Beleidsregel kostenvergoedingen Wet WIA

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geldend van 29-12-2005 t/m 30-09-2010

Beleidsregel kostenvergoedingen Wet WIA

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op artikel 41a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2010]

  • 1 Degene die in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen wordt opgeroepen te verschijnen op een kantoor van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, dan wel bij een door of vanwege het UWV aangewezen deskundige, heeft aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies.

  • 2 Indien naar het oordeel van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen begeleiding noodzakelijk is, heeft ook de begeleider aanspraak op vergoeding van reiskosten, verblijfkosten en tijdverlies.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2010]

De vergoeding van reiskosten wordt gesteld op de kosten van de reis met openbaar vervoer, zoals die langs de kortste gebruikelijke en goedkoopste weg wordt afgelegd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2010]

Indien de opgeroepene vanwege medische klachten of lichamelijke beperkingen is aangewezen op eigen of bijzonder vervoer, wordt de hoogte van de vergoeding bepaald op de daadwerkelijk gemaakte kosten.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2010]

De vergoeding van verblijfkosten wordt gesteld op het bedrag van de werkelijke, naar redelijkheid gemaakte, kosten.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2010]

De vergoeding voor tijdverlies wordt gesteld op het bedrag van de gederfde inkomsten, doch per etmaal ten hoogste op het bedrag, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Wet WIA.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 29 december 2005.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 13 december 2005

De

voorzitter

Raad van Bestuur UWV,

dr. J.M. Linthorst

Terug naar begin van de pagina