Instellingsbesluit Interdepartementale programmadirectie Energietransitie

[Regeling vervallen per 01-11-2010.]
Geldend van 17-12-2005 t/m 31-10-2010

Instellingsbesluit Interdepartementale programmadirectie Energietransitie

De Minister van Economische Zaken, de Minister van Verkeer en Waterstaat, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, de Staatssecretaris van Financiën en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-11-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de programmadirectie: de Interdepartementale programmadirectie Energietransitie;

 • b. energietransitie: structureel maatschappelijk veranderingsproces naar een duurzame energiehuishouding waarbij uitgegaan wordt van duurzaamheid in brede zin met inbegrip van energiegerelateerde onderwerpen als biobased economy en duurzame mobiliteit;

 • c. het college: het college bestaande uit de Directeur-Generaal Milieubeheer van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Directeur-Generaal Energie van het Ministerie van Economische Zaken, de Directeur-Generaal Fiscale Zaken van het Ministerie van Financiën, de Directeur-Generaal Personenvervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, de Directeur-Generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit die energietransitie in portefeuille heeft, en de Directeur-Generaal Internationale Samenwerking van het Ministerie voor Buitenlandse Zaken;

 • d. de programmadirecteur: de directeur van de programmadirectie;

 • e. energietransitiethema: inhoudelijk samenhangend terrein van activiteiten waarop het energietransitiebeleid zich richt;

 • f. platform: een door de programmadirectie ingesteld publiek-privaat samenwerkingsverband dat ten aanzien van één of meer energietransitiethema’s visies ontwikkelt, activiteiten van marktpartijen stimuleert en de betrokken ministeries aanbevelingen doet over de uitvoering van het energietransitiebeleid.

Artikel 2

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 Er is een Interdepartementale programmadirectie Energietransitie.

 • 2 De programmadirectie heeft tot taak concreet vorm te geven aan het energietransitiebeleid van de rijksoverheid, onder meer door energietransitiethema’s te benoemen, platforms in te stellen en in samenwerking met de betrokken ministeries voorstellen te doen teneinde het overheidsbeleid transitiebevorderend in te richten.

 • 3 In het jaarlijks vast te stellen werkplan van de programmadirectie wordt de in het tweede lid omschreven taak nader uitgewerkt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 Het college is de opdrachtgever van de programmadirectie.

 • 2 Het college is belast met de goedkeuring van het jaarlijkse werkplan van de programmadirectie.

 • 3 Het college wordt voorgezeten door de Directeur-Generaal Milieubeheer van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

 • 4 De Directeur-Generaal Energie van het Ministerie van Economische Zaken is binnen het college aanspreekpunt voor de programmadirectie.

 • 5 Het secretariaat van het college berust bij de programmadirectie.

 • 6 Het college stelt zijn eigen werkwijze vast.

Artikel 4

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 De programmadirecteur wordt op voordracht van het college benoemd door de Minister van Economische Zaken.

 • 2 De programmadirecteur geeft leiding aan de programmadirectie.

 • 3 De programmadirecteur stelt in overleg met de beleidsverantwoordelijke functionarissen op directeursniveau van de bij de programmadirectie betrokken ministeries de taakopdracht van de platforms vast.

 • 4 De programmadirecteur is verantwoordelijk voor een goede afstemming tussen platforms, de bij de programmadirectie betrokken ministeries en de instellingen en kennisinstellingen die voor het energietransitiebeleid relevante activiteiten verrichten.

 • 5 De programmadirecteur legt verantwoording af aan het college.

 • 6 De programmadirecteur brengt jaarlijks verslag uit aan het college over de werkzaamheden van de programmadirectie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 De programmadirectie kan binnen de door het college gestelde kaders en op initiatief van de bij de programmadirectie betrokken ministeries dan wel op eigen initiatief betrokken worden bij bestaande of nieuwe beleidsonderwerpen.

 • 2 De wijze van betrokkenheid van de programmadirectie bij beleidsonderwerpen wordt in overleg met bij de programmadirectie betrokken ministeries vormgegeven.

 • 3 In geval van verschillen van inzicht over de wijze van betrokkenheid van de programmadirectie neemt het college hierover op voorstel van de Directeur-Generaal Energie van het Ministerie van Economische Zaken een besluit.

Artikel 6

[Vervallen per 01-11-2010]

De programmadirectie is organisatorisch ondergebracht bij het Ministerie van Economische Zaken.

Artikel 7

[Vervallen per 01-11-2010]

 • 1 De programmadirectie evalueert haar functioneren voor 1 november 2007.

 • 2 Het verslag van de evaluatie wordt ter kennis gebracht aan de bij dit besluit betrokken ministers.

Artikel 8

[Vervallen per 01-11-2010]

Met ingang van 1 januari 2006 wordt voor de Directeur-Generaal Energie gelezen: de Directeur-Generaal Energie en Telecommunicatie of zijn plaatsvervanger.

Artikel 9

[Vervallen per 01-11-2010]

Dit besluit treedt twee dagen na publicatie van dit besluit in werking en vervalt met ingang van 1 november 2010.

Artikel 10

[Vervallen per 01-11-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Interdepartementale programmadirectie Energietransitie.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C.P. Veerman

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P.L.B.A. van Geel

Terug naar begin van de pagina