Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Justitie)

Geldend van 01-03-2006 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Justitiële Jeugdzorg 1945-2000 (Minister van Justitie)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Justitie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 27 september 2005, nr. arc-2005.02518/3);

Besluiten:

Artikel 2

Van de Lijst van voor vernietiging in aanmerking komende stukken vastgesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de Ministers van Justitie en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen d.d. 8 september 1956,afd. A.Z./P & A nr. 336/056 en 6 oktober 1956, afd. O.K.M., nr. 29361; gewijzigd bij gemeenschappelijke beschikkingen van de Ministers van Justitie en van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk d.d. 4 juni 1965, afd. A.Z./P. & A, nr.347/065 en 29 juni 1965, afd.O.K.N. nr. 116989, respectievelijk d.d. 31 augustus 1967, afd. A.Z./P & A, nr. 519/067 en 29 september 1967, directie O.K.N. nr. 139418 worden de categorieën 1.711, 1.712, 1.721, 1.73, 10.11, 10.12, 10.13, 10.211, 10.212, 10.213, 10.221, 10.222, 10.223, 10.224, 10.225, 10.226, 10.227, 10.228, 10.229, 10.230, 10.231, 10.232, 10.241, 10.242, 10.243, 10.251, 10.252, 10.253, 10.254, 10.255, 12.11, 12.12, 12.13, 12.211, 12.212, 12.213, 12.221, 12.222, 12.223, 12.231, 12.232, 12.233, en 12.234 ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 12 december 2005

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

Directeur

Informatisering,

E.Y. Bogerman

Terug naar begin van de pagina