Regeling tegemoetkoming Wajong-ers

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2007

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/A&L/05/101828, betreffende een tegemoetkoming voor personen die een uitkering ontvangen op grond van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Regeling tegemoetkoming Wajong-ers)

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 9a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Besluit:

Artikel 2. Hoogte, betaling en indexering tegemoetkoming

[Vervallen per 01-01-2008]

 • 1 De jonggehandicapte, bedoeld in artikel 6 van de WAJONG, die op 1 januari van een kalenderjaar de leeftijd van 18, 19, 20, 21 of 22 jaar heeft bereikt, heeft met ingang van 1 januari van dat jaar gedurende dat jaar recht op een maandelijkse tegemoetkoming.

 • 2 De tegemoetkoming bedraagt:

  • a. voor een 18-jarige: € 13,50;

  • b. voor een 19-jarige: € 12,92;

  • c. voor een 20-jarige: € 7,75;

  • d. voor een 21-jarige: € 3,83;

  • e. voor een 22-jarige: € 1,58.

 • 3 In afwijking van het eerste lid heeft de jonggehandicapte, bedoeld in artikel 6 van de WAJONG, aan wie in de loop van een kalenderjaar een uitkering op grond van de WAJONG wordt toegekend, met ingang van de dag van toekenning recht op een bij zijn leeftijd op de dag van toekenning behorende tegemoetkoming, bedoeld in het tweede lid.

 • 4 De betaling van de tegemoetkoming geschiedt tezamen met de betaling van de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tegemoetkoming Wajong-ers.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2005

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina