Regeling normen studiefinanciering 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2005, nr. SFB-2005/50516, tot vaststelling van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000 en wijziging van de Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002 (Regeling normen studiefinanciering 2006)

Artikel 2. Indexcijfers

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Onder consumentenprijsindex wordt verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

  • 2 Onder indexcijfer van de CAO-lonen wordt verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Vrije voet bij berekeningsgrondslag veronderstelde ouderlijke bijdrage

[Vervallen per 01-01-2007]

Met ingang van 1 januari 2006 worden de bedragen, genoemd in artikel 3.9, derde lid, van de wet, vastgesteld op € 15.275,67 onderscheidenlijk € 19.546,93.

Artikel 4. Vrije voet eigen inkomsten studerende

[Vervallen per 01-01-2007]

Met ingang van 1 januari 2006 wordt het bedrag, genoemd in artikel 3.17, eerste lid, van de wet, vastgesteld op € 10.527,57.

Artikel 5. Overzicht normbedragen

[Vervallen per 01-01-2007]

Met ingang van 1 januari 2006 luiden de bedragen, genoemd in artikel 3.18 van de wet, als volgt:

Overzicht 1. Maandbedragen
 

Hoger onderwijs

Beroepsonderwijs

Levensonderhoud

a. thuiswonend

€ 385,45

€ 385,45

b. uitwonend

€ 563,29

€ 563,29

Boeken en leermiddelen

€ 52,42

€ 45,85

Overzicht 2. Financieringsbronnen
 

Hoger onderwijs

Beroepsonderwijs

Basisbeurs (excl. toeslagen)

a. thuiswonend

€ 89,24

€ 70,37

b. uitwonend

€ 248,48

€ 229,60

Maximale aanvullende beurs/lening (of veronderstelde ouderlijke bijdrage)

a. thuiswonend

€ 207,28

€ 292,58

b. uitwonend

€ 225,88

€ 311,19

Basislening

€ 266,02

€ 147,43

Toeslag partner

€ 520,14

€ 520,14

Toeslag éénoudergezin

€ 416,22

€ 416,22

Artikel 7. Wijziging Regeling studiefinanciering 2000: aanpassing maximale verrekenbedrag

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling studiefinanciering 2000.]

Artikel 8. Vaststelling rentepercentages voor 2006

[Vervallen per 01-01-2007]

Artikel 9. Wijziging Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002 (VISIE-beursregeling)

[Vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt de Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002.]

Artikel 10. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2006 en vervalt met ingang van 1 januari 2007.

Artikel 11. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen studiefinanciering 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. Rutte

Terug naar begin van de pagina