Besluit mandaat en machtiging LNV uitvoering Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden

[Regeling vervallen per 01-05-2013.]
Geldend van 18-12-2005 t/m 30-04-2013

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 december 2005, nr. HDJZ/WAT/2005-1774, hoofddirectie Juridische Zaken, houdende verlening van mandaat en machtiging voor de uitvoering van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden (Besluit mandaat en machtiging LNV uitvoering Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden)

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelezen de schriftelijke instemming van de directeur van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 5 september 2005, en van de algemeen directeur van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 september 2005;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2013]

  • 1 Aan de directeur, de plaatsvervangend directeur en de regiomanagers van de Dienst Landelijk Gebied van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wordt mandaat verleend om mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besluiten te nemen in het kader van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden, en de daarvoor benodigde stukken te ondertekenen.

  • 2 Aan de in het eerste lid bedoelde functionarissen wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2013]

  • 1 Aan de algemeen directeur, de manager en plaatsvervangend manager recht en rechtsbescherming en de teammanager recht en rechtsbescherming van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wordt mandaat verleend om mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besluiten op bezwaarschriften te nemen in het kader van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden, en de daarvoor benodigde stukken te ondertekenen.

  • 2 Aan de in het eerste lid bedoelde functionarissen wordt tevens machtiging verleend om ter voorbereiding van de in het eerste lid bedoelde besluiten alle benodigde werkzaamheden te verrichten alsmede om mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer verweer te voeren in beroepszaken en alle daarvoor noodzakelijke proceshandelingen te verrichten.

  • 3 Aan de algemeen directeur, de directeur externe en interne aangelegenheden, de directeur uitvoering en de manager en plaatsvervangend manager recht en rechtsbescherming van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt tevens machtiging verleend om mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer besluiten te nemen en stukken te ondertekenen met betrekking tot het instellen van hoger beroep of verzet, het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening of een verzoek tot opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in gedingen die de uitvoering van deze regeling betreffen.

  • 4 De algemeen directeur, de directeur externe en interne aangelegenheden en de directeur uitvoering van de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kunnen de juristen, werkzaam bij de Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit machtigen om ter uitvoering van de in het tweede en derde lid genoemde bevoegdheden mede namens de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op te treden bij de bestuursrechter en alle daarvoor noodzakelijke proceshandelingen te verrichten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2013]

De op grond van dit besluit verleende bevoegdheden worden in elk geval uitgeoefend met inachtneming van de volgende algemene instructies:

  • a. op verzoek wordt een afschrift van de aanvraag, van de beslissing op de aanvraag, van een daartegen gericht bezwaarschrift en van het op het bezwaarschrift genomen besluit, alsmede van stukken betreffende eventuele proceshandelingen, als bedoeld in artikel 2, derde en vierde lid, gezonden aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  • b. Indien problemen ontstaan of dreigen te ontstaan bij de uitvoering van de Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden, worden de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tijdig op de hoogte gesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2013]

De ondertekening van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde stukken luidt als volgt:

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

namens deze,

gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de betrokken functionaris.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging LNV uitvoering Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid en reconstructie concentratiegebieden.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2005

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.B.L.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina