Regeling vaststelling subsidieplafond en beleidsvoornemen subsidiëring gedetineerdenbegeleiding van Nederlandse gedetineerden in buitenland

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 24-12-2005 t/m 31-12-2005

Regeling van 15 december 2005, nr. DJZ/BR/1305-2005, tot vaststelling van een subsidieplafond en een beleidsvoornemen voor de subsidiëring van gedetineerdenbegeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland en de geestelijke verzorging van deze doelgroep

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 1.1.7, 1.1.10 en 2.12.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.12.1 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006 voor begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland en de geestelijke verzorging van deze doelgroep het volgende subsidieplafond: € 825.000.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van artikel 2.12.1 geldt met betrekking tot de begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland en de geestelijke verzorging van deze doelgroep het volgende beleidsvoornemen:

  • a. Voor subsidies komen in aanmerking activiteiten die dienstig zijn aan de uitvoering van het beleid van de minister in het kader van de begeleiding van Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Deze activiteiten betreffen begeleiding van Nederlandse gedetineerden in penitentiaire inrichtingen in het buitenland en het bieden van geestelijke verzorging aan deze doelgroep, met als doel minimalisering van negatieve mentale gevolgen van detentie in het buitenland en voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij.

  • b. Subsidie wordt slechts verleend aan rechtspersonen.

  • c. De duur van de activiteiten bedraagt ten hoogste twee jaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

directeur-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken

,

R.V.M. Jones-Bos

Terug naar begin van de pagina