Regeling mandaat aan IG-NVWA inzake het verlenen, schorsen en intrekken van bepaalde erkenningen

[Regeling vervallen per 14-12-2019.]
Geldend van 01-07-2012 t/m 13-12-2019

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2005, nr. VGP/VL 2642611, houdende de regeling mandaat aan IG-VWA inzake het verlenen van bepaalde erkenningen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 14-12-2019]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. mandaat: de bevoegdheid om in naam van de minister besluiten te nemen;

 • c. machtiging: de bevoegdheid om in naam van de minister handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2

[Vervallen per 14-12-2019]

Hetgeen in deze regeling is bepaald met betrekking tot mandaat is van overeenkomstige toepassing op machtiging.

Artikel 3

[Vervallen per 14-12-2019]

 • 2 De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is toegestaan ter zake van het verlenen van erkenningen, bedoeld in het eerste lid, onder a, ondermandaat te verlenen aan de directeur van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel, wat betreft inrichtingen die:

  • a. rauwe melk of zuivelproducten; of

  • b. eieren of eiproducten;

   produceren, bereiden, verpakken of etiketteren.

 • 3 De inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft met betrekking tot in dit artikel bedoelde besluiten, machtiging ten aanzien van verweerschriften en beroepschriften in administratiefrechtelijke procedures, gericht tot een administratieve rechter en ten aanzien van het verlenen van machtigingen ten behoeve van het vertegenwoordigen van de minister in administratiefrechtelijke procedures bij de administratieve rechter.

Artikel 4

[Vervallen per 14-12-2019]

 • 1 De in artikel 3, eerste lid, bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:

  ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze:

  de inspecteur-generaal van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit,’.

 • 2 De in artikel 3, tweede lid, bedoelde besluiten worden als volgt ondertekend:

  ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

  namens deze,

  de directeur van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel,’.

Artikel 7

[Vervallen per 14-12-2019]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling mandaat aan IG-NVWA inzake het verlenen, schorsen en intrekken van bepaalde erkenningen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina