Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid

[Regeling vervallen per 01-07-2011.]
Geldend van 01-01-2007 t/m 30-06-2011

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2005, nr. MC/T&B-2642630, houdende regels voor de bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid

Hoofdstuk 1. Bezoldiging en rechtspositie bestuursleden

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2011]

De artikelen 2 tot en met 7 zijn, voorzover daarvan niet bij beschikking is afgeweken, van toepassing op de bestuursleden van de volgende bestuursorganen:

 • a. [Red: Dit onderdeel is nog niet in werking getreden.]

 • b. Nederlandse Zorgautoriteit;

 • c. College sanering zorginstellingen;

 • d. College bouw zorginstellingen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 2 De bezoldiging van een bestuurslid bedraagt maximaal schaal 17 van het BBRA, met dien verstande dat deze bezoldiging geldt voor een veertig-urige werkweek.

 • 3 De voorzitter en de leden hebben recht op een vakantie-uitkering overeenkomstig de artikelen 21 en 22 van het BBRA. De opbouw van vakantie-uren, de opname en het overboeken daarvan naar een volgend jaar vinden plaats overeenkomstig de artikelen 22 en 23 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement.

 • 5 De bezoldiging, bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt uitbetaald in gelijke maandelijkse termijnen. De vakantie- en eindejaarsuitkering worden eens per jaar uitbetaald, in de maanden mei respectievelijk december van ieder jaar.

 • 6 De voorzitter en de leden worden aangemeld als volwaardig deelnemer bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 3 De voorzitter kan voor het vervoer tussen zijn standplaats en zijn woonplaats en voor het vervoer ten behoeve van dienstreizen aanspraak maken op dienstvervoer per auto.

 • 4 De leden kunnen voor het vervoer tussen de standplaats en de woonplaats en voor het vervoer ten behoeve van dienstreizen aanspraak maken op een jaarkaart openbaar vervoer eerste klasse.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2011]

De bestuurders hebben aanspraak op de verloffaciliteiten die gelden voor de sector rijk. Het Algemeen rijksambtenarenreglement is van toepassing.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2011]

In geval van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling zijn de bepalingen ten aanzien van doorbetaling van de bezoldiging van het Algemeen rijksambtenarenreglement, alsmede de suppletieregeling gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de sector rijk, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 In geval van niet herbenoeming dan wel tussentijds ontslag, anders dan op eigen verzoek en anders dan ten gevolge van eigen schuld of toedoen, hebben de voorzitters en de leden van de colleges genoemd in artikel 1, in aanvulling op de reguliere aanspraak op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet aanspraak op een bovenwettelijke uitkering.

 • 2 De hoogte en duur van deze uitkering worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Besluit bovenwettelijke uitkering bij werkloosheid voor de sector Rijk.

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De voorzitter en de leden onthouden zich van het openbaren van gedachten of gevoelens, indien daardoor de goede vervulling van hun functie of het goede functioneren van de openbare dienst, voorzover deze in verband staat met hun functievervulling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd.

 • 2 Het is de voorzitter en de leden verboden nevenbetrekkingen te vervullen die ongewenst zijn met het oog op een goede vervulling van hun functie of de handhaving van zijn onafhankelijkheid of van het vertrouwen daarin.

 • 3 De voorzitter en de leden melden bestaande en voorgenomen nevenfuncties aan de minister.

 • 4 De nevenfuncties van de voorzitter en de leden worden openbaar gemaakt in het jaarverslag van het college.

 • 5 Het is de voorzitter en de leden in hun ambt verboden vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen.

Hoofdstuk 2. Beheerskosten en jaarstukken bestuursorganen

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 9

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit hoofdstuk is van toepassing op het budget voor de beheerskosten, het jaarplan en de jaarverantwoording van de volgende bestuursorganen:

 • a. College voor zorgverzekeringen;

 • b. Nederlandse Zorgautoriteit;

 • c. [Red: Vervallen;]

 • d. College bouw zorginstellingen;

 • e. College sanering zorginstellingen.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Het budget wordt vastgesteld op grond van de ingediende begroting, waarbij de begroting is gebaseerd op het prijspeil van het lopende jaar.

 • 2 In de loop van het begrotingsjaar kan besloten worden tot verhoging van het budget op grond van gestegen kosten.

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2011]

Het werkprogramma bevat een zodanige beschrijving van de voorgenomen activiteiten dat een goed beeld gevormd kan worden van werkzaamheden die het bestuursorgaan van plan is uit te gaan voeren, alsmede de inzet van de beschikbare financiële en personele middelen.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 In de begroting en de meerjarenraming worden de volgende kostensoorten en baten onderscheiden:

  • a. personele kosten;

  • b. huisvestingskosten;

  • c. automatiseringskosten;

  • d. bureaukosten;

  • e. overige kosten;

  • f. baten.

 • 2 De in het eerste lid genoemde groepen van kostensoorten en baten worden in de begroting zodanig uitgesplitst dat een goed beeld ontstaat van de samenstelling daarvan.

Artikel 13

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Per begrotingspost worden naast de begrote bedragen van het begrotingsjaar opgenomen:

  • a. het begrote bedrag van het lopende jaar;

  • b. het vermoedelijke beloop van het bedrag van het lopende jaar;

  • c. het gerealiseerde bedrag van het jaar voorafgaand aan het lopende jaar.

 • 2 In de meerjarenraming worden zoveel mogelijk de financiële gevolgen tot uitdrukking gebracht van hetgeen ten grondslag ligt aan de bedragen die zijn opgenomen in de begroting.

Artikel 14

[Vervallen per 01-07-2011]

De begroting gaat vergezeld van een toelichting waarin:

 • a. wordt ingegaan op de voorgenomen werkzaamheden die leiden tot een wijziging van de hoogte van de beheerskosten ten opzicht van het voorafgaande jaar;

 • b. per begrotingspost, voor zover mogelijk, een cijfermatige specificatie en onderbouwing wordt gegeven, waarbij kosten van afschrijvingen, rentelasten en dotaties aan voorzieningen worden toegelicht;

 • c. de gevolgen voor de beheerskosten worden aangegeven ten aanzien van de werkzaamheden die vervallen ten opzichte van het voorafgaande jaar;

 • d. de investeringsplannen voor het begrotingsjaar en de vier daaropvolgende jaren worden vermeld, waarbij per investering wordt aangegeven welke afschrijvingsmethode en afschrijvingstermijn worden gehanteerd;

 • e. de gronden worden vermeld waarop de meerjarenraming is gebaseerd, waaronder een meerjarig overzicht van de geraamde ontwikkeling van de formatie, welke zoveel mogelijk is uitgesplitst naar de werkzaamheden, bedoeld in artikel 11;

 • f. substantiële schommelingen in de meerjarenraming worden toegelicht.

Artikel 15

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De jaarrekening bestaat uit de balans en de exploitatierekening, alsmede uit de toelichting op beide.

 • 3 In de toelichting op de jaarrekening wordt de bezoldiging van iedere individuele bestuurder opgenomen.

 • 4 De accountantscontrole ten behoeve van het afgeven van een verklaring bij de jaarrekening van de in artikel 9 genoemde organen geschiedt met inachtneming van het in de bijlage van deze regeling opgenomen protocol.

Artikel 16

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De inrichting van de exploitatierekening sluit aan op de inrichting van de begroting.

 • 2 De inrichting van het jaarverslag sluit aan bij de indeling van het werkprogramma.

Artikel 17

[Vervallen per 01-07-2011]

Indien een begrote groep van kostensoorten of baten is over- of onderschreden, wordt dit per groep van kostensoorten of baten nader toegelicht.

Artikel 18

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 De jaarrekening geeft de omvang van de egalisatiereserve weer.

 • 2 Uit de jaarrekening blijkt dat:

  • a. de omvang van de egalisatiereserve maximaal 5% van het totale begrotingsbedrag bedraagt;

  • b. het verschil tussen de begroting en de realisatie ten laste of ten bate komt van de egalisatiereserve voorzover daarmee de genoemde 5% niet wordt overschreden.

 • 3 In de toelichting op de jaarrekening wordt ingegaan op de besteding van de egalisatiereserve.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 19a

[Vervallen per 01-07-2011]

De Regeling begroting en verantwoording beheerskosten uitvoeringsorganen volksgezondheid, zoals die luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet marktordening gezondheidszorg, blijft van toepassing op de in die regeling bedoelde begroting over het jaar 2006 en kan desgewenst worden gewijzigd.

Artikel 20

[Vervallen per 01-07-2011]

 • 1 Hoofdstuk 1 treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met uitzondering van artikel 1, onder a, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2007.

 • 2 Hoofdstuk 2 treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met dien verstande dat het voor het eerst betrekking heeft op de begroting voor 2007 en de jaarverantwoording over het jaar 2006 en dat voor de jaarverantwoording over 2005 de regels van toepassing blijven die van kracht waren onmiddellijk voor de inwerkingtreding van hoofdstuk 2.

 • 3 Artikel 19 treedt in werking met ingang van 1 januari 2006, met uitzondering van onderdeel d, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 21

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Bijlage behorende bij artikel 15, vierde lid, van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid

[Vervallen per 01-07-2011]

Protocol inzake de accountantscontrole van de jaarrekening over de beheerskosten van het College voor zorgverzekeringen, het College van toezicht op de zorgverzekeringen, het College tarieven gezondheidszorg (na 1 oktober 2006 de Nederlandse Zorgautoriteit), het College bouw zorginstellingen en het College sanering zorginstellingen.

1. Inleiding

[Vervallen per 01-07-2011]

1.1 Wettelijk kader:

[Vervallen per 01-07-2011]

Volgens de artikelen 73 en 85 van de Zorgverzekeringswet, de artikelen 26 en 32 van de Wet toelating zorginstellingen, artikel 25 van de Wet tarieven gezondheidszorg (na 1 oktober 2006 artikel 13 van de Wet marktordening gezondheidszorg) brengen het College voor zorgverzekeringen, het College van toezicht op de zorgverzekeringen, het College tarieven gezondheidszorg (de Nederlandse Zorgautoriteit), het College bouw zorginstellingen en het College sanering zorginstellingen jaarlijks voor 15 maart aan Onze Minister de jaarrekening uit van hun beheerskosten over het afgelopen kalenderjaar, die vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de ontvangsten en uitgaven, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij deze verklaring voegt de accountant een verslag van bevindingen over de vraag of het beheer en de organisatie voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid, controleerbaarheid en doelmatigheid. Tevens is in de artikelen 75 en 85 van de Zorgverzekeringswet, de artikelen 27 en 32 van de Wet toelating zorginstellingen en artikel 26 van de Wet tarieven gezondheidszorg, (artikel 14 van de Wet marktordening gezondheidszorg) bepaald dat bij ministeriële regeling regels kunnen worden gesteld over de inrichting van de begroting, de jaarrekening en aandachtspunten voor de accountantscontrole.

1.2 Doel controleprotocol:

[Vervallen per 01-07-2011]

In dit controleprotocol worden de aandachtspunten voor de accountantscontrole aangegeven die moeten leiden tot een verklaring omtrent de getrouwheid en rechtmatigheid van de beheerskosten. Bij de verklaring wordt gebruik gemaakt van het in punt 2.5 van dit protocol opgenomen model. Dit controleprotocol is geen werkprogramma. De accountant belast met de controle van de beheerskosten van in de titel genoemde bestuursorganen, dient zorg te dragen voor een op de situatie toegesneden werkprogramma, waarbij aan de genoemde specifieke aandachtspunten voldoende aandacht wordt geschonken.

1.3 Procedure

[Vervallen per 01-07-2011]

 • Het bestuursorgaan geeft de externe accountant een assurance opdracht tot het uitvoeren van een onderzoek naar:

  • de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de daarin opgenomen ontvangsten en uitgaven;

  • de ordelijkheid en controleerbaarheid (en doelmatigheid) van het gevoerde financieel beheer.

 • De externe accountant voert zijn onderzoek uit met inachtneming van de aandachtspunten opgenomen in dit controleprotocol. De externe accountant rapporteert aan het bestuursorgaan over de uitkomsten van dit onderzoek door middel van (a) een accountantsverklaring over de getrouwheid en de rechtmatigheid en (b) een accountantsrapport. In het rapport worden de bevindingen van de externe accountant vermeld over het gevoerde financieel beheer.

 • Het bestuursorgaan stuurt een exemplaar van de door de extern accountant gecontroleerde jaarrekening, de accountantsverklaring, het verslag van werkzaamheden en het accountantsrapport voor 15 maart naar Onze Minister.

2. Reikwijdte accountantsonderzoek

[Vervallen per 01-07-2011]

2.1 De jaarrekening

[Vervallen per 01-07-2011]

Dit protocol schrijft niet een bepaalde aanpak van het onderzoek voor. De accountant voert zijn onderzoek uit in overeenstemming met de richtlijnen van de GBR (na 01-01-2007 de VGC) en de RAC en met inachtneming van de aandachtspunten in dit protocol. Hierbij hanteert hij de volgende definities:

Betrouwbaarheid:

[Vervallen per 01-07-2011]

Bij het onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening en naar de rechtmatigheid van de daarin opgenomen kosten (uitgaven of lasten) en opbrengsten (ontvangsten of baten) wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke betrouwbaarheid, de daarmee samenhangende kosten in aanmerking nemende. Indien het oordeel geheel is gebaseerd op uitkomstgerichte steekproeven, moet een betrouwbaarheid van tenminste 95% worden gehanteerd.

Toleranties:

[Vervallen per 01-07-2011]

Bij het onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening en naar de rechtmatigheid van de daarin opgenomen kosten (uitgaven dan wel lasten) en opbrengsten (ontvangsten dan wel baten) dient een goedkeuringstolerantie van 1% voor financiële fouten en 3% voor onzekerheden te worden gehanteerd. Dit is gebaseerd op de voor de rijksoverheid gebruikelijke tolerantie.

Rechtmatigheid:

[Vervallen per 01-07-2011]

Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Een proces of de uitkomsten daarvan voldoen wel of niet aan de betreffende regels. Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten en de daaraan ten grondslag liggende verplichtingen en rechten zijn tot stand gekomen binnen de grenzen van de relevante wet- en regelgeving en zijn daarmee in overeenstemming.

2.2 Aandachtsvormen bij uitvoering accountantsonderzoek:

[Vervallen per 01-07-2011]

De accountant hoeft niet aan alle onderdelen van de controle dezelfde aandacht te geven. De volgende aandachtsvormen worden onderscheiden:

Normale aandacht:

[Vervallen per 01-07-2011]

Onder normale aandacht wordt verstaan controle met dezelfde diepgang, waaronder begrepen toleranties, die door de accountant in acht wordt genomen bij de controle van een jaarrekening.

Procedurele aandacht:

[Vervallen per 01-07-2011]

Onder procedurele aandacht wordt verstaan controle waarbij erop wordt toegezien of procedures in het leven zijn geroepen om te waarborgen dat aan de desbetreffende voorschriften wordt voldaan, of het volgen van die procedures leidt tot naleving van die voorschriften en of die procedures in feite zijn gevolgd.

Speciale aandacht:

[Vervallen per 01-07-2011]

Onder speciale aandacht wordt verstaan controle waarbij door de accountant nadrukkelijk wordt bezien of de desbetreffende voorschriften zijn nageleefd en waarbij dus verder wordt gegaan dan bij de controle die normaal op een jaarrekening wordt uitgeoefend. In dit geval is er geen of slechts zeer weinig tolerantie.

Kennisname:

[Vervallen per 01-07-2011]

Aan de met kennisname aangeduide artikelen hoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat om de controle op de andere artikelen goed te kunnen verrichten kennisname van deze artikelen wel noodzakelijk is.

2.3 Verslag van bevindingen

[Vervallen per 01-07-2011]

De accountantsverklaring bij de jaarrekening dient vergezeld te gaan van een rapport inzake de ordelijkheid, controleerbaarheid en doelmatigheid van het financieel beheer en de organisatie. Het financieel beheer omvat naast beheershandelingen ook de vastlegging daarvan in de administratie. Hierbij worden de volgende definities gehanteerd:

Financieel beheer:

[Vervallen per 01-07-2011]

Financieel beheer is het geheel van beslissingen, handelingen en regels, die zijn bedoeld voor de sturing en beheersing van, de controle op en de verantwoording over financiële transacties en saldi waarvoor het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt.

Ordelijkheid:

[Vervallen per 01-07-2011]

Financieel beheer is ordelijk als het in overeenstemming is met de in de AO/IC vastgelegde procedures en het voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving. Belangrijke kenmerken van een ordelijk gevoerd financieel beheer zijn onder andere: transparantie, administratieve accuratesse, adequate functiescheidingen en verantwoordelijkheidsverdelingen, tijdigheid van verwerking, goede dossiervorming en duidelijke managementrapportages.

Controleerbaar:

[Vervallen per 01-07-2011]

Financieel beheer is controleerbaar indien de beschikbare informatie de controlerende instanties van een organisatie in staat stelt om de besluitvorming en de administratieve verwerking hiervan te reconstrueren en te beoordelen.

2.4 Toepassing aandachtsvormen bij de controle op de naleving van de wet- en regelgeving:

[Vervallen per 01-07-2011]

In dit hoofdstuk wordt per aangegeven bestuursorgaan en per wet, besluit of regeling en per artikel aangegeven wat de mate van aandacht is die de accountant daaraan moet besteden. Van niet genoemde artikelen dient de accountant wel kennis te nemen, maar deze zijn niet direct nodig voor een goede uitvoering van de controle.

2.4.1 College voor zorgverzekeringen:

[Vervallen per 01-07-2011]

Zorgverzekeringswet:

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze wet regelt de bestaansgrond van het College voor zorgverzekeringen. Daarom zal per artikel worden aangegeven welke mate van aandacht aan dat artikel moet worden gegeven bij de uitvoering van het accountantsonderzoek om tot een getrouwheids- en rechtmatigheidoordeel te komen.

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

1

Kennisname

 

58 lid 1 en 2

Kennisname

 

58 lid 3 en 4

Normaal

 

59 lid 2,4,6,7,8 en 9

Normaal

 

59 overig

Kennisname

 

60

Normaal

Bestuursreglement

61

Normaal

Arbeidsvoorwaarden

62

Kennisname

 

63

Kennisname

 

64

Kennisname

 

65

Kennisname

 

66

Kennisname

 

67

Kennisname

 

71

Normaal

Indiening begroting

72

Normaal

 

73

Normaal

Jaarrekening

75 lid 1 en 2

Normaal

Goedkeuring door Minister,

75 lid 3 onderdeel a,b,c,d en4

Speciaal

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid

76

Kennisname

 

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid:

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

2

Normaal

Inwerkingtreding 01-01-2007

3

Normaal

Idem

4

Normaal

Idem

5

Normaal

Idem

6

Normaal

Idem

7, lid 2

Normaal

Idem

7, lid 3 en 4

Speciaal

Idem

10

Normaal

 

11

Normaal

 

12

Normaal

 

13

Normaal

 

14

Normaal

 

15, lid 1 en 2

Normaal

 

15, lid 3

Speciaal

 

16

Normaal

 

17

Normaal

 

18

Speciaal

 

Van de niet genoemde artikelen dient kennis te worden genomen.

Regeling zorgverzekering (van toepassing voor verantwoordingsjaar 2006):

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

6.1.1

Normaal

Vergoedingen en rechtspositie leden CVZ

6.1.2

Normaal

Idem

6.1.3

Normaal

Idem

6.1.4

Normaal

Idem

6.1.5

Speciaal

Idem

6.1.6

Normaal

Idem

6.1.7

Normaal

Idem

6.1.8

Speciaal

Idem

Richtlijnen voor Europese aanbestedingen:

[Vervallen per 01-07-2011]

De accountant dient bij zijn controle normale aandacht te besteden aan deze richtlijnen.

2.4.2 College toezicht op de zorgverzekeringen (tot 1 oktober 2006, dit college gaat daarna op in de Nederlandse Zorgautoriteit):

[Vervallen per 01-07-2011]

Zorgverzekeringswet:

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze wet regelt de bestaansgrond van het College toezicht op de zorgverzekeringen. Daarom zal per artikel worden aangegeven welke mate van aandacht aan dat artikel moet worden gegeven bij de uitvoering van het accountantsonderzoek om tot een getrouwheids- en rechtmatigheidoordeel te komen.

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

1

Kennisname

 

77 lid 1 en 2

Kennisname

 

77 lid 3 en 4

Normaal

 

78

Zie verwijzing naar onderstaande artikelen

 

59 lid 2,4,6,7,8 en 9

Normaal

 

59 overig

Kennisname

 

60

Normaal

Bestuursreglement

61

Normaal

Arbeidsvoorwaarden

62

Kennisname

 

63

Kennisname

 

85

Zie verwijzing naar onderstaande artikelen

 

71

Normaal

Indiening begroting

72 lid 1 t/m 6

Normaal

 

73

Normaal

Jaarrekening

75 lid 1 en 2

Normaal

Goedkeuring door Minister

75 lid 3 onderdeel a,b,c,d en4

Speciaal

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid

76 lid 1

Kennisname

 

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid:

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

2

Normaal

 

3

Normaal

 

4

Normaal

 

5

Normaal

 

6

Normaal

 

7, lid 2

 

Normaal

7, lid 3 en 4

Speciaal

 

10

Normaal

 

11

Normaal

 

12

Normaal

 

13

Normaal

 

14

Normaal

 

15, lid 1 en 2

Normaal

 

15, lid 3

Speciaal

 

16

Normaal

 

17

Normaal

 

18

Speciaal

 

Van de niet genoemde artikelen dient kennis te worden genomen.

Richtlijnen voor Europese aanbestedingen:

[Vervallen per 01-07-2011]

De accountant dient bij zijn controle normale aandacht te besteden aan deze richtlijnen.

2.4.3 College tarieven gezondheidszorg (tot 1 oktober 2006, dit college gaat daarna op in de Nederlandse zorgautoriteit):

[Vervallen per 01-07-2011]

Wet tarieven gezondheidszorg:

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze wet regelt de bestaansgrond voor het College tarieven gezondheidszorg. Daarom zal per artikel worden aangegeven welke mate van aandacht aan dat artikel moet worden gegeven bij de uitvoering van de accountantscontrole om tot een getrouwheids- en rechtmatigheidoordeel te komen.

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

1

Kennisname

 

18 lid 1

Kennisname

 

18 lid 2 en 3

Normaal

o.a. vertegenwoordiging in en buiten rechte door voorzitter

19 lid 2,3 en 7

Normaal

 

19 overig

Kennisname

 

20

Normaal

Bestuursreglement

21 lid 1 en 2

Normaal

o.a. arbeidsvoorwaarden personeel

22

Kennisname

 

23

Normaal

Instemming Minister met begroting

24

Normaal

 

25

Normaal

Jaarrekening

26

Speciaal

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid

27

Normaal

 

28

Kennisname

 

29 t/m 29c

Kennisname

 

35

Kennisname

 

41

Kennisname

 

45

Kennisname

 

46

Kennisname

 

55

Kennisname

 

56

Kennisname

 

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid:

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

2

Normaal

 

3

Normaal

 

4

Normaal

 

5

Normaal

 

6

Normaal

 

7, lid 2

Normaal

 

7, lid 3 en 4

Speciaal

 

10

Normaal

 

11

Normaal

 

12

Normaal

 

13

Normaal

 

14

Normaal

 

15, lid 1 en 2

Normaal

 

15, lid 3

Speciaal

 

16

Normaal

 

17

Normaal

 

18

Speciaal

 

Van de niet genoemde artikelen dient kennis te worden genomen.

