst beslist, waarbij uitsluitend volledige aanvragen in behandeling worden genomen. Van een volledige aanvraag is sprake indien wordt voldaan aan artikel 5.

 • 4 Indien de subsidieaanvrager in de gelegenheid wordt gesteld zijn onvolledige aanvraag aan te vullen, geldt als datum van binnenkomst de datum van ontvangst van de volledige aanvraag.

 • 5 Indien toekenning van aanvragen die op dezelfde datum zijn binnengekomen leidt tot overschrijding van het subsidieplafond, wordt, in afwijking van het derde lid, met betrekking tot die aanvragen de volgorde door loting vastgesteld.

Artikel 4. Subsidieaanvrager

[Vervallen per 01-01-2011]

Artikel 5. Subsidieaanvraag deelname leer-/werktraject

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De subsidieaanvrager maakt bij de indiening van de aanvraag voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, gebruik van het daartoe door de Minister beschikbaar gestelde formulier, dat met betrekking tot een enkelvoudige aanvraag is ingericht overeenkomstig het model van bijlage 1a van deze regeling en met betrekking tot een meervoudige aanvraag is ingericht overeenkomstig het model van bijlage 1b van deze regeling.

 • 2 Bij de aanvraag voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt overgelegd:

  • a. een opgave van naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de persoon die aan het leer-/werktraject deelneemt, dan wel zal deelnemen;

  • b. een verklaring van de subsidieaanvrager, inhoudende dat de persoon, bedoeld in onderdeel a, in ieder geval in de periode van 1 januari 2004 tot het tijdstip van aanvang van het leer-/werktraject ononderbroken werkzaam is geweest in een gesubsidieerde dienstbetrekking;

  • c. bescheiden waaruit blijkt dat ten behoeve van de persoon, bedoeld in onderdeel a, in het kader van het leer-/werktraject scholing, al dan niet tezamen met een EVC-traject, wordt gerealiseerd die strekt tot het behalen van een certificaat of een diploma behorende bij een in het Centraal Register Beroepsopleidingen opgenomen opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, dan wel een certificaat of diploma van een in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs opgenomen opleiding, vergezeld van een opgave van de overeengekomen, dan wel overeen te komen scholingsduur;

  • d. bescheiden waaruit blijkt dat de persoon, bedoeld in onderdeel a, op of na 1 september 2005 start met het leer-/werktraject;

  • e. bescheiden waaruit blijkt dat de persoon, bedoeld in onderdeel a, tijdens het leer-/werktraject ten minste 12 uur per week werkzaam is in dienstbetrekking met een overeengekomen duur van ten minste 12 maanden;

  • f. een verklaring van de subsidieaanvrager, inhoudende dat met betrekking tot het begeleiden naar en deelnemen aan een leer-/werktraject door de persoon, bedoeld in onderdeel a, loonkosten volledig uit anderen hoofde worden betaald;

  • g. een verklaring van het Christelijk Nationaal Vakverbond, de Federatie Nederlandse Vakbeweging, de Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel, of een bij een van deze koepelorganisaties aangesloten vakbond, inhoudende dat die koepelorganisatie of de daarbij aangesloten vakbond instemt met de aanvraag voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a.

 • 3 De Minister ontvangt de aanvraag voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, uiterlijk 31 juli 2006.

Artikel 6. Beslissing aanvraag

[Vervallen per 01-01-2011]

De Minister beslist binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 7. Subsidieaanvraag uitstroomsubsidie

[Vervallen per 01-01-2011]

De aanvraag voor de uitstroomsubsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, vindt plaats via het invullen van de indicator ‘gerealiseerde uitstroom’ in de verantwoordingsinformatie met betrekking tot deze regeling, bedoeld in de bijlage bij de Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen.

Artikel 8. Subsidieverlening en omvang subsidie

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Subsidieverlening vindt plaats op basis van individuele personen die aan een leer-/werktraject deelnemen en van individuele personen die voldoen aan de omschrijving van uitstroom, bedoeld in artikel 1, onderdeel h.

Artikel 9. Aanvullende subsidievoorwaarden

[Vervallen per 01-01-2011]

De subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt slechts verleend voor een leer-/werktraject:

 • a. dat is gericht op uitstroom;

 • b. dat een minimale duur van tenminste 12 maanden en een maximale duur van 24 maanden heeft;

 • c. waarmee een aanvang is gemaakt in de periode van 1 september 2005 tot en met 31 december 2006; en

 • d. met betrekking tot hetwelk de subsidieaanvrager een verklaring als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel f, heeft overgelegd.

Artikel 10. Afwijzing subsidieverlening

[Vervallen per 01-01-2011]

Op een aanvraag met betrekking tot de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, of de uitstroomsubsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt in ieder geval afwijzend beslist indien de aanvraag voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, de aanvraag voor de uitstroomsubsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel b, het leer-/werktraject, of de uitstroom niet voldoet aan de op grond van deze regeling gestelde voorwaarden en voorschriften.

Artikel 11. Voorschot

[Vervallen per 01-01-2011]

Indien de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt verleend, zendt de Minister aan de subsidieaanvrager een beschikking tot verlening van die subsidie met een voorschotverlening van 80% van die verleende subsidie.

Artikel 12. Administratieve verplichtingen

[Vervallen per 01-01-2011]

Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat de administratie voor de uitvoering van deze regeling zodanig is ingericht dat, naast een nauwkeurige en inzichtelijke vastlegging van de inkoop en de deelname aan leer-/werktrajecten en de gerealiseerde uitstroom, alle overige van belang zijnde vastleggingen en bewijsstukken ten behoeve van het besluitvormings-, uitvoerings-, controle- en verantwoordingsproces zichtbaar en controleerbaar zijn vastgelegd. Artikel 12, eerste lid, van de Algemene Regeling SZW-subsidies is niet van toepassing.

Artikel 14. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-01-2011]

De Minister stelt de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, en artikel 2, onderdeel b, vast uiterlijk zes maanden na ontvangst door hem van de verantwoordingsinformatie met betrekking tot deze regeling, bedoeld in de bijlage bij de Regeling verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen.

Artikel 15. Toezicht

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast de daartoe bij besluit van de Minister aangewezen ambtenaren van het Agentschap SZW en de Auditdienst, beide onderdeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 • 2 De subsidieaanvrager verleent aan de toezichthouders alle medewerking die dezen redelijkerwijs kunnen vorderen bij de uitoefening van hun bevoegdheden.

Artikel 16. Evaluatie

[Vervallen per 01-01-2011]

De subsidieaanvrager verleent op verzoek van de Minister medewerking aan een door de Minister ingesteld evaluatieonderzoek, bedoeld om te beoordelen in welke mate de subsidie een bijdrage heeft geleverd aan het realiseren van leer-/werktrajecten en uitstroom.

Artikel 17. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2011.

 • 2 In afwijking van het eerste lid blijft de regeling, zoals die onmiddellijk voor de datum waarop deze vervalt luidt, van toepassing op de financiële afwikkeling van de subsidie van de Minister aan de subsidieaanvrager.

Artikel 18. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten.

Deze regeling zal met de toelichting en bijlage 1 in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlagen 2 tot en met 6 van deze regeling worden met ingang van 1 januari 2007 ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag.

Den Haag, 16 december 2005

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H.A.L. van Hoof

Bijlage 1a

[Vervallen per 01-01-2011]

Agentschap SZW

[Vervallen per 01-01-2011]

Enkelvoudige Aanvraag

Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

Volledig ingevuld aanvraagformulier toezenden aan:

Agentschap SZW

Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

Antwoordnummer 93291

2509 WB Den Haag

Een postzegel is niet nodig!

Het formulier dient uiterlijk 31 juli 2006 door het Agentschap SZW ontvangen te zijn.

