Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 14-07-2011 t/m 31-12-2014

Besluit betaling zonder machtiging aan het College voor zorgverzekeringen

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

Indien degene, aan wie een uitkering in de zin van de ZW, Wet WIA, WAO, WAZ, Wet Wajong, Wet IOWWW of TW is toegekend, een bijdrage verschuldigd is voor verstrekking of vergoeding van zorg als bedoeld in de Algemene wet bijzondere ziektekosten, maakt het UWV gebruik van de bevoegdheid de uitkering tot het bedrag van die bijdrage, in plaats van aan degene aan wie de uitkering is toegekend, zonder diens machtiging uit te betalen aan het College voor zorgverzekeringen, genoemd in de artikelen 1, onderdeel p, en 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Aan een inhoudingsverzoek van het College voor zorgverzekeringen wordt per toekomende datum gevolg gegeven.

  • 2 In het geval dat de uitkering met terugwerkende kracht wordt betaald, en vaststaat dat over de periode van terugwerkende kracht een bijdrage is verschuldigd, wordt de uitkering verminderd met de bijdrage over die periode.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

Het Besluit betaling zonder machtiging van de Ziekenfondsraad wordt ingetrokken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 13 december 2005

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina