Registratieverordening Bosschap 2006

[Regeling vervallen per 25-10-2009.]
Geldend van 15-07-2006 t/m 24-10-2009

Verordening van het Bosschap van 8 december 2005, houdende regels ter zake van de registratie van bosbouwondernemingen (Registratieverordening Bosschap 2006)

§ 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 25-10-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 25-10-2009]

Deze verordening verstaat onder:

 • I beboste oppervlakte:

  • a. terreinen tot bos beplant en/of bezaaid;

  • b. (kaal)kapvlakte(n) ten aanzien waarvan een publiekrechtelijke herplantplicht bestaat;

  • c. hakhout (tenzij dit zich bevindt op een wal, smaller dan drie meter);

  • d. kwekerijen voor bosplantsoen, met uitzondering van handelskwekerijen.

 • II rijbeplanting(en):

  beplanting(en), zich bevindende langs perceelsgrenzen, wegen en dijken en bestaande uit de boomsoorten populier (behalve Italiaanse populier en knot- populier), wilg (behalve knotwilg) en uit overige boomsoorten. Onder overige boomsoorten worden uitsluitend verstaan: inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk.

 • III onderneming:

  • a. de bosbouwonderneming, zijnde elke onderneming waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend;

  • b. de bosbouwambachtonderneming, zijnde elke onderneming, die tegen betaling werkzaamheden verricht in bossen of andere houtopstanden, welke werkzaamheden bedrijfsmatig in ondernemingen waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend, plegen te worden verricht.

§ 2. Bepalingen inzake de registratie

[Vervallen per 25-10-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 25-10-2009]

 • 1 Alle ondernemingen worden geregistreerd.

 • 2 Ondernemingen als bedoeld in artikel 1 onder III a. waarvan:

  • a. de beboste oppervlakte minder dan 5 ha bedraagt;

  • b. het aantal bomen in rijbeplanting(en) minder dan 1.000 is;

  • c. de beboste oppervlakte en de rijbeplanting(en), omgerekend in beboste oppervlakte, overeenkomstig het bepaalde in lid 3 tezamen minder dan 5 ha bedragen;

  worden niet geregistreerd, behalve ingevolge een daartoe door het bestuur genomen besluit dat wordt bekend gemaakt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.

 • 3 Voor berekening van het bepaalde onder c van het tweede lid worden rijbeplantingen omgerekend in beboste oppervlakte, met dien verstande dat 200 bomen geacht worden gelijk te zijn aan 1 ha beboste oppervlakte. Elk aantal bomen dat minder dan 200 bedraagt, wordt geacht gelijk te zijn aan een evenredig gedeelte van 1 ha.

 • 4 Ondernemingen, als bedoeld in artikel 1 onder III b., waarvan de jaarlijkse omzet uit werkzaamheden in bossen of andere houtopstanden minder dan € 11.345,- bedraagt, worden niet geregistreerd, behalve ingevolge een daartoe door het bestuur genomen besluit, dat wordt bekend gemaakt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

[Vervallen per 25-10-2009]

 • 1 De registratie van ondernemingen als bedoeld in artikel 1 onder III a. geschiedt aan de hand van een aangifte door middel van een "Aangifteformulier voor registratie van ondernemingen waarin de bosbouw, he bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend", zoals dat als bijlage bij deze verordening is vastgesteld.

 • 2 De registratie van wijzigingen in de toestand van een reeds geregistreerde onderneming waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend, zoals bedoeld in artikel 5 onder I geschiedt aan de hand van een "Formulier voor wijzigingen in de aangifte voor registratie van ondernemingen waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend" zoals dat als bijlage bij deze verordening is vastgesteld.

 • 3 De registratie van ondernemingen als bedoeld in artikel 1 onder III b. geschiedt aan de hand van een "Aangifteformulier voor registratie van bosbouwambachtondernemingen", zoals dat als bijlage bij deze verordening is vastgesteld.

 • 4 De ter nakoming van deze verordening benodigde formulieren als bedoeld in het eerste, tweede en derde lid zijn kosteloos verkrijgbaar bij het secretariaat van het Bosschap.

Artikel 4

[Vervallen per 25-10-2009]

 • 1 Degene die op 1 januari van enig jaar een onderneming drijft waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend, welke krachtens artikel 2 voor registratie in aanmerking komt, is verplicht aangifte voor registratie te doen.

 • 2 Aangifte als bedoeld in lid 1 geschiedt door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens de aangever ondertekend formulier als bedoeld in artikel 3, eerste lid.

 • 3 Aangifte als bedoeld in lid 1 en 2 geschiedt naar de toestand op genoemde datum en wel vóór 1 maart van het jaar als bedoeld in lid 1, tenzij door of namens aangever reeds een juiste aangifte voor registratie van de onderneming is gedaan onder bijvoeging van (een) terreinkaart(en) als bedoeld in artikel 8.

Artikel 5

[Vervallen per 25-10-2009]

Degene die een onderneming drijft waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend, waarvoor reeds krachtens de Registratieverordening Bosschap d.d. 3 december 1954 of krachtens de Registratieverordening Bosschap 1957 d.d. 16 oktober 1957 of krachtens de Registratieverordening Bosschap 1998 d.d. 4 december 1997 of krachtens de Registratieverordening Bosschap 2002 d.d. 27 juni 2002, dan wel krachtens deze verordening door of namens hem een juiste aangifte voor registratie is gedaan onder bijvoeging van (een) terreinkaart(en) als bedoeld in artikel 8, is verplicht:

 • I. door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens hem ondertekend formulier als bedoeld in artikel 3, tweede lid, binnen 3 maanden na ingang van de wijziging ter kennis te brengen elke wijziging in:

  • a. de tenaamstelling van de ondernemer;

  • b. adres en woonplaats of plaats van vestiging van de ondernemer;

  • c. de beboste oppervlakte;

  • d. het aantal bomen in rijbeplanting(en) met vermelding van de datum waarop de wijziging is ingegaan en in geval van overdracht, tevens van de naam en het adres van de verkrijger(s), met dien verstande, dat wijzigingen als bedoeld onder c en d moeten worden aangegeven binnen 3 maanden na het tijdstip, waarop zij in totaal een halve hectare of meer respectievelijk 100 bomen of meer bedragen.

 • II. bij de opheffing of volledige overdracht van de onderneming hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het secretariaat van het Bosschap met vermelding van de datum van de opheffing of de overdracht en in het laatste geval tevens van de naam en het adres van de verkrijger(s).

Artikel 6

[Vervallen per 25-10-2009]

 • 1 Degene die op 1 januari van enig jaar een onderneming drijft als bedoeld in artikel 1 onder III b., welke krachtens artikel 2 voor registratie in aanmerking komt, is verplicht aangifte voor registratie te doen.

 • 2 Aangifte als bedoeld in lid 1 geschiedt door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens de aangever ondertekend formulier als bedoeld in artikel 3, derde lid.

 • 3 Aangifte als bedoeld in lid 1 en lid 2 geschiedt naar de toestand op genoemde datum en wel vóór 1 maart van het jaar als bedoeld in lid 1.

Artikel 7

[Vervallen per 25-10-2009]

 • 1 Degene die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 1 onder III b., waarvoor krachtens deze verordening door of namens hem een juiste aangifte voor registratie is gedaan, is verplicht bij de opheffing of volledige overdracht van de onderneming hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het secretariaat van het Bosschap met vermelding van de datum van de opheffing of de overdracht en in het laatste geval tevens van de naam en het adres van de verkrijger(s).

Artikel 8

[Vervallen per 25-10-2009]

Degene die aangifte doet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, is verplicht voorzover de wijziging beboste oppervlakte(n) en/of rijbeplanting(en) betreft bij de aangifte (een) terreinkaart(en) te voegen, waarop duidelijk de ligging van de tot de bosbouwonderneming behorende beboste oppervlakte(n) en/of rijbeplanting(en) ten opzichte van naastgelegen stad of dorp is aangegeven.

Artikel 9

[Vervallen per 25-10-2009]

Het bestuur kan, indien naar zijn oordeel daartoe aanleiding bestaat, op verzoek van degene die een onderneming als bedoeld in artikel 1 onder III a. drijft, toestaan dat de wijze van aangifte voor registratie van het aantal bomen in rijbeplanting overeenkomstig de voorschriften van artikel 4 eerste en tweede lid, en artikel 2 juncto artikel 3 eerste en tweede lid, door een andere telkens door het bestuur vast te stellen wijze van aangifte wordt vervangen. Daarbij kan het bestuur tevens ontheffing verlenen van de verplichting tot het inzenden van terreinkaarten als bedoeld in artikel 8.

Artikel 10

[Vervallen per 25-10-2009]

 • 1 Ondernemingen als bedoeld in artikel 1, onder III a. met beboste oppervlakte worden aangegeven in hectaren en aren.

 • 2 Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden wegen en/of brandstroken, voorzover deze niet breder zijn dan zes meter, tot de beboste oppervlakte gerekend, indien de wegen en/of brandstroken tot dezelfde bosbouwonderneming behoren.

 • 3 Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden rijbeplanting(en) langs wegen en/of brandstroken voorzover deze breder zijn dan zes meter en lopen binnen of langs een beboste oppervlakte, tot die beboste oppervlakte gerekend, indien de rijbeplanting(en) tot dezelfde bosbouwonderneming behoort (behoren).

 • 4 Bosbouwondernemingen met rijbeplantingen worden aangegeven naar het in die rijbeplanting(en) voorkomende aantal bomen, gescheiden in populieren en/of wilgen enerzijds en/of overige boomsoorten anderzijds, behoudens het bepaalde in het derde lid van dit artikel.

Artikel 11

[Vervallen per 25-10-2009]

Degene die een onderneming drijft, is verplicht binnen één maand na een daartoe strekkend verzoek alle door of namens de secretaris in verband met de uitvoering van deze verordening gevraagde inlichtingen te verschaffen.

§ 3. Bepalingen inzake inzage / verstrekking van registratiegegevens

[Vervallen per 25-10-2009]

Artikel 12

[Vervallen per 25-10-2009]

 • 1 De ingevolge deze verordening verkregen gegevens betreffende een ondernemer en een onderneming mogen uitsluitend worden gebruikt ter vervulling van de taak van het bedrijfschap.

 • 2 Tot de in het vorige lid bedoelde gegevens hebben uitsluitend toegang:

  • a. de secretaris van het bedrijfschap;

  • b. andere leden van het personeel van het secretariaat, voorzover daartoe door de secretaris aangewezen;

  • c. ten behoeve van de controle op de inkomsten en uitgaven van het bedrijfschap, leden van het personeel van een door het bestuur van het bedrijfschap aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie welke haar leden aan tuchtrecht onderwerpt;

  • d. personen die belast zijn met de verwerking van de bedoelde gegevens, mits deze zijn onderworpen aan een bij of krachtens de wet opgelegde verplichting tot geheimhouding;

  • e. de toezichthouder als bedoeld in artikel 16.

Artikel 13

[Vervallen per 25-10-2009]

De door het bestuur van het Bosschap aan te wijzen gegevens, verstrekt krachtens deze verordening, mogen, voorzover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, in door hetzelfde bestuur aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het belang is van de bedrijfsgenoten, worden bekend gemaakt aan anderen dan de in het vorige lid bedoelde personen, mits deze zijn onderworpen aan een bij of krachtens de wet opgelegde verplichting tot geheimhouding.

Artikel 14

[Vervallen per 25-10-2009]

Het bestuur draagt er zorg voor, dat aan hem uit te brengen accountantsrapporten zodanig worden ingericht, dat daaruit niets blijkt van zaken en bedrijfsgeheimen van ondernemers of andere vertrouwelijke gegevens over ondernemingen of daarin werkzame personen.

§ 4. Tuchtrechtelijke bepalingen

[Vervallen per 25-10-2009]

Artikel 15

[Vervallen per 25-10-2009]

 • 1 Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.

 • 2 Een tuchtrechtelijke maatregel als bedoeld in lid 1 kan uitsluitend door het Tuchtgerecht van het Bosschap worden opgelegd.

Artikel 16

[Vervallen per 25-10-2009]

 • 1 Het toezicht van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt uitgeoefend door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, via daartoe door het bestuur van het Bosschap benoemde controleurs van de AID (hierna te noemen: de controleurs).

 • 2 Het toezicht als bedoeld in lid 1 wordt uitgeoefend in die gevallen, waarin ten minste het vermoeden bestaat dat een onderneming zich aan de naleving van één of meer voorschriften onttrekt.

 • 3 Ondernemingen als bedoeld in artikel 1 onder III a. en b. zijn in het kader van het toezicht als bedoeld in lid 1 en lid 2 verplicht:

  • -

   aan de controleurs al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, welke naar het oordeel van de controleurs nodig zijn voor de vervulling van hun taak

  • -

   aan de controleurs inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, welke naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak

  • -

   aan de controleurs te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot andere plaatsen, wanneer dat naar het oordeel der controleurs nodig is voor de vervulling van hun functie.

§ 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 25-10-2009]

Artikel 17

[Vervallen per 25-10-2009]

Deze verordening kan worden aangehaald als "Registratieverordening Bosschap 2006".

Artikel 18

[Vervallen per 25-10-2009]

De "Registratieverordening 2002" d.d. 27 juni 2002, goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking nr. TRCJZ/2002/8269 d.d. 11 september 2002, wordt ingetrokken.

Artikel 19

[Vervallen per 25-10-2009]

Deze verordening treedt in werking op de dag na die der afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zeist, 8 december 2005

A. Jorritsma-Lebbink

voorzitter

G.J.P. Jansen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 5 april 2006.

Bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer en de houtteelt

[Vervallen per 25-10-2009]

(Instellingsbesluit Bosschap d.d. 03 juni 2003, gepubliceerd in Staatsblad 2003 251)

Postbus 769

3700 AT Zeist

tel. : 030-6930130

fax : 030 - 6933621

e-mail : algemeen@bosschap.nl

internet: www.bosschap.nl

de heer/mevrouw ..........................................................................................................................................

adres .........................................................................................................................................

postcode/woonplaats ...........................................................................................................................................

Formulier voor wijziging in de aangifte voor registratie

[Vervallen per 25-10-2009]

vastgesteld krachtens de Registratieverordening Bosschap 2006

Degene die een onderneming drijft, waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend, waarvoor reeds krachtens de Registratieverordeningen Bosschap 1954, 1957, 1990, 1998, 2002 of 2006 een juiste aangifte voor registratie is gedaan onder bijvoeging van (een) terreinkaart(en), waarop duidelijk de ligging van de tot de onderneming behorende beboste oppervlakte(n) en/of rijbeplanting(en) ten opzichte van naastgelegen stad of dorp is aangegeven, is verplicht door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens hem ondertekend formulier voor wijziging in de aangifte voor registratie binnen drie maanden na ingang van de wijziging ter kennis te brengen elke wijziging in:

 • a. de tenaamstelling van de ondernemer

 • b. adres en woonplaats van de ondernemer

 • c. de beboste oppervlakte

 • d. het aantal bomen in rijbeplanting(en)

met vermelding van de datum, waarop de wijziging is ingegaan en in geval van overdracht tevens van de naam en het adres van de verkrijger(s), met dien verstande, dat wijzigingen als bedoeld onder c. en d. moeten worden aangegeven binnen drie maanden na het tijdstip, waarop zij in totaal een halve hectare of meer respectievelijk 100 bomen of meer bedragen. Tevens is verplicht gesteld om (een) terreinkaart(en) bij het bedoelde formulier te voegen, waarop duidelijk de ligging van de tot de onderneming behorende beboste oppervlakte(n) en/of rijbeplanting(en) t.o.v. naastgelegen stad of dorp is aangegeven, voorzover de wijziging(en) beboste oppervlakte(n) en/of bomen in rijbeplanting(en) betreft/betreffen.

Op het niet nakomen van genoemde verplichtingen kaan een tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld op grond van artikel 15 van de Registratieverordening Bosschap 2006.

Dit formulier dient in bijgaande envelop te worden gezonden naar het secretariaat van het Bosschap.

De ter nakoming van de verordening benodigde formulieren zijn kosteloos te verkrijgen bij het secretariaat van het Bosschap.

Dit formulier s.v.p. invullen in blokletters.

 • 1.

  • a. naam en voorletters van de ONDERNEMER .........................................................................................

  • b. adres ............................................................................................

  • c. postcode en woonplaats .........................................................................................

  • d. telefoon / fax .........................................................................................

  • e. e-mail .........................................................................................

 • 2.

  • I. gewijzigd in:

   • a. naam en voorletters ..........................................................................................

   • b. adres ..........................................................................................

   • c. postcode en woonplaats ..........................................................................................

   • d. telefoon / fax ..........................................................................................

   • e. e-mail ..........................................................................................

  • II. of overgedragen aan:

   • a. naam en voorletters .........................................................................................

   • b. adres .........................................................................................

   • c. postcode en woonplaats .........................................................................................

 • 3. Welke beboste oppervlakte(n) en/of rijbeplanting(en) is (zijn) overgedragen aan de hierboven genoemde nieuwe ondernemer?

  naam van de beboste oppervlakte(n) en/of de kadastrale aanduiding

  gemeente

  totaal aantal

   

  ha

  are

         
         
         
         
         

  totaal

     
 • 4. Rijbeplantingen

  populieren, wilgen (behalve Italiaanse populier, knotpopulier en knotwilgen) inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk

  naam pad/weg/perceel

  gemeente

  aantal bomen

       
       
       

  totaal

   

  Situatie na de wijziging

 • 5. Beboste oppervlakte

  naam van de beboste oppervlakte(n) en/of de kadastrale aanduiding

  gemeente

  totaal aantal

   

  ha

  are

         
         
         
         
         

  totaal

     
 • 6. Beboste oppervlakte ten aanzien waarvan vrijstelling is verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld in de beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht d.d. 5 oktober 1982

  naam van de beboste oppervlakte(n) en/of de kadastrale aanduiding

  gemeente

  totaal aantal

   

  ha

  are

         
         
         
         
         

  totaal

     
 • 7. Rijbeplantingen

  populieren en/of wilgen (behalve Italiaanse populier en knotpopulier en/of knotwilgen) inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk

  naam pad/weg/perceel

  gemeente

  aantal bomen

       
       
       
       
       

  totaal

   
 • 8. Rijbeplantingen ten aanzien waarvan vrijstelling is verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld in de beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht d.d. 5 oktober 1982

  populieren en/of wilgen (behalve Italiaanse populier en knotpopulier en/of knorwilgen) inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk

  naam pad/weg/perceel

  gemeente

  aantal bomen

       
       
       
       
       

  totaal

   
 • 9. Gegevens, die ter verduidelijking van deze aangifte dienen, kunnen hieronder of in een bijlage, voorzien van de handtekening van de ondernemer, worden verstrekt.

  .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................

aldus naar waarheid ingevuld

te ...............................,....................................20...

(handtekening)

Bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer en de houtteelt

[Vervallen per 25-10-2009]

(Instellingsbesluit Bosschap d.d. 03 juni 2003, gepubliceerd in Staatsblad 2003 251)

Postbus 769

3700 AT Zeist

tel. : 030 - 6930130

fax : 030 - 6933621

e-mail : algemeen@bosschap.nl

internet: www.bosschap.nl

de heer/mevrouw ..........................................................................................................................................

adres ..........................................................................................................................................

postcode/woonplaats ...........................................................................................................................................

Wilt u alvorens dit formulier in te vullen de hierbij gevoegde toelichting lezen.

Aangifteformulier voor registratie van ondernemingen waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend

[Vervallen per 25-10-2009]

vastgesteld krachtens de Registratieverordening Bosschap 2006.

Degene die op 1 januari van enig jaar een onderneming drijft, waarin de bosbouw en/of de houtteelt wordt uitgeoefend is op grond van bovengenoemde verordening verplicht zich bij het Bosschap te laten registreren. Registratie vindt plaats door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens hem ondertekend aangifteformulier voor registratie naar de toestand op 1 januari en wel voor 1 maart van datzelfde jaar, tenzij zijnerzijds reeds een juiste aangifte voor registratie van de onderneming is gedaan onder bijvoeging van (een) terreinkaart(en) als bedoeld in de volgende zinsnede "Tevens moeten één of meer topografische kaarten schaal 1 : 25.000 bij het aangifteformulier voor registratie worden gevoegd, waarop duidelijk de ligging van de tot de onderneming behorende oppervlakte(n) en/of rijbeplanting(en) ten opzichte van naastgelegen stad of dorp is aangegeven.".