Richtlijnen voor Europese aanbestedingen:

[Vervallen per 01-07-2011]

De accountant dient bij zijn controle normale aandacht te besteden aan deze richtlijnen.

2.4.4 De Nederlandse Zorgautoriteit (vanaf 1 oktober 2006)

[Vervallen per 01-07-2011]

Wet marktordening gezondheidszorg:

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze wet regelt de bestaansgrond voor de Nederlandse Zorgautoriteit. Daarom zal per artikel worden aangegeven welke mate van aandacht aan dat artikel moet worden gegeven bij de uitvoering van de accountantscontrole om tot een getrouwheids- en rechtmatigheidoordeel te komen.

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

1

Kennisname

 

2

Kennisname

 

3 lid 1,2 en 4

Kennisname

 

3 lid 3 en 5

Normaal

o.a. vertegenwoordiging door voorzitter in en buiten rechte

4 lid2,4,5,6,7,8 en 9

Normaal

 

4 lid 1 en 3

Kennisname

 

5

Normaal

Bestuursreglement

6

Normaal

Arbeidsvoorwaarden

7

Kennisname

 

8

Kennisname

 

9

Kennisname

 

10

Kennisname

 

11

Normaal

Indiening begroting

12 lid 1t/m 6

Normaal

 

13

Normaal

Jaarrekening

14 lid 1,2,4 en 5

Normaal

 

14 lid 3

Speciaal

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid

15

Kennisname

 

Regeling bezoldiging en beheers kosten bestuursorganen volksgezondheid:

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

2

Normaal

 

3

Normaal

 

4

Normaal

 

5

Normaal

 

6

Normaal

 

7, lid 2

Normaal

 

7, lid 3 en 4

Speciaal

 

10

Normaal

 

11

Normaal

 

12

Normaal

 

13

Normaal

 

14

Normaal

 

15, lid 1 en 2

Normaal

 

15, lid 3

Speciaal

 

16

Normaal

 

17

Normaal

 

18

Speciaal

 

Van de niet genoemde artikelen dient kennis te worden genomen.

Richtlijnen voor Europese aanbestedingen:

[Vervallen per 01-07-2011]

De accountant dient bij zijn controle normale aandacht te besteden aan deze richtlijnen.

2.4.5 College bouw zorginstellingen

[Vervallen per 01-07-2011]

Wet toelating zorginstellingen:

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze wet regelt de bestaansgrond van het College bouw zorginstellingen. Daarom zal per artikel worden aangegeven welke mate van aandacht aan dat artikel moet worden gegeven bij de uitvoering van de accountantscontrole om tot een getrouwheids- en rechtmatigheidoordeel te komen.

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

1

kennisname

 

19 lid 1

Kennisname

 

19 lid 2 en 3

Normaal

o.a. vertegenwoordiging door voorzitter in en buiten rechte

20 lid 2,3,5,6 en 7

Normaal

Vergoedingsregeling

20 overig

Kennisname

 

21

Normaal

Bestuursreglement

22

Normaal

Arbeidsvoorwaarden

23

Kennisname

 

24

Normaal

Indiening begroting

25 (nog niet in werking?)

Normaal

Verantwoording

26

Normaal

Jaarrekening

27

Speciaal

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid

28

Normaal

 

29

Kennisname

 

30

Kennisname

 

31

Kennisname

 

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid:

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

2

Normaal

 

3

Normaal

 

4

Normaal

 

5

Normaal

 

6

Normaal

 

7, lid 2

Normaal

 

7, lid 3 en 4

Speciaal

 

10

Normaal

 

11

Normaal

 

12

Normaal

 

13

Normaal

 

14

Normaal

 

15, lid 1 en 2

Normaal

 

15, lid 3

Speciaal

 

16

Normaal

 

17

Normaal

 

18

Speciaal

 

Van de niet genoemde artikelen dient kennis te worden genomen.

