Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006

Geldend van 01-01-2006 t/m heden

Wijziging financiële arbeidsvoorwaarden sector Rijk per 1 januari 2006

Inleiding/managementinformatie

Zoals gebruikelijk doe ik u aan het eind van het kalenderjaar toekomen een circulaire op het terrein van de financiële arbeidsvoorwaarden van het personeel van de sector Rijk. Het betreffen de hieronder genoemde aangelegenheden:

A. Aanpassing van diverse bedragen per 1 januari 2006, te weten:

1. in de Reisregeling binnenland.

B. Overige mededelingen, te weten over:

 • 1. het aantal te werken uren op jaarbasis in 2006;

 • 2. de hoogte van de eindejaarsuitkering in 2006;

 • 3. de hoogte van het maximum spaarloonbedrag in 2006;

 • 4. de vakbondsfaciliteiten;

 • 5. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel;

 • 6. de belastingvrije vergoeding reiskosten;

 • 7. inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2006;

 • 8. FPU-ers en Zorgverzekeringswet;

 • 9. WIA.

C. Nog tot stand te brengen wijzigingen.

D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires.

Voor de ambtenaar die al in het IPA-salarissysteem is opgenomen, zullen de onderhavige wijzigingen voor zover van toepassing automatisch worden aangepast. Daar waar betalingen op basis van declaratie plaatsvinden, zal uw eigen personeelsadministratie de desbetreffende wijzigingen dienen aan te brengen. Dit laatste betreft onder meer de wijzigingen vermeld onder A.1 (bedragen inzake dienstreizen binnenland).

A. Aanpassing van diverse bedragen

1. Reisregeling binnenland

De wijzigingen van de Reisregeling binnenland per 1 januari 2006 houden het volgende in:

In artikel 5, eerste lid, worden de vergoedingen wegens verblijfkosten als volgt gewijzigd:

 • het in de aanhef genoemde bedrag van de dagcomponent van € 3,56 wordt gewijzigd in € 3,64;

 • het in de aanhef genoemde bedrag van de avondcomponent van € 10,66 wordt gewijzigd in € 10,89;

 • het in onderdeel a genoemde bedrag voor een lunch (lunchcomponent) van € 11,21 wordt gewijzigd in € 11,46;

 • het in onderdeel b genoemde bedrag voor een avondmaaltijd (dinercomponent) van € 16,94 wordt gewijzigd in € 17,34;

 • het in onderdeel c genoemde bedrag voor logies (logiescomponent) van € 69,07 wordt gewijzigd in € 69,75;

 • het in onderdeel d genoemde bedrag voor een ontbijt (ontbijtcomponent) van € 6,73 wordt gewijzigd in € 6,82.

De bedragen van de vergoedingen per kilometer voor een motorvoertuig van € 0,28 resp. € 0,09, voor een bromfiets van € 0,10 resp. € 0,09, voor een fiets van € 0,05 wijzigen niet.

De ministeriële regeling waarin de wijzigingen zijn opgenomen, is in de Staatscourant van 6 december 2005, nr. 237, gepubliceerd.

B. Overige mededelingen

1. Aantal te werken uren op jaarbasis in 2006

Het aantal te werken uren op jaarbasis bedraagt in 2006 bij een volledige arbeidsduur van gemiddeld 36 uur per week afgerond 1829 (= 254 x 7,2) uren.

2. Eindejaarsuitkering over 2006

Volledigheidshalve herinner ik u eraan dat over 2006 de maandelijkse opbouw van de aanspraak op de procentuele eindejaarsuitkering als bedoeld in artikel 20a, eerste lid, onderdeel a, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 0,8% van het salaris bedraagt.

De maandelijkse opbouw van de in december 2006 uit te keren nominale eindejaarsuitkering blijft gehandhaafd op € 45,88 per maand.

3. Spaarloonregeling rijkspersoneel

Het bedrag dat in 2006 maximaal belastingvrij kan worden gespaard blijft € 613,00.

4. Vakbondsfaciliteiten

Bij mijn circulaire van 22 december 2004, kenmerk 2004-50392, heb ik u in kennis gesteld van de verlenging Tijdelijke regeling vrijstelling vakbondsfaciliteiten t/m het jaar 2005. Deze regeling wordt opnieuw voor de periode van een jaar verlengd, dat wil zeggen tot 1 januari 2007.

5. Regeling werkgeversbijdrage kinderopvang rijkspersoneel

Per 1 januari 2006 bedraagt de maximum vastgestelde uurprijs, waarvoor ouders een tegemoetkoming van het Rijk kunnen krijgen:

 • a. Bij dagopvang en gastouderopvang van kinderen van 0–4 jaar: € 5,72 (in 2005: € 5,68).

 • b. Bij buitenschoolse opvang en gastouderschap van kinderen van 4–12 jaar: € 6,03 (in 2005: € 6,13).

6. Belasting vrije vergoeding reiskosten

De belastingvrije vergoeding voor reiskosten (woon-werkverkeer en zakelijke reizen) van € 0,18 per kilometer is per 1 januari 2006 gesteld op € 0,19 per kilometer.

7. Inhoudingen en afdrachten inzake pensioenen e.d. per 1 januari 2006

De inhoudingen en afdrachten betreffende pensioenen (Keuzepensioen/OP/NP, IP/bw, FPU) met de daarbij behorende franchises per 1 januari 2006 worden door het ABP aan onder meer de werkgevers in de sector Rijk bekendgemaakt. Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de Werkgevers Helpdesk van het ABP, telefoon 045-579 6579.

De inhoudingen en afdrachten betreffende de sociale werknemersverzekeringen kunt u vinden op de internetsite: http://www.minszw.nl.

8. FPU-ers en Zorgverzekeringswet

De door het individu verschuldigde inkomensafhankelijke bijdrage ingevolge de Zorgverzekeringswet zal voor de FPU-er zeer waarschijnlijk 4,4%, van de gereduceerde premie voor de Zorgverzekeringswet, zijn. De vergoeding per 1 januari 2006 voor FPU-ers wordt als volgt:

 • a. Het opbouwdeel van de FPU is pensioen, opgebouwd bij het ABP. Voor pensioenen geldt de gereduceerde premie voor de Zorgverzekeringswet van 4,4%. Voor dit deel van de zorgverzekeringspremie vindt geen vergoeding plaats.

 • b. De rest van de FPU-uitkering wordt gefinancierd uit het VUT-fonds. Hiervoor zal waarschijnlijk ook de gereduceerde premie van 4,4% gelden. Voor dit deel van de zorgverzekeringspremie vindt wel vergoeding plaats. De vergoeding komt ten laste van het VUT-fonds.

 • c. Een aanvullende uitkering op de FPU wordt gefinancierd door de voormalig werkgever. Hiervoor is de premie gelijk aan die voor het VUT-fondsdeel (dus waarschijnlijk 4,4%). Ook voor dit deel van de zorgverzekeringspremie vindt wel vergoeding plaats. De vergoeding komt ten laste van de voormalig werkgever.

9. WIA

Op 1 januari 2006 wordt de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA, ingevoerd. Deze wet komt voor de nieuwe gevallen in de plaats van de WAO.

Op dit moment is nog niet exact bekend wat de invoering van deze wet betekent voor de individuele aanspraken van het overheidspersoneel.

De wettelijke aanspraken zijn bekend; over eventuele boven- en naastwettelijke aanvullingen wordt nog overleg gevoerd in de Pensioenkamer van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de uitkomsten van het overleg in de Pensioenkamer, zult u daarover worden geïnformeerd, alsook over de betekenis ervan voor de sector Rijk.

C. Nog tot stand te brengen wijziging in 2006

D. Tot stand gekomen besluiten, regelingen en circulaires

In de bijlage vindt u een overzicht van de in dit jaar tot stand gekomen (wijzigingen van) amvb’s, regelingen en circulaires.

Deze circulaire is eveneens geplaatst op intranet en op internet. Voor het laatste geldt als adres: http://www.minbzk.nl en vervolgens klikken op ‘Overheidspersoneel’, Arbeidsvoorwaarden Rijksoverheid’, en ‘publicaties’.

Inlichtingen, uitsluitend voor de afdelingen Personeelszaken van geadresseerden, kunnen worden verkregen bij de heer Martens (telefoon 070-426 6904; e-mailadres: Halbe.Martens@minbzk.nl). Bij geen gehoor kunt u ook contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Arbeidsvoorwaarden, telefoon 070-426 6996; e-mailadres: Postbus infobzk.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers

Bijlage behorende bij de circulaire d.d. 13 december 2005

Overzicht van totstandgekomen regelgeving en circulaires

I. Amvb’s

 • 1. Tijdelijk besluit sociaal flankerend beleid sector Rijk 2004 (Stb. 2005, 29).

 • 2. Besluit van 20 mei 2005 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enige andere besluiten (w.o. het ARAR) in verband met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 inzake een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid (Stb. 2005, 279).

 • 3. Besluit houdende wijziging van het ARAR en enkele andere besluiten i.v.m. de formalisering van de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2004 en de implementatie van de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (Stb. 2005, 591).

 • 4. Besluit van 7 december 2005 (Stb. 2005, 637) houdende wijziging van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk en de Suppletieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten sector Rijk in verband met de afschaffing van de vervolguitkering in de Werkloosheidswet.

II. Ministeriële regelingen

 • 1. Besluit van 11 maart 2005, nr. 2005-33393 (Stcrt. 2005, 55), inzake wijziging van de Reisregeling buitenland (tarieflijst 1-04-2005).

 • 2. Regeling plaatsingsprocedure P-Direkt (Stcrt. 2005, 110).

 • 3. Besluit van 29 juni 2005, nr. 2005-122448 (Stcrt. 2005, 128), inzake aanpassing voorschriften ingevolge het Besluit betaling emolumenten burgerlijk rijkspersoneel v.w.b. de maximum verrekeningsbedragen voor verwarming e.d.

 • 4. Besluit van 19 september 2005, nr. 2005-148636 (Stcrt. 2004, 185), inzake wijziging van de Reisregeling buitenland (tarieflijst 1-10-2005).

 • 5. Besluit van 28 oktober 2005, nr. 2005-257115 (Stcrt. 2005, 218) inzake wijziging van Spaarloonregeling rijkspersoneel i.v.m. wijzigingen in de fiscale regelgeving.

 • 6. Levensloopregeling rijkspersoneel van 3 november 2005, nr. 2005-266589 (Stcrt. 2005, 222).

 • 7. Besluit van 28 november 2005, nr. 2005-237935 (Stcrt. 2005, 237), inzake wijziging van de Reisregeling binnenland.

III. Circulaires

Terug naar begin van de pagina