Invulinstructie voor aanvraagformulier

[Vervallen per 01-01-2011]

Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2011]

Deze invulinstructie ondersteunt u bij het volledig en zo goed mogelijk invullen van het bijgevoegde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is bedoeld om een enkelvoudige aanvraag in te dienen voor subsidie op grond van de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten’. U moet voor iedere (potentiële) deelnemer aan een leer-/werktraject een apart aanvraagformulier indienen. Op verschillende manieren kunt u extra aanvraagformulieren krijgen:

 • printen vanaf www.agentschapszw.nl

 • aanvragen bij het Agentschap SZW via telefoonnummer: (070) 349 35 35

 • aanvragen bij het Agentschap SZW per e-mail:

 • stimuleringsregelinglwt@agentschaps⁠zw.nl

De aanvrager kan er tevens voor kiezen een veelvoud van aanvragen van leer-/werktrajecten gelijktijdig aan te vragen. U dient hiervoor het aanvraagformulier ‘meervoudige aanvragen’ te gebruiken dat u op diverse manieren kunt opvragen:

 • printen vanaf www.agentschapszw.nl

 • aanvragen bij het Agentschap SZW via telefoonnummer: (070) 349 35 35

 • aanvragen bij het Agentschap SZW per e-mail:

 • stimuleringsregelinglwt@agentschaps⁠zw.nl

Ook indien een gemeente ervoor kiest een veelvoud van leer-/werktrajecten gelijktijdig aan te vragen met gebruikmaking van het aanvraagformulier ‘meervoudige aanvragen’, zal een individuele afdoening plaatsvinden en zal op basis van individuele personen worden beschikt.

‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’

[Vervallen per 01-01-2011]

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen afgehandeld. Daarmee bestaat de kans dat bij late inzending uw aanvraag niet meer gehonoreerd kan worden wegens overschrijding van het beschikbare budget (subsidieplafond). Wees dus tijdig en (uitdrukkelijk ook) volledig met het insturen van het aanvraagformulier. Dit biedt u voor de uiterste datum van ontvangst (31 juli 2006) nog een mogelijkheid van herstel.

Formulier

[Vervallen per 01-01-2011]

Het aanvraagformulier bestaat uit:

1. Gegevens aanvrager (gemeente)

2. Ondertekening

3. Gegevens werkgever (leer-/werktraject)

4. Gegevens werknemer

Bijlage A

U dient alle onderdelen van het aanvraagformulier (dus inclusief bijlage A) volledig in te vullen. Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Hierna volgt per onderdeel een toelichting op het aanvraagformulier. Lees eerst de toelichting bij het betreffende onderdeel en vul dan de gevraagde gegevens op het aanvraagformulier in.

1. Gegevens aanvrager (gemeente)

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemeen

Vul hier de gegevens in van de aanvrager. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door en verstrekt aan (het college van burgemeester en wethouders van) de gemeente waar de deelnemer aan het leer-/werktraject, ingevolge de WWB, zijn woonplaats heeft. Kort gezegd: alleen gemeenten kunnen een aanvraag indienen en alleen met betrekking tot personen die woonachtig zijn in die gemeente.

Bank- of gironummer

Vul hier het bank- of gironummer in waarop u de subsidie wilt ontvangen.

Contactpersoon aanvrager

Kies als contactpersoon iemand die goed antwoord kan geven op eventuele vragen van het Agentschap SZW over de aanvraag en de betreffende dienstbetrekkingen.

2. Ondertekening

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemeen

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient het formulier te worden ondertekend door een functionaris die bevoegd is tot het indienen van de aanvraag. Alle opgaven, bescheiden en verklaringen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Regeling moeten worden toegezonden, omdat anders de aanvraag onvolledig is.

Met de ondertekening legt u tevens een aantal verklaringen af.

3. Gegevens werkgever

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemeen

Vul hier de gegevens in van de werkgever van de werknemer die participeert in een leer-/werktraject.

4. Gegevens werknemer

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemeen

Vul bij onderdeel 4 de gegevens in van de werknemer die zal gaan deelnemen aan een leer-/werktraject. U kunt alleen aanvragen indienen met betrekking tot personen die in ieder geval in de periode van 1 januari 2004 tot het tijdstip van aanvang van het leer-/werktraject ononderbroken werkzaam zijn geweest in een gesubsidieerde dienstbetrekking, waaronder in het kader van de regeling wordt verstaan een dienstbetrekking waarvoor een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand (WWB) is verstrekt.

De omstandigheid dat deze voorziening reeds met ingang van 1 januari 2004, zijnde de datum van inwerkingtreding van de WWB, moet zijn verstrekt, brengt met zich mee dat deze regeling feitelijk betrekking heeft op personen op wie op 31 december 2003 de Wet inschakeling werkzoekenden of het Besluit in- en doorstroombanen van toepassing was, met andere woorden feitelijk betrekking heeft op voormalig WIW-ers en voormalig ID-ers.

Ingangsdatum gesubsidieerde dienstbetrekking

Noteer hier de datum waarop de gesubsidieerde dienstbetrekking is ingegaan.

Zoals eerder hierboven aangegeven geldt de stimuleringsregeling niet voor gesubsidieerde dienstbetrekkingen, die later dan 1 januari 2004 zijn ingegaan.

Ingangsdatum leer-/werktraject

Vul hier de ingangsdatum in waarop de werknemer zal starten met het leer-/werktraject of reeds is gestart. Leer-/werktrajecten die een eerdere aanvangsdatum hebben dan 1 september 2005 of een startdatum hebben na 31 december 2006 komen niet in aanmerking voor subsidie op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten.

Arbeidsduur (gesubsidieerde) dienstbetrekking

Met arbeidsduur wordt bedoeld het minimaal aantal uren per week, dat de werknemer volgens het arbeidscontract werkzaam is of zal zijn bij de betreffende werkgever op de aanvangsdatum van het leer-/werktraject.

Als Bijlage B bij dit aanvraagformulier dient u het volgende in te zenden: bescheiden waaruit blijkt dat de (potentiële) deelnemer aan het leer-/werktraject tijdens het leer-/werktraject ten minste 12 uur per week werkzaam is in dienstbetrekking met een overeengekomen duur van ten minste 12 maanden; Concreet betekent dit dat u een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling van de deelnemer dient mee te zenden waaruit dat blijkt.

Opleiding

Vul hier de naam van de opleiding in die de werknemer zal gaan volgen in zijn leer-/werktraject. Het is daarbij van belang dat u een Crebo (Centraal Register Beroepsopleidingen) nummer dan wel een Croho (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) nummer invult.

Scholingsduur

Vul hier het aantal lesuren (op jaarbasis) in dat de werknemer moet volgen in zijn leer-/werktraject. Bij de verantwoording van de subsidie dient u aan te kunnen tonen dat minimaal 80% van deze scholingsduur door de werknemer is gevolgd. De totale periode van scholingsduur uitgedrukt in maanden zal doorgaans blijken uit de scholingsovereenkomst

U dient als Bijlage C bij dit aanvraagformulier in te zenden:

bescheiden waaruit blijkt dat ten behoeve van de (potentiële) deelnemer aan het leer-/werktraject in het kader van het leer-/werktraject scholing, al dan niet tezamen met een EVC-traject, wordt gerealiseerd dat strekt tot het behalen van een certificaat of een diploma behorende bij een in het Centraal Register Beroepsopleidingen opgenomen opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, dan wel een certificaat of diploma van een in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs opgenomen opleiding, vergezeld van een opgave van de overeengekomen, dan wel overeen te komen scholingsduur;

Let op: uit de bescheiden dient te blijken dat de (potentiële) deelnemer aan het leer-/werktraject op of na 1 september 2005 start met het leer-/werktraject en niet later dan 31 december 2006.

Bijlage A

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemeen

Middels bijlage A verklaart de koepelorganisatie of vakbond, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel g in te stemmen met de met de aanvraag voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a.

Contactpersoon koepelorganisatie of vakbond, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel g

Kies als contactpersoon iemand die goed antwoord kan geven op eventuele vragen van het Agentschap SZW over de aanvraag en de betreffende dienstbetrekkingen.

Volledig ingevulde en origineel ondertekende aanvraagformulieren, inclusief de vereiste bijlagen, kunt u retourneren aan het Agentschap SZW met de adressering:

Agentschap SZW

Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

Antwoordnummer 93291

2509 WB Den Haag

Een postzegel is niet nodig!

Aanvraagformulier

[Vervallen per 01-01-2011]

Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

Met dit formulier kunt u een enkelvoudige aanvraag indienen voor een subsidie op grond van de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten’. Lees voor het invullen van dit formulier eerst de invulinstructie.

1. Gegevens aanvrager (gemeente)

[Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 210032.png

2. Ondertekening

[Vervallen per 01-01-2011]

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient de aanvrager (als vermeld onder 1.) dit aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van een originele ondertekening. Verder dient de aanvraag vergezeld te gaan van alle vereiste bijlagen.

LET OP: Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen!

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat:

 • de (potentiële)deelnemer aan het leer-/werktraject in ieder geval in de periode van 1 januari 2004 tot het tijdstip van aanvang van het leer-/werktraject ononderbroken werkzaam is geweest in een gesubsidieerde dienstbetrekking;

 • de loonkosten volledig uit andere hoofde worden betaald.

 • U de aanvraag volledig en juist hebt ingevuld;

 • U dit aanvraagformulier naar waarheid hebt ingevuld;

 • U aan alle voorwaarden en verplichtingen zult voldoen, die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde regeling en/of worden opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening

Ondertekening door een functionaris die bevoegd is tot het indienen van een aanvraag:

Bijlage 210033.png

3. Gegevens werkgever (leer-/werktraject)

[Vervallen per 01-01-2011]

Vul hieronder de gegevens in van de werkgever waar het leer-/werktraject gevolg zal worden en vul de gegevens in van de werknemer werkzaam in een gesubsidieerde dienstbetrekking die een leer-/werktraject volgt, dan wel gaat volgen.

LET OP: leer-/werktrajecten die eerder gestart zijn dan 1 september 2005 en/of later starten dan 31 december 2006 zijn niet subsidiabel.

Bijlage 210034.png

4. Gegevens werknemer

[Vervallen per 01-01-2011]

Vul hieronder de gegevens in van de werknemer werkzaam in een gesubsidieerde dienstbetrekking die een leer-/werktraject volgt, dan wel gaat volgen.

LET OP: leer-/werktrajecten die eerder gestart zijn dan 1 september 2005 en/of later starten dan 31 december 2006 zijn niet subsidiabel.

Bijlage 210035.png

N.B. Vergeet niet bijlage B (leer-arbeidsovereenkomst) en bijlage C (bescheiden scholing) in te sturen!

BIJLAGE A

[Vervallen per 01-01-2011]

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ................. is aanvrager van subsidie op grond van de Tijdelijke subsidieregeling leer-/werktrajecten met betrekking tot de volgende deelnemer:

Bijlage 210036.png

Ondergetekende verklaart, namens onderstaande organisatie, dat deze instemt met de aanvraag voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Tijdelijke subsidieregeling leer-/werktrajecten (subsidie als bijdrage in de kosten van begeleiding naar en deelname aan een leer-/werktraject door een persoon die in ieder geval in de periode van 1 januari 2004 tot het tijdstip van aanvang van het leer-/werktraject ononderbroken werkzaam is geweest in een gesubsidieerde dienstbetrekking) voor de hierboven vermelde persoon.

Bijlage 210037.png

Ondertekening door een functionaris die bevoegd is tot het indienen van deze verklaring:

Bijlage 210038.png

Bijlage 1b

[Vervallen per 01-01-2011]

Agentschap SZW

[Vervallen per 01-01-2011]

Meervoudige Aanvraag

Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

Volledig ingevuld aanvraagformulier toezenden aan:

Agentschap SZW

Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

Antwoordnummer 93291

2509 WB Den Haag

Een postzegel is niet nodig!

Het formulier dient uiterlijk 31 juli 2006 door het Agentschap SZW ontvangen te zijn.

Invulinstructie voor aanvraagformulier

[Vervallen per 01-01-2011]

Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

Inleiding

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemeen

Deze invulinstructie ondersteunt u bij het volledig en zo goed mogelijk invullen van het bijgevoegde aanvraagformulier. Het aanvraagformulier is bedoeld om een meervoudige aanvraag in te dienen voor subsidie op grond van de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten’

Op verschillende manieren kunt u extra aanvraagformulieren krijgen:

 • printen vanaf www.agentschapszw.nl

 • aanvragen bij het Agentschap SZW via telefoonnummer: (070) 349 35 35

 • aanvragen bij het Agentschap SZW per e-mail:

 • stimuleringsregelinglwt@agentschaps⁠zw.nl

Met dit aanvraagformulier kunt u een veelvoud van aanvragen van leer-/werktrajecten gelijktijdig aanvragen. U dient dan als volgt te handelen:

In deel 1 van het aanvraagformulier verklaart u voor diverse (potentiële) deelnemers een leer-/werktraject te zullen/zijn aangegaan. Vervolgens dient u in deel 2 per (potentiële) individuele deelnemer van een leer-/werktraject de gegevens nader in te vullen en de aanvraag te voorzien van de juiste bijlagen. Hierbij hoeft u slechts eenmaal te tekenen voor alle voor subsidie in aanmerking te brengen (potentiële) individuele deelnemers.

Voorbeeld: een aanvrager wil voor een tiental personen een aanvraag indienen. Voor deze tien personen hoeft de aanvrager slechts eenmaal de gegevens in te vullen bij deel 1 van het aanvraagformulier. Deze gegevens zijn namelijk voor alle (potentiële) deelnemers van de leer-/werktrajecten hetzelfde.

Daarna vult de aanvrager per (potentiële) individuele deelnemer de gegevens in bij deel 2 van het aanvraagformulier en voorziet de aanvraag van alle juiste bijlagen.

Ook indien een gemeente ervoor kiest een veelvoud van leer-/werktrajecten gelijktijdig aan te vragen volgens de hierboven beschreven procedure, zal een individuele afdoening plaatsvinden en zal op basis van individuele personen beschikt worden.

‘Wie het eerst komt, die het eerst maalt’

Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen afgehandeld. Daarmee bestaat de kans dat bij late inzending uw aanvraag niet meer gehonoreerd kan worden wegens overschrijding van het beschikbare budget (subsidieplafond). Wees dus tijdig en (uitdrukkelijk ook) volledig met het insturen van het aanvraagformulier. Dit biedt u voor de uiterste datum van ontvangst (31 juli 2006) nog een mogelijkheid van herstel.

Formulier

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen en bijlage A:

Deel 1 is onderverdeeld in:

1. Gegevens aanvrager (gemeente)

2. Ondertekening

Bijlage A

Deel 2 is onderverdeeld in:

3. Gegevens werkgever (leer-/werk dienstbetrekking)

4. Gegevens werknemer

U dient alle onderdelen van het aanvraagformulier (dus inclusief bijlage A) volledig in te vullen. Deel 1 van het aanvraagformulier hoeft u slechts een maal in te vullen; deel 2 van het aanvraagformulier dient u daarentegen per deelnemer in te vullen. Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen.

Hierna volgt per onderdeel een toelichting op het aanvraagformulier. Lees eerst de toelichting bij het betreffende onderdeel en vul dan de gevraagde gegevens op het aanvraagformulier in.

Deel 1 van het aanvraagformulier

[Vervallen per 01-01-2011]

1. Gegevens aanvrager (gemeente)

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemeen

Vul hier de gegevens in van de aanvrager. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door en verstrekt aan (het college van burgemeester en wethouders van) de gemeente waar de deelnemer aan het leer-/werktraject, ingevolge de WWB, zijn woonplaats heeft. Kort gezegd: alleen gemeenten kunnen een aanvraag indienen en alleen met betrekking tot personen die woonachtig zijn in die gemeente.

Bank- of gironummer

Vul hier het bank- of gironummer in waarop u de subsidie wilt ontvangen.

Contactpersoon aanvrager

Kies als contactpersoon iemand die goed antwoord kan geven op eventuele vragen van het Agentschap SZW over de aanvraag en de betreffende dienstbetrekkingen.

2. Ondertekening

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemeen

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient het formulier te worden ondertekend door een functionaris die bevoegd is tot het indienen van de aanvraag. Alle opgaven, bescheiden en verklaringen genoemd in artikel 5, tweede lid, van de Regeling moeten worden toegezonden, omdat anders de aanvraag onvolledig is.

Met de ondertekening legt u tevens een aantal verklaringen af.

Bijlage A

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemeen

Middels bijlage A verklaart de koepelorganisatie of vakbond, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel g in te stemmen met de met de aanvraag voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a.

Contactpersoon koepelorganisatie of vakbond, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel g

Kies als contactpersoon iemand die goed antwoord kan geven op eventuele vragen van het Agentschap SZW over de aanvraag en de betreffende dienstbetrekkingen.

Deel 2 van het aanvraagformulier

[Vervallen per 01-01-2011]

3. Gegevens werkgever

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemeen

Vul hier per individuele deelnemer van een leer-/werktraject de gegevens in van de werkgever van de werknemer die participeert in een leer-/werktraject.

4. Gegevens werknemer

[Vervallen per 01-01-2011]

Algemeen

Vul bij onderdeel 4 de gegevens in van de werknemers die zullen gaan deelnemen aan een leer-/werktraject. U kunt alleen aanvragen indienen met betrekking tot personen die in ieder geval in de periode van 1 januari 2004 tot het tijdstip van aanvang van het leer-/werktraject ononderbroken werkzaam zijn geweest in een gesubsidieerde dienstbetrekking, waaronder in het kader van de regeling wordt verstaan een dienstbetrekking waarvoor een voorziening als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Wet werk en bijstand (WWB) is verstrekt.

De omstandigheid dat deze voorziening reeds met ingang van 1 januari 2004, zijnde de datum van inwerkingtreding van de WWB, moet zijn verstrekt, brengt met zich mee dat deze regeling feitelijk betrekking heeft op personen op wie op 31 december 2003 de Wet inschakeling werkzoekenden of het Besluit in- en doorstroombanen van toepassing was, met andere woorden feitelijk betrekking heeft op voormalig WIW-ers en voormalig ID-ers.

Ingangsdatum gesubsidieerde dienstbetrekking

Noteer hier de datum waarop de gesubsidieerde dienstbetrekking is ingegaan.

Zoals eerder hierboven aangegeven geldt de stimuleringsregeling niet voor gesubsidieerde dienstbetrekkingen, die later dan 1 januari 2004 zijn ingegaan.

Ingangsdatum leer-/werktraject

Vul hier de ingangsdatum in waarop de werknemer zal starten met het leer-/werktraject of reeds is gestart. Leer-/werktrajecten die een eerdere aanvangsdatum hebben dan 1 september 2005 of een startdatum hebben na 31 december 2006 komen niet in aanmerking voor subsidie op grond van de Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten.

Arbeidsduur (gesubsidieerde) dienstbetrekking

Met arbeidsduur wordt bedoeld het minimaal aantal uren per week, dat de werknemer volgens het arbeidscontract werkzaam is of zal zijn bij de betreffende werkgever op de aanvangsdatum van het leer-/werktraject.

Als Bijlage B bij dit aanvraagformulier dient u het volgende in te zenden: bescheiden waaruit blijkt dat de (potentiële) deelnemer aan het leer-/werktraject tijdens het leer-/werktraject ten minste 12 uur per week werkzaam is in dienstbetrekking met een overeengekomen duur van ten minste 12 maanden; Concreet betekent dit dat u een arbeidsovereenkomst of een publiekrechtelijke aanstelling van de deelnemer dient mee te zenden waaruit dat blijkt.

Opleiding

Vul hier de naam van de opleiding in die de werknemer zal gaan volgen in zijn leer-/werktraject. Het is daarbij van belang dat u een Crebo (Centraal Register Beroepsopleidingen) nummer dan wel een Croho (Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs) nummer invult.

Scholingsduur

Vul hier het aantal lesuren (op jaarbasis) in dat de werknemer moet volgen in zijn leer-/werktraject. Bij de verantwoording van de subsidie dient u aan te kunnen tonen dat minimaal 80% van deze scholingsduur door de werknemer is gevolgd. De totale periode van scholingsduur uitgedrukt in maanden zal doorgaans blijken uit de scholingsovereenkomst

U dient als Bijlage C bij dit aanvraagformulier in te zenden:

bescheiden waaruit blijkt dat ten behoeve van de (potentiële) deelnemer aan het leer-/werktraject in het kader van het leer-/werktraject scholing, al dan niet tezamen met een EVC-traject, wordt gerealiseerd dat strekt tot het behalen van een certificaat of een diploma behorende bij een in het Centraal Register Beroepsopleidingen opgenomen opleiding als bedoeld in artikel 7.2.2, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, dan wel een certificaat of diploma van een in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs opgenomen opleiding, vergezeld van een opgave van de overeengekomen, dan wel overeen te komen scholingsduur;

Let op: uit de bescheiden dient te blijken dat de (potentiële) deelnemer aan het leer-/werktraject op of na 1 september 2005 start met het leer-/werktraject en niet later dan 31 december 2006.

Volledig ingevulde en origineel ondertekende aanvraagformulieren, inclusief de vereiste bijlagen, kunt u retourneren aan het Agentschap SZW met de adressering:

Agentschap SZW

Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

Antwoordnummer 93291

2509 WB Den Haag

Een postzegel is niet nodig!

Aanvraagformulier voor collectieve aanvragen

[Vervallen per 01-01-2011]

Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

Deel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

Met dit formulier kunt u met betrekking tot meerdere deelnemers een meervoudige aanvraag indienen voor een subsidie op grond van de ‘Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten’. Lees voor het invullen van dit formulier eerst de invulinstructie.

1. Gegevens aanvrager (gemeente)

[Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 210039.png

N.B. Vergeet niet Bijlage A (verklaring koepelorganisatie of vakbond, bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel g) in te zenden!

De bovengenoemde gemeente treedt op als aanvrager ten behoeve van subsidie op grond van de Tijdelijke subsidieregeling leer-/werktrajecten voor de volgende deelnemers:

Bijlage 210040.png

Vergeet u niet in deel 2 van het aanvraagformulier de gegevens per individuele deelnemer verder in te vullen!

2. Ondertekening

[Vervallen per 01-01-2011]

Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, dient de aanvrager (als vermeld onder 1) dit aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van een originele ondertekening. Verder dient de aanvraag vergezeld te gaan van alle vereiste bijlagen.

LET OP: Niet volledige aanvragen worden niet in behandeling genomen!

Met de ondertekening van dit formulier verklaart u dat:

 • de (potentiële) deelnemers aan het leer-/werktraject in ieder geval in de periode van 1 januari 2004 tot het tijdstip van aanvang van het leer-/werktraject ononderbroken werkzaam is geweest in een gesubsidieerde dienstbetrekking;

 • de loonkosten volledig uit andere hoofde worden betaald;

 • U de aanvraag volledig en juist hebt ingevuld;

 • U dit aanvraagformulier naar waarheid hebt ingevuld;

 • U aan alle voorwaarden en verplichtingen zult voldoen, die zijn opgenomen in de van toepassing zijnde regeling en/of worden opgenomen in de beschikking tot subsidieverlening.

Ondertekening door een functionaris die bevoegd is tot het indienen van een aanvraag:

Bijlage 210041.png

BIJLAGE A

[Vervallen per 01-01-2011]

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ................... is aanvrager van subsidie op grond van de Tijdelijke subsidieregeling leer-/werktrajecten met betrekking tot de volgende deelnemers:

Bijlage 210042.png

Ondergetekende verklaart, namens de onderstaande organisatie, dat deze instemt met de aanvraag voor de subsidie, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Tijdelijke subsidieregeling leer-/werktrajecten (subsidie als bijdrage in de kosten van begeleiding naar en deelname aan een leer-/werktraject door een persoon die in ieder geval in de periode van 1 januari 2004 tot het tijdstip van aanvang van het leer-/werktraject ononderbroken werkzaam is geweest in een gesubsidieerde dienstbetrekking) voor de hierboven vermelde personen.

Bijlage 210043.png

Ondertekening door een functionaris die bevoegd is tot het indienen van deze verklaring:

Bijlage 210044.png

Aanvraagformulier meervoudige aanvraag

[Vervallen per 01-01-2011]

Tijdelijke stimuleringsregeling leer-/werktrajecten

Deel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

Vul hieronder per (potentiële) individuele deelnemer de gegevens in van de werkgever waar het leer-/werk traject gevolgd wordt/zal worden en vul de gegevens in van de werknemer werkzaam in een gesubsidieerde dienstbetrekking die een leer-/werktraject volgt, dan wel gaat volgen.

LET OP: leer-/werktrajecten die eerder gestart zijn dan 1 september 2005 en/of later starten dan 31 december 2006 zijn niet subsidiabel..

3. Gegevens werkgever (leer-/werktraject)

[Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 210045.png

4. Gegevens werknemer

[Vervallen per 01-01-2011]

Bijlage 210046.png

N.B. Vergeet niet bijlage B (leer-arbeidsovereenkomst) en bijlage C (bescheiden scholing) in te sturen!

Terug naar begin van de pagina