Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2005

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geldend van 21-12-2005 t/m 30-06-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2005, nr. Z/F-2643484, houdende een nadere aanwijzing ter zake van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2005 (Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2005)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van het Besluit financiering uitvoeringsorganisatie Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2009]

Voor het jaar 2005 zijn voor de beheerskosten AWBZ van de ziekenfondsen, de ziektekostenverzekeraars, de uitvoerende organen, de verbindingskantoren, de regionale contactkantoren en het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Zorgkosten tezamen ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten, bedoeld in artikel 38 van de Wet financiering volksverzekeringen, extra middelen besteedbaar ter grootte van € 21,462 miljoen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2009]

De als verbindingskantoren aangewezen ziekenfondsen zijn verplicht om de som van de exploitatiesaldi besteedbare middelen beheerskosten AWBZ over de jaren 2001, 2002, 2003 en 2004 voor het einde van 2005 te storten in de wettelijke reserve AWBZ 2005. Deze storting bepaalt de primo stand wettelijke reserve AWBZ 2005. Deze stand wordt in de jaarrekening over het jaar 2005 opgenomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2009]

De als verbindingskantoren aangewezen ziekenfondsen leggen verder in hun jaarrekening over het jaar 2005 vast welk budget beheerskosten voor de uitvoering van de AWBZ is ontvangen en hoeveel in dat jaar is besteed voor de uitvoering van de AWBZ. Deze overschotten c.q. tekorten worden in de jaarrekening toegevoegd aan de primo stand wettelijke reserve AWBZ 2005 en in de jaarrekening vastgelegd als de ultimo stand wettelijke reserve AWBZ 2005.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin de regeling is geplaatst, is gelegen na 20 december 2005, terug tot en met 22 december 2005.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regeling besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Terug naar begin van de pagina