Regeling publieksvoorlichting voor derden

Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 29-04-2010 t/m heden

Regeling van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 9 december 2005, nr. 05M480227, houdende toepassing van Aanwijzing 5 van de Aanwijzingen voor het verrichten van marktactiviteiten door de rijksdienst (Stcrt. 1998, nr. 95) in verband met uitbreiding van de diensten van de Postbus 51 Informatiedienst ten behoeve van derden

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Publieksvoorlichting: het beantwoorden, dan wel het organiseren van de beantwoording van publieksvragen inzake overheidszaken in brede zin;

 • b. Ministeries: ministeries, inclusief dienstonderdelen en diensten met een baten-lastenstelsel alsmede instellingen en lichamen zonder eigen rechtspersoonlijkheid die hiërarchisch ondergeschikt zijn aan de minister;

 • c. DPC: Dienst Publiek en Communicatie van het Ministerie van Algemene Zaken;

 • d. Postbus 51 Informatiedienst: dienst behorende tot de DPC die zorg draagt voor de behandeling van publieksvragen aan de rijksoverheid;

 • e. Organisaties gelieerd aan de rijksoverheid: zelfstandige bestuursorganen, rechtspersonen met een wettelijke taak en Staatsdeelnemingen;

 • f. Derden: overheidsorganisaties die niet tot de rechtspersoon Staat behoren, te weten: de mede-overheden bestaande uit gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties.

Artikel 2

Onverminderd hetgeen in de hierna volgende artikelen wordt bepaald, berust de verantwoordelijkheid voor de inhoud en aanwending van voorlichtings- en andere communicatie-uitingen bij de onder artikel 1 sub b, e en f bedoelde instellingen.

Artikel 3

 • 1 Ministeries verlenen opdrachten tot shared service publieksvoorlichting door de Postbus 51 Informatiedienst uitsluitend door tussenkomst van de DPC en met inachtneming van de door de DPC vastgestelde of gecontracteerde procedures en voorwaarden.

 • 2 De DPC kan opdrachten tot shared service publieksvoorlichting door de Postbus 51 Informatiedienst overeenkomstig het bepaalde in deze regeling, in behandeling nemen en door de Postbus 51 Informatiedienst laten uitvoeren van:

  • a. organisaties gelieerd aan de rijksoverheid;

  • b. derden.

Artikel 4

De Postbus 51 Informatiedienst neemt bij het verrichten van de in artikel 3 genoemde marktactiviteiten de bepalingen van hoofdstuk 3 van de Aanwijzingen voor het verrichten van marktactiviteiten door de rijksdienst in acht.

Artikel 5

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel 3 lid 2 sub b dat in werking treedt op 1 januari 2006.

 • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling publieksvoorlichting voor derden.

De Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Naar boven