Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën

Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 12-02-2009 t/m heden

Wijzigingsregeling diverse Uitvoeringsregelingen Ministerie van Financiën

De Staatssecretaris van Financiën,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 21 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, de artikelen 3, 19, 30f en 39 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de artikelen 26, 29, 34, 35, 35a en 35b van de Invorderingswet 1990, artikel 77b van de Luchtvaartwet, de artikelen 5 en 6 van de Wet afdrachtvermindering loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, de artikelen 3.13, 3.22, 3.104, 3.152, 4.51, 6.23 en 8.14b van de Wet inkomstenbelasting 2001, de artikelen 12, 13, 15c, 17, 19g, 26, 28, 31, 32aa en 32ab van de Wet op de loonbelasting 1964;

Besluit:

Artikel XI. Overgangsrecht (Uitvoeringsregeling invorderingswet 1990)

Ten aanzien van het bedrag dat is verkregen in het kader van een regeling voor persoonsgebonden budget, welke regeling is gegrond op artikel 1p, eerste lid, onderdeel d, van de Ziekenfondswet, blijven de artikelen 12, tweede lid, onderdeel e, en 14, eerste lid, onderdeel c, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van toepassing zoals deze golden op 31 december 2005.

Artikel XII. Overgangsrecht (Uitvoeringsregeling inleners- keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004)

Voor 1 januari 2006 gesloten G-rekeningovereenkomsten die voldoen aan de bepalingen van de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid, zoals deze luidde voor 1 januari 2006, blijven ook nadien van kracht.

Artikel XIIA. (Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990)

Voor het kalenderjaar 2000 wordt voor de toepassing van artikel 2b, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 1990, zoals dat artikel op 31 december 2000 luidde, voor de daar gebruikte zinsnede ‘de Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer’ gelezen: de Tijdelijke regeling particulier natuurbeheer zoals die luidde tot 1 januari 2000, de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer voor zover betrekking hebbend op de landschapssubsidie bedoeld in artikel 2, aanhef en onderdeel b, van die regeling,.

Artikel XIII. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

  • 7 In afwijking in zoverre van het eerste lid, werkt artikel XIIA terug tot en met 1 januari 2000.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Bijlage

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.]

Naar boven