Instellingsregeling Critical Review Team

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 25-12-2005 t/m 31-12-2006

Instellingsregeling Critical Review Team

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Er is een Critical Review Team Zuiderzeelijn, hierna te noemen CRT.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

Het CRT heeft tot taak het gehele proces alsmede de inhoudelijke totstandkoming van de Structuurvisie Zuiderzeelijn te begeleiden en daarover te rapporteren aan de Minister van Verkeer en Waterstaat in relatie tot de bevindingen van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten, het toetsingskader voor grote projecten dat hieruit is afgeleid en het standpunt dat hierover door de regering is ingenomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De Minister van Verkeer en Waterstaat benoemt de leden van het CRT. Het CRT bestaat uit de voorzitter en ten hoogste vijf andere leden.

 • 2 Tot lid van het CRT worden benoemd:

  • mr. E. (Ewald) Kist, voorzitter;

  • drs. H.J. (Hein) Hamer, lid;

  • prof. dr. A. (Arnold) Heertje, lid;

  • drs. G.B.M. (Gerd) Leers, lid;

  • ir. M.E. (Marike) van Lier Lels, lid;

  • prof. ir. A.A.J. ( Albert) Pols, lid.

 • 3 De leden van het CRT worden op eigen aanvraag door de Minister van Verkeer en Waterstaat ontslagen. De Minister van Verkeer en Waterstaat kan hen voorts schorsen en ontslaan wegens ongeschiktheid, onbekwaamheid of op andere zwaarwegende gronden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

Over de bevindingen wordt bij meerderheid van stemmen besloten in aanwezigheid van ten minste twee derden van de leden. Een lid dat ter vergadering een standpunt heeft ingebracht dat afwijkt van het gevoelen van de meerderheid, kan zijn standpunt in de rapportage laten opnemen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2007]

Het CRT heeft een secretaris. De secretaris is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan het CRT.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2007]

Het CRT kan inlichtingen inwinnen bij ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en voorts bij daarvoor in aanmerking komende functionarissen en organisaties binnen en buiten de rijksoverheid. Het CRT kan zich laten ondersteunen door externe bureaus of personen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2007]

De Archiefbescheiden van het CRT worden na opheffing van het CRT, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Zij werkt terug tot 19 oktober 2005 en vervalt met ingang van 1 juli 2007.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Critical Review Team.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina