Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSRT 2005

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 08-06-2010 t/m 30-09-2010

Besluit van de Minister van Justitie van 16 december 2005, nr. 5393650/505/CBK, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen van het Korps Landelijke Politiediensten

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 17, eerste lid, aanhef en onder ten tweede van de Wet op de economische delicten en artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de medewerker van de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen van het Korps Landelijke Politiediensten;

  • b. DSRT: de Dienst Specialistische Recherche Toepassingen;

  • c. KLPD: het Korps Landelijke Politiediensten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 100 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

  • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het Korps Landelijke Politiediensten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2010]

De korpschef van het KLPD brengt jaarlijks vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij de DSRT van het KLPD;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2010]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt op grond van het gestelde in het onderdeel Beperkte opsporingsbevoegdheden van bijlage B-IV van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, voor zover de buitengewoon opsporingsbevoegdheid alleen nodig heeft voor het opmaken van technische processen-verbaal, waarbij hij geen verklaringen van verdachten of getuigen behoeft op te nemen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2010]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 16 december 2005, nr. 5393650/505/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 oktober 2005 en vervalt op 1 oktober 2010.

Artikel 8

[Vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar DSRT 2005.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 december 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

Hoofd bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

R.R. Joesoef Djamil

Terug naar begin van de pagina