Instellingsbesluit evaluatiecommissie derde evaluatie van de Wet Bopz

[Regeling vervallen per 01-05-2007.]
Geldend van 01-11-2006 t/m 30-04-2007

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 december 2005, nr. CZ/GGZ-2641487, houdende instelling van de evaluatiecommissie derde evaluatie van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 71 van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-05-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 Er is een evaluatiecommissie derde evaluatie van de Wet Bopz.

 • 2 De commissie heeft tot taak om op basis van een probleemanalyse de hoofdvraag van deze evaluatie te beantwoorden luidend: Functioneert de Wet Bopz na de diverse aanpassingen en de verbeterde voorlichting op adequate wijze en welke wijzigingen zijn eventueel noodzakelijk?

 • 3 Binnen de derde evaluatie moet de commissie apart aandacht besteden aan de internationale context (best practices in het buitenland van bijvoorbeeld de juridische vormgeving en de psychiatrische behandeling), de positie van patiënten met een andere etnische achtergrond en de op 1 januari 2004 in werking getreden voorwaardelijke machtiging. De uitkomsten van de voorgaande twee evaluaties worden daarbij als gegeven beschouwd, evenals de inspanningen om de wet te verbeteren (zoals door de in voorbereiding zijnde wetsvoorstellen) en beter te laten benutten.

 • 4 De observatiemachtiging die op 1 januari 2006 in werking treedt, kent een wettelijk verplichte evaluatie en wordt daarom niet betrokken bij de derde evaluatie.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-05-2007]

De commissie wordt ingesteld met ingang van 1 december 2005 en wordt opgeheven per 1 mei 2007.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-05-2007]

De commissie verstrekt aan de ministers desgevraagd de voor de uitoefening van hun taak benodigde inlichtingen.

Artikel 5. Samenstelling commissie

[Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. de heer mr. dr. R.B.M. Keurentjes, tevens voorzitter;

  • b. de heer mr. drs. R.H. Zuijderhoudt;

  • c. de heer drs. J.R. van Veldhuizen;

  • d. de heer prof. dr. W. van Tilburg;

  • e. de heer mr. drs. T.P. Widdershoven;

  • f. mevrouw drs. L. Broekaar;

  • g. mevrouw drs. M. Luif;

  • h. de heer drs. M.H.J. Kaarsgaren;

  • i. de heer mr. J.G. Luiten;

  • j. mevrouw mr. G. Mintjes;

  • k. de heer prof. dr. mr. A.C. Hendriks.

 • 2 Tot adviserende leden worden benoemd:

  • a. de heer drs. W.P.H. Brunenberg;

  • b. mevrouw mr. J.H. de Groot;

  • c. mevrouw mr. C.A. Grezel.

 • 3 Indien één van de leden zijn werkzaamheden voor de commissie voortijdig beëindigt, kunnen de ministers een nieuw lid aanwijzen.

 • 4 De leden kunnen zich niet laten vervangen.

 • 5 Aan de commissie wordt secretariële en inhoudelijke ondersteuning beschikbaar gesteld.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De commissie kan, indien zij dit voor de vervulling van haar taak nodig acht, inlichtingen inwinnen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Openbaar Ministerie die hiervoor ten behoeve van de commissie een contactpersoon kunnen aanwijzen. Ook kan de commissie, indien zij dit voor de vervulling van haar taak nodig acht, andere organisaties als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten raadplegen.

 • 3 De minister stelt een werkbudget beschikbaar aan de commissie voor het laten verrichten van onderzoek naar andere dan de in artikel 2, derde lid, vermelde deelonderwerpen.

Artikel 7. Eindrapport

[Vervallen per 01-05-2007]

De commissie brengt uiterlijk 31 maart 2007 haar eindrapport uit aan de ministers.

Artikel 8. Vergoedingen

[Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt voor het bijwonen van vergaderingen en overige bijeenkomsten een vergoeding ter hoogte van € 260.

 • 2 De overige leden, genoemd in artikel 5, eerste lid, ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen en overige bijeenkomsten een vergoeding ter hoogte van € 200.

 • 3 Daarnaast hebben de leden van de commissie recht op vergoeding wegens reis- en verblijfskosten in overeenstemming met het Reisbesluit Binnenland.

Artikel 9. Geheimhouding

[Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 De leden van de commissie nemen geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

 • 2 De leden van de commissie zorgen ervoor dat door een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de commissie, geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

Artikel 10. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-05-2007]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten die door, namens of in opdracht van de commissie worden vervaardigd, worden niet door de commissie openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 11. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-05-2007]

De commissie draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende de werkzaamheden over aan het archief van de directie Curatieve Zorg van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-05-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2005.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 mei 2007.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 01-05-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit evaluatiecommissie derde evaluatie van de Wet Bopz.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina