Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen en milieu-investeringsaftrek 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-10-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 december 2005, nr. DGM/SB/, houdende regels inzake aanwijzing van investeringen die in het belang zijn van het Nederlandse milieu (Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2006)

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën en na overleg met de Minister van Economische Zaken en, voor zover het betreft artikel 2, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikelen 3.31, tweede lid, en 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001;

Besluit:

Artikel 1. Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

[Vervallen per 01-01-2007]

Als milieubedrijfsmiddelen als bedoeld in artikel 3.31, eerste lid, in verbinding met het derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, opgenomen in de bijlage bij deze regeling, indien:

 • a. zij in overeenstemming zijn met de bestemming die voor die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan is aangegeven in de bijlage bij deze regeling;

 • b. zij niet eerder zijn gebruikt;

 • c. zij bestaan uit de in de bijlage bij deze regeling met betrekking tot die bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan genoemde bestanddelen;

 • d. zij gericht zijn op de verbetering van het natuurlijke milieu of het dierenwelzijn;

 • e. zij, indien het bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan in landbouwbedrijven betreft, niet gericht zijn op een productieverhoging waarvoor op de markt geen normale afzetmogelijkheden kunnen worden gevonden, en

 • f. daarvoor niet uit anderen hoofde vanwege de overheid of de Commissie van de Europese Gemeenschappen een zodanig bedrag aan geldelijke steun is of zal worden verstrekt, dat door toekenning van de willekeurige afschrijving het totale bedrag aan geldelijke steun dat ingevolge communautaire regelgeving mag worden verstrekt, zou worden overschreden.

Artikel 2. Milieu-investeringsaftrek

[Vervallen per 01-01-2007]

Als investeringen, behorend tot categorie I, categorie II onderscheidenlijk categorie III, in het belang van de bescherming van het Nederlandse milieu (milieu-investeringen), als bedoeld in artikel 3.42a van de Wet inkomstenbelasting 2001 worden aangewezen de investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, welke bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan als zodanig zijn opgenomen in de bijlage bij deze regeling en die voldoen aan de in artikel 1, onder a tot en met f, genoemde voorwaarden.

Artikel 3. Uitzondering

[Vervallen per 01-01-2007]

De artikelen 1 en 2 zijn niet van toepassing op investeringen waarvan de kosten meer dan € 25 miljoen bedragen, tenzij hiervoor goedkeuring is verleend door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen en milieu-investeringsaftrek 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2005

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Bijlage , behorend bij artikel 1 en 2

[Vervallen per 01-01-2007]

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1. Deze bijlage wordt aangehaald als: de Milieulijst milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen 2006.

 • 2. Tot de in deze bijlage genoemde bestanddelen kunnen tevens worden gerekend voorzieningen (zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en derhalve geen zelfstandige betekenis hebben.

 • 3. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers A 5000, E 5110, E 5111, B 5141, B 5142, B 5143, E 5150, E 5151, E 5160, E 5170, E 5180, E 5181, E 5190, E 5200 en E 5201 gaan vergezeld van een EG-verklaring van overeenstemming waarop het gewaarborgd geluidsvermogensniveau is aangegeven, zoals bedoeld in artikel 8 van richtlijn nr. 2000/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 mei 2000 inzake de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten betreffende de geluidsemissie in het milieu door materieel voor gebruik buitenshuis (PbEG L 162).

  Bij de milieuvriendelijke tractor (E 5130) zijn eisen gesteld aan het geluidsdrukniveau (L pA). Hierbij dient gemeten te worden conform EG-richtlijn 74/151.

 • 4. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder nummers E 5101, B 5140 en E 5191, gaan vergezeld van een verklaring van gelijkvormigheid, af te geven door de leverancier overeenkomstig een door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vast te stellen model. De meting geschiedt door een instantie die is aangewezen op grond van artikel 5 van de Regeling geluidemissie buitenmaterieel, volgens de meetmethoden die zijn opgenomen in de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer uitgegeven VAMIL-publicatiereeks 7, 11 en 13.

 • 5. Voor de bedrijfsmiddelen A 5000 en C 5001 worden eisen gesteld aan de luchtzijdige emissies door de motor van het werktuig. Voor deze bedrijfsmiddelen moet door de leverancier verklaard worden dat het geleverde bedrijfsmiddel overeenkomt met een bedrijfsmiddel waarvan met een meting volgens onderstaande meetmethode is aangetoond dat deze aan de gestelde emissie-eisen voldoet. Deze verklaring dient te worden afgeven door de leverancier overeenkomstig een door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer vastgesteld model.

  Werktuigen met een constant toerental moeten voldoen aan fase II EG-richtlijn 97/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 1997 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (Pb EG 1998, L 59).

  Dit houdt in dat aan de onderstaande emissiewaarden moet worden voldaan.

  Nettovermogen

  Koolmonoxide

  Koolwaterstof

  Stikstofoxiden

  Deeltjes

  P

  CO

  CH

  NOx

  PM

  [kW]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  130 < P < 560

  3,5

  1,0

  6,0

  0,20

  75 < P < 130

  5,0

  1,0

  6,0

  0,30

  37 < P < 75

  5,0

  1,3

  7,0

  0,40

  18 < P < 37

  5,5

  1,5

  8,0

  0,80

  P < 18

  5,5

  1,5

  8,0

  0,80

  Werktuigen met een variabel toerental moeten voldoen aan fase IIIa van EG-richtlijn 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 december 1997 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (Pb EG 1998, L 59).

  Dit houdt in dat aan de onderstaande emissiewaarden moet worden voldaan.

  Nettovermogen

  Koolmonoxide

  Som van koolwaterstof en stikstofoxiden

  Deeltjes

  P

  CO

  CH+NOx

  PM

  [kW]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  [g/kWh]

  130 < P < 560

  3,5

  4,0

  0,20

  75 < P < 130

  5,0

  4,0

  0,30

  37 < P < 75

  5,0

  4,7

  0,40

  18 < P < 37

  5,5

  7,5

  0,80

  P < 18

  5,5

  7,5

  0,80

  Bedrijfsmiddel B 5130 valt onder richtlijn nr. 2000/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 mei 2000 inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door motoren bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers en houdende wijziging van Richtlijn 75/150/EEG van de Raad (PbEG L 173).

 • 6. De bedrijfsmiddelen, genoemd onder de nummers E 1130, A 5000, C 5001, B 5090, E 5101, E 5110, E 5111, E 5112, A 5120, B 5121, E 5122, E 5130, E 5131, E 5132, B 5140, B 5141, B 5142, B 5143, E 5150, E 5180, E 5181, E 5190, E 5191, E 5200, E 5201, B 8142, F 8430 en B 9480 zijn voorzien van een verklaring van de producent of leverancier waaruit blijkt dat het hydraulische systeem van het desbetreffende bedrijfsmiddel is voorzien van een eenvoudig biologisch-afbreekbare niet-toxische olie of van water en waaruit blijkt dat bij het gebruik van een dergelijke olie of van water de garantiebepalingen onverkort van toepassing zijn. Olie en vet zijn eenvoudig biologisch-afbreekbaar indien de ultimate afbreekbaarheid binnen 28 dagen meer dan 60% en de primaire afbreekbaarheid binnen 28 dagen ten minste 90% is.

  De ultimate afbreekbaarheid wordt bepaald overeenkomstig de OECD-testmethode 301D (zuurstofverbruik) of 301B (CO2), dan wel met behulp van een naar het oordeel van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aantoonbaar gelijkwaardige methode. Voor de bepaling van de primaire afbreekbaarheid is geen methode dwingend voorgeschreven.

  De toxiciteit wordt bepaald door middel van twee onderzoeksmethoden. De toxiciteit ten opzichte van planten wordt bepaald door middel van een groeitoets op algen volgens OECD-testmethode 201. De acute toxiciteit wordt bepaald via een test op Daphnia magna (watervlo) volgens OECD-testmethode 202. Beide tests worden uitgevoerd op de hydraulische olie zoals deze volgens het specificatieblad in de handel is. De toxiciteit uitgedrukt in EC50/LC50-waarde mag niet lager zijn dan 1 mg/l.

  Indien het hydraulische systeem gevuld is met water en er kans op bevriezing bestaat, worden aan het systeem slechts stoffen toegevoegd die nodig zijn om het vriespunt te verlagen.

 • 7. Indien in deze bijlage sprake is van bepaalde meetvoorschriften of tests, of van bepaalde verklaringen of certificaten, worden bedrijfsmiddelen die getoetst zijn met gelijkwaardige meetvoorschriften of tests, onderscheidenlijk voorzien zijn van gelijkwaardige verklaringen of certificaten, met de desbetreffende meetvoorschriften, tests, verklaringen of certificaten gelijkgesteld.

 • 8. Een wijziging van een richtlijn, genoemd in deze bijlage, gaat voor de toepassing van deze regeling gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

A 1000

Productieapparatuur voor bioplastics of voor producten van bioplastics

bestemd voor: het uitsluitend produceren van plastics of plastic producten die biologisch afbreekbaar zijn en die gemaakt zijn van grondstoffen van biologische oorsprong,

en bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor het produceren van (producten van) bioplastics.

F 1001

Productieapparatuur voor biologische landbouwproducten

bestemd voor: het uitsluitend produceren van biologische landbouwproducten volgens het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode (Skal),

en bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode.

Exclusief gebouwen.

A 1002

Apparatuur voor milieuvriendelijke dienstverlening of productie met Milieukeur

bestemd voor: het uitsluitend verlenen van milieuvriendelijke diensten of uitsluitend produceren van milieuvriendelijke producten, die gecertificeerd zijn volgens de eisen zoals vastgesteld door de Stichting Milieukeur,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van de Stichting Milieukeur.

Exclusief gebouwen.

B 1003

Productieapparatuur voor industriële verwerking van landbouwgrondstoffen

bestemd voor: de industriële verwerking van landbouwgrondstoffen tot producten die niet geschikt zijn voor menselijke of dierlijke consumptie, niet zijnde (bio)brandstoffen, voor zover die producten nog niet gangbaar zijn,

en bestaande uit: (aanpassing van) productieapparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor het industrieel verwerken van landbouwgrondstoffen.

A 1004

Apparatuur voor milieuvriendelijke dienstverlening of productie met Europees Ecolabel

bestemd voor: het uitsluitend verlenen van milieuvriendelijke diensten of uitsluitend produceren van milieuvriendelijke producten, die gecertificeerd zijn volgens de eisen van het Europees Ecolabel,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om te voldoen aan de eisen van het Europees Ecolabel.

Exclusief gebouwen.

B 1050

Werf voor het uitsluitend milieuvriendelijk demonteren van zeeschepen en -⁠platforms

bestemd voor: het in een gesloten ruimte, selectief en milieuvriendelijk demonteren van zeeschepen en -platforms, waarbij alle milieubelastende verontreinigingen conform ISO- en/of NEN-normen, of daaraan gelijkwaardig, worden verwijderd en evenals het vrijkomende staal worden hergebruikt,

en bestaande uit: snij-apparatuur, hydraulische staalpers, mobiele of drijvende demontagekranen, pneumatische demontage-apparatuur, brandpreventie-apparatuur, stoomheaters voor zware olie, ballastwater behandelingsinstallatie, opslagtanks voor vrijkomende vloeistoffen (zware brandstoffen, oliën, smeermiddelen, ballastwater, chemicaliën en slobs), mobiele of drijvende pompinstallaties, reinigingsinstallatie voor vloeistoftanks, asbestverwijderingsinstallatie, asbestdecontaminatie-unit en stoffiltermachine, olie/water-afscheider, verschrottingsinstallatie, snijdampen rookgasbehandelingssysteem, vloeistofdichte vloeren.

B 1070

Houtmodificatie-installatie

bestemd voor: het chemisch of thermisch modificeren van hout waardoor de duurzaamheid van het hout wordt verhoogd zonder toepassing van houtverduurzamingsmiddelen door een installatie die voldoet aan de eisen van de BRL Houtmodificatie (0604) of de BRL Gemodificeerd hout (0605),

en bestaande uit: houtmodificatie-installatie.

B 1080

aftopping: 50%

Rijsimulator

bestemd voor: het lesgeven in rijvaardigheid door autorijscholen met een rijsimulator,

en bestaande uit: rijsimulator, bedieningsmiddelen, LCD-projectoren, computer.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 1090

aftopping: € 100/m2

Groen Label Kas

bestemd voor: het bedrijfsmatig telen van gewassen in een Groen Label Kas:

– waarvan is vastgesteld dat de betreffende kas voldoet aan de eisen van het Certificatieschema Groen Label Kas 7.0, tot een niveau van 85 voor lichte stookteelt en 100 punten voor zware stookteelt. Dit moet blijken uit een voorlopig certificaat dat voor de meldingsdatum is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende organisatie, en

– waarvan voor een nieuw op te richten opstand van een glastuinbouwbedrijf als bedoeld in het Besluit glastuinbouw door het bevoegde gezag voor de opstand een bouwvergunning is afgegeven die rechtsgeldig is ten tijde van de aanmelding, en

– waarbij binnen twee jaar na afgifte van het voorlopig certificaat een definitief certificaat wordt overlegd, dan wel binnen drie jaar een certificaat wordt overlegd volgens de dan vigerende maatlat GLK,

en bestaande uit: Groen Label Kas, kasdek, gevels, teelttechnische en klimaattechnische voorzieningen.

Onderdelen die bij de EIA zijn aangemeld, kunnen niet onder F 1090 worden gemeld.

De investering in de Groen Label Kas komt eenmalig voor € 100 per m2 in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en de vrije afschrijving milieu-investeringen. De aftopping betreft de som van alle investeringen in een Groen Label Kas op een tuinbouwlocatie, die onder F 1090 zijn gemeld. Het Certificatieschema Groen Label Kas 7.0 dat als bijlage bij deze regeling behoort, ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

F 1099

Proefstal

bestemd voor: het op diervriendelijke wijze houden van dieren in een stal met een lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: een stal waarvoor een bijzondere emissiefactor is vastgesteld als bedoeld in artikel 3 van de Regeling ammoniak en veehouderij (proefstal).

F 1100

Skal-stal

bestemd voor: het huisvesten van vee in een bedrijf dat dierlijke landbouwproducten produceert volgens de voorschriften van het Landbouwkwaliteitsbesluit biologische productiemethode (Skal),

en bestaande uit: stal.

A 1101

Diervriendelijke rundveestal met lage ammoniakemissie (nieuwbouw)

bestemd voor: het op diervriendelijke wijze houden van rundvee in stallen met een lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: een stal voorzien van een huisvestingssysteem dat in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij is opgenomen en waarvan de emissiefactor lager is dan de maximale emissiewaarde voor de betreffende diercategorie in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij of, indien voor de betreffende diercategorie of onderdelen daarvan in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij geen maximale emissiewaarde is vastgesteld, waarvan de emissiefactor als gevolg van de toepassing van emissiearme technieken lager is dan van een traditioneel huisvestingssysteem.

A 1102

Ombouw naar diervriendelijke rundveestal met lage ammoniakemissie

bestemd voor: het op diervriendelijke wijze houden van rundvee in stallen met een lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: aanpassing van een bestaande stal door deze te voorzien van een huisvestingssysteem dat in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij is opgenomen en waarvan de emissiefactor lager is dan de maximale emissiewaarde voor de betreffende diercategorie in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij of, indien voor de betreffende diercategorie of onderdelen daarvan in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij geen maximale emissiewaarde is vastgesteld, waarvan de emissiefactor als gevolg van de toepassing van emissiearme technieken lager is dan van een traditioneel huisvestingssysteem.

A 1110

Diervriendelijke varkensstal met lage ammoniakemissie (nieuwbouw)

bestemd voor: het op diervriendelijke wijze houden van varkens in stallen met een lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: een stal voorzien van een huisvestingssysteem dat in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij is opgenomen en waarvan de emissiefactor lager is dan de maximale emissiewaarde voor de betreffende diercategorie in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij of, indien voor de betreffende diercategorie of onderdelen daarvan in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij geen maximale emissiewaarde is vastgesteld, waarvan de emissiefactor als gevolg van de toepassing van emissiearme technieken lager is dan van een traditioneel huisvestingssysteem.

In afwijking van het voorgaande wordt niet als diervriendelijke varkensstal beschouwd:

– bij de diercategorie biggenopfok (gespeend biggen): een stal voorzien van een huisvestingssysteem waarvan het hokoppervlak 0,35 m2 of kleiner is;

– bij de diercategorie vleesvarkens: een stal voorzien van een huisvestingssysteem waarvan het hokoppervlak 0,8 m2 of kleiner is.

A 1111

Ombouw naar diervriendelijke varkensstal met lage ammoniakemissie

bestemd voor: het op diervriendelijke wijze houden van varkens in stallen met een lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: aanpassing van een bestaande stal door deze te voorzien van een huisvestingssysteem dat in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij is opgenomen en waarvan de emissiefactor lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde voor de betreffende diercategorie in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij of, indien voor de betreffende diercategorie of onderdelen daarvan in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij geen maximale emissiewaarde is vastgesteld, waarvan de emissiefactor als gevolg van de toepassing van emissiearme technieken lager is dan van een traditioneel huisvestingssysteem.

In afwijking van het voorgaande wordt niet als diervriendelijke varkensstal beschouwd:

– bij de diercategorie biggenopfok (gespeend biggen): een stal voorzien van een huisvestingssysteem waarvan het hokoppervlak 0,35 m2of kleiner is;

– bij de diercategorie vleesvarkens: een stal voorzien van een huisvestingssysteem waarvan het hokoppervlak 0,8 m2 of kleiner is.

A 1120

Diervriendelijke pluimveestal met lage ammoniakemissie (nieuwbouw)

bestemd voor: het op diervriendelijke wijze houden van pluimvee in stallen met een lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: een stal voorzien van een huisvestingssysteem dat in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij is opgenomen en waarvan de emissiefactor lager is dan de maximale emissiewaarde voor de betreffende diercategorie in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij of, indien voor de betreffende diercategorie of onderdelen daarvan in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij geen maximale emissiewaarde is vastgesteld, waarvan de emissiefactor als gevolg van de toepassing van emissiearme technieken lager is dan van een traditioneel huisvestingssysteem.

In afwijking van het voorgaande wordt niet als diervriendelijke pluimveestal beschouwd: een stal voorzien van een huisvestingssysteem dat bestaat uit batterij- of kooihuisvesting.

A 1121

Ombouw naar diervriendelijke pluimveestal met lage ammoniakemissie

bestemd voor: het op diervriendelijke wijze houden van pluimvee in stallen met een lage ammoniakemissie,

en bestaande uit: aanpassing van een bestaande stal door deze te voorzien van een huisvestingssysteem dat in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij is opgenomen en waarvan de emissiefactor lager is dan of gelijk is aan de maximale emissiewaarde voor de betreffende diercategorie in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij of, indien voor de betreffende diercategorie of onderdelen daarvan in bijlage 1 van het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij geen maximale emissiewaarde is vastgesteld, waarvan de emissiefactor als gevolg van de toepassing van emissiearme technieken lager is dan van een traditioneel huisvestingssysteem.

In afwijking van het voorgaande wordt niet als diervriendelijke pluimveestal beschouwd: een stal voorzien van een huisvestingssysteem dat bestaat uit batterij- of kooihuisvesting.

B 1122

Eendenstal

bestemd voor: het houden van eenden in een gesloten stal die is voorzien van een vloeistofdichte bodemafdichting, waarin de eenden op strooisel worden gehouden,

en bestaande uit: eendenstal voorzien van vloeistofdichte vloer.

Exclusief stalinrichting en nutsvoorzieningen.

E 1130

aftopping: 20%

Nettenplant- of rooimachine voor bollen en knollen

bestemd voor: het machinaal met een net planten of rooien van bollen en knollen, waarbij het eigen hydraulisch systeem van de machine is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: rooimachine of plantmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1140

aftopping: 50%

Schoenreparatie-eenheid

bestemd voor: het emissiearm repareren en veranderen van schoenen door een schoenreparatie-eenheid voorzien van:

– een lijm- en drooggedeelte voor waterverdunbare lijmen, en

– een luchtafzuiging met koolfilter voor oplosmiddel bevattende lijmen, en

– een stofafzuiginstallatie met (de mogelijkheid van) luchtrecirculatie, en

– een automatische uitschakeling bij geen gebruik,

en bestaande uit: schoenreparatie-eenheid.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1150

Beluchter op zonne-energie

bestemd voor: het beluchten van (afval)water door een beluchter die werkt op fotovoltaïsche energie,

en bestaande uit: beluchter met zonnecellen.

B 1170

Vloeibare rook dompel- of douche- of vernevelingsysteem

bestemd voor: het roken van kaas, vis of vleeswaren door onderdompelen of douchen van deze producten in een oplossing van vloeibare rook of door verneveling van vloeibare rook,

en bestaande uit: vloeibare rook dompel- of douche- en/of vernevelingsysteem.

B 1180

aftopping: 50%

Watergeïnjecteerde schroefcompressor

bestemd voor: het samenpersen van lucht door middel van een schroefcompressor die voor de koeling en smering uitsluitend gebruik maakt van water,

en bestaande uit: schroefcompressor, (eventueel) waterbereidingseenheid.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1190

Windgekoelde condensor

bestemd voor: het condenseren van koudemiddel in een koelinstallatie door buitenlucht zonder gebruik te maken van ventilatoren of spuiwater,

en bestaande uit: windgekoelde condensor.

B 1200

aftopping: 50%

Oplosmiddelvrije folielamineermachine

bestemd voor: het vervaardigen van papier/kunststoffolie-, karton/kunststoffolie- of kunststof/kunststoffolielaminaten met oplosmiddelvrije lamineermiddelen,

en bestaande uit: lamineermachine, (eventueel) mengsysteem, (eventueel) UV-eenheid.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 1210

aftopping: 50%

Gesloten beitsinstallatie voor roestvrijstalen producten

bestemd voor: het beitsen van roestvrijstalen producten voor herstel van de passieve chroomoxidehuid door in een afgesloten ruimte het product te besproeien met een beitsvloeistof zonder oxiderend zuur, waarbij de gebruikte beitsvloeistof en het spoelwater worden opgevangen en gerecirculeerd,

en bestaande uit: gesloten beitsinstallatie, laadsysteem, recirculatiesysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2041

Biobrandstofafleverstation

bestemd voor: het afleveren van biobrandstof als motorbrandstof voor voertuigen, waarbij minimaal 2 afleverpunten binnen de afleverzuil worden gebruikt voor het afleveren van biobrandstof,

en bestaande uit: afleverzuil, bufferopslag voor biobrandstof.

B 2050

Aardgasafleverstation

bestemd voor: het afleveren van aardgas als motorbrandstof voor voertuigen, waarbij minimaal de helft van de afleverpunten binnen de afleverzuil worden gebruikt voor het afleveren van aardgas,

en bestaande uit: afleverzuil, compressor, bufferopslag, droger.

A 2051

Blenderinstallatie voor dieselolie-water-emulsie

bestemd voor: de productie van een dieselolie-water-emulsie die wordt gebruikt als brandstof voor voertuigen,

en bestaande uit: blender, demiwaterinstallatie, doseereenheid voor emulgator.

B 2060

Systeem voor gedeeld autogebruik

bestemd voor: het geschikt maken van personenauto’s voor gedeeld autogebruik door middel van een geautomatiseerd registratiesysteem in de auto in combinatie met hard- en software buiten de auto, waarbij de auto in de directe nabijheid (loopafstand) van wonen, werken en winkelen wordt aangeboden en gedurende 24 uur per dag beschikbaar is,

en bestaande uit: elektronisch pasleessysteem, (eventueel) locatiezuil, (eventueel) plaatsbepalingssysteem, centraal registratiesysteem.

B 2070

Oxidatiekatalysator voor stationaire gas- of dieselmotoren

bestemd voor: het door katalytische oxidatie verminderen van de emissie van koolwaterstoffen en koolmonoxide van stationaire gas- of dieselmotoren,

en bestaande uit: oxidatiekatalysator, (eventueel) roetfilter.

A 2080

Stortgaswinningsinstallatie

bestemd voor: het onttrekken van stortgas uit gestort afval, waarna het gewonnen stortgas nuttig aangewend wordt,

en bestaande uit: stortgasonttrekkingssysteem, gasbehandelingsapparatuur, (eventueel) gasmotor, (eventueel) generator.

B 2100

Ontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het ontsmetten van (grondstoffen voor) levensmiddelen, diervoeders en zaden met inertgas,

en bestaande uit: inertgasgenerator of inertgasopslag, gasdistributiesysteem, (eventueel) inertgas terugwinningssysteem.

B 2110

Koelapparatuur ontmantelingsinstallatie

bestemd voor: het terugwinnen van halogeenhoudende koelvloeistoffen afkomstig van koel- en vriesapparatuur, met scheiding van olie en koelmiddel,

en bestaande uit: hefinrichting, boorinrichting, compressorpotopener, (eventueel) kopertrekker, ontgassingstank, scheidingstank, opslagfles.

B 2111

Gesloten koelsysteem of -element met oplosmiddelterugwinning

bestemd voor: het koelen van proceswater met een gesloten koelsysteem of -element en een warmtewisselaar, waarbij het oplosmiddel door destillatie uit het circulatiewater wordt teruggewonnen,

en bestaande uit: tanks, warmtewisselaar, destillatiekolom, koeltoren, koelwaterbehandelingseenheid.

B 2112

aftopping: 50%

Halogeenvrij koelsysteem (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het koelen van ruimten of producten of processtromen door een aangepast of nieuw koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, propaan, (iso)butaan en/of CO2 dat bij vergelijkbare koelcapaciteit dient ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem,

en bestaande uit: ombouw of vervanging van het koelsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

C 2113

Halogeenvrij koelsysteem (nieuw)

bestemd voor: het koelen van ruimten, producten of processtromen door een nieuw koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, propaan, (iso)butaan en/of CO2,

en bestaande uit: koelsysteem.

B 2114

aftopping: 50%

Indirect koelsysteem (klein)

bestemd voor: het koelen van ruimten, producten of processtromen door een indirect koelsysteem met een koelvermogen van minder dan 200 kW, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van ammoniak, lucht, propaan, en/of (iso)butaan en het secundaire, compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry,

en bestaande uit: primair koelsysteem, secundair koelsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

C 2115

Indirect koelsysteem (groot)

bestemd voor: het koelen van ruimten, producten of processtromen door een koelsysteem met een koelvermogen van meer dan 200 kW en minder dan 1.000 kW, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van ammoniak, lucht, propaan en/of (iso)butaan en het secundaire, compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry,

en bestaande uit: primair koelsysteem, secundair koelsysteem.

B 2117

aftopping: 50%

Halogeenvrij of indirect koelsysteem voor visserij- en koopvaardijschepen (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het koelen van ruimten of producten of processtromen aan boord van visserij- of koopvaardijschepen door:

a. een nieuw koelsysteem op basis van ammoniak, lucht, propaan en/of (iso)butaan dat bij vergelijkbare koelcapaciteit dient ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem, of

b. een bestaand koelsysteem dat is overgegaan van hcfk of hfk op ammoniak, lucht, propaan, (iso)butaan, en/of CO2, of

c. een koelsysteem, waarvan het primaire koelsysteem werkt op basis van lucht, propaan en/of (iso)butaan en het secundaire compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry, en dat bij vergelijkbare koelcapaciteit dient ter vervanging van een hcfk of hfk bevattend koelsysteem,

en bestaande uit: ombouw of vervanging van het bestaande koelsysteem, (eventueel) lekdetectiesysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2118

Halogeenvrije koelmachine voor kadaverkoeling

bestemd voor: het bewaren van kadavers en slachtafval in een gekoelde container of een gekoelde ruimte, die gekoeld wordt met een halogeenvrije koelmachine,

en bestaande uit: container met geïntegreerde koelmachine of koelmachine,

Exclusief de gekoelde ruimte zelf.

B 2120

Kunststofschuimmachine (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het produceren van isolatiehardschuimen door een nieuwe of een aangepaste schuimmachine die alleen natuurlijk voorkomend CO2 als blaasmiddel verbruikt, waarbij methyleenchloride of pentaan als blaasmiddel wordt vervangen,

en bestaande uit: (aanpassingen aan de) schuimmachine, opslagtank, mengeenheid, (eventueel) CO2-condensor.

B 2122

aftopping: 50%

Variabele druk schuiminstallatie (vervanging)

bestemd voor: het produceren van polyurethaanschuim onder variabele druk door een nieuw systeem dat geen blaasmiddel verbruikt ter vervanging van een schuiminstallatie waarin wel blaasmiddel verbruikt wordt,

en bestaande uit: schuiminstallatie.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2123

Polyurethaanschuimverwerkingsinstallatie

bestemd voor: het verwerken van polyurethaanschuim, anders dan bij recycling van koel- en vriesapparatuur, waarbij de gebruikte blaasmiddelen (zoals cfk’s en pentaan), worden teruggewonnen en waarbij het polyurethaanschuim tot platen, briketten of korrels wordt verwerkt,

en bestaande uit: shredder, pers, condensatiekolom, blaasmiddelopslagtank, invoermechanisme, (eventueel) waterzuivering, (eventueel) menger, (eventueel) wals.

A 2130

Katalytische reductie-installatie

bestemd voor: het door chemische reductie en/of ontleding omzetten van stikstof-zuurstofverbindingen in afgassen en rookgassen, waardoor de NOx-emissie lager wordt dan 50 mg/Nm3 (3% O2),

en bestaande uit: katalysator, reactor, (eventueel) injectiesysteem.

A 2131

Selectieve katalytische reductie-installatie (SCR)

bestemd voor: het door chemische reductie omzetten van stikstofoxiden in afgassen en rookgassen van:

a. proces- en verbrandingsinstallaties met uitzondering van eenheden in energiecentrales met een vermogen groter dan 300 MW t en afval- en slibverbrandingsinstallaties, waardoor de NOx-emissie lager dan 50 mg/Nm3 (3% O2) is, gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A, of

b. motoren van zeeschepen,waardoor de NOx-emissiereductie van de procesinstallaties, verbrandingsinstallaties of motoren van zeeschepen minimaal 50% bedraagt,

en bestaande uit: katalysator, reactor.

A 2132

Selectieve non-katalytische reductie-installatie (SNCR)

bestemd voor: het omzetten van NOx in rookgassen door injectie van ureum of ammoniak, waardoor de NOx-emissiereductie minimaal 50% bedraagt en de NOx-emissie lager dan 50 mg/Nm3 (3% O2) is, gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A,

en bestaande uit: ammoniak- of ureuminjectiesysteem, tank, leidingen.

A 2133

NOx-reductie-eenheid voor stationaire gasmotor

bestemd voor: het verminderen van de NOx-emissie van stationaire gasmotoren tot maximaal 65 g/GJ bij nominale belasting, door driewegkatalysatie en lean-burn injectie,

en bestaande uit: driewegkatalysator, lean-burn injectiesysteem.

B 2134

Stoom- of waterinjectiesysteem

bestemd voor: het beperken van NOx-vorming door het injecteren van stoom of water in bestaande procesfornuizen, ketels, ovens en drogers, waardoor de NOx-emissie beneden 60 mg/Nm3 (3% O2) ligt, gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A,

en bestaande uit: injectiesysteem, (eventueel) stoomgenerator, (eventueel) demineralisatie-apparatuur.

B 2140

aftopping: 50%

Low-NOx-brander < 50 mg/Nm3

bestemd voor: het verminderen van de NOx-vorming bij gasgestookte ketels en fornuizen met een thermisch vermogen van 100 kW t tot 300 MW t door toepassing van brander-/vuurhaardtechnieken, zodanig dat de NOx-uitworp met het rookgas over het gehele regelbereik cq. werkingsgebied niet meer bedraagt dan 50 mg/Nm3 (3% O2), gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer (BEES A en B) dan wel blijkens wettelijk erkende branderkeuringen,

en bestaande uit: brander of brander-ketelcombinatie (met uitzondering van keervlamketels) met een thermisch vermogen van maximaal 1 MW t of alleen brander indien het thermisch vermogen groter is dan 1 MW t, (eventueel) thermische verbrandingskamer, ventilatoren, gas/lucht-regeling, branderbeveiligingen, rookgasrecirculatie, poorten en omkastingen voor gas- en luchttoevoer.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 2141

aftopping: 20%

Low-NOx-brander < 60 mg/Nm3

bestemd voor: het verminderen van de NOx-vorming bij gasgestookte ketels en fornuizen met een thermisch vermogen van 100 kW t tot 300 MW t door toepassing van brander-/vuurhaardtechnieken, zodanig dat de NOx-uitworp met het rookgas over het gehele regelbereik cq. werkingsgebied niet meer bedraagt dan 60 mg/Nm3 (3% O2), gemeten volgens de Regeling meetmethoden emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer (BEES A en B) dan wel blijkens wettelijk erkende branderkeuringen,

en bestaande uit: brander of brander-ketelcombinatie met een thermisch vermogen van maximaal 1 MW t of alleen brander indien het thermisch vermogen groter is dan 1 MW t, (eventueel) thermische verbrandingskamer, ventilatoren, gas/lucht-regeling, branderbeveiligingen, rookgasrecirculatie, poorten en omkastingen voor gas- en luchttoevoer.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 2150

Bulkstoffen verpakkingsinstallatie

bestemd voor: het comprimeren en opslaan in wikkelfolie van persbare bulkproducten zodanig dat ten minste een volumereductie van 25% wordt bereikt ten opzichte van het ongeperste product,

en bestaande uit: doseerbunker, wikkelmachine, besturingssysteem.

E 2151

Aluminium container voor bulktransport

bestemd voor: het transporteren van granulaat of andere bulkgoederen in een aluminium bulkcontainer,

en bestaande uit: aluminium bulkcontainer, (eventueel) stalen omhulling.

B 2152

Dubbeldek trailer

bestemd voor: het transport van goederen, met uitzondering van diertransport, met een trailer voorzien van een dubbele laadvloer ter vergroting van het te beladen oppervlak in de trailer,

en bestaande uit: dubbeldek trailer.

A 2153

Verdichtingsmachine voor bulktransport

bestemd voor: het efficiënter beladen van containers voor bulktransport door tijdens het beladen van de container de lading te verdichten door de container in trilling te brengen,

en bestaande uit: verdichtingsmachine, koppelingsmechanisme.

B 2170

CO2-benuttingssysteem voor bierbrouwerijen

bestemd voor: het terugwinnen van CO2 dat vrijkomt bij het vergistingsproces in bierbrouwerijen, waarbij het CO2 wordt hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: afzuigsysteem, compressor, condensatiesysteem, (eventueel) opslagtank, (eventueel) verdampingsinstallatie.

F 2171

Benuttingssysteem voor CO2 van derden binnen de glastuinbouw

bestemd voor: het toepassen van CO2 van derden voor CO2-bemesting in de tuinbouwkas,

en bestaande uit: verdeelstation, aansluiting op CO2-distributiesysteem, (eventueel) compressor, (eventueel) drukreduceerstation, (eventueel) rookgasreiniging.

F 2172

Apparatuur voor het leveren van gasvormige CO2 aan glastuinbouw

bestemd voor: het comprimeren van zuivere afgas CO2 en via een pijpleidingsysteem leveren aan de glastuinbouw,

en bestaande uit: compressorstation, CO2-distributiesysteem, CO2-buffer, (eventueel) drukreduceerstations, (eventueel) rookgasreiniging.

Exclusief de onderdelen die bij de EIA zijn aangemeld.

A 2180

Vacuüminstallatie voor het aftappen van SF 6

bestemd voor: het vacumeren van hoogspanningsinstallaties ten behoeve van de recycling van SF 6,

en bestaande uit: vacuüminstallatie (mobiel of vast) met appendages.

A 2181

SF6-vrij hoog- of middenspanningsschakelsysteem (vervanging)

bestemd voor: het omzetten van hoog- en middenspanning in een transformatorstation, waarbij bestaande SF6-bevattende schakelsystemen worden vervangen door gevacumeerde of gekoelde schakelsystemen die geen SF6 bevatten,

en bestaande uit: vacuüm last- of vermogensschakelaar of gekoelde last- of vermogensschakelaar.

B 2190

Kasdekreinigingssysteem

bestemd voor: het mechanisch reinigen van kasdekken van tuinbouwkassen door middel van roterende borstels en water,

en bestaande uit: kasdekreiniger, (eventueel) rail.

B 2200

aftopping: 20%

Spanramen

bestemd voor: het opbrengen van laatste verflagen (finishing) op doekbanen bij de textielindustrie, met schuim of met gegraveerde walsen,

en bestaande uit: schuiminstallatie of wals, spanramen, ontwateringspers, (eventueel) filtereenheid voor afvoerlucht, (eventueel) recirculatiesysteem voor warme afvoerlucht.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 3000

aftopping: € 1.000.000

Apparatuur ter beperking van de emissie van vluchtige organische stoffen (aanpassing bestaande situatie)

bestemd voor: het terugbrengen van de emissie van vluchtige organische stoffen naar de lucht tot 70% van de concentraties genoemd in de NeR, en waarbij:

– sprake is van aanpassing van een bestaande situatie, en

– de reductie wordt gerealiseerd door aanpassingen in het proces die niet gangbaar zijn, en

– geen nageschakelde apparatuur nodig is,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur, die aantoonbaar noodzakelijk is om de emissiereductie te bereiken.

De investering komt voor maximaal € 1.000.000 in aanmerking voor willekeurige afschrijving en milieu-investeringsaftrek.

A 3050

Olie-absorptie-installatie met regeneratie

bestemd voor: het terugwinnen van oplosmiddelen uit proceslucht door absorptie van de oplosmiddelen in olie gevolgd door destillatie,

en bestaande uit: olie-absorber, inertgassysteem, (eventueel) warmtewisselaar, destillatie-eenheid.

A 3051

Biologisch luchtfilter voor vluchtige koolwaterstoffen

bestemd voor: de microbiologische afbraak van vluchtige koolwaterstoffen,

en bestaande uit: bak of vat met biomassa op dragermateriaal, ventilator, (eventueel) filterbevochtigingsinstallatie, (eventueel) afgasbevochtigingsinstallatie, (eventueel) demister, (eventueel) afgassenkoelinstallatie.

B 3052

aftopping: 50%

Vacuümpompeenheid met recirculatiesysteem

bestemd voor: het voorkomen van emissies van vluchtige organische verbindingen door samenbundeling van meerdere waterringpompen tot een enkele eenheid en aansluiting op een gezamenlijke buffer, waarbij dampen uit de buffer worden gecondenseerd, opgevangen en gerecirculeerd,

en bestaande uit: vacuümpompen (waterringpompen), waterbuffer met recirculatiesysteem, condensor.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3053

Condensatie-installatie

bestemd voor: het terugwinnen van vluchtige koolwaterstoffen (met uitzondering van cfk’s) uit procesafgassen of verontreinigde luchtstromen, door middel van condensatie gevolgd door afscheiding,

en bestaande uit: warmtewisselaar, koeleenheid, tank voor koelmedium, (eventueel) adsorber.

B 3054

Gas- en dampadsorber met regeneratie

bestemd voor:

a. het verwijderen van vluchtige organische stoffen, geurstoffen en dampen uit afgassen door adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning of vernietiging van de vluchtige organische stoffen, of

b. het verwijderen van zware metalen uit afgassen door adsorptie, gevolgd door regeneratie van het adsorptiemiddel en terugwinning van de metalen,

en bestaande uit: adsorber, regeneratie-eenheid.

A 3055

Ondervuringssysteem

bestemd voor: het door ondervuring voorkomen of beperken van emissies van koolwaterstoffen in procesafgassen of ruimtelucht afkomstig van de productie of verwerking van kunststoffen of bij veredeling van textiel,

en bestaande uit: (aanpassing aan de) brander, (eventueel) afzuiginstallatie.

B 3056

Adsorptierotor voor het concentreren van koolwaterstoffen of zware metalen in luchtstromen

bestemd voor: het ter vermindering van de emissies van oplosmiddelen of zware metalen naar de buitenlucht, concentreren van lage concentraties koolwaterstoffen of zware metalen uit luchtstromen met een hoog debiet door adsorptie op een met adsorbens bedekte rotor, waarbij de koolwaterstoffen of zware metalen tegelijkertijd worden gedesorbeerd door partiële verhitting van de rotor door een hete luchtstroom met een lager debiet,

en bestaande uit: ventilator, adsorptierotor, filter, (eventueel) naverbrander.

A 3057

Reinigingsinstallatie voor scheepstanks uit de binnenvaart

bestemd voor: het na het lossen verwijderen van benzeen, tolueen, styreen, gechloreerde koolwaterstoffen en/of brandstoffen, met uitzondering van benzine, uit scheepstanks uit de binnenvaart door lucht in de scheepstank af te zuigen en te wassen, waarbij het wasmedium de achtergebleven damp opneemt en binnen de reguliere afvalkanalen wordt verwerkt,

en bestaande uit: afzuiginstallatie, gaswasser, (eventueel) buffertank.

A 3060

Biogaswasser

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door een biologische gaswasinstallatie,

en bestaande uit: biomassa op dragermateriaal, tank, (eventueel) ventilator, (eventueel) druppelvanger, (eventueel) chemicaliëndoseerinstallatie, (eventueel) wasvloeistofbehandelingssysteem.

D 3061

Gaswasser

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, door het oplossen van de verontreinigende stoffen in een vloeistof, waarbij de wasvloeistof wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast,

en bestaande uit: wassysteem, (eventueel) ventilator, (eventueel) druppelvanger, pompen, (eventueel) chemicaliëndosering, tanks, (eventueel) wasvloeistofbehandelingssysteem.

A 3062

Membraanscheidingsinstallatie voor gasmengsels

bestemd voor: het zuiveren van afgassen of andere naar buiten af te voeren lucht door membraanscheiding,

en bestaande uit: membraanscheidingseenheid, (eventueel) condensor, (eventueel) olienevelfilters, (eventueel) filter, (eventueel) dehydrator.

A 3070

Oxidatiebed voor zuivering van lucht en/of afvalwater

bestemd voor: het biologisch reinigen van lucht of het gelijktijdig biologisch reinigen van lucht en afvalwater, niet afkomstig van afval- of slibverwerkingsinstallaties, waarbij het verwijderingsrendement voor geurstoffen in de lucht minimaal 90% bedraagt,

en bestaande uit: oxidatiebed.

A 3080

CO2-reinigings- of ontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het reinigen en/of ontvetten van materialen en producten met superkritisch CO2,

en bestaande uit: CO2-ontvettings- of reinigingsvat, pomp, condensatie-eenheid, vuilopvangeenheid, (eventueel) koelinstallatie, (eventueel) verwarmingsinstallatie.

B 3081

aftopping: 50%

Ontvettings- en reinigingsinstallatie

bestemd voor: het ontvetten en reinigen door een installatie uitsluitend geschikt voor een reinigingsmiddel zonder vluchtige organische oplosmiddelen,

en bestaande uit: ontvettings- en reinigingsinstallatie, pompen, (eventueel) verwarmingssysteem, (eventueel) drooginstallatie, (eventueel) water- of badreinigingsinstallatie.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3090

Olienevel- en olierook separatiesysteem

bestemd voor: het verwijderen van olienevel of olierook uit proceslucht van metaalbewerkingsprocessen, waarbij de olie of emulsie wordt teruggewonnen en waarbij ten behoeve van energiebesparing de gezuiverde lucht in de ruimte kan blijven of terugkeren,

en bestaande uit: voorfilter, eindfilter, ventilator, olieterugwininstallatie.

B 3110

Droog rookgasreinigingsinstallatie

bestemd voor: het met een droogreinigingssysteem behandelen van het afgas van verbrandingsprocessen dat niet afkomstig is van afval- of slibverbrandingsinstallaties, waarbij door toevoeging van reagentia verontreinigingen in het afgas worden gebonden en vervolgens uit het afgas worden gefilterd,

en bestaande uit: reactor, doseerinstallatie, filterinstallatie, (eventueel) mengers.

B 3111

Half-droge-rookgasreinigingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van gasvormige verontreinigingen uit afgassen van glassmeltovens door een half-droog procédé, op basis van soda, waarbij het rookgasreinigingsresidu wordt ingezet in het productieproces,

en bestaande uit: cycloonreactor, sodadoseerinstallatie, doekenfilter.

A 3120

Bewegend kalksteenbedreactor voor fluorideverwijdering

bestemd voor: het verwijderen van fluoriden uit proceslucht door binding aan een langzaam bewegend bed van kalksteenkorrels, waarbij de verrijkte kalk continu wordt verwijderd,

en bestaande uit: kalksteenbedreactor, kalkopslagsilo, kalkafvoerinstallatie, (eventueel) doseerapparaat, (eventueel) pelmolen of -trommel.

A 3121

Poederkalkreactor met doekfilter voor fluorideverwijdering

bestemd voor: het versproeien van calciumhydroxide of calciumcarbonaat met als doel fluoriden uit de proceslucht te binden en vervolgens door een doekfilter af te vangen,

en bestaande uit: reactor, kalkpoederverstuiver, kalkopslagsilo, doekfilter.

A 3130

Biologisch ontzwavelingssysteem

bestemd voor: het behandelen van zwavelhoudende afgassen door een biologisch ontzwavelingssysteem, waarbij primair zwavel wordt gevormd,

en bestaande uit: gaswasser, biologische zwavelreactor, zwavelopwerkingseenheid, voorraadtanks.

A 3131

Ontzwavelingsinstallatie

bestemd voor: het ontzwavelen van rookgassen die niet afkomstig zijn van afval- of slibverbrandingsinstallaties, raffinaderijen of petrochemische installaties, gevolgd door de productie van elementair zwavel of zwavelzuur of zwaveligzuur,

en bestaande uit: (eventueel) wastorens, (eventueel) concentratieverhogingsstap, (eventueel) indikker, (eventueel) reactoren, (eventueel) verwerkingseenheid, (eventueel) membraaninstallatie, (eventueel) oxidatiereactor, (eventueel) chemicaliëndosering, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) ventilatoren, (eventueel) condensatie-eenheid.