Van een onderneming in de zin van de registratieplicht is geen sprake wanneer:

 • a. de beboste oppervlakte minder dan 5 ha bedraagt;

 • b. het aantal bomen in rijbeplanting(en) minder dan 1000 is;

 • c. de beboste oppervlakte(n) en de rijbeplanting(en) omgerekend in beboste oppervlakte tezamen minder dan 5 ha bedragen; tenzij voor tenminste 1 ha van de tot die onderneming behorende beboste oppervlakte vrijstelling is verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld in de Beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht d.d. 5 oktober 1982 nr J 4709 (St.crt 1982 nr 195).

Voor de berekening van het bepaalde onder b. en c. worden rijbeplantingen omgerekend in beboste oppervlakte, met dien verstande, dat 200 bomen geacht worden gelijk te zijn aan 1 ha beboste oppervlakte. Elk aantal bomen dat minder dan 200 bedraagt, wordt geacht gelijk te zijn aan een evenredig gedeelte van 1 ha.

Voor het niet nakomen van genoemde verplichtingen kan een tuchtrechtelijke maatregel worden opgelegd op grond van artikel 15 van de Registratieverordening Bosschap 2006.

Dit formulier dient in bijgaande envelop te worden gezonden naar het secretariaat van het Bosschap.

De ter nakoming van de verordening benodigde formulieren zijn kosteloos te verkrijgen bij het secretariaat van het Bosschap.

Degene, die dit formulier ontvangt en die meent niet verplicht te zijn dit formulier in te vullen, wordt verzocht dit schriftelijk - met opgaaf van redenen - te melden aan het secretariaat van het Bosschap.

Dit formulier s.v.p. invullen in blokletters.

 • 1.

  • a. naam en voorletters van de ONDERNEMER..............................................................................................

  • b. adres ..........................................................................................

  • c. postcode en woonplaats ..........................................................................................

  • d. telefoon ..........................................................................................

  • e. e-mail ..........................................................................................

  • e. eigenaar sinds ..........................................................................................

 • 2.

  • a. naam en voorletters van degene die bevoegd is om te handelen namens de boseigenaar of de ondernemer ..........................................................................................

  • b. adres ..........................................................................................

  • c. postcode en woonplaats ..........................................................................................

  • d. telefoon ..........................................................................................

 • 3.

  • a. Is de ondernemer lid van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren? ja/neen1

 • 4.

  • a. Heeft de onderneming een beheers-of bedrijfsplan? ja/neen

  • b. Door welke instelling of door wie is het beheersplan opgesteld? ..................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

 • 5. De volgende topografische kaarten, waarop het te registreren bezit is ingetekend, zijn als bijlagen bijgevoegd

  ..................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................

 • 6. Beboste oppervlakte

  naam van de beboste oppervlakte(n) en/of de kadastrale aanduiding

  gemeente

  totaal aantal

   

  ha

  are

         
         
         
         
         

  totaal

     
 • 7. Beboste oppervlakte ten aanzien waarvan vrijstelling is verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld in de beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht d.d. 5 oktober 1982

  naam van de beboste oppervlakte(n) en/of de kadastrale aanduiding

  gemeente

  totaal aantal

   

  ha

  are

         
         
         
         
         

  totaal

     
 • 8. Rijbeplantingen

  populieren, wilgen (behalve Italiaanse populier, knotpopulier en knotwilgen) inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk

  naam pad/weg/perceel

  gemeente

  aantal bomen

       
       
       
       
       

  totaal

   
 • 9. Riibeplantingen ten aanzien waarvan vrijstelling is verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld in de beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht d.d. 5 oktober 1982

  populieren en/of wilgen (behalve Italiaanse populier en knotpopulier en/of knotwilgen) inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk

  naam pad/weg/perceel

  gemeente

  aantal bomen

       
       
       
       
       

  totaal

   
 • 10. Gegevens, die ter verduidelijking van deze aangifte dienen, kunnen hieronder of in een bijlage, voorzien van de handtekening van de ondernemer, worden verstrekt

  ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................

aldus naar waarheid ingevuld

te ............................... , ....................................20...

(handtekening)

Toelichting op het aangifteformulier voor registratie

[Vervallen per 25-10-2009]

 • 1. Bij vraag 1 wordt de naam van de boseigenaar ingevuld of van degene die het bos pacht.

 • 2. Bij vraag 2 wordt de naam ingevuld van de beheerder die bevoegd is namens de boseigenaar te handelen.

 • 3. Nederlandse Vereniging van Boseigenaren

  Bij deze vraag kunt u opgeven of u wel of geen lid bent van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren. Deze opgave is van belang vanwege de mogelijkheid tot een aftrek van de heffing tot een deel van het bedrag, dat de leden van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren als contributie (in het jaar voor dat van de heffingsaanslag) aan deze vereniging hebben betaald (artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie).

  Het adres van de vereniging is Laan van Beek en Royen la, 3701 AH Zeist.

 • 4. Beheersplannen

  Ondernemingen, waarvoor beheersplannen zijn opgesteld, kunnen gegevens uit deze beheersplannen gebruiken. Bij het gebruikmaken van gegevens van beheersplannen dient rekening te worden gehouden met veranderingen, die zich na de datum van inwerkingtreden van het beheersplan hebben voorgedaan (b.v. uitbreiding bosareaal en rijbeplantingen).

 • 5. Terreinkaarten

  De beboste oppervlakte(n) en/of rijbeplanting(en) waarover de registratieplicht geldt, dienen op topografische kaarten schaal 1 : 25.000 te worden ingetekend. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij de Topografische Dienst, Postbus 115, 7800 AC Emmen. tel. 0591-69 69 11. U dient bij vraag 5 aan te geven hoeveel en welke kaarten als bijlage bij het registratieformulier zijn gevoegd.

 • 6/7. Beboste oppervlakte

  Bij deze vragen wordt een onderscheid gemaakt tussen beboste oppervlakten waarvoor wel of geen vrijstelling is verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld in de beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht d.d. 5 oktober 1982.

  De reden hiervan is dat het in het geval dat het bosbezit bestaat uit ten minste 1 ha "vrijgesteld" bos, het hele bos registratieplichtig is. Wanneer hier geen sprake van is, dan geldt de registratieplicht vanaf 5 ha.

  Onder beboste oppervlakten worden verstaan:

  • terreinen of delen van terreinen groter dan 10 are met boom- en struiksoorten begroeid met een bedekkingsgraad van ten minste 60%;

  • kapvlakte(n), ten aanzien waarvan een publiekrechtelijke herbebossingsplicht bestaat;

  • hakhout, tenzij dit zich bevindt op een wal, smaller dan drie meter;

  • kwekerijen voor bosplantsoen, uitgezonderd handelskwekerijen.

  Terreinen tot bos beplant en/of bezaaid omvatten zowel terreinen die door aanleg, als terreinen, die op natuurlijke wijze bos zijn geworden.

  Delen van buitenplaatsen, parken en terreinen met vliegdennen of andere van nature gezaaide boomsoorten, voorzover deze delen het karakter van bos hebben, worden ook tot de beboste oppervlakte gerekend. Grienden zijn uitgezonderd van registratie krachtens het bepaalde in artikel 2, lid 5 van de Instellingsverordening Bosschap.

  Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden RIJBEPLANTING(EN), waaronder laanbeplantingen die zijn gelegen in of langs een bos, gerekend tot de bosoppervlakte - voorzover deze breder zijn dan 6 meter en dienen als zodanig te worden geregistreerd.

  Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden WEGEN en/of BRANDSTROKEN - voorzover deze niet breder zijn dan 6 meter - tot de beboste oppervlakte gerekend, indien die wegen en/of brandstroken tot dezelfde onderneming behoren.

  Voorbeeld

  Het boseigendom is als volgt samengesteld:

  • a. 'de Vijfsprong', groot 55 ha en 35 are in de gemeente Ulrum sectie A nr 395

  • b. 'de Hoogte',groot 36 ha en l0 are in de gemeente Simpelveld, sectie C nr 56

  • c. 'de Eiken', groot 117 ha en 76 are in de gemeente Havelte, sectie B nr 3

  naam van de beboste oppervlakte(n) en/of de kadastrale aanduiding

  Gemeente

  totaal aantal

   

  ha

  are

  'de Vijfsprong', sectie A nr 395

  Ulrum

  55

  35

  'de Hoogte', sectie C nr 56

  Simpelveld

  36

  10

  'de Eiken ' sectie B nr 3

  Havelte

  117

  76

     

  totaal

  209

  21

 • 8/9. Rijbeplantingen

  Bij deze vragen wordt een onderscheid gemaakt tussen rijbeplantingen waarvoor wel of geen vrijstelling is verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld in de beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht d.d. 5 oktober 1997.

  De reden hiervan is dat het in het geval dat de rijbeplanting bestaat uit ten minste 200 bomen (1 ha "vrijgesteld" bos), het hele bosregistratieplichtig is. Wanneer hier geen sprake van is, dan geldt de registratieplicht vanaf 5 ha.

  Onder rijbeplanting(en) worden verstaan:

  beplanting(en) met boomvormende soorten langs perceelsgrenzen, wegen, waterlopen en dijken en bestaande uit óf de boomsoorten populier (behalve Italiaanse populier en knotpopulier), wilg (behalve knotwilg), inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk.

  Voorbeeld

  Het bezit bestaat uit de volgende eenheden:

  65 bomen in rijbeplantingen in de gemeente Bergen, genaamd "Keulse Steeg' en 'de Poel'

  771 bomen in rijbeplantingen in de gemeente Doetinchem, genaamd "Hofweg" en 'Langstraat'

  4.179 bomen in rijbeplantingen in de gemeente Assen, genaamd 'Biezen'

  zo mogelijk de naam van de rijbeplanting(en)

  gemeente

  populier (behalve Italiaanse populier en knotpopulier), wilg (behalve knotwilg), inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk

   

  aantal bomen

  'Keulse Steeg' en 'de Poel'

  Berggen (L)

  65

  'Hofweg' en 'Langstraat'

  Doetinchem

  771

  'Biezen'

  Assen

  4.179

     

  totaal

  5.015

  Wijzigingen betreffende de registratie dienen binnen drie maanden na ingang van de wijziging aan het Bosschap te worden kenbaar gemaakt. Een wijzigingsformulier kunt u telefonisch opvragen bij het Bosschap (tel. 030-69 30 130).

  Onder wijzigingen worden verstaan:

  • a. de tenaamstelling van de ondernemer

  • b. adres en woonplaats of plaats van vestiging van de ondernemer

  • c. beboste oppervlakte

  • d. het aantal bomen in rijbeplanting(en)

  De datum, waarop de wijziging is ingegaan en in het geval van overdracht tevens de naam en het adres van de verkrijger(s) dient te worden vermeld, met dien verstande, dat wijzigingen als bedoeld onder c. en d. moeten worden aangegeven binnen drie maanden na het tijdstip waarop zij in totaal een halve hectare of meer, resp. 100 bomen of meer bedragen.

  Tevens is verplicht om (een) topografische kaart(en) - schaal 1 : 25.000 -bij het bedoelde formulier te voegen, waarop duidelijk de ligging van de tot de onderneming behorende beboste oppervlakte(n) en/of rijbeplanting(en) t.o.v naastgelegen stad of dorp is ingetekend, wat betreft de wijziging(en) in beboste oppervlakte(n) en/of rijbeplanting(en).

  Voorts is men verplicht bij overdracht van het gehele of delen van het geregistreerde bezit, hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het secretariaat van het Bosschap met vermelding van de datum van de opheffing of de overdracht en in het laatste geval tevens van de naam en het adres van de verkrijger(s). Bij overdracht van een deel van het bezit dient dit ingetekend te zijn op mee te zenden topografische kaarten schaal 1 : 25.000.

  Op het niet nakomen van genoemde verplichtingen kan een tuchtrechtelijke maatregel worden gesteld op grond van artikel 15 van de Registratieverordening Bosschap 2006.

  De ter nakoming van het bepaalde in de Registratieverordening Bosschap 2006 benodigde 'formulieren voor wijzigingen in de aangifte voor registratie' zijn kosteloos verkrijgbaar bij het secretariaat van het Bosschap.

Bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer en de houtteelt

[Vervallen per 25-10-2009]

(Instellingsbesluit Bosschap d.d. 03 juni 2003, gepubliceerd in Staatsblad 2003 251)

Postbus 769

3700 AT Zeist

tel. : 030 - 6930130

fax : 030 - 6933621

e-mail : algemeen@bosschap.nl

internet: www.bosschap.nl

datum van verzending .........................................................................................................................................

de heer/mevrouw ......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

Wilt u alvorens dit formulier in te vullen de hierbij gevoegde toelichting lezen.

Aangifteformulier voor registratie van bosbouwambachtondernemingen

[Vervallen per 25-10-2009]

vastgesteld krachtens de Registratieverordening Bosschap 2006.

Degene die op 1 januari van enig jaar een onderneming drijft, die tegen betaling werkzaamheden verricht in bossen of andere houtopstanden, welke bedrijfsmatig in ondernemingen, waarin de bosbouw en/of de houtteelt wordt uitgeoefend, plegen te worden verricht en die met die werkzaamheden € 11.345,- of meer op jaarbasis omzet, is op grond van bovengenoemde verordening verplicht door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens hem ondertekend "aangifteformulier voor registratie van bosbouwambacht- ondernemingen" aangifte voor registratie te doen naar de toestand op 1 januari en wel voor 1 maart van datzelfde jaar, tenzij zijnerzijds reeds een juiste aangifte voor registratie van de onderneming is gedaan.

Voor het niet nakomen van genoemde verplichtingen kan een tuchtrechtelijke maatregel worden opgelegd op grond van artikel 15 van de Registratieverordening Bosschap 2006.

Degene die op 1 januari van enig jaar een onderneming drijft, die tegen betaling werkzaamheden verricht in bossen of andere houtopstanden, welke bedrijfsmatig in ondernemingen, waarin de bosbouw en/of de houtteelt wordt uitgeoefend, plegen te worden verricht en die met die werkzaamheden minder dan € 11.345,- op jaarbasis omzet, kan op zijn verzoek op grond van bovengenoemde verordening worden geregistreerd door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens hem ondertekend "aangifteformulier voor registratie van bosbouwambachtondernemingen" naar de toestand op 1 januari en wel voor 1 maart van datzelfde jaar. Het aangifteformulier dient in bijgaande enveloppe te worden ingediend bij het secretariaat van het Bosschap.

De ter nakoming van de verordening benodigde formulieren zijn kosteloos te verkrijgen bij het secretariaat van het Bosschap.

Degene, die dit formulier ontvangt en die meent niet verplicht te zijn dit formulier in te vullen en ook niet voor vrijwillige registratie in aanmerking komt of wenst te komen, wordt verzocht hiervan - met opgaaf van redenen - schriftelijk mededeling te doen bij het secretariaat van het Bosschap.

z.o.z.

 • 1.

  • a. naam van de ONDERNEMING ..........................................................

  • b. adres ...............................................................................................

  • c. postcode en woonplaats .............................................................................................

  • d. telefoon ......................................fax:.........................................

  • e. mobiele telefoon ...........................................e-mail: ....................................

  • f. inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel .................................... te:............................................

  • g. bent u in het bezit van vakdiploma's/certificaten en zo ja, welke? .....................................................................................

  • h. hoeveel bedroeg uw omzet als bosaannemer in het vorig boekjaar? .....................................................................................

  • i. hoeveel personeelsleden heeft u in dienst .....................................................................................

  • j. welke c.a.o. is in uw bedrijf van toepassing? ....................................................................................

  • k. bij welke Arbodienst bent u aangesloten? .....................................................................................

 • 2. Vakgebieden waarin de onderneming werkzaam is (aankruisen wat van toepassing is)

  houtoogst

  houthandel

  rondhoutverwerking (voorzover in het bos)

  bosbeheer

         
 • 3. Werkzaamheden die in het kader van de houtoogst door de onderneming worden uitgevoerd (aankruisen wat van toepassing is)

  vellen

   

  korten/sortiment zagen

   

  langhout slepen met trekker

   

  langhout slepen met paard

   

  uitrijden van hout (sortiment)

   

  houttransport vanaf bosweg

   

  Werkt u met een harvester ja/neen*

 • 4. Is de onderneming lid van de Algemene Vereniging Inlands Hout? ja/neen*

  *) doorhalen wat niet van toepassing is

 • 5. Gegevens, die ter verduidelijking van deze aangifte dienen, kunnen hieronder of in een bijlage, voorzien van de handtekening van de ondernemer, worden verstrekt.

  ............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................

aldus naar waarheid ingevuld,

datum..............................................................................................................................

handtekening...............................................................................................................

Toelichting

[Vervallen per 25-10-2009]

De Registratieverordening Bosschap 2006 van het Bosschap - het bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer en de houtteelt, waar de in Nederland werkzame bosbouwambachtondememingen moeten zijn geregistreerd - bepaalt, dat degene, die op 1 januari van enig jaar een onderneming drijft, die tegen betaling werkzaamheden verricht in bossen of andere houtopstanden, welke bedrijfsmatig in ondernemingen, waarin de bosbouw en/of de houtteelt wordt uitgeoefend, plegen te worden verricht en die daarmee € 11.345,- of meer op jaarbasis omzet, verplicht is tot registratie van zijn onderneming bij het Bosschap. Uit de omschrijving van het begrip bosbouwambachtonderneming blijkt al, dat het moet gaan om een onderneming die zich toelegt of mede toelegt op het verrichten van werkzaamheden in bossen en/of andere houtopstanden. Ook de aard van de werkzaamheden wordt nader aangeduid: het moet gaan om werkzaamheden welke bedrijfsmatig plegen te worden verricht in ondernemingen waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend. Dit betekent, dat het moet gaan om werkzaamheden die in directe relatie staan tot de houtopstand of de toekomstige houtopstand en niet om werkzaamheden welke veelal incidenteel plaats hebben, zoals de bouw van een loods of een brug, e.d.

Voorts is van belang dat het moet gaan om het verrichten van werkzaamheden tegen betaling. Van betaling is ook sprake als deze geschiedt in natura. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bosbouwambachtonderneming voor de uitvoering van vellingswerkzaamheden betaling ontvangt in de vorm van het vrijkomende dunningshout. Ook de vellingswerkzaamheden verricht ten behoeve van houtaankoop op stam worden gezien als werkzaamheden verricht als bosbouwambachtonderneming.

Van betaling is geen sprake als het werk uitsluitend door niet betaalde vrijwilligers wordt verricht. Een organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt, die hiervoor geen beloning ontvangen, is dan ook geen bosbouwambachtonderneming.

Tot de bosbouwambachtondernemingen moeten in ieder geval worden gerekend bedrijven die werkzaam- heden uitvoeren in het kader van bosaanleg, bosverzorging, rondhoutexploitatie en W.S.W.-bedrijven, voorzover zij werkzaamheden in bossen en andere houtopstanden uitvoeren. Bedrijven die hun activiteiten in bossen en houtopstanden combineren met een houthandels- of houtverwerkingsfunctie zijn registratieplichtig voor wat betreft hun activiteiten in bossen en andere houtopstanden.

Tenslotte is van belang, dat in artikel 66 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie is bepaald, dat onder een onderneming mede wordt verstaan een bedrijf waarmee niet het maken van winst wordt beoogd.

Met ingang van 1 januari 1998 kan een onderneming ook op zijn verzoek worden geregistreerd. Die mogelijkheid wordt geboden aan bedrijven die weliswaar niet aan het omzetcriterium van € 11.345,- voldoen, maar toch prijs stellen op registratie.

Zodra deze bedrijven een omzet van € 11.345,- of meer op jaarbasis hebben bereikt, geldt voor hen de plicht tot registratie.

Registratie voor bedrijven met een omzet van minder dan €11.345,- op jaarbasis kan van belang zijn met het oog op het feit, dat bedrijven die deelnemen aan de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) bij uitbesteding van werk slechts bij het Bosschap geregistreerde bedrijven mogen inschakelen.

Terug naar begin van de pagina