Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 21-06-2024.
Geldend van 17-03-2010 t/m 31-12-2014

Besluit van 15 december 2005, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 oktober 2005, kenmerk DWJZ/SWW-2617663;

Gelet op

– de artikelen 5, derde en vierde lid, 6, tweede en vierde lid, 7, tweede, derde en vierde lid, 9, tweede lid, 9a, eerste en tweede lid, artikel 9b, tweede en vijfde lid, 11, 13, tweede lid, 40, 52, vierde en vijfde lid, en 77 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

– de artikelen 5, tweede lid, 6, tweede lid, 8, derde lid, 10, vijfde lid, 15, eerste en tweede lid, 16, tweede lid, 18, vierde lid, 19, tweede lid, 26, derde lid, 40, vierde lid, 45, 51, tweede en vierde lid, 70, derde lid, en 75 van de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden;

artikel 243, eerste lid, tweede volzin, van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

artikel 45 van de Comptabiliteitswet 2001;

– de artikelen 8, eerste lid, 10, tweede lid, 12, 14, 15, eerste en tweede lid, 16, 17, eerste en vierde lid, 18, vierde lid, onderdeel c, 19, tweede en vierde lid, 20, eerste lid, en 27 van de Handelsregisterwet 1996;

artikel 11, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag;

artikel 4.2, eerste lid, van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet;

– de artikelen 3c, 4, eerste lid, en 5, eerste en tweede lid, van de Opiumwet;

– de artikelen 3, vijfde lid, 4, tweede lid, 7, vierde lid, 32, tweede lid, 41, vierde lid, 42, vijfde lid, 45, derde lid, 59, 61, vierde lid, 65, tweede lid, 67, vierde lid, van de Penitentiaire beginselenwet;

– de artikelen 3, eerste en tweede lid, 4, eerste lid, 6, 7, eerste lid, en 8, tweede lid, van de Remigratiewet;

– de artikelen 1, eerste lid, onder e, 4, tweede lid, 5, tweede lid, 9, 11, eerste lid en 27 van de Waterleidingwet;

artikel 2, zevende lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;

artikel 2, achtste lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

artikel 3, eerste lid, onderdeel c, van de Wet arbeid vreemdelingen;

– de artikelen 1, tweede lid, 5, tweede lid, 7, tweede lid, 16, tweede lid, 27, eerste lid, onderdeel i, en vijfde lid, en 46 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

– de artikelen 415a, eerste lid, 415b, tweede lid, 415d, tweede lid, 415f en 415g van het Wetboek van Koophandel;

– de artikelen 13, 37c, eerste lid, 38, eerste lid, 38a en 77ff, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering;

artikel 99, eerste lid, van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

artikel 1 van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

– de artikelen 8.40, 8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer;

artikel 18, achtste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

– de artikelen 5, tweede lid, 11, 32, 42, vijfde lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

– de artikelen 3, eerste en vijfde, achtste en negende lid, 5, tweede lid, onder b, 6, vijfde lid, en 70, tweede lid, van de Wet op de jeugdzorg;

– de artikelen 8, zesde lid, 9, tweede lid, letter b, 10, 11, eerste lid, aanhef en letters f, o, 2°, en u, 12, derde lid, 20, tweede lid, letter b, 29, derde lid, 39, 41b, eerste lid, 50, achtste en elfde lid, en 50a, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968;

artikel 10, vijfde lid, van de Wet op de orgaandonatie;

– de artikelen 25, 34 en 35 van de Wet op de rechtsbijstand;

artikel 1, tweede, derde, vierde en vijfde lid, van de Wet tarieven gezondheidszorg;

– de artikelen 3, 4, 6, 7, 17 en 18 van de Wet tarieven in strafzaken;

artikel 10a van de Wet voorzieningen gehandicapten;

– de artikelen 40a, 57, tweede en derde lid, en 70, vijfde en zesde lid, van de Woningwet;

artikel 11, derde en vierde lid, van de Zorgverzekeringswet;

De Raad van State gehoord (advies van 30 november 2005, No.W13.05.0463/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2005, kenmerk DWJZ/SWW-2642729;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Artikel 1.1

[Red: Wijzigt het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.]

Artikel 1.6

[Red: Wijzigt het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999.]

Artikel 1.7

[Red: Wijzigt het Besluit wachttijd bijzondere ziektekostenverzekering.]

Artikel 1.12

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit artikel 1, tweede lid, Kwaliteitswet zorginstellingen, enz.]

Artikel 1.14

[Red: Wijzigt het Inschrijvingsbesluit bijzondere ziektekostenverzekering 1992.]

Artikel 1.17

[Red: Wijzigt het Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven.]

Artikel 1.21

Ingetrokken worden:

Artikel 1.22

Artikel 1.23

Hoofdstuk 2. Justitie

Artikel 2.5

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing instanties of personen die de raden voor de kinderbescherming kosteloos inlichtingen verschaffen.]

Hoofdstuk 8. Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Artikel 8.1

[Red: Wijzigt het Besluit aanspraken van schepelingen die niet verzekerd zijn ingevolge de Ziektewet.]

Artikel 8.2

[Red: Wijzigt het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998.]

Artikel 8.4

[Red: Wijzigt het Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985.]

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 9.1

Ten aanzien van aanspraken, rechten en verplichtingen welke voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit zijn ontstaan krachtens bij dit besluit ingetrokken algemene maatregelen van bestuur, dan wel na dat tijdstip zijn ontstaan terzake van de afwikkeling van zodanige maatregelen, blijft het recht van toepassing zoals dat gold voorafgaand aan dat tijdstip, behoudens voor zover in dit besluit afwijkende regels zijn gesteld.

Artikel 9.3

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 december 2005

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2005

De Minister van Justitie ,

J. P. H. Donner

Naar boven