Instellingsbesluit Expertise Netwerk Waterkeren

[Regeling vervallen per 23-10-2014.]
Geldend van 18-12-2005 t/m 22-10-2014

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende instelling van het Expertise Netwerk Waterkeren

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-10-2014]

Er is een Expertise Netwerk Waterkeren, hierna te noemen: het ENW.

Artikel 2

[Vervallen per 23-10-2014]

Het ENW heeft tot taak de kennis over de beveiliging van Nederland tegen overstroming samen te brengen, te ontwikkelen, vast te leggen en te verspreiden ten behoeve van de wettelijke taakuitoefening van het Rijk, de provincies en de waterschappen.

Artikel 3

[Vervallen per 23-10-2014]

 • 1 Het ENW bestaat uit 12 leden, onder wie de voorzitter. De leden worden benoemd en ontslagen door de Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 Tot leden van het ENW worden benoemd:

  • a. ir. G. Verwolf (dijkgraaf Waterschap Veluwe), in de functie van voorzitter;

  • b. prof. dr. ir. F.B.J. Barends (hoogleraar grondwatermechanica, TU Delft);

  • c. ir. H.C. Branderhorst (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Water);

  • d. ir. W.G. Epema (voormalig directeur ingenieur, Hoogheemraadschap Alblasserwaard en Vijfheerenlanden);

  • e. ir. Tj. de Haan (Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde);

  • f. ir. P.C. Janssen (Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde);

  • g. ir. W. van der Ploeg (directeur Watersystemen, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier);

  • h. prof. dr. ir. M.J.F. Stive (hoogleraar Kustwaterbouwkunde, TU Delft);

  • i. drs. G.H.F. Timmermans (hoofd Sector Water, Provincie Utrecht);

  • j. prof. dr. ir. H.J. de Vriend (hoogleraar Rivierwaterbouwkunde en -morfologie, TU Delft);

  • k. prof. drs. ir. J.K. Vrijling (hoogleraar Constructieve Waterbouw en Probabilistisch Ontwerpen en Waterbouwkundige Constructies, TU Delft);

  • l. ir. J.A.W. de Wit (Rijkswaterstaat IJsselmeergebied).

Artikel 4

[Vervallen per 23-10-2014]

 • 1 Het ENW kan voor de uitoefening van zijn taak werkgroepen samenstellen die belast worden met concrete door het EWN aan te duiden werkzaamheden. De voorzitters van deze werkgroepen zijn lid van het ENW.

 • 2 Het ENW legt in overleg met de Minister van Verkeer en Waterstaat zijn werkwijze en besluitvorming vast.

Artikel 5

[Vervallen per 23-10-2014]

 • 1 Het secretariaat van het ENW berust bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 • 2 De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor het ENW uitsluitend verantwoording schuldig aan het ENW.

 • 3 Indien het ENW wordt opgeheven draagt de secretaris het archief over aan de beheerder van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie.

Artikel 6

[Vervallen per 23-10-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 30 juni 2005.

Artikel 7

[Vervallen per 23-10-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Expertise Netwerk Waterkeren.

Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

M.H. Schultz van Haegen

Terug naar begin van de pagina