Richtlijnen voor Europese aanbestedingen:

[Vervallen per 01-07-2011]

De accountant dient bij zijn controle normale aandacht te besteden aan deze richtlijnen.

2.4.6 College sanering zorginstellingen

[Vervallen per 01-07-2011]

Wet toelating zorginstellingen:

[Vervallen per 01-07-2011]

Deze wet regelt de bestaansgrond van het College sanering zorginstellingen. Daarom zal per artikel worden aangegeven welke mate van aandacht aan dat artikel moet worden gegeven bij de uitvoering van de accountantscontrole om tot een getrouwheids- en rechtmatigheidoordeel te komen.

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

1

Kennisname

 

32 lid 1

Kennisname

 

32 lid 2

Normaal

 

32 lid 3

Zie verwijzing naar de volgende artikelen

 

19 lid 3

Normaal

o.a. vertegenwoordiging door voorzitter in en buiten rechte

20 lid 2,3,5,6 en 7

Normaal

Vergoedingenregeling

20 overig

Kennisname

 

21

Normaal

Bestuursreglement

22

Normaal

Arbeidsvoorwaarden

23

Kennisname

 

24

Normaal

Indiening begroting

25 (nog niet in werking?)

Normaal

Verantwoording

26

Normaal

Jaarrekening

27

Speciaal

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid

28

Normaal

 

29

Kennisname

 

30

Kennisname

 

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid (van toepassing voor 2006):

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

2, lid 3 en 4

Normaal

 

3

Normaal

 

7, lid 2

Normaal

 

7, lid 3 en 4

Speciaal

 

8

Normaal

 

10

Normaal

 

11

Normaal

 

12

Normaal

 

13

Normaal

 

14

Normaal

 

15, lid 1 en 2

Normaal

 

15, lid 3

Speciaal

 

16

Normaal

 

17

Normaal

 

18

Speciaal

 

Van de niet genoemde artikelen dient kennis te worden genomen.

Richtlijnen voor Europese aanbestedingen:

[Vervallen per 01-07-2011]

De accountant dient bij zijn controle normale aandacht te besteden aan deze richtlijnen.

Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid (van toepassing vanaf 2007):

[Vervallen per 01-07-2011]

Artikelen

Soort aandacht

Betreft

2

Normaal

 

3

Normaal

 

4

Normaal

 

5

Normaal

 

6

Normaal

 

7, lid 2

Normaal

 

7, lid 3 en 4

Speciaal

 

10

Normaal

 

11

Normaal

 

12

Normaal

 

13

Normaal

 

14

Normaal

 

15, lid 1 en 2

Normaal

 

15, lid 3

Speciaal

 

16

Normaal

 

17

Normaal

 

18

Speciaal

 

Van de niet genoemde artikelen dient kennis te worden genomen.

2.5 Model accountantsverklaring

[Vervallen per 01-07-2011]

ACCOUNTANTSVERKLARING

Afgegeven t.b.v. het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wij hebben de Jaarrekening 20.. inzake de beheerskosten (verder aan te duiden als de jaarrekening) van …(naam bestuursorgaan) te … (plaats) gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verantwoording te verstrekken.

Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot assurance-opdrachten en de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid.

Volgens de algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot assurance-opdrachten dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de huishouding daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van oordeel dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

– GOEDKEURENDE VERKLARING

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen op 31 december 20.. en van het resultaat over 20.. in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en dat de verantwoording voldoet aan de bepalingen van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid.

Voorts hebben wij de rechtmatigheid vastgesteld van de ontvangsten (baten/opbrengsten) en uitgaven (lasten/kosten) in overeenstemming met de voor … (naam bestuursorgaan) relevante wettelijke bepalingen en uitvoeringsvoorschriften.

– ANDERE VERKLARINGEN (als geen goedkeurende verklaring wordt afgegeven):

Wij zijn van oordeel dat……….

Plaats en datum:

Handtekening:

Naam accountant:

Naam accountantskantoor:

Terug naar begin van de pagina