C 3132

Zwavelverwijderingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van zwavelhoudende componenten uit lichte tops (C5 kooktraject/65°C) die bestemd zijn voor de productie van laagzwavelige benzine, die maximaal 10 ppm zwavel, berekend als S, bevat, door middel van een mercaptide-extractieproces,

en bestaande uit: mercaptide-extractor, oxidatie-generator

B 3140

Ontsmettingsapparatuur voor eieren of eierverwerking

bestemd voor: het desinfecteren van eieren, bijbehorend verpakkingsmateriaal en eventueel bij de eierverwerking gebruikte vloeistoffen of oppervlakken, zonder gebruik te maken van halogeenhoudende of niet-biologisch afbreekbare stoffen,

en bestaande uit: UV-lamp of ozongenerator of doseerapparatuur.

B 3150

Textielreinigingssysteem met CO2

bestemd voor: het reinigen van textiel met super-kritische koolstofdioxide (vloeibaar),

en bestaande uit: reinigingsinstallatie, toevoereenheid, mengsysteem, pomp, opslagsysteem voor koolstofdioxide.

B 3151

aftopping: 50%

Natreinigingssysteem

bestemd voor: het reinigen van bovenkleding door een nat proces op basis van water in plaats van perchloorethyleen, waarbij de gereinigde bovenkleding met een gasgestookte roterende droger wordt gedroogd,

en bestaande uit: reinigingsmachine, droger, (eventueel) vormdroger.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3152

Gesloten per-textielreinigingsmachine

bestemd voor: het reinigen van niet-natwasbaar textiel in een zogenoemde 6e generatie per-machine,

– die in één cyclus textiel reinigt en droogt, en

– die voorzien is van droogsysteem op basis van een warmtepomp, en

– waarin het perchloorethyleen wordt teruggewonnen in een emissievrij destillatiesysteem,

en bestaande uit: computergestuurde textielreinigingsmachine, warmtepomp, elektronische droogcontrole, dubbele waterafscheider, overvulbeveiliging van destillatie- en residuvat, emissievrij vul- en uitruimsysteem.

B 3153

Gesloten textielreinigingsmachine met halogeenvrije oplosmiddelen

bestemd voor: het reinigen van niet-natwasbaar textiel in een zogenoemde 6e generatie machine,

– die in één cyclus textiel reinigt en droogt, en

– die reinigt met halogeenvrije oplosmiddelen van klasse A III met een vlampunt boven 55°C en die lichter zijn dan water, en

– die voorzien is van een droogsysteem op basis van een warmtepomp, en

– waarin het oplosmiddel wordt teruggewonnen in een emissievrij destillatiesysteem,

en bestaande uit: computergestuurde textielreinigingsmachine, warmtepomp, elektronische droogcontrole, koelcompressor, waterafscheider, overvulbeveiliging van destillatie- en residuvat, emissievrij vul- en uitruimsysteem.

B 3161

aftopping: 50%

UV-belichtingseenheid

bestemd voor: het doen uitharden van lakken, verven, en lijmen door UV-belichting,

en bestaande uit: UV-lampen, (eventueel) afzuiging.

Exclusief het doorvoersysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3162

aftopping: 50%

Opbrenginstallatie voor UV-lak

bestemd voor: het opbrengen van lakken die onder invloed van UV-licht uitharden,

en bestaande uit: lakopbrenginstallatie, (eventueel) lakterugwinningsinstallatie, UV-belichtingseenheid, (eventueel) in de laklijn opgenomen schuurmachine.

Exclusief de spuitcabine en het transportsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3163

aftopping: 50%

Opbrenginstallatie voor hotmeltcoating of hotmeltwas of hotmeltlijm

bestemd voor: het aanbrengen van coating of was of lijm die door verwarming op verwerkingsviscositeit komen, zonder gebruik te maken van oplosmiddelen,

en bestaande uit: (eventueel) spuitcabine of opbrenginstallatie, verwarmingseenheid, applicatie-apparatuur.

Exclusief materiaaldoorvoersysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 3164

Terugwininstallatie voor overspray

bestemd voor: het terugwinnen van overspray ten behoeve van hergebruik van de overspray van verf- en laksystemen,

en bestaande uit: opvangscherm of condenswand, schraap- en opvangsysteem.

A 3165

Elektrostatische verf- of lakspuitinstallatie voor het handmatig verspuiten

bestemd voor: het handmatig elektrostatisch verspuiten van verf of poederlak,

en bestaande uit: pomp, slangen, elektrostatisch handspuitpistool.

Exclusief de spuitcabine.

A 3171

Ontstoffingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes en dioxine uit afgassen niet afkomstig van afval- of slibverbrandingsinstallaties via adsorptie aan een adsorbens,

en bestaande uit: afgasverzamelsysteem, ventilator, stoffilter, adsorptiemiddelinjectiesysteem.

A 3173

Vernietigingsinstallatie voor dioxinen of benzofuranen

bestemd voor: het afvangen en vernietigen van dioxinen of benzofuranen uit afgassen door een absorptie- en/of een chemisch of katalytisch proces,

en bestaande uit: (eventueel) absorptie-installatie, (eventueel) reactor, (eventueel) katalysator, (eventueel) regeneratie-eenheid.

A 3190

Regeneratieve thermische naverbrander voor procesafgassen

bestemd voor: het thermisch naverbranden van procesafgassen, waarbij de vrijkomende energie wordt teruggewonnen,

en bestaande uit: (reversed flow) verbrandingskamers, (eventueel) keramisch bed, brander of elektrische opwarmelementen, ventilatoren, warmtewisselaars, (eventueel) aërosolfilter of stoffilter.

A 3191

Katalytische naverbrander

bestemd voor: het katalytisch naverbranden van verontreinigingen in procesafgassen die vrijkomen uit stationair opgestelde installaties,

en bestaande uit: katalytische naverbrander, (eventueel) warmtewisselaar, (eventueel) ventilator, (eventueel) aërosolfilter, (eventueel) stoffilter.

E 3210

Koelsysteem voor droge offset (ombouw bestaande offsetpers)

bestemd voor: het koelen van de offsetrollen waardoor een bestaande offsetpers geschikt gemaakt wordt voor droge offset,

en bestaande uit: koelsysteem.

B 3211

Druktorens voor waterloze offset

bestemd voor: het in full colour dubbelzijdig bedrukken van papier door een offsetdrukmachine die waterloze inkten verbruikt,

en bestaande uit: druktorens, (eventueel) droogeenheid.

B 3212

Cilinderschoonmaakmachine

bestemd voor: het onder hoge druk reinigen van diepdrukcilinders en/of gegraveerde walsen door een mengsel van water en natriumbicarbonaat,

en bestaande uit: afgesloten reinigingsmachine met automatisch aangestuurde mechanische spuitkoppen.

B 3213

Zeefdrukvorm- of flexodrukpersspoelinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van lak- of inktresten uit zeefdrukvormen of flexodrukpersen door een recirculerende vloeistof in een gesloten systeem,

en bestaande uit: spoelinstallatie, sproeisysteem, rondpompsysteem, (eventueel) destillatie- en vacuümeenheid.

B 3220

Mechanische reinigingsmachine

bestemd voor: het mechanisch reinigen van de champignonteeltcellen zonder gebruik van ontsmettingsmiddelen,

en bestaande uit: mechanische reinigingsmachine.

A 4050

Biologisch luchtfilter voor geurafbraak

bestemd voor: de microbiologische afbraak van geurstoffen,

en bestaande uit: bak of vat met biomassa op dragermateriaal, ventilator, (eventueel) filterbevochtigingsinstallatie, (eventueel) afgasbevochtigingsinstallatie, (eventueel) demister, (eventueel) afgassenkoelinstallatie.

B 4051

Geurbestrijdingssysteem

bestemd voor: het afbreken van geurcomponenten door toepassing van enzympreparaten die worden verneveld in afgasleidingen of een contactruimte,

en bestaande uit: enzymdoseer- en verstuivingseenheid, (eventueel) contactruimte, leidingwerk, appendages, besturingseenheid.

A 4052

Foto-oxidatie-installatie

bestemd voor: het vernietigen van geur- en koolwaterstoffen in procesafgassen door oxidatie met UV-licht in combinatie met waterstofperoxide of ozon of zuurstofradicalen,

en bestaande uit: UV-reactor, (eventueel) waterstofperoxidewasser, (eventueel) wastoren, (doseer)pompen, (eventueel) ventilator, (eventueel) ozongenerator, (eventueel) ozonabsorber/restozonvernietiger, (eventueel) zuurstofradicaalgenerator, (eventueel) tanks.

E 4053

Vacuümfilter voor kolkenzuigers

bestemd voor: het voorkomen van stankoverlast van kolkenzuigers die bij het beheer en onderhoud van rioleringen worden ingezet,

en bestaande uit: vacuümfilter.

A 4054

Plasmaomzetter voor organische geurstoffen en vluchtige organische stoffen

bestemd voor: het in een plasmaveld ontleden van organische geurstoffen en vluchtige organische stoffen in afgassen of andere naar buiten af te voeren lucht met een concentratie tot 600 ppm, waardoor deze stoffen uiteenvallen in hun elementaire componenten,

en bestaande uit: plasma-omzetter, warmtewisselaar, katalysator.

B 4060

Detectieapparatuur radioactiviteit

bestemd voor: toegangscontrole op transportmiddelen en getransporteerde stoffen bij inrichtingen voor de verwerking van schroot, waarbij de apparatuur geschikt is voor het snel (binnen enkele seconden) meten van:

a. geringe variaties op het gamma-achtergrond niveau (30 nSv/hr), of

b. oppervlaktebesmettingen met minimaal 0,4 Bq/cm2 voor beta-deeltjes, of

c. oppervlaktebesmettingen met minimaal 0,04 Bq/cm2 voor alfa-deeltjes,

en bestaande uit: detectieapparatuur voor radioactiviteit eventueel in combinatie met registratieapparatuur en alarmeenheid.

B 4061

aftopping: 50%

Stralingsvrije meetapparatuur (vervanging)

bestemd voor: het vervangen van bestaande apparatuur ten behoeve van dichtheids- en niveaumeting op basis van radioactiviteit door een alternatieve techniek,

en bestaande uit: dichtheids- en niveaumeetapparatuur anders dan met behulp van radioactiviteit.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

F 4070

Luchtfilter voor stallen

bestemd voor: het reduceren van de emissie van fijn stof en geur uit stallen,

en bestaande uit: (eventueel) luchtfilter, (eventueel) luchtwasser, (eventueel) sproeisysteem.

A 4080

Puntgerichte afzuiging van kleine stofbronnen met nageschakelde filtrerende afscheider

bestemd voor: het afzuigen en filtreren van kleine stofbronnen, met een capaciteit van maximaal 4.000 m3 per uur en een stofvracht van maximaal 0,2 kg per uur, waarvoor geen maatregelen op basis van de NeR hoeven te worden genomen, zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd niet meer dan 5 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: filtrerende afscheider, afzuigapparatuur.

B 4081

Tweetrapsfilter

bestemd voor: het afscheiden van stof uit een luchtstroom door toepassing van een filter dat is uitgerust met twee afzonderlijke afscheidingssystemen zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd minder dan 2 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: tweetrapsfilter.

B 4082

Elektrostatisch filter

bestemd voor: het met een elektrostatisch filter verwijderen van rook- en stofdeeltjes uit afgassen zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd minder dan 5 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: elektrostatisch filter, opvangreservoir, ventilator.

E 4083

Doekfilterinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van stofdeeltjes uit een luchtstroom, zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd minder stof bevat dan:

a. 5 mg/Nm3 voor doekfilterinstallaties met een capaciteit van maximaal 4.000 Nm3/uur, of

b. 2 mg/Nm3 voor doekfilterinstallaties met een capaciteit groter dan 4.000 Nm3/uur,

en bestaande uit: doekfilter, ventilator.

A 4084

Gesinterd ontstoffingsfilter

bestemd voor: het afscheiden van stof uit af- of procesgassen met een gesinterd filter, zodanig dat de lucht die naar de atmosfeer wordt afgevoerd niet meer dan 1 mg stof per Nm3 bevat,

en bestaande uit: gesinterd filter, filterhuis, (eventueel) systeem voor periodieke reiniging.

B 4090

Watermist/microschuim-ontstoffing

bestemd voor: het beperken van stofverspreiding bij sorteerlijnen, puinbreek- en recyclinginstallaties en bij de op- en overslag van stortgoed of bulkgoederen, door bevochtiging van het stortgoed met zeer fijn verneveld water dan wel met schuim dat verkregen wordt door het mengen van water met een volledig biologisch afbreekbaar schuimmiddel,

en bestaande uit: (eventueel) watervernevelingssysteem, (eventueel) bindmiddelvoorraadvat, (eventueel) mengsysteem, (eventueel) schuimtoedieningssysteem.

B 4091

aftopping: 50%

Windzifter voor vaste stof met materiaalterugwinning

bestemd voor: het afscheiden van fijn stof uit bulkgoederen door een windzifter, waarbij het afgescheiden stof wordt gegranuleerd en teruggevoerd naar de bulk,

en bestaande uit: trilgoot, blaasnozzles, cycloon, expansiekamer, draaisluis, ventilator, filters, granuleringskamer, (eventueel) bevochtingsinstallatie, (eventueel) retourtransportsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4092

Beladingsbalg

bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij het beladen van vrachtwagens of schepen,

en bestaande uit: vouwbalg, (eventueel) sluitkegel of opblaasbare band, filteraansluiting, geïntegreerd stoffilter.

B 4093

Mobiele lostrechter

bestemd voor: het lossen van bulkgoederen in een mobiele lostrechter die de grijper van de loskraan geheel kan omvatten en die is voorzien van onderafzuiging en filter met uitblaasopeningen in de losinrichting zodanig dat het verwaaien van stof wordt voorkomen,

en bestaande uit: lostrechter, filter, afzuigventilatoren.

B 4094

Flexibel klepsysteem voor overslag van bulkgoederen

bestemd voor: het verminderen van stofemissies bij overslag van bulkgoederen door afdekking van de stortbunker of -trechter met een flexibel klepsysteem, waardoor het af te zuigen luchtvolume met ten minste 70% wordt verminderd en waarbij onder de flexibele kleppen onderdruk wordt gehandhaafd,

en bestaande uit: flexibele kleppen, vacuümpompen.

B 4095

Gesloten transportband

bestemd voor: het stofvrij transporteren van bulkgoederen door een transportsysteem waarbij het bulkgoed volledig wordt omsloten door een transportband van flexibel materiaal, die in een pijpvorm wordt dichtgevouwen,

en bestaande uit: flexibele transportband, (eventueel) ophanging, (eventueel) bandondersteuning, aandrijving, los- en laadsysteem.

Exclusief opslagsysteem.

B 4100

aftopping: 50%

Natstraalinstallatie

bestemd voor: het stofvrij stralen van oppervlakken met behulp van een nat of vochtig straalmiddel,

en bestaande uit: compressor, tank, straaleenheid, slangen, filter, waterpomp.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 4101

aftopping: 50%

Stofvrij straalsysteem

bestemd voor: het afzuigen en scheiden van het bij het stralen van oppervlakken in de buitenlucht gebruikte straalmiddel en het daarbij vrijkomende stof,

en bestaande uit: (eventueel) gevelcabine, straaleenheid, (eventueel) slangen, stofvrije straalkoppen, filter.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4110

Vloeimiddelvrije soldeerinstallatie

bestemd voor: het zonder vloeimiddel solderen in een gesloten systeem,

en bestaande uit: soldeerbad, condensatie-apparatuur, voorverhittingseenheid, plasmakamer, transportsysteem.

B 4120

Rookgasbehandelingssysteem voor las-, soldeer- en snijdampen

bestemd voor: het afzuigen en behandelen van las-, soldeer- en snijdampen, waarbij de gezuiverde lucht gerecirculeerd kan worden,

en bestaande uit: afzuigsysteem, filtersysteem, bedieningseenheid, recirculatie-eenheid.

B 4140

Alkalizoutvrije vulcanisatie-installatie (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het vulcaniseren van rubber met waterstofperoxide, waardoor het vulcaniseren met alkalizouten wordt vermeden, door aanpassing of vervanging van een bestaande installatie,

en bestaande uit: (aanpassing van) vulcanisatie-installatie.

B 4141

aftopping: 50%

Gesloten malsysteem voor kunstharsverwerking

bestemd voor: het verwerken van kunstharsen in een gesloten mal voorzien van vacuüminjectie- of overdruksysteem ter vermijding van styreenemissies,

en bestaande uit: vacuüm- of persinstallatie, gesloten malsysteem, injectie-apparatuur, (eventueel) oven.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4150

Regeleenheid elektrodynamisch remmen

bestemd voor: het geluidarm remmen van diesel locomotieven in het snelheidsgebied tot 30 km/uur,

en bestaande uit: elektronische regeleenheid voor dynamisch remmen.

B 4151

Geluidsreducerend smeersysteem voor tram- en treinstellen

bestemd voor: het reduceren van het rem- en frictiegeluid van tram- en treinstellen door het op de wielen of rails aanbrengen van een microfilm van water of biologisch afbreekbaar, niet-toxisch smeervet,

en bestaande uit: smeersysteem.

C 4155

aftopping: € 37.000

Geluidreducerende voorzieningen voor lichte propellervliegtuigen

bestemd voor: het terugbrengen van het brongeluidsniveau van lichte propellervliegtuigen door aanpassing van het vliegtuig of vervanging door een nieuw vliegtuig, waarbij:

a. voor vliegtuigen met een maximaal toegelaten startmassa M van 5.700 kg of minder het maximaal toegelaten geluidsniveau gemeten volgens ICAO hoofdstuk 6 niet meer mag bedragen dan:

M [in kg] geluidsniveau [in dB(A)]

5.700 tot 1.500 76

1.500 tot 600 64 + (M-600)/75

600 of minder 64

b. voor vliegtuigen met een maximaal toegelaten startmassa M van 8.618 kg of minder het maximaal toegelaten geluidsniveau gemeten volgens ICAO hoofdstuk 10 niet meer mag bedragen dan:

M [in kg] geluidsniveau [in dB(A)]

8.618 tot 1.325 80

1.325 tot 618 68 + (M-618)*12/707

618 of minde 68

en bestaande uit: (eventueel) een geluiddemper op de uitlaat, (eventueel) een drie- of meerbladige propeller, (eventueel) aandrijfeenheden waarbij het maximum (start-) vermogen wordt bereikt bij een propellertoerental kleiner dan of gelijk aan 2.200 rpm.

De investering in een nieuw vliegtuig komt voor maximaal € 37.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor wilekeurige afschrijving.

B 4160

aftopping: 50%

Vast opgesteld lagedruk aggregaat

bestemd voor: het laden of lossen van bulkgoederen door een vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat,

en bestaande uit: vast opgesteld pneumatisch lagedruk aggregaat.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4170

aftopping: 50%

Geluidarme compressievrije transportkoeling

bestemd voor: het koelen van producten in trailers, trucks of aanhangwagens door verdamping van CO2 of stikstof aan de lucht,

en bestaande uit: voorraadtank, verdamper, (eventueel) transportruimteventilator, (eventueel) koudeverdeler.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 4171

aftopping: 20%

Ventilator

bestemd voor: het verplaatsen van lucht bij warmtewisselaars, koeltorens en ventilatiesystemen, zodanig dat het geluidsvermogensniveau van de ventilator, overeenkomstig ISO 1680/1, niet meer bedraagt dan 28+30logU-5logD+10logP (U is de omtreksnelheid van de waaier in m/s, D is de diameter van de waaier in m, en P is het nominale elektrische aandrijfvermogen in kW),

en bestaande uit: ventilator, aandrijfmechanisme, (eventueel) toerenregeling.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek

A 4180

Lichtscherminstallatie voor bovenafscherming van kassen

bestemd voor: het van zonsondergang tot zonsopgang afschermen van het kasdek in een tuinbouwkas, waarbij ten minste 85% van de lichtuitstraling van de tuinbouwkas wordt teruggehouden, zodra dit ingevolge het Besluit Glastuinbouw leidt tot een ontheffing van de donkerteperiode,

en bestaande uit: lichtschermen.

B 4181

Lichtvervuilingbeperkende verlichting (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het ’s avonds en ’s nachts verminderen van lichtvervuiling door aanpassing of vervanging van bestaande verstorende lichtbronnen in de open lucht door:

a. energiezuinige groenlicht emitterende lichtbronnen met dezelfde lichtintensiteit als de vervangen lichtbronnen,

en bestaande uit: groenlicht uitstralende buitenverlichting, of

b. het aansturen van op zonne-energie werkende led-markeringen of straatverlichting van wegen en bedrijventerreinen met behulp van aanwezigheidssensoren,

en bestaande uit: led-markeringen of straatverlichting, zonnecollector, regelunit, aanwezigheidssensoren.

A 5000

aftopping: 20%

Geluid- en emissiearme mobiele machine

bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden door een mobiele machine met een verbrandingsmotor,

– die is genoemd in onderstaande lijst bedrijfsmiddelcodes:

E 5101 Geluidarme mobiele puinbreker;

E 5110 Houtversnipperaar;

E 5111 Geluidarme gazonmaaier;

E 5130 Milieu- en arbovriendelijke landbouwtrekker;

E 5150 Geluidarm hydrauliekaggregaat;

E 5151 Geluidarm stroomaggregaat;

E 5160 Geluidarme motoraangedreven compressor;

E 5170 Geluidarme motorpomp,

E 5180 Geluidarme laadschop;

E 5181 Geluidarme graafmachine;

E 5182 Geluidarme dumper;

E 5190 Geluidarme mobiele kraan;

E 5200 Geluidarme vorkheftruck;

E 5201 Geluidarme telescooplader/verreiker,

– die voldoet aan de eisen zoals genoemd in de omschrijving van bovenstaande bedrijfsmiddelen, en

– waarbij bovendien de emissies de grenswaarden zoals genoemd in onderstaande EG-richtlijnen niet overschrijden:

a. fase IIIa van richtlijn 2004/26/EG voor werktuigen met een variabel toerental, of

b. fase II van richtlijn 97/68/EG voor werktuigen met een constant toerental,

en bestaande uit: mobiele machine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

C 5001

Emissiearme mobiele machine

bestemd voor: het verrichten van werkzaamheden door een mobiele machine met een verbrandingsmotor,

– waarvan het eventueel aanwezige hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

– waarbij de emissies de grenswaarden zoals genoemd in onderstaande EG-richtlijnen niet overschrijden:

a. fase IIIa van richtlijn 2004/26/EG voor werktuigen met een variabel toerental, of

b. fase II van richtlijn 97/68/EG voor werktuigen met een constant toerental,

en bestaande uit: mobiele machine.

F 5050

Brandstofcelsysteem voor aandrijving van transportmiddelen

bestemd voor: het opwekken van elektrische energie met een vermogen van maximaal 1.000 kW waarbij de brandstof rechtstreeks wordt omgezet in elektrische energie, ten behoeve van aandrijving van transportmiddelen,

en bestaande uit: systeem van brandstofcellen, elektrisch aandrijfsysteem.

B 5060

aftopping: 50%

Elektro- of gasmotor voor schepen

bestemd voor: het voortstuwen van vaartuigen die voor de voortstuwing uitsluitend voorzien zijn van een elektro- of gasmotor,

en bestaande uit: LPG- of aardgasmotor met tank of elektromotor met accu’s, (eventueel) oplaadstation.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 5061

Ombouwset van dieselmotoren naar LPG- of aardgasmotoren

bestemd voor: het ombouwen van dieselmotoren van onderstaande vaartuigen naar motoren die aardgas dan wel LPG als brandstof gebruiken, ter beperking van de emissie van NOx en deeltjes:

a. een vaartuig dat goederen transporteert op binnenwateren inclusief de Nederlandse territoriale wateren (zgn. 12 mijls-zone), of

b. een vaartuig dat is ingericht voor het vervoer over binnenwateren inclusief de Nederlandse territoriale wateren (zgn. 12 mijls-zone) van meer dan 8 personen, en bestaande uit: vaartuiggebonden installatie voor opslag, toevoer, injectie en ontsteking van aardgas of LPG.

B 5070

aftopping: 20%

Elektrisch aangedreven voer- of vaartuig

bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over de openbare weg of vaarwater met:

a. een voertuig met minder dan 4 wielen, uitgerust met een elektromotor en een accu als energiebron voor de aandrijving, of

b. een voertuig met vier of meer wielen met een elektromotor als hoofdmotor, eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor (hybride), door een bedrijf dat of geen BPM is verschuldigd of de BPM geheel kan terugvragen, of

c. een vaartuig met een elektromotor als hoofdmotor, eventueel in combinatie met een verbrandingsmotor (hybride),

en bestaande uit: elektrisch aangedreven voer- of vaartuig, (eventueel) oplaadstation.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5075

aftopping: 50%

Bus met hybride-motor

bestemd voor: het vervoer van personen over de weg door een diesel-elektrisch aangedreven voertuig voorzien van meer dan 8 passagiersplaatsen buiten de bestuurder,

en bestaande uit: autobus voorzien van diesel-elektrische aandrijving.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

D 5078a

aftopping: € 70.000

Bedrijfsauto met Euro 5 dieselmotor

bestemd voor: het vervoer van goederen door een bedrijfsauto,

 • met een maximum toelaatbare massa van meer dan 3.500 kg,

 • welke is voorzien van een dieselmotor waarvan de uitstoot van uitlaatgassen zoals blijkt uit de aantekening ‘Luchtemissie Euro-5’ op het kentekenbewijs voldoet aan de grenswaarden van rij B2 van de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van richtlijn 88/77/EEG van de Europese unie, zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2001/27/EG,

 • waarvoor de investeringsverplichting is aangegaan voor 1 oktober 2006,

 • waarvan het kentekenbewijs is afgegeven op uiterlijk 31 december 2006, en

 • bestaande uit: chassis en/of cabine (exclusief opbouw, inrichting en dergelijke).

De investering komt voor maximaal € 70.000 in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

D 5078b

aftopping: € 20.000

Bedrijfsauto met Euro 5 dieselmotor

bestemd voor: het vervoer van goederen door een bedrijfsauto,

 • met een maximum toelaatbare massa van meer dan 3.500 kg,

 • welke is voorzien van een dieselmotor waarvan de uitstoot van uitlaatgassen zoals blijkt uit de aantekening ‘Luchtemissie Euro-5’ op het kentekenbewijs voldoet aan de grenswaarden van rij B2 van de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van richtlijn 88/77/EEG van de Europese unie, zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2001/27/EG,

 • waarvoor de investeringsverplichting is aangegaan voor 1 oktober 2006 en waarvan het kentekenbewijs is afgegeven na 31 december 2006, en

 • bestaande uit: chassis en/of cabine (exclusief opbouw, inrichting en dergelijke).

De investering komt voor maximaal € 20.000 in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

D 5079a

aftopping: € 70.000

Bus met Euro 5 dieselmotor

bestemd voor: het vervoer van ten minste 8 personen buiten de bestuurder, door een bus,

 • met een maximum toelaatbare massa van meer dan 3.500 kg,

 • welke is voorzien van een dieselmotor waarvan de uitstoot van uitlaatgassen zoals blijkt uit de aantekening ‘Luchtemissie Euro 5’ op het kentekenbewijs voldoet aan de grenswaarden van rij B2 van de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van richtlijn 88/77/EEG van de Europese unie, zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2001/27/EG,

 • waarvoor de investeringsverplichting is aangegaan voor 1 oktober 2006,

 • waarvan het kentekenbewijs is afgegeven op uiterlijk 31 december 2006, en

 • bestaande uit: voertuig (inclusief cabine, opbouw, inrichting en dergelijke).

De investering komt voor maximaal € 70.000 in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

D 5079b

aftopping: € 20.000

Bus met Euro 5 dieselmotor

bestemd voor: het vervoer van ten minste 8 personen buiten de bestuurder, door een bus,

 • met een maximum toelaatbare massa van meer dan 3.500 kg,

 • welke is voorzien van een dieselmotor waarvan de uitstoot van uitlaatgassen zoals blijkt uit de aantekening ‘Luchtemissie Euro 5’ op het kentekenbewijs voldoet aan de grenswaarden van rij B2 van de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van richtlijn 88/77/EEG van de Europese unie, zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2001/27/EG,

 • waarvoor de investeringsverplichting is aangegaan voor 1 oktober 2006 en waarvan het kentekenbewijs is afgegeven na 31 december 2006, en

 • bestaande uit: voertuig inclusief cabine (opbouw, inrichting en dergelijke).

De investering komt voor maximaal € 20.000 in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

D 5080

aftopping: € 50.000

Bedrijfsauto met Euro 4 dieselmotor

bestemd voor: het vervoer van goederen door een bedrijfsauto,

 • met een maximum toelaatbare massa van meer dan 3.500 kg,

 • welke is voorzien van een dieselmotor waarvan de uitstoot van uitlaatgassen zoals blijkt uit de aantekening ‘Luchtemissie Euro-4’ op het kentekenbewijs voldoet aan de grenswaarden van rij B1 van de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van richtlijn 88/77/EEG van de Europese unie, zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2001/27/EG,

 • waarvoor de investeringsverplichting is aangegaan voor 1 oktober 2006,

 • waarvan het kentekenbewijs is afgegeven op uiterlijk 31 december 2006, en

 • bestaande uit: chassis en/of cabine (exclusief opbouw, inrichting en dergelijke).

De investering komt voor maximaal € 50.000 in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

D 5081

aftopping: € 50.000

Bus met Euro 4 dieselmotor

bestemd voor: het vervoer van ten minste 8 personen buiten de bestuurder, door een bus,

 • met een maximum toelaatbare massa van meer dan 3.500 kg,

 • welke is voorzien van een dieselmotor waarvan de uitstoot van uitlaatgassen zoals blijkt uit de aantekening ‘Luchtemissie Euro 4’ op het kentekenbewijs voldoet aan de grenswaarden van rij B1 van de tabellen 1 en 2 van bijlage 1 van richtlijn 88/77/EEG van de Europese unie, zoals laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 2001/27/EG,

 • waarvoor de investeringsverplichting is aangegaan voor 1 oktober 2006,

 • waarvan het kentekenbewijs is afgegeven op uiterlijk 31 december 2006, en

 • bestaande uit: voertuig (inclusief cabine, opbouw, inrichting en dergelijke).

De investering komt voor maximaal € 50.000 in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5090

aftopping: 20%

Hydraulisch heiblok

bestemd voor: het heien van funderingspalen door een hydraulisch aangedreven heiblok, en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: hydraulisch heiblok.

Exclusief generator.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5091

aftopping: 20%

Hydraulische boorstelling

bestemd voor: het boren van gaten ten behoeve van funderingspalen met een hydraulische boorstelling, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: hydraulisch systeem, boorkast, avegaarboor.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5100

aftopping: 20%

Geluidarme betonwarenverdichtingsinstallatie

bestemd voor: het vervaardigen van betonwaren in een installatie waarbij de verdichting wordt verkregen door de toepassing van een trillingsfrequentiegenerator (in plaats van doorslagtoepassing),

en bestaande uit: betonwarenverdichtingsmachine, trillingsfrequentiegenerator.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5101

aftopping: 20%

Geluidarme mobiele puinbreker

bestemd voor: het breken van steen- en betonpuin tot granulaat in een niet vast opgestelde mobiele breekinstallatie, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 114 dB(A),

en bestaande uit: mobiele puinbreker voorzien van een toevoermond met (eventueel) trilgoot, (eventueel) voorzeef, (eventueel) transportbanden, (eventueel) magneetband.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5110

aftopping: 20%

Geluidarme mobiele houtversnipperaar

bestemd voor: het versnipperen van houtige gewassen door een niet-stationair opgestelde machine, waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 117 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: mobiele houtversnipperaar.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5111

aftopping: 20%

Geluidarme gazonmaaier

bestemd voor: het maaien van gazonnen, sportvelden en sportbanen door een zelfrijdende gazonmaaier met een minimale maaibreedte van 70 cm,

– waarvan het eventueel aanwezig hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

– die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

a. 98 dB(A)/1 pW voor maaiers met een maaibreedte van minimaal 70 cm en maximaal 120 cm, of

b. 102 dB(A)/1 pW voor maaiers met een maaibreedte van meer dan 120 cm,

en bestaande uit: zelfrijdende gazonmaaier.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5112

Mobiele compostomzetmachine

bestemd voor: het mechanisch omzetten, beluchten en mengen van organisch materiaal tijdens de compostbereiding door een niet baangebonden compostomzetmachine, welke uitsluitend voor dat doel geschikt is en waarvan het eventueel aanwezige hydraulische systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: niet baangebonden compostomzetmachine.

A 5120

Natte mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

bestemd voor: het verwijderen van tarra van bollen en knollen in een mobiele installatie door natte scheiding met tegenstroom en wervelbed, waarbij de tarra op de rooiakker achterblijft en het gebruikte water of op de rooiakker achterblijft of wordt hergebruikt, en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: natte mobiele tarrascheidingsinstallatie.

B 5121

Droge mobiele tarrascheidingsinstallatie voor bollen en knollen

bestemd voor: het verwijderen van tarra van bollen en knollen in een mobiele installatie op basis van een zwevend-zand bed, waardoor de tarra op de rooiakker achterblijft, en waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: droge mobiele tarrascheidingsinstallatie.

E 5122

aftopping: 20%

Rooimachine met tarrareinigingsinstallatie

bestemd voor:

a. het rooien van bieten, wortels, bollen of andere knollen, waarbij aanhangende aarde en zand worden verwijderd met ten minste drie verschillende reinigingstechnieken waarvan ten minste twee van de volgende:

– zeefketting;

– axiaalrollen;

– sterrenbed;

– minimaal 3 borstels;

– een wrijfband;

– reinigingszonnen (verschillende typen zonnen tellen als verschillende technieken), of

b. het rooien van prei waarbij aanhangende aarde en zand worden verwijderd met een schudsysteem en waarbij loof en/of wortels op de akker worden verwijderd met een afsnijdinrichting en pelrollen. Het eventueel aanwezige hydraulisch systeem van bovenstaande rooimachines moet gevuld zijn met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: rooier voor wortels, prei, bieten, bollen of knollen.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5130

aftopping: 20%

Milieu- en arbovriendelijke landbouwtrekker

bestemd voor: het trekken en/of aandrijven van werktuigen door een landbouwtrekker,

– die met geringe fysieke belasting bestuurd en bediend kan worden, en

– waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

– die voldoet aan een geluidsdrukniveau LpA(7,5m) van maximaal 59+11logP, bepaald volgens EG-richtlijn 74/151/EG (P is het vermogen in kW, bepaald volgens richtlijn ECE-R24),

en bestaande uit: milieuvriendelijke landbouwtrekker, op schokbrekers of gel- of luchtdempers afgeveerde cabine, luchtgeveerde stoel met bediening van de landbouwtrekkerfuncties in de armleuning.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5131

aftopping: 20%

Milieuvriendelijke gemotoriseerde landbouwmachine

bestemd voor: het zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwproducten of het maaien en reinigen van sloten en bermen of voor het onderhoud van natuurterreinen door een machine, waarvan het hydraulisch systeem gevuld is met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en bovendien niet gekoppeld kan worden aan een hydraulisch systeem met gewone olie,

en bestaande uit: zelfrijdende landbouwmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5132

aftopping: 20%

Milieuvriendelijke getrokken landbouwmachine

bestemd voor: het zaaien, planten, bemesten, verzorgen of oogsten van landbouwproducten of het maaien en reinigen van sloten en bermen of voor het onderhoud van natuurterreinen door een getrokken machine met een eigen hydraulisch systeem, dat is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en dat bovendien niet gekoppeld kan worden met een hydraulisch systeem met gewone olie,

en bestaande uit: getrokken landbouwmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5140

aftopping: 20%

Geluidarme straatveegmachine

bestemd voor: het vegen van straten met een straatveegmachine, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 85+11logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende straatveegmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5141

aftopping: 20%

Geluidarme kolkenzuiger

bestemd voor: het leegzuigen van straat- en rioolkolken met een kolkenzuiger, waarvan de pomp wordt aangedreven door de aftakas, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 98 dB(A)/1pW,

en bestaande uit: kolkenzuiger.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5142

aftopping: 20%

Geluidarme vuilniswagen

bestemd voor: het inzamelen van huisvuil of bedrijfsafval met een vuilniswagen, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 96 dB(A)/1pW,

en bestaande uit: vuilniswagen.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5143

aftopping: 50%

Geluidarme vloeren- en stratenreiniger

bestemd voor: het reinigen van vloeren en straten met een zelfrijdende, door een verbrandingsmotor aangedreven vloeren- en stratenreiniger,

– waarbij uitsluitend met water wordt gereinigd onder een druk van ten minste 250 bar, en

– waarbij het gebruikte reinigingswater retour wordt genomen, en

– waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

– die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

a. 101 dB(A)/1 pW voor een vloeren- en stratenreiniger met een vermogen tot maximaal 55 kW, of

b. 82+11logP voor een vloeren- en stratenreiniger met een vermogen van meer dan 55 kW (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende vloeren- en stratenreiniger.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5150

aftopping: 20%

Geluidarm hydrauliek aggregaat

bestemd voor: het genereren van druk voor hydraulische werktuigen door een niet-vast opgesteld, door een verbrandingsmotor aangedreven aggregaat,

– waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

– die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

a. 100 dB(A)/1 pW voor een aggregaat met een vermogen tot maximaal 78 kW, of

b. 83+9logP voor een aggregaat met een vermogen groter dan 78 kW (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: mobiel hydrauliek aggregaat.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5151

aftopping: 20%

Geluidarm stroomaggregaat

bestemd voor: het afgeven van stroom voor laswerk of arbeidsvermogen door een niet-vast opgestelde aandrijfmotor en generator met een op rotatie berustende werking, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 87+logPel (Pel is het elektrisch vermogen in kVA),

en bestaande uit: niet-vast opgesteld stroomaggregaat.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5160

aftopping: 20%

Geluidarme motoraangedreven compressor

bestemd voor: het samenpersen en verplaatsen van lucht door een niet-vast opgesteld, door een verbrandingsmotor aangedreven toestel waarmee lucht wordt samengeperst en verplaatst,

– met uitzondering van ventilatoren en vacuümpompen, en

– met een capaciteit van maximaal 30 m3/min, en

– die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 95+2logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: niet-vast opgestelde motoraangedreven compressor.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5170

aftopping: 20%

Geluidarme motorpomp

bestemd voor: het oppompen van water met een niet-vast opgestelde pomp, aangedreven door een verbrandingsmotor met een geluidsvermogensniveau van maximaal 95 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: motorpomp met eigen verbrandingsmotor.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5180

aftopping: 20%

Geluidarme laadschop

bestemd voor: het laden, lossen, vervoeren of zeven van materiaal door een zelfrijdend, door een verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen of rupsbanden met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kW,

– die aan de voorzijde is uitgerust met een bak, en

– waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

– die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

a. 100 dB(A)/1 pW voor een laadschop met een vermogen tot maximaal 66 kW, of

b. 80+11logP voor een laadschop met een vermogen groter dan 66 kW (P is het motorvermogen is in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende laadschop.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5181

aftopping: 20%

Geluidarme graafmachine

bestemd voor: het graven, laden, lossen, vervoeren, slopen, knippen, zeven of vergruizen van materiaal, of het maaien en reinigen van sloten en bermen door een werktuig met een zelfrijdende, door een verbrandingsmotor aangedreven onderwagen en een bovenwagen die een zwenkbeweging van meer dan 360° kan uitvoeren door bewegingen van de giek en de arm, en die aan de voorzijde is uitgerust met een bak, sloopschaar, zeef, vergruizer of palenkraker,

– met een geïnstalleerd vermogen groter dan 15 kW, en

– waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

– die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal: 82+9logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende graafmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5190

aftopping: 20%

Geluidarme mobiele kraan

bestemd voor: het hijsen van vrachten door een zelfrijdende telescoop- of vakwerkkraan op banden met een maximale hijslast van 60 ton,

– die niet aan een vaste baan is gebonden, en

– die is toegelaten op de openbare weg, en

– waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

– die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal:

a. 100 dB(A)/1 pW voor een telescoopkraan met een vermogen tot maximaal 55 kW, of

b. 81+11logP voor een telescoopkraan met een vermogen groter dan 55 kW (P is het motorvermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14), of

c. 96 dB(A)/1 pW voor een torenkraan,

en bestaande uit: zelfrijdende telescoop- of vakwerkkraan.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 5191

aftopping: 20%

Geluidarme autolaadkraan

bestemd voor: het laden en lossen van vracht met behulp van een vast op een voertuig gemonteerde autolaadkraan die is voorzien van een eigen aandrijving, waarvan het hydraulisch systeem is uitgerust met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 100 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: autolaadkraan.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5200

aftopping: 20%

Vorkheftruck

bestemd voor: het heffen en verplaatsen van goederen met een door een verbrandingsmotor aangedreven vorkheftruck,

– die is voorzien van een vaste bestuurderszitplaats,

– waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

– die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 100 dB(A)/1 pW,

en bestaande uit: vorkheftruck met verbrandingsmotor.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 5201

aftopping: 20%

Geluidarme telescooplader of verreiker

bestemd voor: het verplaatsen van materiaal door een zelfrijdend, door een verbrandingsmotor aangedreven werktuig op wielen met een geïnstalleerd vermogen groter dan 25 kW, aan de voorzijde uitgerust met gereedschap, waarmee materiaal geladen of gelost kan worden,

– waarvan het hydraulisch systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie, en

– die voldoet aan een geluidsvermogensniveau van maximaal 82+11logP (P is het vermogen in kW, bepaald volgens EG-richtlijn 2000/14),

en bestaande uit: zelfrijdende telescooplader of verrreiker.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 6050

Gasdetectieapparatuur bij grote opslagen van toxische gassen

bestemd voor: het met ten minste 2 sensoren vroegtijdig detecteren van lekken bij opslagen van toxische gassen, zoals ammoniak of chloor, groter dan 5 Nm3, met activering van een systeem dat het ontsnappen van de gassen tegengaat of met automatische doormelding naar een alarmcentrale,

en bestaande uit: early warning gasdetectieapparatuur, (eventueel) apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale, (eventueel) noodopslagtank die aantoonbaar geen deel uitmaakt van de normale bedrijfsvoering.

B 6060

Branddetectiesysteem in chemicaliënopslagen tot 10 ton

bestemd voor: het vroegtijdig detecteren van brand in chemicaliënopslagruimten met een opslagcapaciteit van minder dan 10 ton, met activering van een blussysteem of met automatische doormelding naar een alarmcentrale,

en bestaande uit: detectieapparatuur, (eventueel) automatisch brandblussysteem, (eventueel) apparatuur voor doormelding naar een alarmcentrale.

B 6061

Lichtschuimblusinstallatie voor chemicaliënopslagen

bestemd voor: het bij brand volschuimen van de opslagruimte bij installaties waarbij op grond van richtlijn PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) het voldoen aan beschermingsniveau 1 niet verplicht is,

en bestaande uit: lichtschuimgeneratoren.

B 6062

Halogeenvrij gekoelde bulkopslag van LPG of toxische gassen (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulkopslagtanks door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

en bestaande uit: (verdampings-)koelsysteem.

B 6063

Halogeenvrij gekoeld bulktransport van LPG en toxische gassen per binnenvaartschip

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulktransporttanks van een binnenvaartschip door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

en bestaande uit: (verdampings-) koelsysteem.

A 6064

Halogeenvrij gekoeld bulktransport van LPG of toxische gassen per tankcontainer of tankwagen

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen uit bulktransporttanks van een tankwagen of een tankcontainer door omschakeling van drukopslag naar gekoelde opslag met een passend halogeenvrij koelsysteem,

en bestaande uit: (verdampings-) koelsysteem.

A 6065

Halogeenvrije gekoelde verlading van LPG of toxische gassen

bestemd voor: het bij calamiteiten verminderen van de uitstroom van LPG of toxische gassen bij verladingsinstallaties door gekoeld verladen of verpompen, waarbij wordt gekoeld met een passend halogeenvrij koelsysteem, eventueel gevolgd door opwarming tot de gewenste transporttemperatuur door middel van verdamping,

en bestaande uit: (verdampings-) koelsysteem, verdampingseenheid.

B 6068

Automatisch noodbesturingssysteem voor een binnenvaartschip

bestemd voor: het voorkomen van aanvaringen van binnenvaartschepen, doordat bij uitval van het primaire besturingssysteem binnen 5 seconden automatisch een niet-handbediend noodbesturingssysteem wordt ingeschakeld,

en bestaande uit: automatisch noodbesturingssysteem.

B 6069

aftopping: 50%

Gladde ankers en kluizen voor een binnenvaartschip

bestemd voor: het bij aanvaringen verkleinen van de kans op doorboring van de wand van een binnenvaartschip door het glad afwerken van de ankers en kluizen van een nieuw binnenvaartschip zonder Rijnvaartverklaring of een bestaand binnenvaartschip,

en bestaande uit: glad afgewerkte ankers en kluizen.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 6070

Aanvaringsbestendige binnenvaarttanker voor ammoniak of LPG

bestemd voor: het uitsluitend vervoeren van LPG of ammoniak over binnenwateren in dubbelwandige binnenvaartschepen, die voorzien zijn van een waarschuwingssysteem bij het manouvreren van het schip,

en bestaande uit: dubbelwandige (roestvrij) stalen wanden en tanks, waarschuwingssysteem bij het manouvreren.

A 6071

Hittewerende coating van LPG-transporttank

bestemd voor: het verminderen van de kans op het bezwijken van de tankwand van een LPG-transporttank op een schip, een treinwagon, een tankwagen of een tankcontainer, door warmtestraling bij brand door de wand van de LPG-transporttank van een hittewerende coating te voorzien,

en bestaande uit: hittewerende coating.

B 6072

Deluge-sprinklersysteem voor losplaatsen van LPG-tankwagens bij tankstations

bestemd voor: het bestrijden van beginnende branden en het voorkomen van explosies bij het lossen van LPG-tankwagens bij tankstations door vroegtijdig en automatisch blussen van de brand en koelen van de tankwagen,

en bestaande uit: sprinklernetwerk, delugeklep, waterreservoir, branddetectiesysteem dat de delugeklep bedient.

A 6073

Laad- en losapparatuur voor modaliteitsverschuiving vervoer gevaarlijke stoffen

bestemd voor: het verminderen van het risico van een zwaar ongeval door het omschakelen van bestaand transport van gevaarlijke stoffen over weg of spoor naar transport per binnenvaartschip,

en bestaande uit: laad- en losvoorzieningen en (eventueel) kadefaciliteiten die noodzakelijk zijn om vervoer via een binnenvaartschip mogelijk te maken.

B 6080

Tweede omhulling voor een proces- of verladingsinstallatie

bestemd voor: het voorkomen van het in de buitenlucht komen van incidentele emissies van toxische gassen die kunnen vrijkomen uit een chemische procesinstallatie of een verladingsinstallatie. De uitsluitend daartoe bestemde constructie dient in overeenstemming te zijn met de eisen vanuit arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding zoals blijkt uit een verklaring opgesteld door een onafhankelijke deskundige dan wel het bevoegde gezag,

en bestaande uit: een constructie welke als een tweede omhulling de proces- of verladingsinstallatie omsluit zodanig dat er geen toxisch gas naar buiten kan treden.

Exclusief gasopvang- en neutralisatie-installatie.

A 6090

Noodopvang voor regenwater

bestemd voor: de noodopvang van regenwater bij grote regenval, waarbij het opgevangen water vertraagd naar de riolering of via het oppervlaktewater wordt afgevoerd en waarbij maximaal 25% van het opgevangen regenwater als gietwater in land- en tuinbouw wordt toegepast,

en bestaande uit: ondergronds wateropslagsysteem met een totale opslagcapaciteit van tenminste 2.000 m3 per hectare verhard oppervlak, (eventueel) elektronische regeling, (eventueel) drukverdelende (teelt)vloer.

E 6091

Verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir

bestemd voor: het in het geval van calamiteiten tijdelijk opslaan van bodembedreigende stoffen, niet zijnde rioolwater, in een verplaatsbaar tijdelijk opslagreservoir op een locatie niet zijnde een op- en overslagplaats met een capaciteit van meer dan 10 ton,

en bestaande uit: verplaatsbare opslagzak, (eventueel) haspel, (eventueel) haspelwagen.

A 6092

Noodopslagvoorziening voor rioolwater

bestemd voor: de tijdelijke berging van rioolwater in bergingszakken of -slurven ter voorkoming van riooloverstort,

en bestaande uit: bergingszakken of -slurven, (eventueel) apparatuur voor lokale zuivering voorafgaand aan lozing of infiltratie.

A 6093

Noodopslagvoorziening voor brandbare of gevaarlijke vloeistoffen

bestemd voor: het opvangen van brandbare of gevaarlijke vloeistoffen bij calamiteiten in een schacht voorzien van een inertgassysteem en afdekkorrel- of afdekschuimsysteem, waarbij de opslagcapaciteit voldoet aan de richtlijn PGS 29 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen),

en bestaande uit: schacht, inertgassysteem, korrel- of schuimsysteem.

B 6100

aftopping: 50%

Overstromingsbestendige olie/water-afscheider

bestemd voor: het afscheiden van lichte minerale olie uit afvalwater door een mechanische afscheider met een coalescentie- of platenpakket, zonder gebruikmaking van olieabsorberend materiaal of chemicaliëndosering, waarbij het effluent maximaal 5 mg minerale olie per liter water bevat, en die bij overstromingen geen olie kan lekken, bijvoorbeeld door toepassing van een kloksysteem,

en bestaande uit: een overstromingsbestendige coalescerende afscheider of overstromingsbestendige afscheider met een platenpakket, (eventueel) sedimentatie-eenheid of slibvangput.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 6111

aftopping: 50%

Ingeterpte of ondergrondse dubbelwandige tanks en leidingen

bestemd voor: het ingeterpt of ondergronds opslaan in dubbelwandige tanks en/of het onder- of bovengronds transporteren in dubbelwandige leidingen van bodembedreigende vloeistoffen,

en bestaande uit: dubbelwandige tanks en/of dubbelwandige leidingen, (eventueel) lekdetectiesysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 6112

Ingeterpte of ondergrondse opslag van explosieve gassen

bestemd voor: het ingeterpt of ondergronds opslaan in tanks van explosieve gassen, niet zijnde LPG,

en bestaande uit: het interpen en afdekken van ondergrondse tank met corrosiebescherming.

Exclusief de tank.

A 6113

Vloeistofdichte voorzieningen (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) voorkomen van bodemverontreiniging door toepassing van een bodembeschermende voorziening:

– waarbij sprake is van het vloeistofdicht maken van een bestaande voorziening of het aanbrengen van een nieuwe voorziening ter vervanging van een bestaande voorziening, en

– waarvoor een PBV-Verklaring Vloeistofdichte Voorziening is afgegeven door een daartoe gecertificeerde keuringsinstantie (tot 1 oktober 2006) of geaccrediteerde keuringsinstantie (verplicht na 1 oktober 2006), en

– waarvoor door diezelfde keuringsinstantie schriftelijk wordt verklaard dat het hebben van de betreffende vloeistofdichte voorziening in die specifieke bedrijfssituatie in de NRB is opgenomen, en

– zolang de bodembeschermende voorziening niet verplicht is in het kader van een AmvB ex artikel 8.40 of 8.44 of vergunning ex artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, of wel verplicht is in het kader van een AmvB ex artikel 8.40 of 8.44 maar is aangelegd voor 1 maart 2005 en waarvan de overgangstermijn voor de eerste beoordeling op vloeistofdichtheid nog niet is verlopen,

en bestaande uit: aanpassing/nieuw aanleg vloeistofdichte voorziening.

en bestaande uit: (aanpassing van) bodembeschermende voorziening.

E 6130

Flexibele drijvende versperring

bestemd voor: het voorkomen van de verspreiding van olieverontreiniging bij havens en steigers,

en bestaande uit: kerend of absorberend scherm, drijvers, verankering, (eventueel) centrifuge.

A 6131

Drijvende olieschraper

bestemd voor: het door toepassing van roterende borstels opnemen, afscheiden en opslaan van op oppervlaktewater drijvende olieverontreiniging,

en bestaande uit: borstelschraper.

Exclusief stroomaggregaat.

B 6140

aftopping: 50%

Dubbele mechanische asafdichting

bestemd voor: het verminderen van lek- en verdampingsverliezen van vluchtige organische stoffen langs roterende assen van machines, door een dubbele mechanische afdichting die voldoet aan de norm API 610, plan 53,

en bestaande uit: dubbele mechanische asafdichting.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 6141

Magneetkoppeling

bestemd voor: het voorkomen van verliezen langs as en pakkingen door toepassing van een hermetisch, magnetisch gesloten krachtoverbrenging voor (filter)pompen, mengers en roerders voor tanks of leidingen,

en bestaande uit: magneet, aandrijving, roerder of pomp.

B 6142

aftopping: 50%

Afsluiter voorzien van een metalen balg

bestemd voor: het regelen of beperken van de omvang van stromen van vluchtige organische stoffen in leidingen, waarbij de afsluiteras is voorzien van een metalen balg die verdampings- of lekverliezen voorkomt,

en bestaande uit: afsluiter met metalen balg.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 6143

Lekvrij vul- en tanksysteem

bestemd voor: het vullen van een voertuig- of vaartuigtank met een droge vaste koppeling zodanig dat tijdens het vullen tank en slang vast zijn verbonden, en waarbij de slang is voorzien van een geluidgestuurde overvulbeveiliging, met uitzondering van het vullen van tanks met stoffen die een dampspanning hebben van 1 kPa of meer,

en bestaande uit: vulslang met vaste koppeling, in de vulslang geïntegreerde overvulbeveiliging en (eventueel) dampretour, (eventueel) aanpassing van de tankvulopening.

B 6150

Zoutelektrolyse-apparatuur

bestemd voor: het op de plaats van gebruik produceren van chloorbleekloog,

en bestaande uit: elektrolyse-apparatuur, (eventueel) zoutopslag, (eventueel) pekeldoseereenheid, pomp.

B 6160

Kathodische bescherming voor beton

bestemd voor: het kathodisch beschermen van beton tegen betonrot, waarbij een speciale betoncoating als anode en de bewapening als kathode fungeert,

en bestaande uit: anode (betoncoating), gelijkrichter, elektronische besturing.

A 7040

Akoestische afschrikkingsapparatuur aan visnetten

bestemd voor: het ter vermijding van bijvangst verdrijven van walvisachtigen door aan de visnetten bevestigde apparatuur die ultrasoon geluid produceert met een variabele pulssnelheid, zoals omschreven in Annex II van EC regulation 812/2004, voor visserijschepen die niet langer dan 12 meter zijn of die uitsluitend buiten de Europese wateren vissen,

en bestaande uit: akoestische afschrikkingsapparatuur.

F 7050

Zeeviskwekerij

bestemd voor: het diervriendelijk kweken van zeevis in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5 m3 water per kilogram verstrekt voer per dag, waarbij de juveniele vis verkregen wordt van gekweekte oudervissen en waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt. Het diervriendelijk kweken van de vis dient te voldoen aan het toetsingskader zoals opgesteld voor te houden vissoorten door de Raad voor Dieren Aangelegenheden,

en bestaande uit: kweekbassins, filtratie-en zuiveringsunit(s), recirculatievoorzieningen, voerkweeksysteem.

D 7051

Visgeleidingssysteem

bestemd voor: het opheffen van kunstmatige barrières zoals veroorzaakt door stuwen en waterkrachtcentrales bij de migratie van vis,

en bestaande uit: vistrap en/of visgeleidingssysteem en/of visbypass-systeem.

F 7052

Mosselhangcultuur ter vervanging van bodemberoerende mosselvisserij

bestemd voor: het kweken van mosselen met uitsluitend kunstmatige hechtingssubstraten, ter vervanging van bodemberoerende mosselvisserij, waarbij de mosselvisinstallatie op het schip permanent wordt verwijderd en wordt vervangen door een oogstvoorziening voor de mosselhangcultuur of waarbij het schip met mosselvisinstallatie wordt vervangen door een schip dat uitsluitend geschikt is voor de oogst van mosselhangculturen,

en bestaande uit: hechtingssubstraat, drijvers, verankering, oogstvoorziening.

A 7053

Mosselzaadinvanginstallatie

bestemd voor: het invangen van mosselzaad met uitsluitend kunstmatige hechtingssubstraten, waarbij de bodemberoerende mosselzaadinvang vervangen wordt,

en bestaande uit: mosselzaadinvanginstallatie bestaande uit hechtingssubstraat, drijvers, verankering en oogstvoorziening

F 7054

Schaal- en schelpdierbroedinstallatie

bestemd voor: het broeden en opkweken van gebiedseigen schaal- en schelpdieren als kokkel, oester of mosselzaad uit ouderdieren in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een maximum verversingsgraad van 0,5% van het dagelijks debiet, waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt,

en bestaande uit: broedinstallatie, voerkweeksysteem.

F 7055

Schaal- of schelpdierkwekerij

bestemd voor: voor het kweken van schelp- of schaaldieren in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5% van het dagelijks debiet, waarbij de juveniele schelp- of schaaldieren worden verkregen van gekweekte ouderdieren en waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt,

en bestaande uit: kweekbassins, filtratie- en zuiveringsunit(s), recirculatievoorzieningen, voerkweeksysteem.

B 7056

Zoetwaterviskwekerij

bestemd voor: voor het diervriendelijk kweken van zoetwatervis in een nagenoeg gesloten waterrecirculatiesysteem met een verversing van ten hoogste 0,5 m3 water per kilogram verstrekt voer per dag, waarbij de juveniele vissen worden verkregen van gekweekte ouderdieren en waarbij het verstrekte voer gekweekt wordt. Het diervriendelijk kweken van de vis dient te voldoen aan het toetsingskader zoals opgesteld door de Raad voor Dieren Aangelegenheden,

en bestaande uit: kweekbassins, filtratie- en zuiveringsunit(s), recirculatievoorzieningen, voerkweeksysteem.

B 7057

aftopping: 50%

Twinrigvisinstallatie op bestaand visserijschip

bestemd voor: het verminderen van bijvangst en schade aan bodem door twinrigvissen met een bestaand visserijschip, waarbij de bestaande boomkorvisinstallatie wordt vervangen,

en bestaande uit: (aanpassing van de) sleepinstallatie voor twinrignetten, twinrignetten.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 7060

Infiltratiesysteem

bestemd voor:

a. het bufferen en infiltreren van regenwater in een geperforeerde container, waarbij het regenwater na verblijf in deze container infiltreert in de bodem,

en bestaande uit: geperforeerde container, (eventueel) geotextiel, of

b. het transporteren naar een infiltratiesysteem en/of infiltreren van regenwater met geperforeerde leidingen,

en bestaande uit: geperforeerde leidingen, (eventueel) geotextiel, of

c. het bufferen en infiltreren van regenwater in een wadi,

en bestaande uit: wadi.

A 7061

Collectieve regenwateropslagplas voor de glastuinbouw

bestemd voor: het collectief opslaan van regenwater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw in een in het landschap ingepaste plas voorzien van gebiedseigen beplanting, waarvan:

– de oevers voorzien zijn van een natuurlijke oeverbescherming en niet verhoogd zijn, en

– de voorzieningen voor de regenwatertoevoer en de waterontrekking ondergronds zijn aangelegd, en

– de opslagcapaciteit ten minste 2.000 m3 per hectare glasoppervlak bedraagt,

en bestaande uit: regenwateropslagplas, hoofdtransportleidingen.

F 7070

Vegetatiedak

bestemd voor: het afdekken en isoleren van dakconstructies van gebouwen door een pakket van waterbufferende lagen met vegetatie ter voorkoming van overlast of overbelasting van het riool door regenwater, ter zuivering van de buitenlucht en/of ter bevordering van broed- en fourageergelegenheid voor dieren,

en bestaande uit: waterkerende folie, teeltlaag, (eventueel) drainagelaag, (eventueel) kunstmatige bevloeiing en verankering, (eventueel) constructieve aanpassingen bij bestaande daken, (eventueel) nestelvoorzieningen.

B 7080

aftopping: 50%

Milieuvriendelijk beschermingssysteem voor scheepshuiden

bestemd voor: het beschermen van de scheepshuid tegen corrosie en aangroei door een initiële antifouling-bedekking, die biocidevrij, kopervrij en niet-toxisch voor waterorganismen is, waarbij de PEC/PNEC-ratio voor ten minste 2 voor het ecosysteem maatgevende waterorganismen bepaald volgens de Biocidenrichtlijn (98/8/EC) niet meer dan 1 bedraagt,

en bestaande uit: borstelbare harde coating of ‘non-stick’ zachte coating.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 7081

Borstelbaan voor scheepsrompreiniging

bestemd voor: het onder water door roterende borstels reinigen van scheepsrompen, welke niet zijn behandeld met een initiële antifouling-bedekking die biocide, koper of andere voor waterorganismen toxische componenten bevat, en waarbij de losgekomen deeltjes worden opgevangen en milieuvriendelijk worden verwerkt,

en bestaande uit: borstelinstallatie, opvangbak.

A 7090

Gesloten grijswatersysteem voor schepen

bestemd voor: het opvangen en hergebruiken van grijswater op schepen in een gesloten systeem ter voorkoming van ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater,

en bestaande uit: vuilwater buffertank, zuiveringsinstallatie, slibopvangvoorziening, drukvat, secundair waterleidingnet, pomp.

A 7091

Individuele behandeling van afvalwater (IBA) voor schepen

bestemd voor: het individueel zuiveren van afvalwater van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar door een vast op het schip opgestelde aërobe waterzuiveringsinstallatie, ter voorkoming van ongezuiverde lozingen op het oppervlaktewater,

en bestaande uit: waterzuivering.

A 7092

Ballastwaterbehandelingsinstallatie

bestemd voor: verwijderen van ecologieverstorende deeltjes, sedimenten en/of organismen uit ballastwater in zeegaande schepen door een installatie die voldoet aan de IMO-richtlijnen voor ballastwaterbehandeling,

en bestaande uit: (hydro)cycloon, UV-bestralingseenheid of elektrolysesysteem.

B 7093

Havenontvangstinstallatie bij watersporthavens

bestemd voor: het innemen van grijswater, bilgewater of blackwater bij watersporthavens,

en bestaande uit: tanks, pompen, leidingen, (eventueel) olie/vetafscheider.

B 7094

Vuilwatertank voor pleziervaartuig

bestemd voor: het aan boord opvangen van afvalwater dat ontstaat in pleziervaartuigen in de recreatievaart,

en bestaande uit: vuilwatertank, leidingen, koppelstukken, dekaansluiting voor havenontvangstinstallatie.

A 7095

Bioreactor op voertuigen

bestemd voor: het biologisch reinigen van afvalstoffen afkomstig uit toiletsystemen in voertuigen,

en bestaande uit: bioreactor, pomp en leidingen, (eventueel) hergebruiksysteem grijswater, (eventueel) opslagtanks grijswater, mobiele afzuigunits.

B 7096

Sedimentatie-installatie

bestemd voor: het door bezinking verwijderen van verontreinigingen uit water dat vrijkomt bij het reinigen van schepen en waarbij de reststromen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: sedimentatiebak, pomp, (eventueel) slibruimer, (eventueel) drijflaagafscheider.

B 7100

Schroefaskokerafdichtingsinstallatie

bestemd voor: het afdichten van de schroefaskoker van schepen door een watergesmeerde afdichtingsinstallatie,

en bestaande uit: lagerbussen, schroefaskokerafdichting.

Exclusief de schroef.

B 7101

Hennegatkokerafdichting

bestemd voor: het afdichten van het hennegat door een watergesmeerde afdichtingsinstallatie,

en bestaande uit: hennegatkokerafdichting, lagers, loopbussen, hennegatkoker, roerkoning, waterpomp, (eventueel) steunlager, (eventueel) watercirculatiesysteem.

B 7102

aftopping: 50%

PTFE-glijlagers voor scheepshelling

bestemd voor: het geleiden van schepen bij het te water laten vanaf de scheepshelling,

en bestaande uit: PTFE-glijlagers, roestvaststalen baan.

Exclusief de scheepshelling.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 7103

Stalen of kunststof buikdenning (aanpassing bestaand binnenvaartschip)

bestemd voor: het voorkomen van het ontstaan van afval bij het transport van goederen met binnenvaartschepen, door het aanbrengen van een stalen of kunststof buikdenning in de laadruimte van bestaande binnenschepen met afdichting tussen vloer en wand,

en bestaande uit: een gesloten stalen of kunststof buikdenning.

B 7110

Spoorwisselsegment zonder smering

bestemd voor: het zonder smering laten functioneren van spoorwissels door oplichting van de tong door het spoorwisselsegment,

en bestaande uit: metalen onderplaten, spoorwisselsegmenten, (eventueel) stempelveren.

G 7130

Luisdicht insectengaas

bestemd voor: het vrij van insecten en dergelijke telen of opkweken van gewassen, ter beperking van het gebruik van chemische middelen,

en bestaande uit: luisdicht gaas, (eventueel) ondersteuningsmateriaal, (eventueel) toegangssluis met dubbele deur.

F 7140

GPS-nauwkeurig buienverwachtingssysteem

bestemd voor: het doen van plantenziektenkundig relevante waarnemingen van klimatologische aard op land- en tuinbouwbedrijven,

en bestaande uit: GPS-nauwkeurig buienverwachtingssysteem, lichtsensoren, temperatuursensoren, elektronische verwerkings- en registratie-installatie, sturingsinstallatie, (eventueel) plantsensoren.

F 7142

Plaatsspecifiek verzorgen van landbouwgewassen

bestemd voor: het zodanig toedienen van meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen dat rekening wordt gehouden met de plaatselijk in de grond aanwezige voorraad meststoffen door meting waarbij de verkregen gegevens via elektronische koppeling in een GPS/GIS-systeem worden vastgelegd en waarbij vervolgens op basis van de vastgelegde gegevens automatisch de optimale dosering door een regeleenheid wordt bepaald,

en bestaande uit: apparatuur voor directe of indirecte meting van de in de grond aanwezige voorraad meststoffen, GPS/GIS systeem, (eventueel) regeleenheid voor optimale dosering, (eventueel) elektrische grondboor met GPS-koppeling.

F 7143

Systeem voor het monitoren van plantactiviteit

bestemd voor: het waarnemen van plantactiviteit bij land- en tuinbouwbedrijven, waarop direct gestuurd wordt door de procescomputer bij het toedienen van water, meststoffen en/of gewasbeschermingsmiddelen,

en bestaande uit: plantactiviteitssensor, overige plantsensoren, elektronische verwerkings- en registratie-installatie.

Exclusief de procescomputer.

G 7150

Doorzaaimachine voor klaverzaad

bestemd voor: het doorzaaien van klaverarm grasland ter verbetering van de stikstofvastlegging,

en bestaande uit: doorzaaimachine voor klaverzaad (stripseeder).

A 7151

Graszaai- en/of klaverdoorzaaimodule voor opbouw op schoffel/wiedapparatuur

bestemd voor: het verwijderen van onkruid en het inzaaien van gras en/of klaver gedurende de groei van het hoofdgewas ter voorkoming van de uitspoeling van mineralen in de periode van uitrijping en gedurende het winterseizoen,

en bestaande uit: graszaai- en/of klaverdoorzaaimodule op één frame samengebouwd met schoffel- of wiedapparatuur.

F 7160

Doseereenheid voor vloeibare meststoffen

bestemd voor: het gelijktijdig met het zaaien, poten, planten, frezen, schoffelen of aanaarden gedoseerd toedienen van meststoffen, niet zijnde dierlijke mest, in de grond, vlakbij het zaad, de knol of het plantje,

en bestaande uit: een geheel van een volume-regeleenheid, tank, zuigslang, verdeelstuk, doseerslangen, aangepaste injectiekouter of -tand, en slangenpompset of membraan-, centrifugaal- of tandwielpomp.

B 7161

Precieze dosering mest

bestemd voor: het optimaliseren van de mestgift door een met een elektronische afgifteregeling uitgerust mestafgiftesysteem of -strooier, voorzien van een kantstrooi-inrichting in geval van een mechanische kunstmeststrooier,

en bestaande uit: mestafgiftesysteem of -strooier, (eventueel) elektronische weeginrichting.

B 7162

Fertigatiesysteem

bestemd voor: het gereguleerd doseren van water en meststoffen aan gewassen in de volle grondteelt ter voorkoming van uitspoeling,

en bestaande uit: vochtmeter, (eventueel) lichtmeter, (eventueel) mineralenbepalingsapparaat, regeleenheid, waterafgiftesysteem.

D 7170

Apparatuur voor mechanische onkruidbestrijding

bestemd voor: het mechanisch bestrijden van onkruid tussen de rijen van het gewas of op verhardingen,

en bestaande uit: mechanische onkruidbestrijdingsmachine, (eventueel) klaverdoorzaaimodule, (eventueel) stuursysteem, (eventueel) onkruidsensoren, (eventueel) plantherkenningssysteem.

A 7172

Aardappellooftrekker

bestemd voor: het mechanisch verwijderen van aardappelloof door een looftrekker met een minimale werkbreedte van 1,5 meter,

en bestaande uit: aardappellooftrekker, (eventueel) aardappelloofklapper, (eventueel) aardappelhaarwortelsnijmachine, (eventueel) rijafhankelijke elektronische diepteregeling.

A 7173

Aardappelloofbrander

bestemd voor: het thermisch verwijderen van aardappelloof,

en bestaande uit: aardappelloofbrander, (eventueel) aardappelhaarwortelsnijmachine.

A 7174

Brander voor loofverwijdering

bestemd voor: het bestrijden van onkruid en ziektekiemen door vuur of warmtestraling,

en bestaande uit: gasfles, gasbrander en edelstaalreflectoren, draagbok, gascontainer.

F 7175

Intrarijwieder

bestemd voor: het mechanisch en/of pneumatisch bestrijden van onkruid zowel tussen als in de rijen van het gewas,

en bestaande uit: intrarijwieder met mechanisch en/of pneumatisch onkruidbestrijdingssysteem, (eventueel) onkruidsensoren, (eventueel) plantherkenningssysteem.

A 7180

Heetwaterinstallatie voor fruitbehandeling

bestemd voor: het uitsluitend met water bestrijden van vruchtrot bij hardfruit, zonder gebruik te maken van chemische toevoegingen, door het fruit voor bewaring enkele minuten in aanraking te brengen met water met een temperatuur circa 50°C,

en bestaande uit: watertank, verwarmingselement, regelapparatuur.

F 7181

Tunnelspuit

bestemd voor: het afgeschermd spuiten van bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw, fruitteelt en boomteelt,

en bestaande uit: verrijdbare of zelfrijdende tunnelspuit met opvangvoorziening, ventilatoren, spuitinrichting, tank, pomp, (eventueel) procescomputer, (eventueel) scherm, (eventueel) sensoren.

G 7182

Injectiesysteem op spuitmachine

bestemd voor: het doseren en injecteren van geconcentreerd bestrijdingsmiddel in de vloeistofstroom in de spuitleiding of in de spuitdoppen,

en bestaande uit: rek, fusten, spuitdoppen, (eventueel) procescomputer, (eventueel) kantdoppen.

Exclusief de spuitmachine.

G 7183

Sleepdoeksysteem voor spuitmachine

bestemd voor: het toedienen van bestrijdingsmiddelen door een spuitmachine waarbij de afstand tussen spuitdoppen en gewas maximaal 20 cm bedraagt en de spuitnevel door een sleepdoek wordt afgeschermd,

en bestaande uit: sleepdoeksysteem, spuitboom, spuitdoppen, dophouders, (eventueel) luchtondersteuningssysteem.

Exclusief de spuitmachine.

F 7184

Luchtondersteuningssysteem voor spuitmachines met verlaagde spuitboom

bestemd voor: het met een nagenoeg verticale, naar beneden gerichte luchtondersteuning gericht verspreiden van bestrijdingsmiddelen bij houtige en niet-houtige gewassen in de buitenlucht, door een spuitmachine waarbij de afstand tussen het gewas en de spuitdoppen niet meer dan 30 cm bedraagt en de afstand tussen de spuitdoppen niet meer dan 25 cm bedraagt,

en bestaande uit: luchtondersteuningssysteem, verlaagde spuitboom, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) sensoren, (eventueel) regelsysteem.

Exclusief de spuitmachine.

E 7185

Rijen-, stroken- of onderbladspuitmachine

bestemd voor:

a. het selectief spuiten van rijen of strokengewas met een bestrijdingsmiddel waarbij geen bestrijdingsmiddel tussen de rijen of stroken terecht komt,

en bestaande uit: rijen-, strokenspuitmachine, (eventueel) spuitcomputer, of

b. het spuiten van herbiciden onder een gewas waarbij het gewas wordt afgeschermd zodat het niet geraakt wordt,

en bestaande uit: onderbladspuitmachine, (eventueel) spuitcomputer.

A 7186

Verlaagde spuitboom voor spuitinstallatie

bestemd voor: het spuiten van bestrijdingsmiddel door een spuitmachine waarbij de afstand tussen het gewas en de spuitdoppen niet meer dan 30 cm bedraagt en de afstand tussen de spuitdoppen niet meer dan 25 cm bedraagt,

en bestaande uit: verlaagde spuitboom, spuitdoppen, dophouders.

Exclusief de spuitmachine.

B 7190

Installatie voor het verwijderen van zware metalen uit kunstmest

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit kunstmest tijdens of na de productie, zodat de geproduceerde kunstmest in totaal minder dan 0,1 mg per kg aan zware metalen bevat,

en bestaande uit: metaalverwijderingsinstallatie.

E 8000

Apparatuur voor reductie van grondstoffengebruik voor verpakkingen (ombouw of vervanging)

bestemd voor: het met minimaal 20% (op gewichtsbasis) verminderen van het gebruik van grondstoffen voor verpakkingsmaterialen door lager materiaalverbruik,

– door aanpassing of vervanging van bestaande apparatuur, en

– waarbij de vermindering gerealiseerd dient te worden ten opzichte van de bestaande situatie, en

– waarbij de verpakkingen nagenoeg dezelfde functie en materiaal hebben,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de reductie te bereiken.

B 8001

Terugwinningsinstallatie voor grondstoffen uit shredder- of restafval

bestemd voor: het terugwinnen van kunststoffen, rubber en metalen uit shredder- of restafval, waarbij de teruggewonnen stoffen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is voor de terugwinning van grondstoffen.

B 8002

Waterbesparingsinstallatie voor de industrie (ombouw of vervanging met 75% besparing)

bestemd voor: het besparen van koel-, spoel- of proceswater in de industrie met minimaal 75% door aanpassing of vervanging van een bestaand productieproces, waarbij:

– de aard en de functie van het proces en het product nagenoeg dezelfde blijven, en

– eventuele wijzigingen van de productiecapaciteit in de berekening van besparing worden verdisconteerd,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken.

B 8003

aftopping: 50%

Waterbesparingsinstallatie voor de industrie (ombouw of vervanging met 50% besparing)

bestemd voor: bestemd voor: het besparen van koel-, spoel- of proceswater in de industrie met minimaal 50% door aanpassing of vervanging van een bestaand productieproces, waarbij:

– de aard en de functie van het proces en het product nagenoeg dezelfde blijven, en

– eventuele wijzigingen van de productiecapaciteit in de berekening van besparing worden verdisconteerd,

en bestaande uit: (aanpassing van) apparatuur die aantoonbaar noodzakelijk is om de waterbesparing te bereiken.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8050

Innamemachine voor verpakkingen

bestemd voor: het innemen van verpakkingen niet zijnde flessen of kratten, waarbij de verpakkingen of het materiaal wordt hergebruikt,

en bestaande uit: innamemachine, (eventueel) systeem van statiegeld of andere tegenprestatie.

B 8051

Rekfoliewikkelmachine

bestemd voor: het verpakken van producten op een pallet door een folie aan te brengen met een wikkelaar voorzien van een voorrekmodule met een vaste voorrekinstelling, waarbij:

– de folie ten minste 300% (1 meter wordt 4 meter) wordt voorgerekt, en

– ten hoogste een versmalling van 13% van de folie mag optreden, en

– voor de machine een verklaring is afgegeven door een door de Raad voor Accreditatie erkende organisatie waaruit blijkt dat aan bovengenoemde eisen is voldaan,

en bestaande uit: stalen frame, draaitafel met folie-afroller, voorrekmodule.

F 8060

Reinigingsinstallatie op basis van koolzuur- of ijskorrels

bestemd voor: het door het onder hoge druk opbrengen van koolzuur- of ijskorrels reinigen van (gevel)oppervlakken, machine-onderdelen, halffabricaten of producten,

en bestaande uit: straalunit, straalnozzles, persluchtinstallatie, (eventueel) afzuiginstallatie, (droog)ijsproductie-installatie, (eventueel) buffer en waterzuiveringsapparatuur voor het ontstane afvalwater.

Exclusief het transportsysteem.

B 8070

Pyrolyse-installatie voor hergebruik van afvalstoffen

bestemd voor: het onder zuurstofarme of zuurstofloze omstandigheden verwerken van afvalstoffen door thermische ontleding, waarbij vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige reactieproducten worden aangewend als grondstof of als brandstof en daarbij fossiele energiedragers verdringen,

en bestaande uit: pyrolysereactor, (eventueel) vergasser, (eventueel) smeltinstallatie, gasreinigingssysteem, (eventueel) toe- en afvoersysteem, (eventueel) afvalvoorbewerkingsinstallatie(s), (eventueel) elektriciteitsopwekkingsinstallatie.

B 8071

Installatie voor het vervaardigen van bouwstoffen uit afvalstromen

bestemd voor: het vervaardigen van producten die voldoen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit uit baggerspecie, boorslib, grondreinigingsresiduen, rookgasreinigingsresiduen, verontreinigde grond, (bodem- of vlieg)as en/of zuiveringsslib door het aan elkaar hechten van de deeltjes,

en bestaande uit: menger, doseerapparatuur, droogapparatuur, verhardingsinstallatie, korrelvormings- of pelleteer- of vormgevingsinstallatie, rookgasreinigingsinstallatie, transportsysteem tussen de installatieonderdelen, (eventueel) oxidatie-/sinteroven.

B 8072

Stofemissievrije verwerkingsinstallatie voor asbesthoudend afval en/of asbesthoudende grond

bestemd voor: het stofemissievrij verwerken van asbesthoudend afval en/of asbesthoudende grond door de asbestresten bij lage temperatuur (lager dan 250°C) met behulp van natronloog af te breken, waarbij de silicaathoudende filterkoek wordt gebruikt als bouwstof of als toeslagstof in de bouw en voldoet aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit,

en bestaande uit: stofemissievrije afvalverkleiningsinstallatie, (eventueel) scheidingsinstallatie, verwarmings- en koelsysteem, natronloogdoseerinstallatie, filterinstallatie, behandelingsinstallatie voor filterkoek.

B 8073

Installatie voor het versneld verouderen van (AVI-) bodemas

bestemd voor: het chemisch fixeren van uitloogbare stoffen uit (AVI-) bodemas waardoor de kwaliteit verbeterd wordt tot een categorie 2 bouwstof volgens het Bouwstoffenbesluit, door CO2 en lucht door de (AVI-) bodemas te blazen,

en bestaande uit: CO2-opslagtank, verdamper, CO2-injectie-systeem, luchtinjectiesysteem, doseersysteem, (eventueel) gasreinigingssysteem.

A 8090

Olierecyclinginstallatie

bestemd voor: het zuiveren en hergebruiken van hydraulische-, smeer- of systeemolie door:

a. elektrostatische reiniging,

en bestaande uit: pomp, elektrostatische scheidingsreactor, buffervat, of

b. offline filtratie,

en bestaande uit: (eventueel) pomp, filter, buffervat, of

c. een bypassfilter naast het hoofdfilter,

en bestaande uit: bypassfilter, of

d. vacuümfiltratie en/of desorbtie,

en bestaande uit: vacuümfilter, (eventueel) desorbtie-eenheid, (eventueel) koeleenheid, of

e. centrifugale werking,

en bestaande uit: trommel of cycloon, aandrijving, olie-opvangeenheid, (eventueel) filter.

B 8100

aftopping: 50%

Smeeroliesysteem voor dieselmotoren

bestemd voor: continue verversing en suppletie van smeerolie van dieselmotoren zodanig dat de periodieke algehele olieverversing achterwege kan blijven,

en bestaande uit: smeeroliesuppletietank, (eventueel) continue oliepeilmeting, meet- en regeleenheid, doseringseenheid inclusief bijbehorende leidingen en appendages.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8101

Automatische vetsmeersysteem

bestemd voor: het automatisch smeren van transportmiddelen en (mobiele) werktuigen met biologisch afbreekbaar, niet-toxisch smeervet,

en bestaande uit: pomp met vetreservoir, elektronische regeleenheid, doseerblokken, smeerleidingnet.

A 8120

Hoog rendement destillatiesysteem voor laboratoria

bestemd voor: het zuiveren en recyclen van verontreinigde oplosmiddelen uit laboratoria, door volautomatische destillatie met een ‘spinning band’ kolom, waarbij het gebruikte koelwater wordt hergebruikt,

en bestaande uit: destillatiesysteem.

B 8130

aftopping: 20%

Infrarood productiebakoven

bestemd voor: het op industriële schaal in één bewerking garen en kleuren van etenswaren met infraroodverhitting als enige warmtebron, zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van bakolie,

en bestaande uit: productiebakoven.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8131

Filter voor standtijdverlenging van eetbare oliën of vetten

bestemd voor: het zuiveren van eetbare oliën of -vetten door membraanfiltratie ter verlenging van de standtijd,

en bestaande uit: membraanfiltratie-installatie, (eventueel) voorfilter, pomp.

B 8132

Versvetafscheider

bestemd voor: het afscheiden van vers vet door een scheidingscentrifuge, waarbij vet, water en slib direct na het ontstaan van het afvalwater in een continue stroom van elkaar worden gescheiden, en waarna het vet wordt hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: centrifugale versvetafscheider.

B 8140

aftopping: 50%

Droogschilmachine

bestemd voor: het schillen van aardappels of fruit, waarbij in het schilproces geen water wordt gebruikt en de schillen of het eventueel vrijkomende zetmeel nuttig worden toegepast,

en bestaande uit: droogschilmachine.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8141

Droge preischoningslijn

bestemd voor: het schonen van prei met een droog proces, waarbij alleen in de laatste fase van de reiniging (voor het verpakken) water wordt gebruikt in een hoeveelheid van maximaal 300 liter per uur,

en bestaande uit: prei-droogschoningsinstallatie.

B 8142

Mobiele schoningsinstallatie

bestemd voor: het wassen van plantaardige producten in een mobiele schoningsinstallatie:

– waarbij plantaardige delen, zand en slib worden afgescheiden, en

– waarbij het spoelwater wordt hergebruikt, en

– waarvan het eventueel aanwezige hydraulische systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: mobiele schoningsinstallatie voor plantaardige producten, (eventueel) waterzuiveringsapparatuur.

A 8149

Toilet met urinescheiding

bestemd voor: het gescheiden opvangen van urine en faecaliën in een toilet, waarbij de opgevangen urine separaat wordt opgeslagen en verwerkt, en waarbij gemiddeld niet meer dan 3 liter water per spoeling wordt verbruikt,

en bestaande uit: toilet met urinescheiding, inpandig urineafvoersysteem, urine-opslagtank.

B 8150

Grijswater-recyclinginstallatie

bestemd voor: het hergebruiken van eigen zwembad- of douche- of gezuiverd afvalwater voor toiletspoeling of klimaatbeheersing,

en bestaande uit: grijswatertank, secundair waterleidingnet, drukvat, automatische omschakelaar, filtratie-uniteenheid.

B 8154

Melkleidingenwassysteem

bestemd voor: het reinigen van leidingen van systemen waarmee koeien worden gemolken met gebruik van een buffersysteem, waardoor de reinigingsvloeistof meerdere malen wordt aangewend,

en bestaande uit: pomp, water- en reinigingsmiddelenreservoir, bedieningsapparatuur.

B 8155

Waswateropslagsysteem

bestemd voor: het opslaan van waswater dat gebruikt is voor het reinigen van melkleidingen en dat aangewend wordt voor het reinigen van stallen,

en bestaande uit: buffertank, (eventueel) bufferput, pomp, spuit.

B 8156

aftopping: 20%

Hogedrukreiniger met waterterugwinning

bestemd voor: het reinigen van oppervlakken in de buitenlucht met water onder hoge druk, waarbij ten minste 50% van het gebruikte water wordt opgevangen en ter plaatse wordt gezuiverd en hergebruikt,

en bestaande uit: hogedrukreiniger, filterinstallatie, vacuümafzuigsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 8160

Membraanfiltratie-installatie met terugwinning grondstoffen

bestemd voor: het door membraanfiltratie zuiveren van een vloeibare afvalstroom die niet afkomstig is uit de land- en tuinbouw, waarbij de in de afvalstroom aanwezige grondstoffen en eventueel het gezuiverde afvalwater worden hergebruikt of nuttig toegepast,

en bestaande uit: membraanfiltratie-eenheid, terugspoelunit, (eventueel) biologisch actief koolfilter.

B 8170

Regenwaterinstallatie

bestemd voor: het gebruik van regenwater voor spoelen, koelen of andere niet-drinkwaterdoeleinden in de gebouwde omgeving, industrie of land- en tuinbouw, met uitzondering van de glastuinbouw, ter vermijding van het gebruik van drinkwater,

en bestaande uit: regenwateropslag, (eventueel) waterzuiveringsinstallatie, (eventueel) luchtreinigingsinstallatie.

Exclusief dakgoten, regenpijpen, regenwaterafvoerpijpen en apparatuur waarmee het regenwater wordt aangewend.

B 8171

Ondergrondse wateropslagvoorziening

bestemd voor: het individueel of collectief opslaan van regenwater of regenwater en recirculatiewater voor gebruik als gietwater in de glastuinbouw met een totale opslagcapaciteit van ten minste 1.000 m3 per hectare glasoppervlak,

en bestaande uit: ondergrondse wateropslagvoorziening.

Exclusief de pompen, leidingen, kasdek en goten.

B 8190

Hydrofysische ontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het door micro-organismen en verontreinigingen bloot te stellen aan hoge drukverschillen, centrifugaal- en wrijvingskrachten in een drukkamer, ontsmetten van:

a. drain- en/of recirculatie- en/of spoelwater uit de land- en tuinbouw, of

b. inpandige waterleidingen,

en bestaande uit: drukkamer, pomp, regeleenheid.

B 8200

Hydrodynamisch cavitatiesysteem

bestemd voor: het elimineren of voorkomen van roest, kalkaanslag en bio-fouling in koelwatersystemen en inpandige waterleidingen door hydrodynamische cavitatie,

en bestaande uit: pomp, hydrodynamische cavitatie-eenheid, (eventueel) afscheidingssysteem, (eventueel) opvangvoorzieningen.

E 8210

Wasinstallatie voor zeefzand en granulaat

bestemd voor: de natte reiniging van zeefzand en granulaat afkomstig van bouw- en sloopafval voor hergebruik,

en bestaande uit: invoersysteem, wasstraat, slibbehandelingsinstallatie, waterbehandelingsinstallatie.

B 8211

Mijnsteenwasser

bestemd voor: het fractioneren en wassen van mijnsteen afkomstig van mijnsteenbergen voor de productie van (wegen)bouwgrondstoffen en brandstoffen,

en bestaande uit: bunker, ontijzeringsinstallatie, (eventueel) shredder, wasinstallatie, fractioneringsinstallatie, waterbehandelingsinstallatie.

B 8212

Roterend filter of centrifuge met materiaalterugwinning

bestemd voor: het zuiveren van afvalwater door centrifugale krachten, waarbij in één doorgang de zware en lichte vervuilingsfracties worden gescheiden en waarbij vervolgens ten minste één van deze fracties wordt hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: roterend filter of centrifuge, (eventueel) cilindrische borstelset, (eventueel) filterkaarsen.

B 8221

Terugwinningsinstallatie voor betonpuin

bestemd voor: het binnen de inrichting breken en zeven van resten van beton en betonwaren, die vrijkomen bij de productie binnen deze inrichting, met behulp van een vast opgestelde breekinstallatie, waarbij alle componenten worden hergebruikt,

en bestaande uit: storttrechter, (eventueel) transportband, breekinstallatie, zeefinstallatie, (eventueel) magnetische scheider.

B 8223

Installatie voor hergebruik van zaagstof

bestemd voor: het scheiden van zaagstof dat vrijkomt bij het zagen van beton- of cementproducten of natuursteen, in water en zaagresten met hergebruik van afgescheiden producten en water,

en bestaande uit: scheidingsapparatuur, opvangbakken, pomp.

B 8230

Recyclinginstallatie voor bitumineus afval

bestemd voor: het verwerken van bitumineus afval door verkleining tot maalgoed of korrels die nuttig worden toegepast,

en bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, (eventueel) wasapparatuur, (eventueel) shredder of maalmolen, (eventueel) drooginstallatie, (eventueel) mengschroef of smelthomogenisator, (eventueel) smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) extruder of agglomerator, transportbanden, (eventueel) menginstallatie, (eventueel) granulator.

B 8231

aftopping: 20%

Schuimbitumenmachine

bestemd voor: in één werkgang renoveren van een rijbaan door frezen van het oude wegdek en het gelijktijdig mengen van de vrijgekomen materialen met bitumenschuim (hete bitumen gemengd met circa 2% water),

en bestaande uit: mobiele frees- en bitumenschuiminstallatie.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8232

Thermische scheidingsinstallatie bitumineus afval

bestemd voor: het thermisch scheiden van bitumenhoudend bouw- en sloopafval en productie-afval uit het fabricageproces van dakrollen, waarbij de bitumen als vloeibare fractie beschikbaar komt voor hergebruik of nuttige aanwending,

en bestaande uit: thermische scheidingsinstallatie, toe- en afvoersysteem, (eventueel) rookgasreinigingsinstallatie, (eventueel) afvalvoorbewerkingsinstallatie.

B 8250

Accucel productie-eenheid

bestemd voor: het vervaardigen van nieuwe accu/batterijpacks met gebruik van uitsluitend bestaande batterijbehuizingen,

en bestaande uit: assemblagemachine.

B 8260

Apparatuur voor hergebruik van regeneratiechemicaliën

bestemd voor: het hergebruiken van regeneratiechemicaliën die ontstaan bij ontzouten en/of ontharden van waterstromen,

en bestaande uit: reactietank, (eventueel) buffertanks, (eventueel) nabehandelingapparatuur, (eventueel) doseerinrichtingen.

B 8270

Ontzoutmachine

bestemd voor: het ontzouten van huiden waarbij het afgeklopte zout wordt hergebruikt,

en bestaande uit: roterend kooivat, opvangtrechter, (eventueel) transporteur.

B 8290

Hogesnelheid thermische spuitinstallatie voor metallische deklagen

bestemd voor: het aanbrengen van metallische deklagen (metallische coatings) op metalen voorwerpen,

en bestaande uit: spuitpistool, lucht/watergekoeld spuitstuk, gasvolume- en drukregelinstallatie, (eventueel) geluidsdichte cabine, (eventueel) afzuiginstallatie, (eventueel) werkstukmanipulator, (eventueel) robot, (eventueel) luchtreinigingsinstallatie.

E 8291

Poederterugwininstallatie voor poederspuitcabines

bestemd voor: het terugwinnen van poederstof afkomstig uit overspray in poederspuitinstallaties voor het coaten van voorwerpen,

en bestaande uit: patroonfilters of cycloon, ventilator, afzuigsysteem.

B 8292

Installatie voor het aanbrengen van een keramische deklaag op lichtmetalen

bestemd voor: het opbrengen van een keramische deklaag op lichtmetalen oppervlakken, halffabrikaten en producten, door plasmaontlading in een elektrolyt,

en bestaande uit: elektrolytbad, plasmeontladingseenheid.

B 8300

Terugwininstallatie voor waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm

bestemd voor: het terugwinnen voor hergebruik van waterverdunbare verf, lak, inkt of lijm uit spoelwater door verdamping,

en bestaande uit: terugwininstallatie, (eventueel) opvangvoorziening voor gereinigd spoelwater.

B 8301

Aftapinstallatie

bestemd voor: het met gesloten containers gebruiken van verf, lak, inkt of olie waardoor geen verpakkingsafval ontstaat en waarbij de geleverde containers worden teruggeleverd aan de leverancier,

en bestaande uit: aftapinstallatie, mengbuis, aansluitstukken, pomp.

B 8310

Verwerkingsinstallatie voor kunstgras

bestemd voor: het verwerken van afgevoerd kunstgras, waarbij het teruggewonnen kunststof en zand hergebruikt of nuttig aangewend wordt,

en bestaande uit: verkleiningsinstallatie, (eventueel) scheidingsinstallatie, (eventueel) sorteerinstallatie, (eventueel) wasinstallatie, (eventueel) droger.

B 8320

Recyclinginstallatie voor polystyreenhardschuim

bestemd voor: het verdichten van resten polystyreenhardschuim zonder gebruik te maken van blaasmiddelen, gevolgd door omzetting in schoon granulaat of halffabrikaat,

en bestaande uit: agglomerator of verdichtingsinstallatie, extruder, filter.

E 8321

Recyclinginstallatie voor glasvezelversterkt kunststof

bestemd voor: het terugwinnen van glasvezelversterkte kunststof door verkleinen en eventueel zeven, waarbij de teruggewonnen componenten worden hergebruikt of nuttig worden toegepast,

en bestaande uit: verkleiningsinstallatie, (eventueel) zeefinstallatie, (eventueel) windzifter, (eventueel) transportvoorziening.

E 8322

Kunststofscheidingsinstallatie

bestemd voor: het scheiden, reinigen en eventueel verkleinen van kunststofafval voor hergebruik,

en bestaande uit: scheidingsapparatuur, wassysteem, droger, (eventueel) shredder of maalmolen, (eventueel) wervelbed, (eventueel) zigzag zifter.

B 8323

aftopping: 50%

Kunststofproductie-installatie voor kunststofrecycling

bestemd voor: het verwerken van kunststofafval, niet afkomstig van de eigen installatie, tot producten of halffabrikaten, door een bedrijf dat kunststofafval verwerkt, waarbij het bedrijf ten hoogste 5% nieuwe kunststof (virgin material) bijmengt,

en bestaande uit: extruder of spuitgietmachine of pers- of intrusie-installatie, (eventueel) was- en drooginstallatie, (eventueel) mengschroef of smelthomogenisator, (eventueel) smeltzuiveringsinstallatie, (eventueel) pomp, (eventueel) accumulator, (eventueel) spuitkop of matrijs.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 8324

Compoundeerinstallatie

bestemd voor: het samenstellen van een gespecificeerd mengsel van gerecycled kunststof,

en bestaande uit: voorraadsilo’s, transportsysteem, mengsysteem, afvoersysteem.

B 8325

aftopping: 50%

Gasinjectiesysteem voor spuitgietmachines

bestemd voor: het spuitgieten van kunststof waarbij tijdens het vulllen van de matrijs inert gas wordt geïnjecteerd zodanig dat de druk en het gesmolten kunststof gelijkmatig wordt verdeeld over de matrijsholte,

en bestaande uit: gasinjectiesysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8326

Zelfregelende matrijs voor rubberverwerking

bestemd voor: het vormpersen van rubber in een matrijs die door een bismut-plaat op de verwarmingsplaat automatisch wordt uitgelijnd, zodat bramen en flashes worden voorkomen,

en bestaande uit: zelfregelende matrijs.

A 8330

Kristallisatiereactor

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen, fosfaten, fluoriden of kalk uit afvalwater door middel van toevoeging van een reagens in een gefluïdiseerd-bed-reactor, waarna de te verwijderen componenten neerslaan op zandkorrels of vergelijkbaar dragermateriaal, welke vervolgens kunnen worden afgescheiden ten behoeve van terugwinning,

en bestaande uit: gefluïdiseerd-bed-reactor (met invoerverdeling en recirculatieleidingen), (doseer)pompen, reinigings- en terugwininstallatie.

B 8340

Fosfaatverwijderingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van fosfaat in combinatie met stikstof uit anaërobe afvalwaterstromen door middel van de vorming van struviet (magnesiumammonium-, magnesiumkalium- en/of magnesiumwaterstoffosfaat), waarbij het gevormde struviet nuttig wordt toegepast,

en bestaande uit: beluchtingstanks, buffertank, reactietank, bezinktank, doseerinstallatie voor magnesiumverbindingen, ontwateringspers, opslagtank, pompen, vijzels.

B 8350

Drainstoomsysteem

bestemd voor: het ontsmetten van de bodem met stoom onder toepassing van dampafzuiging door drains,

en bestaande uit: (eventueel) aanpassingen aan de stoomketel, dampafzuigingsleiding, drains, ventilator, stoomtoedieningssysteem.

A 8351

Diëlektrisch ontsmetten van substraat

bestemd voor: het voor hergebruik ontsmetten van substraat in de tuinbouw door het met elektromagnetische straling te verhitten, zodat het substraat wordt ontdaan van schimmels, bacteriën en onkruidzaden,

en bestaande uit: aanvoersysteem, ontsmettingskast, hoog-frequent generator, meet- en regelsysteem.

F 8360

Spuitinstallatie met pulserende verneveling

bestemd voor: het gericht toedienen van bestrijdingsmiddelen aan tuinbouwgewassen onder glas door een pulserende spuitnevel waarbij de druk aan de spuitmond tot ten minste 200 bar kan oplopen,

en bestaande uit: aansturingselektronica, pomp(en), sproeiers, leidingen, (eventueel) automatische spuitboom (spuitrobot), (eventueel) (automatische) verplaatsingswagen met spuitvloeistoftank, (los) bedieningspaneel.

B 8361

aftopping: 20%

Plantrobot met volledig gecontroleerde toediening van bodemfungicide

bestemd voor: het tijdens één handeling gecontroleerd behandelen van de onderkant van perspotten met een bodemfungicide en het beplanten van deze perspotten,

en bestaande uit: plantrobot met spuiteenheid voor bodemfungicide.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 8362

Potafdekinstallatie

bestemd voor: het in de boom-, vaste planten- of sierteelt tegengaan van de groei van onkruid in de potten, door het machinaal strooien van een afdeklaag bestaande uit los organisch materiaal op de bovenzijde van het substraat,

en bestaande uit: elevator, doseersysteem, transportbanden, trilsysteem.

E 8370

Vochtmeetapparatuur

bestemd voor:

a. het meten van het vochtgehalte in de grond en het op basis hiervan aansturen van beregeningsapparatuur in buitenteelten (bijvoorbeeld in potten of containers),

en bestaande uit: tensiometers, elektronische besturing van de watertoediening, watertoedieningssysteem, of

b. het bepalen van het vochtgehalte van weiland en akkerbouwpercelen door een scintillometer,

en bestaande uit: scintillometer; zend- en detectiemast, dataverwerkingsapparatuur, elektronische besturing van de watertoediening, watertoedieningssysteem.

G 8371

Fotosynthesemeter

bestemd voor: het meten van de fotosynthese-activiteit van onkruiden of gewassen, waardoor bij de gewasbescherming gewerkt kan worden met een minimale dosis herbiciden of gewasbeschermingsmiddelen,

en bestaande uit: fotosynthesemeter, (eventueel) elektronische koppeling, systeem voor minimale lethale herbicidedosering.

Exclusief computer.

A 8380

Bemestingseenheid

bestemd voor:

a. de rijenbemesting in de teelt van boomkwekerijgewassen in de vollegrond,

en bestaande uit: voorraadbak, mechanische of hydraulische aandrijving, strooi-inrichting, verdeelmechanisme, of

b. nauwkeurige bemesting van teelt in de vollegrond, waarbij geen meststoffen op de paden wordt afgegeven,

en bestaande uit: voorraadbak, mechanische, pneumatische of hydraulische aandrijving, strooi-inrichting met zijwaarts begrensde uitstroomopeningen of kunstmestgiftsysteem direct in de rij onder de planten.

E 8381

Kunstmest toevoeg- en mengsysteem

bestemd voor: het toevoegen van kunstmest aan dierlijke mest, gevolgd door het mengen op de akker, waarbij de verhouding van de kunstmest ten opzichte van de dierlijke mest precies te regelen is,

en bestaande uit: kunstmesttank, doseerpomp, mengeenheid, regeltechniek en regelcomputer.

F 8383

Optische sensortechnieken voor spuitmachines

bestemd voor: het selectief toedienen van bestrijdingsmiddelen met behulp van door optische sensoren gestuurde spuitdoppen,

en bestaande uit: sensoren, spuitdop, computer, regeleenheid, sensorbesturing van spuitboom.

D 8384

Lucht-vloeistofmengselspuitinstallatie

bestemd voor: het spuiten van bestrijdingsmiddelen met behulp van een systeem, waarbij lucht en vloeistof met een compressor actief gemengd worden,

en bestaande uit: lucht-vloeistof spuitinstallatie met compressor, (eventueel) procescomputer, (eventueel) kantdoppen, (eventueel) sensoren.

Exclusief de spuitmachine.

B 8385

aftopping: 20%

Spuitmachine met automatische vul- en spoelfunctie

bestemd voor: het reinigen van een spuitmachine voor het spuiten van bestrijdingsmiddel in de land- en tuinbouw, door het automatisch vullen en spoelen van de spuitleidingen, waarbij de verschillende secties automatisch geopend en gesloten worden zonder dat er spuitvloeistof verspoten wordt, en waarbij het spoelwater wordt opgevangen,

en bestaande uit: spuitmachine.

De investering komt voor 20% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 8390

Wortelsnoei-apparatuur

bestemd voor: het snoeien van wortels van houtige gewassen, door een mechanisch systeem of het snijden met hoekverstelling en ronde messen, ter voorkoming of beperking van het gebruik van groeiremmers,

en bestaande uit: snoeisysteem of snijder met hoekverstelling en ronde messen.

Exclusief trekkend voertuig waarop het systeem is opgebouwd.

B 8400

Zaadcoatingsinstallatie

bestemd voor: het coaten van zaaizaden met behulp van een coatingsinstallatie die voorzien is van een zelfregulerende doseerinstallatie voor gewasbeschermingsmiddelen,

en bestaande uit: coatingsinstallatie, zelfregulerende doseerinstallatie, pomp.

A 8410

Bol- en knolontsmettingsinstallatie

bestemd voor: het toedienen van ontsmettingsmiddelen aan bollen en knollen middels:

a. schuim,

en bestaande uit: compressor, luchtketel, vloeistoftank, pomp, schuimkop, of

b. verzadigde damp die op de bollen of knollen condenseert,

en bestaande uit: verwarmingselement, vloeistoftank, vernevelaar, doseersysteem, of

c. onderdompeling in een gesloten bak of trommel met geperforeerde schoepen, waarbij het fust niet in aanraking met het ontsmettingsmiddel komt,

en bestaande uit: gesloten ontsmettingsbak, aandrijvings- en bedieningsapparatuur, lekbak, of

d. een installatie die een gedoseerde hoeveelheid middel toevoegt aan bollen en knollen in palletkisten (kuubkisten) in de vorm van fijn verdeelde druppels waarbij het residu wordt opgevangen,

en bestaande uit: sproei- of douche-installatie, doseersysteem, regelapparatuur, (eventueel) voorraadtank, (eventueel) pomp, (eventueel) voorziening om de kist aan de buitenzijde droog te houden, (eventueel) droogvoorziening, of

e. een elektrostatisch geladen spuitvloeistof,

en bestaande uit: (schijf)vernevelaar, tank, regeleenheid, pomp, elektrostatisch systeem, (eventueel) droogvoorziening.

Alle bovengenoemde installaties komen in aanmerking exclusief doorvoersysteem.

A 8420

Systeem voor bollenbroei op stromend water

bestemd voor: het broeien van bollen op stromend water met een eb- en vloedsysteem, waarbij geen potgrond wordt gebruikt en waarbij het water wordt gerecirculeerd,

en bestaande uit: broeicontainers voor eb- en vloedsysteem, eb- en vloedsysteem, waterrecirculatiesysteem, waterontsmettingsinstallatie, waterbroeicontainerwasser of -ontsmetter.

Exclusief containertransportsystemen.

G 8421

Voorkiemsysteem voor aardappelen

bestemd voor: het voorkiemen van aardappelen met een systeem, waarbij de aardappelen worden voorgekiemd in zakken die zijn opgehangen in een rek, waardoor geen of minder bestrijdingsmiddelen behoeven te worden gebruikt,

en bestaande uit: voorkiemzakken, (eventueel) hangrekken.

F 8430

Groenrooimachine

bestemd voor: het in één werkgang rooien en toedekken van aardappelen, ter voorkoming van het gebruik van bladdodingsmiddelen, met een machine waarvan het eventueel aanwezige hydraulische systeem is gevuld met biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: groenrooimachine, (eventueel) diabolorol.

E 8450

aftopping: 50%

Droge vacuümpomp

bestemd voor: het opwekken van een vacuüm met behulp van een pomp zonder afdichtings- of smeermiddel in het pomphuis, waarbij een werkdruk wordt gecreëerd van maximaal 100 mbar absoluut,

en bestaande uit: roterende mechanische pomp zonder smeer- of afdichtingsmiddel in het pomphuis, (eventueel) koelsysteem.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

A 8460

Afzuig/afblaasinstallatie voor galvanische processen

bestemd voor: het verminderen van de uitsleepvloeistof van galvanische procesvloeistoffen via gerichte afzuig/afblaas van de vloeistof en terugvoer naar het concentraatbad,

en bestaande uit: afzuig/afblaaseenheid, opvangtank, pompen, terugvoervoorziening, (eventueel) afschermkap.

B 8461

Badenreinigingsinstallatie

bestemd voor: het afscheiden van verontreinigingen uit galvanische, ets- en beitsbaden, waterige ontvettingsbaden en baden met snij-, wals-, boor- en koelvloeistofemulsies, waardoor de standtijd wordt verlengd, dan wel het water en/of de chemicaliën worden teruggewonnen en/of hergebruikt, door:

a. centrifugeren en/of pasteuriseren,

en bestaande uit: centrifuge en/of pasteurisatie-eenheid, of

b. gravitaire afscheiding,

en bestaande uit: sedimentatie-afscheider, (eventueel) skimmer, (eventueel) centrifuge, (eventueel) oliewiel, (eventueel) lamellator, of

c. selectieve absorptie,

en bestaande uit: filter, absorptiekolommen, pompen, (eventueel) voorfilter, of

d. (membraan)dialyse,

en bestaande uit: dialysecel, pompen, vaten, (eventueel) voorfilter, of

e. membraanscheiding,

en bestaande uit: membraanfiltersysteem, pomp, of

f. magneetscheiding,

en bestaande uit: magneetscheidingsinstallatie, of

g. coalescentieplaten,

en bestaande uit: (eventueel) voorfilter, coalescentieplaten, pomp, of

h. retardatie,

en bestaande uit: retardatiekolom, (eventueel) voorfilter, pomp, buffervat, of

i. druk/ontspanningsflotatie,

en bestaande uit: compressor, (eventueel) drijflaagafscheider, of

j. vacuümfiltratie en/of desorbtie

en bestaande uit: vacuümfilter, (eventueel) desorbtie-eenheid, (eventueel) koeleenheid.

A 9050

Waterkrachthydrauliek

bestemd voor: het overbrengen van kracht met een hydraulisch systeem, waarbij water als hydrauliekvloeistof wordt toegepast. Aan het water mogen geen stoffen worden toegevoegd, anders dan vriespuntverlagende middelen bij systemen die beneden het vriespunt moeten opereren,

en bestaande uit: hydrauliekpomp, besturings- en regelkleppen, waterhydraulische hydromotor, cilinder.

B 9070

Persgaskoeler

bestemd voor: het verlagen van de olie-uitstoot van de compressor in een koelinstallatie door koeling van de olie direct na de compressor en voor de olie-afscheider,

en bestaande uit: warmtewisselaar, regelklep, temperatuursensoren, druksensor, (eventueel) vloeistofpomp, fijnfilter na de olie-afscheider.

B 9090

Dresgrondrecyclinginstallatie

bestemd voor: het onderhouden van grasvelden door een mobiele installatie die de dresgrond ter plaatse uit de bodem wint, waardoor separate winning, transport en opslag niet langer nodig is,

en bestaande uit: dresgrondrecyclinginstallatie met geulenfrees en strooi-inrichting.

B 9100

Micro-organisme stimuleringssysteem voor bodemsanering

bestemd voor: het in situ saneren van bodem- en/of grondwaterverontreiniging door:

a. het activeren van aërobe en/of anaërobe microbiologische processen in de bodem door injectie van lucht en/of substraat, of

b. het door injectie van lucht mobiliseren van vluchtige en aëroob afbreekbare bodemverontreiningen, waarbij de verontreinigingen door een bio-actieve toplaag wordt geleid,

en bestaande uit: injectie- of doseerapparatuur, elektronische monitorings- en regeleenheid, (eventueel) bio-actieve toplaag.

B 9101

Saneringsgrondwaterbenuttingssysteem

bestemd voor: het winnen en als koel- of proceswater aanwenden van verontreinigd grondwater, waarbij het water na gebruik geloosd wordt op een zuiveringswerk,

en bestaande uit: pomp, (eventueel) warmtewisselaar.

D 9102

Bodemluchtextractie-installatie

bestemd voor: extraheren van bodemlucht voor de verwijdering van vluchtige organische stoffen,

en bestaande uit: compressor, afdekmateriaal, luchtreinigingsapparatuur.

B 9103

Elektroforese- of elektro-bioreclamatie-installatie

bestemd voor: het verwijderen van metalen en andere geïoniseerde verbindingen uit verontreinigde bodems, grondwater, baggerspecie en overig slib, door een elektrisch veld,

en bestaande uit: elektroden, elektroderuimte met elektrodevloeistof, elektrodevloeistofvoorziening, recyclingseenheid voor elektrodevloeistoffen, (eventueel) energievoorziening.

B 9104

Sulfaat-injectiesysteem voor bioleaching

bestemd voor: het verlagen van de zuurgraad in de bodem door sulfaat-injectie waardoor in de bodem aanwezige metalen in oplosbare vorm beschikbaar komen en verwijderd kunnen worden,

en bestaande uit: sulfaat-injectiesysteem, sulfaatopslag, doseersysteem, (eventueel) kweekreactor voor zwavelzuurproducerende bacterieën.

B 9105

Directe chemische oxidatie-installatie voor bodemverontreiniging

bestemd voor: het in situ oxideren van bodemverontreiniging door het gericht inbrengen van oxidanten in de bodem, waardoor de bodemverontreiniging chemisch wordt gereduceerd tot onschadelijke componenten,

en bestaande uit: injectie- of doseerapparatuur, elektronische monitorings- en regeleenheid.

B 9110

aftopping: 50%

Wormwielbaggerkop met milieukap voor saneringsbaggeren

bestemd voor: saneringsbaggeren door een baggerkop, waarbij het wormwiel wordt omgeven door een kap die slechts aan één zijde open is,

en bestaande uit: wormwielbaggerkop, beplating, (eventueel) wisselklep.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 9111

aftopping: 50%

Baggerschraper

bestemd voor: het laagsgewijs verwijderen van verontreinigde waterbodem die door middel van een snijplaat wordt gescheiden van de bodem,

en bestaande uit: baggerschraper met snijplaat, schraapschoepen, centrifugaalpomp.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

D 9112

Baggerspeciereinigingsinstallatie

bestemd voor: het reinigen van baggerspecie door gravitaire technieken,

en bestaande uit: (eventueel) vloeistofcycloon, (eventueel) flotatie-eenheid, (eventueel) bezinker, (eventueel) gravitaire afscheider.

B 9113

Gestimuleerde landfarmingsinstallatie voor baggerslib

bestemd voor: het activeren van microbiologische afbraak van verontreinigingen in baggerslib door gecontroleerde toevoeging van voedingsstoffen en/of warmte en/of lucht,

en bestaande uit: injectie- en doseersystemen, elektronische monitorings- en regeleenheid.

A 9120

Helophytensysteem

bestemd voor:

a. het zuiveren van afvalwater met een vervuilingswaarde van minder dan 200 inwonerequivalenten, of

b. het voorzuiveren van oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding, of

c. het nabehandelen van effluent afkomstig van een communale afvalwaterzuiveringsinstallatie,

en bestaande uit: helophytensysteem samengesteld uit bodemmateriaal, waterzuiverende planten en een vloeistofdichte bodemafdichting, (eventueel) voorafscheider, (eventueel) pomp, (eventueel) buffervat.

B 9121

Algen- of wierensysteem

bestemd voor: het verwerken van afvalwater of dierlijke mest door biologische afbraak door algen of wieren, waarbij de algen of wieren geoogst worden,

en bestaande uit: (eventueel) voorscheidingsapparatuur, vloeistofdicht bassin, schoepenrad of pomp, continu meetsysteem, besturingssysteem, oogstapparatuur.

B 9130

Bioreactor met verminderde slibretentie voor stikstofverwijdering

bestemd voor: de biologische behandeling van stikstofrijk afvalwater waarbij nitrificatie en denitrificatie plaatsvindt zonder nitraatvorming,

en bestaande uit: bioreactor, (lamellen)afscheider, chemicaliëndosering, compressor, beluchtingsinstallatie, menger, koolstofbrondosering, (eventueel) warmtewisselaar.

A 9131

Membraanbioreactor

bestemd voor: het zuiveren of recyclen van spoel- en afvalwaterstromen in een aërobe biologische zuiveringsinstallatie onder gelijktijdige verwijdering van gezuiverd water via membraantechnologie,

en bestaande uit: aërobe waterzuiveringsinstallatie, membraanfiltratie-eenheid, (eventueel) recirculatieleiding.

Exclusief gebouwen.

A 9140

Nitraatverwijderingsinstallatie bij kwekerijen van vis, schaaldier- of schelpdieren

bestemd voor: de biologische verwijdering van nitraat uit nitraathoudend kweekwater bij vis-, schaaldier- of schelpdierkwekerijen, waardoor het water geloosd of gerecirculeerd kan worden,

en bestaande uit: denitrificatiesysteem, reactorvat, (eventueel) slibdragermateriaal, (eventueel) recirculatieleiding, (eventueel) biologisch actief zandfilter, (eventueel) beluchting.

D 9141

Biologisch actief zandfilter

bestemd voor: het verwijderen van organische verontreinigingen uit afvalwater door biologische afbraak in een zandfilter dat constant wordt belucht en waarbij de organische slibfractie continu wordt verwijderd door middel van luchtdoorleiding,

en bestaande uit: continu regenererend zandfilter.

A 9151

Aërobe biologische waterzuiveringsinstallatie met stikstof- en fosfaatverwijdering

bestemd voor: het zuiveren van afvalwaterstromen van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar door een aërobe waterzuiveringsinstallatie waarbij tevens een verregaande verwijdering van stikstof en fosfaat plaatsvindt met een maximale capaciteit van 250 inwonerequivalenten en voorzien van een attest met productiecertificaat klasse IIIb op grond van de BRL’s K10002, K10004 en K10005,

en bestaande uit: waterzuiveringsinstallatie.

E 9161

Biologische augmentatiereactor

bestemd voor: het enten van een biologische zuiveringsinstallatie met specifieke micro-organismen die op natuurlijke wijze worden gekweekt door het afvalwater in een sequentiële, batchgewijs bedreven kweekreactor met een deel van het retourslib in contact te brengen, waardoor het zuiveringsrendement en/of de capaciteit van de zuiveringsinstallatie toeneemt,

en bestaande uit: sequentie batch reactor (SBR), pompen.

B 9162

Tegenstroom filtrerend gefluïdiseerd zandbed (aanpassing bestaande zuivering)

bestemd voor: het in de beluchtingstank scheiden van biologisch slib in afvalwater door het te zuiveren water opwaarts door een gefluïdiseerd zandbed te laten stromen, ter vergroting van nabezinkcapaciteit van een bestaande zuiveringsinstallatie, waardoor het droge stofgehalte in het effluent maximaal 2 mg/l bedraagt,

en bestaande uit: compartiment met gefluïdiseerd zandbed, recirculatieleidingen, recirculatiepompen.

B 9163

Aërobe korrelslibreactor

bestemd voor: het aëroob omzetten van verontreinigingen in afvalwaterstromen door bacteriën die in agglomeraten groeien en stabiele granules vormen, waardoor de scheiding van gezuiverd water en korrels in de reactor zelf plaatsvindt en separate nabezinking wordt vermeden,

en bestaande uit: reactor met aëroob korrelslib, (eventueel) voorbehandelingseenheid.

B 9170

Anaërobe sulfaatreductiereactor

bestemd voor: het biologisch onder anaërobe omstandigheden verwijderen van sulfaat of zware metalen uit afvalwater, waarbij sulfide wordt gevormd,

en bestaande uit: anaërobe reactor (tank, invoerverdeelsysteem, gasafscheider), (eventueel) dragermateriaal voor biomassa, (eventueel) bovenafdekking, (doseer)pompen, (eventueel) stripper, (eventueel) gaswasser, (eventueel) zwavelindikkingseenheid, (eventueel) regeneratietank, (eventueel) chemicaliëntanks.

B 9171

Biologische oxidatiereactor voor zwavelverwijdering

bestemd voor: het verwijderen uit afvalwater op biologische wijze van sulfide, sulfaat of organische zwavelverbindingen,

en bestaande uit: beluchtingseenheid of biorotorinstallatie (rotorpakketten, aandrijving), bezinker, (eventueel) lamellenseparator, overkapping, (doseer)pompen, (eventueel) chemicaliëntanks.

D 9180

Anaërobe waterbehandelingsinstallatie

bestemd voor: de omzetting van verontreinigingen in afvalwaterstromen door anaërobe micro-organismen waarbij het biogas als brandstof kan worden aangewend,

en bestaande uit: biogasreactor, (eventueel) verzuringsreactor, (eventueel) biogasopslag, (eventueel) biogasbehandelingsinstallatie, (eventueel) biogasbranders of dual-fuel branders, (eventueel) gasmotor of generator.

A 9181

Anaërobe vergistingsinstallatie

bestemd voor: het anaëroob vergisten van organische reststoffen,

en bestaande uit: reactor, (eventueel) menger, (eventueel) dual fuel brander, biogashouder, warmtewisselaar, (eventueel) silo, (eventueel) biogasbehandeling, (eventueel) gasmotor of -turbine, (eventueel) generator, (eventueel) compressor.

A 9182

Ultrageluidinstallatie voor zuiveringsslib

bestemd voor: het behandelen van zuiveringsslib voorafgaand aan vergisting met biogaswinning door met ultrageluid celstructuren open te breken en enzymen te activeren,

en bestaande uit: ultrageluidinstallatie.

B 9183

Elektro-osmotische slibontwateringsinstallatie

bestemd voor: het verbeteren van de slib-waterscheiding bij filterpersen, indikbanden of zeefbandpersen, door een elektrisch gelijkspanningsveld dat wordt overgebracht via de zeefdoeken, de zeefplaten, de drukrollen of de zeefbanden,

en bestaande uit: filterpers of indikband of zeefbandpers, elektrische eenheid, (eventueel) zeefdoeken, (eventueel) zeefplaten, (eventueel) drukrollen, (eventueel) zeefbanden.

B 9190

Fuzzy-filter voor verwijdering van zwevende deeltjes

bestemd voor: het verwijderen van zwevende deeltjes uit afvalwater of effluent van afvalwaterzuiveringsinstallaties door een filter gevuld met samendrukbare balletjes van synthetische vezels waarbij door de mate van samendrukking het filter wordt afgestemd op de vuillast,

en bestaande uit: fuzzy-filter.

B 9191

Verwijderinginstallatie voor zwevende deeltjes

bestemd voor: het verwijderen van zwevende deeltjes uit afvalwater of rookgasontzwavelingsvloeistoffen door een filter met geëtste schijven,

en bestaande uit: vat, platenbatterij met geëtste schijven, pomp, (eventueel) regeneratie-eenheid.

E 9200

Kleurstofverwijderingsinstallatie

bestemd voor: het verwijderen van kleurstof uit bedrijfsafvalwater met behulp van een absorbens,

en bestaande uit: (eventueel) bufferbassin, pomp, absorbtie-eenheid.

A 9220

(Katalytische) Oxidatiereactor

bestemd voor: het al dan niet katalytisch oxideren met waterstofperoxide en/of zuurstof en/of ozon en/of UV-bestraling van organische of cyanidische verontreinigingen in water, met uitzondering van water dat in de land- en tuinbouw wordt gebruikt,

en bestaande uit: oxidatiereactor(en) met apparatuur voor het genereren van oxidatoren, (eventueel) doseer- of injectieapparatuur, (eventueel) restozonvernietiger, (eventueel) recirculatietank, (eventueel) recirculatiepomp, (eventueel) biologisch actief koolfilter.

Exclusief voorzuiveringsapparatuur.

B 9240

Destillatie-installatie met damprecompressie

bestemd voor: het destilleren van vloeibare afvalstoffen, waarbij de damp door thermisch of mechanisch bewerkstelligde drukverhoging condenseert bij een hogere temperatuur dan het atmosferische kookpunt, waardoor de condensatiewarmte kan worden benut,

en bestaande uit: destillatiekolom met thermische of mechanische damprecompressie-eenheid.

B 9250

Indampinstallatie voor waterige afvalstromen

bestemd voor: het indampen van waterige afvalstromen met een verdampingsinstallatie met terugwinning van de verdampingswarmte met een maximale verdampingscapaciteit van 1.000 liter per uur en een maximaal energiegebruik van 0,05 kWh per liter afvalwater na opstarten,

en bestaande uit: verdampingsinstallatie met vacuümpomp, (eventueel) opvangvat of -tank.

F 9270

Waterzuiveringsinstallatie voor chemisch verontreinigd spuit-, spoel- of ontsmettingswater

bestemd voor: het behandelen van chemisch verontreinigd spuit-, spoel- of ontsmettingswater uit de land- en tuinbouw, door achtereenvolgens chemische flocculatie/precipitatie (bezinking), mechanische filtratie en actiefkooladsorptie, door ten minste twee in serie geschakelde adsorptiefilters,

en bestaande uit: behandelings- of ontvangsttank, (eventueel) roerwerk, bezinktank, grindfilter en/of zandfilter of gelijkwaardig, adsorptiefilters, (doseer)pompen.

E 9290

aftopping: 50%

Olie-afscheider

bestemd voor: het afscheiden van lichte minerale olie uit afvalwater door een mechanische afscheider met een coalescentie- of platenpakket, zonder gebruikmaking van olieabsorberend materiaal of chemicaliëndosering, waarbij het effluent maximaal 5 mg minerale olie per liter water bevat,

en bestaande uit: een coalescerende afscheider of afscheider met een platenpakket, (eventueel) sedimentatie-eenheid of slibvangput.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 9300

Scheidingsinstallatie voor catering- of kantine-afval

bestemd voor: het scheiden van catering- of kantine-afval in glas, blik, karton, kunststof en dergelijke,

en bestaande uit: transportbanden, zifters, magneetscheiders, zeven, balenpersen, perscontainers, (eventueel) buffers.

B 9302

Reststoffeninzamelpunt

bestemd voor: het gescheiden inzamelen van afval in een reststoffeninzamelpunt, waarbij ten minste 4 deelstromen gescheiden worden gehouden van reststoffen en waarbij de gescheiden deelstromen ondergronds worden opgeslagen,

en bestaande uit: containers, (eventueel) opslageenheden, (eventueel) inname-apparatuur, (eventueel) pers.

B 9303

Ondergrondse afvalcontainer voor GFT

bestemd voor: het ondergronds opvangen van GFT-afval in een vloeistofdichte container die voor ten minste tweederde deel ondergronds wordt geplaatst, zodanig dat alle lekstoffen worden opgevangen in een opvangbak,

en bestaande uit: ondergrondse GFT-container, opvangbak.

B 9304

Pneumatisch ondergronds transportsysteem

bestemd voor: het afvoeren van gescheiden huisvuilstromen of HDO-afvalstromen uit gestapelde bouw met een pneumatisch ondergronds afvoersysteem,

en bestaande uit: stortkoker, buffers, zuigleiding, vacuümpomp, verzamelcontainer.

B 9310

Asbestcontainer

bestemd voor: het vervoeren en storten van asbesthoudend afval met een gesloten container, voorzien van laaddeur, intern en extern sproeisysteem en folie-afdekmechanisme,

en bestaande uit: gesloten asbestcontainer.

B 9320

aftopping: 50%

Windziftereenheid voor vaste afvalstoffen

bestemd voor: het scheiden van componenten uit een afvalstroom door blazen met een geforceerde luchtstroom, gevolgd door opvang van de componenten,

en bestaande uit: trilgoot, blaasnozzle, cycloon, expansiekamer, draaisluis, ventilator, opstellingsframe, doorblaasfilter.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

B 9321

aftopping: 50%

Stijgziftereenheid voor vaste afvalstoffen

bestemd voor: het scheiden van componenten uit een afvalstroom door zuigen met een luchtstroom, gevolgd door opvang van de componenten,

en bestaande uit: trilgoot, zuignozzle, cycloon, draaisluis, ventilator, opstellingsframe, doorblaasfilter.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 9330

Mobiele straalmiddelopschooninstallatie

bestemd voor: het droog reinigen van verontreinigd straalmiddel door een mobiele installatie voorzien van scheidingstechnieken op basis van lucht, waarbij het straalmiddel wordt hergebruikt,

en bestaande uit: (eventueel) mechanische schrapers, (eventueel) jacobsladder, (eventueel) trilzeef, (eventueel) windzifter en transportsysteem, (eventueel) blaassysteem, (eventueel) cycloon, (eventueel) luchtbehandelingseenheid.

B 9340

Drukvormwasinstallatie voor zeefdrukvormen

bestemd voor: het in twee opeenvolgende processtappen verwijderen van inkt en het strippen van zeefdruksjablonen in een gesloten systeem,

en bestaande uit: inktverwijderingseenheid, stripeenheid, rondpompsysteem.

B 9341

Gesloten wasautomaat voor verfgereedschap

bestemd voor: het reinigen van verfgereedschap in een gesloten systeem met terugvoer van reinigingsvloeistof,

en bestaande uit: gesloten wasautomaat.

A 9350

Pertractie-membraaninstallatie

bestemd voor: het verwijderen en concentreren van organische stoffen en/of zware metalen uit afvalwater of spoelwater door membraanpertractie met een absorptievloeistof die niet met water mengbaar is,

en bestaande uit: membraancontactor-module, regeneratie-eenheid voor absorptievloeistof.

A 9354

Elektrodialyse-installatie

bestemd voor:

a. het verwijderen van metalen uit afvalwater of ketelvoedingswater door elektrodialyse,

en bestaande uit: elektrodialysecellen, spanningsvoeding, pompen, of

b. het verwijderen van ionen uit leidingwater door elektrodialyse, en bestaande uit: ionenwisselaar, elektrodialysecellen, spanningsvoeding, pompen.

A 9355

Elektroflotatie-installatie

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen of organische verbindingen uit afvalwater door elektrolyse van water, waarbij geen metalen oplossen, gevolgd door oxidatie en flotatie van metalen of afscheiding van organische verbindingen,

en bestaande uit: buffercirculatietank, schakelkast, stroomomvormer, reactor, bezinkingsflotatiebekken, vlokverzamelingsbekken, pomp, filterpers, doseerventiel, (eventueel) luchtafzuigkap, vacuümschuimzuiger, drukvat.

B 9356

Metaalverwijderingssysteem

bestemd voor: het verwijderen van zware metalen uit reststoffen door toepassing van hoge smelttemperatuur, waarbij vluchtige zware metalen door sublimatie worden verwijderd en niet-vluchtige metalen in een verglaasde slak of in kunstbasalt worden gebonden dan wel worden teruggewonnen, en waarbij de ontstane verglaasde slak of het kunstbasalt voldoet aan de eisen gesteld in het Bouwstoffenbesluit,

en bestaande uit: smeltoven, productvoorbehandelingseenheid, slakverwerkingseenheid, afgasbehandelingsinstallatie.

B 9360

aftopping: 50%

Ontvleesmachine met automatische contourinstelling

bestemd voor: het voorkomen van in het looiproces komen van restvlees door gebruikmaking van een automatische contourinstelling van het ontvleesmes,

en bestaande uit: ontvleesmachine, (eventueel) ontmestcylinder.

De investering komt voor 50% van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek.

E 9370

Spuitbusrecyclingsysteem

bestemd voor: het verwijderen van de drijfgassen en aërosolen uit spuitbussen waarbij de vrijkomende gassen door een filter worden geleid, waarna de spuitbussen kunnen worden verwerkt,

en bestaande uit: doorprikinstallatie, opvangsysteem, absorbtiefilter, (eventueel) persinstallatie.

E 9380

Non-ferro-afscheidingsinstallatie

bestemd voor: het scheiden van non-ferro metalen uit afval door:

a. het opwekken van magnetisme met behulp van wervelstroom,

en bestaande uit: doorvoerband, draaiende trommel met scheidend effect op basis van het Eddy Current-principe, of

b. het pneumatisch uit de afvalstroom schieten van non-ferro metalen voorwerpen,

en bestaande uit: doorvoerband, detectiesensoren, ventielblok met kleppen, regeleenheid, scheidingseenheid, compressor, (eventueel) trilgoot.

E 9390

Optisch sorteersysteem

bestemd voor: het sorteren van kunststoffen en/of metalen uit afvalstromen door detectie met een foto- of lasersysteem,

en bestaande uit: foto- of laserdetectiesysteem, sorteersysteem.

E 9391

Elektrostatische scheidingsapparatuur

bestemd voor: het scheiden van kunststofafval en metaal door oplading in een hoogspanningsveld gevolgd door scheiding ten gevolge van geleidbaarheid over een draaiende separatierol,

en bestaande uit: invoereenheid, corona-elektrodensysteem, separatierol, opvangeenheid.

E 9400

Elektrostatische separatoren

bestemd voor: het scheiden van kunststofmengsels in hun samenstellende delen door elektrostatische oplading gevolgd door vrije val, waarbij de gescheiden kunststofstromen worden hergebruikt of nuttig aangewend,

en bestaande uit: (eventueel) invoereenheid, hoogspanningsgenerator, scheidingsinstallatie, (eventueel) opvangeenheid.

B 9410

Röntgen-afvalscheidingsinstallatie

bestemd voor: het met röntgenstraling herkennen en afscheiden van afvalstoffen voor hergebruik,

en bestaande uit: stralingsbron, röntgensensor, (eventueel) scheidingstechnieken.

B 9420

Afvalfolie-rolpers

bestemd voor: het reduceren van het volume van afvalfolie door opslag op een rol ten behoeve van hergebruik,

en bestaande uit: oprolautomaat.

B 9430

Afvalopwerkingsinstallatie

bestemd voor: het opwerken van afvalstoffen tot brandstof van een constante kwaliteit met een energie-inhoud van minimaal 15 MJ/kg,

en bestaande uit: (eventueel) sorteerinstallaties, (eventueel) scheidingsinstallaties, (eventueel) drooginstallaties, (eventueel) vormgevingsinstallaties, (eventueel) trommeloven, (eventueel) verkleiningsapparatuur.

E 9431

Pyrolyse-installatie

bestemd voor:

a. het verwijderen van lak, kunststof, poeders, was, coatinglagen en bindmiddelen door thermische ontleding, waarbij de afgassen door een naverbrander worden geleid en worden omgezet in water en kooldioxide en waarbij de anorganische componenten van de te verwijderen lagen achterblijven of worden afgevangen,

en bestaande uit: pyrolyseoven met naverbrander, (eventueel) stofafvanger, (eventueel) asafvoer, (eventueel) afgasreiniging, of

b. de verwijdering van bindmiddel uit minerale wol-afval door een thermische behandeling, zodat de restproducten opnieuw kunnen worden gebruikt voor de productie van minerale wol,

en bestaande uit: maalinstallatie, transportband, pyrolyseoven, (eventueel) luchtnabehandelingsinstallatie.

B 9433

Wervelbedverbrandingsinstallatie voor teerhoudend wegenbouwmateriaal

bestemd voor: het verbranden van teerhoudend wegenbouwmateriaal in een wervelbedverbrandingsinstallatie, waarbij de zand- en grindfractie opnieuw ingezet wordt in de wegenbouw en waarbij de vrijkomende energie wordt benut,

en bestaande uit: wervelbedverbrandingsinstallatie, (eventueel) rookgasreinigingsapparatuur.

C 9434

Plasma-omzetter voor gevaarlijke afvalstoffen

bestemd voor: het in een plasmaveld thermisch ontleden van gevaarlijke afvalstoffen, waardoor de afvalstoffen uiteenvallen in hun elementaire componenten,

en bestaande uit: plasma-omzetter met voedingssysteem, gasbehandelingssysteem, (eventueel) afvoersysteem, (eventueel) elektriciteitsopwekkingsinstallatie.

B 9440

Vergassingsinstallatie

bestemd voor: het vergassen van afvalstoffen of biomassa, waarbij de vrijkomende vaste, vloeibare of gasvormige producten worden aangewend als brandstof, grondstof of tussenproduct,

en bestaande uit: voorbewerkingsapparatuur, vergassingsreactor, dual fuel brander, (eventueel) gasreinigingssysteem, (eventueel) rookgasreinigingsinstallatie, warmtewisselaar.

Exclusief apparatuur ter aanwending van de vrijkomende producten zoals gasturbine, gasmotor en generator.

B 9441

Biomassabrander ten behoeve van bijstook in een elektriciteitsopwekkingseenheid

bestemd voor: het verbranden van biomassapoeder of rioolwaterzuiveringsslib of gassen afkomstig van een vergassings- of vergistingsinstallatie als bijstook in een elektriciteitsopwekkingseenheid, waarbij geen sprake mag zijn van bijstook of bijmenging van kunststoffen en waarbij wel sprake moet zijn van een netto opbrengst van energie, gerekend over de totale keten van voorbehandeling tot en met eindproduct,

en bestaande uit: (poeder)brander.

E 9450

Composteringsinstallatie

bestemd voor: het composteren, binnen de inrichting waar het afval ontstaan is, van organisch afval uit de land- en tuinbouw op of in een vloeistofdichte voorziening waarbij het percolaatwater volledig wordt opgevangen in een waterafvoersysteem, en waarbij het opgevangen percolaatwater wordt gezuiverd of gerecirculeerd of afgevoerd naar het riool,

en bestaande uit: composteringsinstallatie.

E 9470

Energiezuinige of mineraal-gerichte mestverwerking

bestemd voor: het verwerken van mest door een installatie die:

a. ten minste energie neutraal is. De installatie moet tijdens het in bedrijf zijn volledig in zijn eigen energie voorzien dan wel energie opleveren, gerekend over de totale keten van voorbehandeling tot en met eindproduct, of

b. een gering energiegebruik heeft en waarbij ten minste 40% van de totale N in de mest, in minerale vorm wordt afgezonderd. Het energieverbruik, gebaseerd op de ingaande meststroom mag niet meer bedragen dan 10 kWh of 2,8 m3 aardgasequivalenten per ton mest, gerekend over de totale keten van voorbehandeling tot en met eindproduct.

Bij het berekenen van het energieverbruik hoeft de warmte uit de ventilatielucht van de stallen niet te worden verrekend. Dat onder a en b voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot energiegebruik en mineralenverwijdering dient aannemelijk te worden gemaakt door een berekening van een onafhankelijk deskundige,

en bestaande uit: mestverwerkingsinstallatie, (eventueel) luchtreiniging, (eventueel) korrelpers (eventueel) voorzieningen voor productopslag, (eventueel) installatie voor de opwekking van duurzame energie.

F 9471

Duurzame mestverwerking

bestemd voor: het verwerken van mest door een installatie die ten minste energie neutraal is, en:

a. waarvan het eindproduct wordt afgezet buiten de Nederlandse landbouw, of

b. waarbij ten minste 40% van de totale N in de mest in minerale vorm wordt afgezonderd. De installatie moet tijdens het in bedrijf zijn volledig in zijn eigen energie voorzien dan wel energie opleveren, gerekend over de totale keten van voorbehandeling tot en met eindproduct.

Bij het berekenen van het energieverbruik hoeft de warmte uit de ventilatielucht van de stallen niet te worden verrekend. Dat onder a en b voldaan wordt aan de eisen met betrekking tot energiegebruik en stikstofverwijdering dient aannemelijk te worden gemaakt aan de hand van een berekening door een onafhankelijk deskundige,

en bestaande uit: mestverwerkingsinstallatie, (eventueel) luchtreiniging, (eventueel) korrelpers, (eventueel) voorzieningen voor productopslag, (eventueel) installatie voor de opwekking van duurzame energie.

E 9472

Pelleteerinstallatie voor varkens- en pluimveemest

bestemd voor: het maken van mestkorrels uit varkens- en pluimveemest met het oog op een betere afzetbaarheid,

en bestaande uit: persinstallatie met toevoerbanden, (eventueel) opzakinstallatie.

B 9480

Verlaadinstallatie voor bieten of aardappelen

bestemd voor: het verladen van bieten of aardappelen met een verlaadinstallatie voorzien van een nokkenbed, sterrenbed of vijzelbed waardoor de aanhangende aarde en zand op de rooiakker achterblijven, en waarvan het eventueel aanwezige hydraulische systeem is voorzien van biologisch afbreekbare, niet-toxische olie,

en bestaande uit: verlaadinstallatie met nokkenbed, sterrenbed of vijzelbed, (eventueel) borstels, storttrechter, (eventueel) ingebouwde aandrijfeenheid.

Terug naar begin van de pagina