Instellingsbesluit Taskforce ‘Geven voor weten’

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geldend van 31-12-2006 t/m 31-03-2007

Instellingsbesluit Taskforce ‘Geven voor weten’

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-04-2007]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. taskforce: de taskforce, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Er is een Taskforce ‘Geven voor weten’.

 • 2 De taskforce heeft tot taak bij te dragen aan:

  • a. het met het oog op de filantropie als inkomstenbron veranderen van de cultuur en structuur van kennisinstituten,

  • b. het oprichten van een wetenschapsfonds.

 • 3 Voorts adviseert de taskforce over de mogelijkheden om filantropische bijdragen via fiscale maatregelen te stimuleren.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 01-04-2007]

De taskforce wordt ingesteld met ingang van heden en wordt opgeheven uiterlijk per 31 maart 2007.

Artikel 4. Informatieplicht

[Vervallen per 01-04-2007]

De taskforce verstrekt aan de minister desgevraagd de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Tot leden van de commissie worden benoemd:

  • a. Prof. Dr. Th.N.M. Schuyt, tevens voorzitter,

  • b. Mr. M.L.A. van Rij,

  • c. Prof. Ir. R. Pieper,

  • d. Drs. S. van Keulen,

  • e. Dr. L.J. Roborgh.

 • 2 De taskforce wordt bijgestaan door een secretaris, tevens plaatsvervangend lid, de heer mr. drs. G.C. Katerberg, ambtenaar bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de Taskforce.

Artikel 6. Werkwijze

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De taskforce stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De taskforce kan zich door andere personen doen bijstaan voorzover dat voor de vervulling van haar taak nodig is, onder wie – op persoonlijke titel – ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Tussenrapport en eindrapport

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De taskforce brengt begin december 2005 een eerste advies uit aan de minister. Daarin gaat de taskforce in op:

  • a. fiscale maatregelen ter aanmoediging van wetenschappelijk onderzoek,

  • b. de beleidsvorming door de overheid op het gebied van onconventionele financiering,

  • c. de Europese dimensie van filantropie.

 • 2 De taskforce rondt haar werkzaamheden af in maart 2007 en brengt daarbij een eindrapport uit.

Artikel 8. Vergoeding

[Vervallen per 01-04-2007]

De voorzitter en de andere leden van de taskforce, voorzover geen ambtenaar, ontvangen per vergadering een beloning op basis van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de taskforce als algemene commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt aangemerkt.

Artikel 9. Kosten van de taskforce

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De kosten van de taskforce komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigen en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De taskforce biedt – in aanvulling op haar planning zoals opgenomen in de ‘Outline startnotitie taskforce ‘Geven voor weten’; versterking van de Nederlandse kenniseconomie uit particuliere middelen’ – zo spoedig mogelijk een begroting van de kosten aan de minister aan.

Artikel 10. Verantwoording

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De taskforce biedt de minister vóór 31 maart 2007 een eindverslag aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van de periode waarin de taskforce werkzaam is geweest. Dit eindverslag kan onderdeel uitmaken van het eindrapport van de taskforce.

Artikel 11. Geheimhouding

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 De taskforce neemt geheimhouding in acht ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

 • 2 De taskforce zorgt ervoor dat door een ieder die betrokken is bij de werkzaamheden van de taskforce, geheimhouding in acht wordt genomen ten aanzien van alle informatie die in het kader van dit besluit bekend wordt en waarvan het karakter als vertrouwelijk is aan te merken.

Artikel 12. Openbaarmaking

[Vervallen per 01-04-2007]

Rapporten, notities, verslagen en andere producten welke door of namens de taskforce worden vervaardigd, worden niet door de taskforce openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de minister uitgebracht.

Artikel 13. Archiefbescheiden

[Vervallen per 01-04-2007]

De taskforce draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 2 november 2005.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2007.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Taskforce ‘Geven voor weten’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina