Verordening Bosschap Bestrijding Nonvlinder 2006

[Regeling vervallen per 18-05-2008.]
Geldend van 15-07-2006 t/m 17-05-2008

Verordening van het Bosschap van 8 december 2005, houdende regels ter zake van de bestrijding van de nonvlinder (Verordening Bosschap Bestrijding Nonvlinder 2006)

§ 1. Verbods- en gebodsbepalingen

[Vervallen per 18-05-2008]

Artikel 1

[Vervallen per 18-05-2008]

 • 2 Voor de toepassing van deze verordening wordt onder hout mede begrepen schors van hout.

Artikel 2

[Vervallen per 18-05-2008]

Het bepaalde in artikel 1 geldt niet ten aanzien van geheel ontschorst hout.

Artikel 3

[Vervallen per 18-05-2008]

 • 1 Het bestuur van het Bosschap kan van het verbod als bedoeld in artikel 1 ontheffing verlenen.

 • 2 Aan de ontheffing kunnen voorschriften, voorwaarden en beperkingen worden verbonden.

 • 3 Het is verboden terzake van een aanvraag om ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken.

 • 4 De in lid 3 genoemde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe zij worden verstrekt.

Artikel 4

[Vervallen per 18-05-2008]

Het bestuur kan nadere regelen stellen ter uitvoering van deze verordening.

§ 2. Bepaling inzake werkingssfeer

[Vervallen per 18-05-2008]

Artikel 5

[Vervallen per 18-05-2008]

De bepalingen van deze verordening zijn mede van toepassing op natuurlijke en rechtspersonen voorzover zij handelingen verrichten welke bedrijfsmatig in ondernemingen als bedoeld in de Registratieverordening Bosschap 2006 plegen te worden verricht.

§ 3. Tuchtrechtelijke bepalingen

[Vervallen per 18-05-2008]

Artikel 6

[Vervallen per 18-05-2008]

 • 1 Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.

 • 2 Een tuchtrechtelijke maatregel als bedoeld in lid 1 kan uitsluitend door het Tuchtgerecht van het Bosschap worden opgelegd.

Artikel 7

[Vervallen per 18-05-2008]

 • 1 Het toezicht van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt uitgeoefend door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, via daartoe door het bestuur van het Bosschap benoemde controleurs van de AID (hierna te noemen: de controleurs).

 • 2 Het toezicht als bedoeld in lid 1 wordt uitgeoefend in die gevallen, waarin ten minste het vermoeden bestaat dat een onderneming zich aan de naleving van één of meer voorschriften onttrekt.

 • 3 Ondernemingen als bedoeld in de Registratieverordening Bosschap 2006 zijn in het kader van het toezicht als bedoeld in lid 1 en lid 2 verplicht:

  • -

   aan de controleurs al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, welke naar het oordeel van de controleurs nodig zijn voor de vervulling van hun taak

  • -

   aan de controleurs inzage te geven of te doen geven van die boeken en bescheiden, welke naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak

  • -

   aan de controleurs te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun bedrijfsruimten en tot andere plaatsen, wanneer dat naar het oordeel der controleurs nodig is voor de vervulling van hun functie.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 18-05-2008]

Artikel 8

[Vervallen per 18-05-2008]

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bosschap Bestrijding Nonvlinder 2006.

Artikel 9

[Vervallen per 18-05-2008]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 10

[Vervallen per 18-05-2008]

De Verordening Bosschap Bestrijding Nonvlinder 2003, goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking no. TRCJZ/2003/1098 d.d. 23 april 2003 wordt ingetrokken.

Zeist, 8 december 2005

A. Jorritsma-Lebbink

voorzitter

G.J.P. Jansen

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 5 april 2006.

Terug naar begin van de pagina